ffiöKSTREEKS Provincie onderzoekt vervoersmogelijkheden I DOE HET Z El -F Inwoner Oost-Souburg wint tiendaagse reis Italië HUURBESCHERMING Nederlandse schoonmaakindustrie internationaal in hoog aanzien INKLAPBARE TUINTAFEL MET RONDE BANKEN Werkbezoek delegatie NCOV aan Zeeland Door drs. Thomas Klabbers 01184-17810 01180-84000 De kranten stonden er bol van. Voorpaginanieuws. Zeeland en Nederland in rep en roer. Wat een schan de, worden er zomaar mensen met hun karige kam- peerbezit weggestuurd. Klagende mensen in de hitte. En een gedeputeerde die het inrijverbod voor toeristen al klaar heeft liggen. Parkeren OOK STOFFELS CLEANING BREIDT ACTIVITEITEN UIT DE BUS, DE AUTO OF DE FIETS Twijfelaars Wintersport Standwerkers concours Branche Stoffels Cleaning Woensdag 8 augustus 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER UIT HET ZAKENHART sv*s Zeeland vol? Vergelijk het eens met Scheveningen Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg Is het nou zo slecht gesteld met de 'opvang' van de toeristen in Zeeland? Op een camping in Koudekerke peilde Corine van Breemen de mening van vaste bezoekers, een beetje Zeeuwen dus die ai jaren hier komen. De reacties variëren. Willem en Lea Moerkens komen uit Zundert en zijn al jarenlang één van de vele vaste stam gasten op camping Dishoek in Koudekerke. „Vijftien jaar geleden toen we hier voor het eerst kwa men werden we hier met open armen ontvangen. Ik kan wel stellen zeer gastvrij", begint de 46-jarige Moerkens zijn cam- pingstory. „Tegenwoordig vind ik dat toch stukken minder, het is achteruitgegaan",stelt hij vast. Niet alles is minder geworden. „De voorzieningen, bijvoorbeeld de sanitaire, zijn erg gemoderni seerd hier op de camping. We ko men hier ook graag. Voor deze camping, en ik geloof op alle campings in Zeeland, moet er in december geboekt worden. An- ders ben je te laat en kun je ner gens meer terecht", stelt Moerkens vast. „Maar dat weet je als je wat langer in deze con treien vertoeft. Je ziet steeds re clame over Zeeland als vakantieland. Ik denk dat ze daar maar eens mee op moeten hou den. Meestal is er gewoon geen plaats meer op de campings." Dagjesmensen „Waar ik niet zo over te spreken ben is de opvang van de dag jesmensen. Die lui hebben zich de hele werkweek lang lopen ver heugen op een stukje verkoeling aan zee. Dan staan ze hier, kun nen nergens hun auto kwijt, kun nen niet voor een weekendje met het tentje terecht", stelt Moer kens vast. „Ik ben er van over tuigd dat er plaats genoeg is voor 'die mensen", weet hij zeker. „Al leen dat wordt dan van hoger hand weer niet goed gekeurd. Hierachter, daar bij die boer. Die heeft plaats genoeg voor een paar tentjes", moppert de Zun- dertenaar. „En als ze dan gaan zeuren over sanitaire voorzienin gen en luxe. Gewoon onzin. Wat ik tot nu toe gehoord heb is het altijd hartstikke schoon bij die boeren. En al die luxe daar komen de mensen niet voor. Ze komen voor de zee en er is nog plaats genoeg op het strand". „Kijk eens naar Scheveningen, daar zit het vol maar hier nog lang niet", vergelijkt de Brabant se kampeerder de Zeeuwse strandrecreatie. „De manier van kamperen in Zeeland wordt van hogerhand opgelegd, je hebt meer plichten dan rechten", besluit Willem Moerkens zijn be toog. Het verschil in reacties van de ene toerist en de ander is niet groot. Alleen de een drukt zich wat sterker uit dan de ander. De grootste 'klacht' die naar voren komt is het parkeerprobleem voor de dagjesmensen en dat er bijna geen mogelijkheden zijn om een paar dagen van het mooie Walcheren te genieten. De familie Roordink uit Zwolle zit ook op