iii Vuurwerk Lijn 104 Standwerkers Middag pauze dienst Alcohol en Verkeer Barbecuen 64,95 HOLLANDSE POTMAALTIJDEN VOORLOPIG IS GELD HET ENIGE MEDICIJN TEGEN AIDS. BEST-SA VER iQlMIPAVAIN HIER IS HIJ DAN! «sas--- AIDS FONDS: GIRO 8957 De veelbesproken EIGENTIJDSE KUK OP ANTIEKE CHARME BRASSERIE "C'EST SI BON" ANTHONY AJ. BURGER tabaksspeciaalzaak GEMEENTE MIDDELBURG iWeek— Tafeltjes Dekje WAAROM VLEES EN VLEESWAREN VAN SLAGERIJ BROUWER? Kostenbesparende douche met mooi drukwerk aan de weg timmeren wij timmeren niet langs de weg, maar we drukken er wel. heel mooi! den boer drukkers middelburg 01180-81000 drukkers in zeeuws-vlaanderen 55 55 Geldig van do. 9 aug. t/m wo. 15 aug. 1. Eigen inkoop van slachtvee (gegarandeerd hormoonvrij). 2. Uitsluitend Limousin Rundvlees. 3. Walchers lamsvlees (lekkerder bestaat niet!). 4. Vleeswaren en worst uit eigen keuken. 5. DAGELIJKS MESSCHERPE AANBIEDINGEN 6. Ruim aanbod barbecue-vlees. Iets te vieren? Maak dan gebruik van onze UNIEKE gasgestookte barbecue. Veilig-schoon-voordelig. 7. Alleen op bestelling Salades en bittergarnituur. Aefl korte delft 7 middelburg DE FAAM Woensdag 8 augustus 1990 iprhet oog van de Lange Jan Deze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, Telefoon 75000, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Vanavond (woensdag) om half elf wordt vanaf het Zusterplein het traditionele kermisvuur- werk afgestoken. Zoals gebruikelijk wordt het vuurwerk ook dit jaar weer aan geboden door de gezamenlijke kermisexploitanten. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen en zie ken, die zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met num mer 01180-38570. Het bezorgen gebeurt ook op deze dagen. Menu van 13 augustus 1990 tot en met 18 augustus 1990 maandag kuikenborst, appeltjes, aard appelen dinsdag kwartponder paprikasaus, sper ziebonen, aardappelen woensdag karbonade, tuinbonen, aard appelen donderdag jachtschotel, rode kool, appeltjes, puree vrijdag vis, groentemix, aardappelen zaterdag spaghetti Bolognese met kaas Op 3 juli werd de Stromen weg of ficieel in gebruik genomen. Deze weg verbindt de Niewe Vlis- singseweg met de Koudekerkse- weg. Nu het verkeer van deze nieuwe weg gebruik kan maken zal ook de route van de buslijn 104 (kustlijn) worden gewijzigd. Met ingang van het nieuwe schooljaar (eind augustus) zat (tjn 104 niet meer rijden door de Oosterscheldestraat en de Greve- lingenstraat, maar zijn route kie zen via de Koudekerkseweg en de Stromenweg. De juiste ingangsda tum van deze routewijziging zat u tijdig langs deze weg worden me degedeeld. Markt en kermis Donderdag 9 augustus belooft een drukke dag voor de Middelburgse binnenstad te worden. Op de Markt en het Plein 1940 beleeft de kermis zijn laatste dag. Behalve de kermis is er de normale week markt, die ditmaal moet uitwij ken naarhet Damplein. De Lange en de Korte Delft, de verbin dingsstraten tussen Damplein en Markt, zijn het toneel voor het jaarlijkse standwerkersconcours. Om het verkeer op deze drukke dag in goede banen te leiden is een aantal voorzieningen getroffen. Zo zullen van woensdag 18.00 uur tot donderdag 18.00 uur, of zoveel langer als noodzakelijk is, of zo veel korter als mogelijk zal blijken te zijn de volgende maatregelen van kracht zijn: a. Het Damplein, de Reigerstraat, het gedeelte van de Nieuwstraat tussen de Sint Barbaragang en de Korte Delft evenals liet gedeelte van de Dam-noordzijde, gelegen tussen het Damplein en de Molstraat zullen gesloten worden voor alle verkeer, behalve voor voetgangers; h. De Nieuwstraat wordt afgeslo ten voor vrachtauto's; c. Voor doorgaand verkeer wor den afgesloten de Dam (zuidzij de), de Sint Pieterstraat, de Segeersstraat en het Koorkerkhof; d. Het parkeren op het Damplein wordt verboden; e. Noor hef verkeer dat vanaf de Spanjaardstraat of de Balans de Sint Pieterstraat op wil rijden zal een verbod gelden om links, respectievelijk rechtsaf te slaan. Ondanks