camping Dishoek. Henk en Thea Roordink en hun 17-jarige dochter Marieke bren gen ook al een aantal jaren hun vakantie door in Koudekerke. Ze hebben het nog steeds prima naar hun zin en zijn eigenlijk blij dat Zeeland niet verandert is in een Spaanse kolonie. Ze hopen dat het hier nog lang rustig blijft. De rust die ze hier vinden is de belangrijkste reden waarom ze elk jaar weer terug komen. „De mensen die op tijd boeken zitten hier fantastisch. Maar wat mij opvalt, zijn de ontbrekende voorzieningen voor de dagre creanten", vertelt Henk Roordink. „Vooral de parkeergelegenheden kunnen nog wel eens onder de loep worden genomen. Dat is ei genlijk het enige 'negatieve' wat mij is opgevallen",vertelt Roor dink. „Ik vind dat er toch veel verbeterd is en Zeeland hoeft van mij persoonlijk niet nog drukker te worden. Het is hier landelijk en we kunnen hier heerlijk recreë ren. De accomodates zijn de af- De familie Roordink voor de tent op camping Dishoek, aantrekkelijk voor ons in Zeeland." Vooral het landelijke dat maakt het zo, gelopen jaren alleen maar verbeterd en vooral Vlissingen en zijn boulevard zijn echt opgek napt en een stuk aantrekkelijker geworden om s'avonds eens te wandelen", stelt Henk Roordink vast. „Het wordt wel steeds drukker tijdens het hoogseizoen in Zee land. Ik geloof dat het ook komt door de jarenlange stimulerende reclames om in eigen land op va kantie te gaan. Dat is nu toch al wat teruggedraaid. Ik hoop dat het hier lekker rustig blijft want het is hier ideaal om je vakantie door te brengen",aldus de zeer tevreden recreant Roordink. De zomer is een tijd waarin veel jongeren definitief uit huis ver trekken. Vanwege een studie of hun eerste baan willen of moeten ze op zichzelf gaan wonen. Soms ver bij hun familie vandaan op ka mers. Zelf koken en wassen. Maar ook: een huurovereen komst aangaan. Wat zijn de rech ten en plichten van een kamerbewoner? Hoe hoger de kamernood, hoe meer plichten er lijken te zijn. Na tuurlijk ben je verplicht de huur te betalen en de kamer fatsoenlijk te onderhouden. Maar visite of lo- gé's verbieden bijvoorbeeld, dat mag de verhuurder niet. De huur mag slechts 1 keer per jaar wor den verhoogd, met niet meer dan het door de minister vastgestelde percentage. Erg belangrijk is het recht op huurbescherming. Dat geldt net zo goed voor een studentje op kamers als voor een gezin in een doorzonwoning. Het houdt in dat je niet zonder geldige reden zo maar uit huis gegooid kan wor den. Stel dat je verhuurder de huur opzegt terwijl jij er niet uit wilt. Blijf dan gewoon je huur be talen en andere.verplichtingen na komen. De verhuurder moet dan aan de kantonrechter toestem ming vragen om de huur op te zeggen. Wanneer kan de rechter die ge ven? Enkele voorbeelden. Als jij je verplichtingen (huur, geen ernsti ge overlast, onderhoud) niet na komt. Als de verhuurder het huis dringend voor eigen gebruik no dig heeft. Als je de kamer na drukkelijk tijdelijk hebt gehuurd (b.v. in een slooppand). Als je in onderhuur zit en de hoofdhuurder en de verhuurder ontbinden hun overeenkomst. Voor meer informatie, ook over spreekuurtijden, kunt U ons via de bovenstaande telefoonnum mers bereiken. Overal ter wereld staat de Ne derlandse schoonmaakindustrie in hoog aanzien. Ons land wordt zelfs marktleider genoemd als het gaat om het exporteren van kennis. Nederlandse specialis ten houden regelmatig lezingen tot ver buiten de landsgrenzen. Er wordt met name gesproken over kwaliteitssystemen, scho ling en training van medewer- Hoe beweegt de toerist zich van punt A naar punt B en krijgt die toerist in Zeeland voldoende al ternatieven geboden om zelfs maar te overwegen de auto te la ten staan? Populair gezegd komt daar het onderzoek op neer dat dr. Baltha zar Beke momenteel uitvoert in opdracht van de provincie. Een groot aantal proefballonnen is in middels al opgelaten. De strand- expressen her en der in de pro vincie zijn daar voorbeelden van. Het onderzoek dat Beke doet is uniek. Normaal gesproken wor den de onderzoeken landelijk ge daan. Zeeland is kennelijk zo bijzonder dat de ministeries van Landbouw en Visserij en dat van Waterstaat het onderzoek steu nen. Verder blijkt uit initiatieven dat ondernemers een markt zien om alternatieven te exploiteren. ten in Zeeland, 's Zomers zijn er hier veel meer mensen. „Je kunt moeilijk verwachten dat een bus onderneming haar aantal bussen afstemt op de piekdrukte van pa kweg enkele weken. Dan zouden er zo'n acht tot tien maanden bussen met chauffeurs werke loos aan de kant staan. Ook moet Zeeland niet worden door kruist met vierbaanswegen. Dat zou idioot zijn". Als u meubels zoekt waarmee u uw tuin of patio een echt luxe aan zicht wilt geven, maak dan deze stevige tuinmeubelen zelf. De ronde tuintafel is zó gekonstrueerd dat u slechts een paar bouten hoeft te verwijderen om de poten tegen het tafelblad te klappen. Zodoende neemt hij maar weinig ruimte in beslag als u hem s' winters wilt opbergen. De tafel is ca. 137 cm in diameter en 73 cm hoog. Hij kan gemaakt worden van vurehout door dit te beschermen met een houtkonserveringsmiddel of van een hardhoutsoort zoasl Bangkirai voor een echt lange levensduur. De tekening is met materiaallijst, duidelijke bouwbeschrijving en mal len op ware grootte. Voor de bijpassende ronde banken is er een apar te tekening. Tekening ronde tafel, bestelnr. 607 F/VI Prijs f 9.75 Tekening banken, bestelnr. 608 F/VI Prijs f 8,00 Beide tekeningen samen, bestelnr. 78 F/VI Prijs f 14,95 De tekeningen kunt u bestellen door het betreffende bedrag over te maken op postrek.rn. 3567600 van Karweipost, Vleuten, onder ver melding van het bestelnr. Na ontvangst van uw overboeking krijgt u de tekeningen per omgaande toegestuurd. Eerst een paar gegevens. Onge veer 65 procent van alle autokilo meters worden gemaakt voor de lol. Waarom mensen liever per auto gaan is bekend. Privacy, je zit zelf aan het stuur en meer vrij heid zijn hoofdredenen. Dat de automobilist echter uiterst hin derlijk het milieu beïnvloedt, is onvoldoende doorgedrongen. Be ke verwacht ook niet dat hij bin nen korte tijd het grootste deel van de recreatieve automobilisten de bus in krijgt. „Zeventig pro cent blijft vooralsnog autorijden. Ons beleid is gericht op de twijfe laars, mensen die het openbaar vervoer of de fiets graag willen gebruiken als ze die zaken op een redelijk niveau wordt aangebo den". Beke onderkent ook de knelpun- Toch ziet hij mogelijkheden. Hoe in het vat te gieten weet hij nog niet. „Vergelijk deze provincie nou eens met een wintersportgebied. Als de toeristen daar aankomen krijgen ze een gratis openbaar vervoerkaart. Achter op de bus kunnen de mensen hun ski's kwijt. Zoiets dergelijks zou je hier kunnen verzinnen voor surfplan ken of fietsen. Ik denk ook aan mensen die per bus naar het strand komen en nog effe bood schappen willen doen. Ze kun nen onmogelijk met hun hele hebben en houwen naar de su permarkt. Dat zou kunnen bete kenen dat er op het strand kluizen moeten komen waarin ze zolang hun spulletjes veilig kun nen opbergen. Landelijk gezien zouden de Spoorwegen meer mogelijkheden moeten bieden om de fiets mee te nemen. Dat zou een enorme verademing zijn. Vroeger kon je ongelimiteerd de fiets meenemen