de/e maatregelen zal het moeilijker dan anders zijn om in de binnenstad parkeerruimte te vinden. Het verdient daarom aan beveling uw auto buiten het cen trum te parkeren, al moet er op worden gewezen dat ook het Hof van Tange met voor dn doel bruikbaar is, omdat hier de wa gens van de kermisexploitanten staan opgesteld. Inwoners van Middelburg wordt aangeraden zich te voet of per fiets naar de binnenstad te begeven. Voor de fiets is altijd nog wel een plekje te vinden in de bewaakte fietsenstal ling op het Zusterplein. Op donderdag 9 augustus vindt aan de Lange Delft in Middelburg tussen 10.00 en 17.00 uur het tra ditionele standwerkersconcours plaats. Een 25-tal standwerkers zal die dag op originele wijze al lerlei waren aan de man zien te brengen. Aan het eind van de middag zal omstreeks 17.00 uur nabij het warenhuis van Vroom en Dreesmann de prijsuitreiking ge schieden door wethouder de heer G.B. Schoenmakers van de ge meente Middelburg. De heer Schoenmakers zal een door de ge meente beschikbaar gestelde eer ste, tweede en derde prijs uitreiken. De deelnemers aan het concours worden door een jury beoordeeld. In deze jury hebben zitting: - de heer A.R. Marquinie (voor zitter); - mevrouw W.M. Berghauser Pont (namens de Consumentenbond); - de heer A.J. Schuitema (namens de Middelburgse middenstand); - de heer H.M.J. Bogaert (namens de VVV-Middelburg); - de heer K.W.A. de Regt (namens de gemeente Middelburg). Op donderdag 9 augustus zal de weekmarkt vanwege de kermis niet op de Markt worden gehou den, maar op het Damplein. Op donderdag 9 augustus zal om 13.00 uur tijdens de wekelijkse middagpauzedienst in de Koor kerk van het Abdijcomplex aan dacht worden besteed aan het feit dat het op die datum 45 jaar gele den is dat door een atoombom een einde werd gemaakt aan de oorlog met Japan. De middag pauzediensten worden georgani seerd door de Werkgroep Lange Jan van de Middelburgse Raad van Kerken. Iedereen weet zo langzamerhand wel, dat je beter niet kunt drinken als je nog moet rijden. Toch komt het nog te vaak voor, dat mensen deze kennis niet in de praktijk brengen. Het blijft dus nodig dit steeds opnieuw onder de aan dacht te brengen. Daarom wordt deze zomer in Zeeland weer de campagne "Alcohol en verkeer, forget it" georganiseerd. Doel is het rijden onder invloed terug te dringen, waardoor het aantal ver keersongevallen waarbij alcohol in hel spel is, sterk wordt vermin derd. De Campagne richt zich in eerste instantie op de jonge ver keersdeelnemers tot 26 jaar. Begin juli is de campagne van start gegaan. Inmiddels zijn al heel wat disco's, braderieën en markten door het Mobiele Infor matie Centrum bezocht. Daarbij wordt informatie gegeven over al cohol en verkeer door o.a. de "verkeersrechercheurs" Track en Tracy. Verder kan bijv. een adem test worden gedaan. De campagne wordt ook in Middelburg gehou den. Op vrijdagavond 10 augustus zal het Mobiele Informatie Cen trum vanaf 19.00 uur op het Dam plein staan. In de week daarna, op woensdagavond 15 augustus, komt de campagne om 18.00 uur- naar het Plein 1940. Het bereiden van voedsel boven een open vuur zoals dit vroeger gewoonte was is de laatste jaren sterk toegenomen. 'Barbecuen' noemt men zo'n feest waarbij de nostalgie hoogtij viert. Bakappa- raten in vele uitvoeringen, van ge metselde ovens tot blikken prullen op wankele pootjes, al dan niet omringd met tuinfakkels en dan maar bakken en braden. Maar pas op! Met de toename van het barbecuen zijn ook de onge vallen helaas vele malen toegeno men. Vooral ongeduldige naturen die, als het vuur niet vlug genoeg naar hun zin wil branden, om de zaak wat aan te zetten met brand bare vloeistoffen gaan smijten, zijn een gevaar voor zichzelf en voor anderen. Toch behoeft een barbecuefeest niet onveilig te zijn als men maar een aantal dingen goed in de gaten houdt en die vei ligheid van de deelnemers zeker stelt. De keuze van de barbecue: - hij moet stabiel