op de trein". Volgens Beke moet er nog veel gebeuren. Het woord gedrags beïnvloeding valt. Maar dan wel vanuit de optiek dat de alterna tieven redelijk zijn. „We zouden eens kunnen voorrekenen hoe veel het kost om bijvoorbeeld vanuit Domburg in Middelburg te komen winkelen. Mensen reke nen niet eerlijk voor zichzelf. Het buskaartje kost zo en zoveel en de auto is gratis, denkt men. De benzine wordt niet gerekend en de guldens in de parkeermeter evenmin, ledereen denkt wel een plaatsje te kunnen bemachtigen waar geen parkeermeter staat". Balthazar Beke denkt niet in ter mijnen van vijf jaar. Dat is te kort. Het besef dat de auto niet altijd nodig is moet langzaam groeien. Maar de auto blijft gewoon een prettig vervoermiddel, waarmee je echter moet omgaan op een verantwoorde wijze, is de alge mene opvatting. De Schoonmaakindustrie heeft veel geïnvesteerd in kwaliteit Zo'n 25 standwerkers bren gen donderdag 9 augustus op ludieke en originele manier hun koopwaar aan de man. Dat gebeurt tijdens het tradi tionele standwerkersconcours aan de Lange Delft in Middel burg. Een vijf-koppige jury zal de standwerkers beoordelen op de wijze waarop ze hun waren aan de man brengen. Wethouder G.B. Schoenma kers van de gemeente Middel burg zal een eerste, tweede en derde prijs uitreiken. De te behalen trofeëen zijn beschik baar gesteld door de gemeen te. Om 17 uur is de prijsuit reiking, eveneens op de Lange Delft. kers, automatisering en milieu- en gezondheidsaspecten. Nederlandse bedrijven hebben hierin veel geïnvesteerd. Teke nend is het feit dat TNO in op dracht van een aantal schoonmaakbedrijven een kwali teitsmeetsysteem ontwikkelde. Hiertoe behoorde ook het Zeeuwse schoonmaakbedrijf Stoffels Cleaning. Het bedrijf werd in 1954 opge richt in Terneuzen. In 35 jaar tijd werd de specialistische kennis opgebouwd en werd het werk terrein gaandeweg uitgebreid tot geheel Zeeland en de Zuidhol landse eilanden. De werkgele genheid groeide tot circa 500 arbeidsplaatsen. 1989 Was een cruciaal jaar: er werd besloten zowel een Belgische, als een Westbrabantse vestiging te star ten. Ook voor Stoffels Cleaning begon de "export" van kennis. Het zal duidelijk zijn dat de schoonmaakbranche meer om vat dan het lappen van ruiten en stofzuigen van kantoren. Daar is het echter wel mee begonnen en ook nu is het schoonmaken van kantoren goed voor 75 procent van de totale omzet. Nederland telt 30 miljoen vierkante meter kantoorruimte. Hier werken an derhalf miljoen mensen die voor hun dagelijks welzijn mede af hankelijk zijn van de kwaliteit van het schoonmaakwerk. De overige activiteiten bestaan on der andere uit industrie- en ge velreiniging, straat- en rioolreiniging en het schoonhou den van bussen en trams. Aandacht voor kwaliteit en pro- duktiviteit heeft de Nederlandse schoonmaakbranche goede vruchten afgeworpen. In vijf jaar tid steeg de omzet van 1,1 mil jard (1984) tot 1,6 miljard gulden (1988). In dezelfde periode steeg het aantal officieel geregistreer de schoonmakers van ruim 94.000 tot bijna 120.000. Ruim tweederde hiervan zijn vrouwen. Ook voor Stoffels Cleaning vormt het schoonmaken van kantoren en andere bedrijfsruim ten de kern van de activiteiten. Daarnaast heeft het bedrijf zich onder meer gespecialiseerd in in dustriële reiniging en hardware cleaning. De nieuwe vestiging in Roosen daal draait sinds kort op volle sterkte. Daarmee is Stoffels Cleaning klaar voor de toekomst. Al zal de komende jaren nog veel aandacht worden besteed aan het verder overdragen van ken nis op de medewerkers, op het beschikbaar stellen van midde len en het trainen in het optimaal gebruik ervan. Schoonmaak werk is vooral mensenwerk. In vesteren in kwaliteit is investe ren in mensen. Tachtig procent van de totale kosten van een schoonmaakbedrijf zijn loon kosten. Hier ligt voor elk indivi dueel bedrijf een enorme uitdaging. Training, motivatie en goede arbeidsomstandigheden leiden tot extra kwaliteit waar van de klant optimaal profiteert. Die krijgt uiteindelijk een maxi male prijs/kwaliteitsverhouding. Onderzoek heeft aangetoond dat deze in de Nederlandse si tuatie zelfs kan concurreren met de individuele schoonmaaksters, zoals die in talloze huishoudens werkzaam zijn. En daar is men buiten de Nederlandse lands grenzen bij lange na nog niet aan toe. De strandexpress, een poging van het openbaar vervoer in samenwerking mei de provincie om zonaanbidders veilig en milieuvriendelijk op de kusten te krijgen. Een afvaardiging van het Neder landse Christelijk Ondernemers Verbond brengt maandag 3 sep tember een werkbezoek aan Zee land. Het bezoek staat in het teken van de relevante ontwikke ling voor het midden- en kleinbe drijf. De NCOV-vertegenwoordi- gers zullen Borsele, Arnemuiden en Middelburg bezoeken. In Borsele zal de kleine kernen- problematiek aan de orde komen en het gemeentebestuur zal op dat punt haar beleid voor de ko mende jaren bekendmaken. Een bedrijfsbezoek aan Arnemuiden staat op de agenda met aanslui tend, in Middelburg, een discus sie met vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging COV en de fracties, over de relatie tus sen gemeentebestuur en het lo- en kaal georganiseerde midden kleinbedrijf. 's Avonds vindt de jaarvergade ring van het NCOV-Zeeland plaats. J. ten Hopen zal na de be handeling van de huishoudelijke zaken ingaan op het regionaal- economisch beleid in de provin cie Zeeland, de touristische ont wikkelingen en de problematiek van de kleine kernen. De WK voetballen hebben Stefan Havermans uit Oost-Souburg een tiendaagse reis naar Italië voor twee personen opgeleverd. Een prijs die door Uitzendbureau Wal cheren in samenwerking met het collega-uitzendbureau Bis in Bra bant werd uitgeloofd onder zijn medewerkers. Door elf wedstrij den goed te voorspellen werd de toekomstige economiestudent eerste van de ongeveer 600 deel nemers aan de actie, die een hele maand duurde. Afgelopen vrijdag nam hij zijn prijs in ontvangst uit handen van regiomanger Alex de Coninck van Uitzendbureau Wal cheren. „Na mijn eindexamen besloot ik via dit uitzendbureau een baantje voor de zomer te zoeken en zo doende kon ik ook meedoen aan de wedstrijd vertelt Stefan, net terug van vakantie uit het buiten land en getooid in het WK t-shirt dat hij al bij de tussentijdse telling als eerste uit de bus sleepte. „Per dag moest ik op een formulier mijn voorspellingen voor de te spelen wedstrijden inleveren en hoewel ik er maar elf goed had, Jiiif Alex de Coninck (rechts) van Uitzendbureau Walcheren over handigt Stefan Havermans zijn prijs en een bos bloemen bleek dat toch het hoogste aantal te zijn. Sommige uitslagen waren ook zo anders dan men zou den ken", zegt Havermans die zijn va kantie mag doorbrengen in een hotel in de buurt van Venetië. De actie van Uitzendbureau Wal cheren moet volgens regiomana ger De Coninck gezien worden als gebaar naar de medewerkers toe. „Wij streven naar een goede binding met onze klanten en het leek daarom leuk om in het kader van de WK een wedstrijd uit te schrijven. In de wekelijkse tus- senrondes werden ook nog shirts, pizzabonnen en dergelijke uitgeloofd. Voor het wandelende publiek in de stad waren er oranje voetballen".

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 7