zijn; - een windscherm bezitten; - voorzien zijn van een vuur- rooster. De keuze van de brandstof: - bij voorkeur houtskoolbriketjes; - aanmaakblokjes of -stroken. De keuze van de opstelplaats: - op een vlakke ondergrond; - uit de wind; - uit de buurt van licht ontvlam baar materiaal. Zorg voor een blusmiddel bijv. een emmer water of een gevulde gieter. Tot slot nog enkele raadgevingen: - houd kinderen en honden ver van de barbecue; - draag geen licht ontvlambare kleding; - werp nooit spiritus of andere brandbare stof in een reeds bran dende barbecue, een steekvlam is het gevolg en uw barbecuefeest een ramp; - laat het vuur op een veilige plaats uitbranden; - loop nooit met een brandende barbecue; - pas op met scherp «aangepunte grillpennen, deze kunnen steek wonden veroorzaken. CV-, GASVERWARMINGS- en LOODGIETERSBEDRIJF DOMBURGS SCHUITVLOT 21 MIDDELBURG-TEL. 01180-12330 Een Noors reaU mie douchekop bospad d ucsi Sa „cr omspring*, warme «ahe, dou- zonder verb - ondcr. checomfon- >- dczc jouchckod zoek door '-y vau 1 besparingen douchekop Ulicrbcspa- inlfc"a„ De douchekop iLh Gn de o^rrrTeunvoeringen -'druk'- kan Louche; de c0" ondank5 rle/e koppen- -kl hei dou- besparing bhjkr eheconiforl nu.» verminderd. dou. B'i C 5 minuten per gelijk van mini- verwarmtng pers00n maa ,,r Vooral voor grootverbruikers -J sportvereptgtngen-^ len. «ken ,gcbtuik «llCPwe douchekop /eer van besparingen -ïteressante douchckop „plevercn. uUv0eringcn wordt m t« brachi, een °p de markt.8 f hand- Oe te verwachten^cons^ nicntcnprip f 64.95, Het Noorse vernuft dat zuin;g is met uw warme stralen. De eerste handdouche die zichzelf terugverdient. Door het T.N.O. getest. Geschikt voor keuken- en badgeysers DOE-HET-ZELVERS KUNNEN BIJ ONS TERECHT VOOR AL HUN MATERIALEN OP SANITAIR-, GAS-, C.V.- ELEKTRO- EN DAKBEDEKKINGSGEBIED> Wilt U 18e en 19e eeuwse "plattelandsmeube len" uil engeland staan model voor de ontwerpers van "repro", pot in axel heeft de "repro"afdeling groots en uniek uitgebreid, ovale, ronde en vierkante tafels met stoe len of armfauteuils. bijzonder exclusieve ronde kaarttafel, blad in de hoogte te verstellen, met com fortabele armfauteuils op wieltjes (ook te gebruiken als eettafel), secretaires, boekenkasten, halkasijcs, bu- ro's, bergmeubels, vitrinekasten met ex clusieve engelse banken en fauteuils in fijne bloem- of streepstofjes. deze "repro" meubelen zijn gecombi neerd met ja, u leest het goed, antieke kommode's, secretaires, bergkasten en te bezichtigen in onze geheel vernieuwde exclusieve "repro" afdeling bij de re ceptie. een kijkje in onze zaak vertelt u alles over de charme van de "repro" kollektie. (pot sinds 1907) Bk PP* elke dag geopend tot 18 uur. alleen vrij dags tot 21 uur. (let op: zondags geslo ten). tel. ned.: 01155-2010. tel. belgië: 0031-11552010. Hamburger met ananas, *1% salade en gebakken aardappelenIl,3U Kip pilaf met rijst9,50 Sucadelapje, snijboontjes en Q "7C gekookte aardappelen5,/J Fricandeau (koud vlees) met remouladesaus, gemengde salade en -y|- aardappelkroketjeslijft) TOETJE VAN DE WEEK: O 7E Aardbeienmousse0,/D WOENSDAG 15 AUGUSTUS MOSSELAVOND 4Q onbeperkt mosselen eten voorlOjUU reserveer tijdig. Pottenmarkt 6, 4331 LM Middelburg, 01180-39394 Geopend v.a. 11.00 uur. Per 1/8 zondags GESLOTEN!! (Storten op bankrekeningnummer 70.70.70.228 kan ook.) HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 23.480 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Middel burg, Arnemuiden, Aagtekerke, Domburg, Ga- pinge, Grijpskerke, Meliskerke, Nieuw- en Sint-Joosland, Oostkapelle, Serooskerke, Sint Laurens, Veere, Vrouwenpolder. In combinatie met de Vlissinger, totale oplage 47.060, versprei ding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV. Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: redaktie maandag 10.00 u. advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 161.750

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 3