Kruiswoordraadsel I Unieke reddings demonstratie in Zoutelande Gevonden Verzamelen Cultuur Allerlei KOPEREN JUBILEUM BAR AMERICAN Verenigingen Geloof Woensdag 8 augustus 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER Triathlon - Op de Vlissingse boulevard vindt zaterdag 18 au gustus de tweede internationale triathlon van de Nederlandse Tri atlon Bond en de Zeeuwse Triath lon Vereniging plaats. Om 13 uur starten de deelnemers bij het badstrand voor de vijfhonderd meter zeezwemmen, vervolgens fietsen ze de tweeëntwintig kilo meter naar Zoutelande en terug en tot slot moeten ze vijf kilome ter lopen. Start en finish zijn bij Britannia. Tussen 15 en 18.30 uur zijn er ook nog wieler wedstrijden Jeu de boules - Club jeu de boules Pentanque Middelburg en de VVV van Koudekerke'houden donderdag 9 augustus een strandtoernooi bij paviljoen De Zeester, bij de overgang Strand weg in Dishoek. Het toernooi be gint om 19 uur, inschrijving vanaf 18.45 uur. Ballen kunnen worden geleend. Prestatieloop - In Aagtekerke kunnen vrijdag 10 augustus van af 19.30 uur prestatielopen van 3 tot en met 15 kilometer worden gelopen. De organisatie is in han den van av Dynamo Middelburg en de VVV van Aagtekerke. Start en inschrijving bij de VVV. Prestatieloop - De Oostsou- burgse buurtvereniging Van Duy- venvoorde en Atletica houden vrijdag 17 augustus prestatielo pen van 2.5, 5, 10, 12.5 en 15 ki lometer. Inschrijving vanaf 18.30 uur bij wijkgebouw De Schuur aan de Middelburgsestraat in Oost-Souburg, start om 19.30 uur. Vliegeren - Op de Oranjedijk in Vlissingen wordt zondag 12 au gustus gevliegerd. De Zeeuwse Vliegervrienden laten vanaf 16 uur tientallen lijnvliegers in alle soorten en maten en spectaculai re stuntvliegers op. ledereen die zin heeft kan meedoen. Wandeltocht - Vsv Marathon houdt woensdag 8 augustus een zomeravondwandeltocht. Deel nemers kunnen kiezen uit afstan den van vijf en tien kilometer. Start en inschrijving vanaf 18.30 uur bij de Kanovijver aan de Vlis singse Burgemeester van Woel- derenlaan. Stratenloop - Op initiatief van de Middelburgse atletiekvereni ging Dynamo '70 is er in Veere woensdag 15 augustus weer een stratenloop. De start is om 19.30 uur op het Oranjeplein. Helm - Bij de Vlissingse ge meentepolitie werden in de perio de van 25 juli tot en met 1 augustus de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: geld, helm, pop, horloge, diverse porte- monnee's, schoentje, broche, sleutels en diverse tassen. Bij het Vlissingse dierenasiel werden in dezelfde periode een blauw/grijs katertje, een cyperse poes, een ongeveer tien jaar oude hond met halflang haar en een bruine bastaard mannetjesretriever aan gegeven. Oranjezegel - De nieuwe zegel die PTT Post 5 september uit geeft, heeft als onderwerp 'Hon derd jaar Oranjevrouwen op de troon'. De zegel bestaat uit foto's van de koninginnen Emma, Wil- helmina, Juliana en Beatrix. De postzegel heeft een waarde van f 1,50 en een oplage van acht miljoen. Klederdracht - Onder de titel 'Het Walcherse kostuum' wordt in het Domburgse openlucht theater maandag 13 augustus een klederdrachtenshow gege ven. De show begint om 20 uur. Woensdag 15 augustus is er in hetzelfde openluchttheater vanaf 16.30 uur een doorlopende fami lievoorstelling van Poppentheater Parabel. Zwartrijden - Zwartrijden in bus, tram en metro is sinds 1 augus tus veel duurder geworden. Werd er voorheen een boete van f 25,- gerekend, tegenwoordig is dat f 100,-. Wie de boete niet met een aan de controleur betaalt, moet vijfentwintig gulden extra aan administratiekosten betalen. NEDERLAND 1890 •sfe 2B&2S W 5; m j: I94B fT,\ M 1380 Gin on the rocks, vrijdag in Bar American. 'Geen zuipfestijn, maar gratis concert' De nieuwste PTT postzegel heeft 'Honderd jaar Oranje vrouwen op de troon' ais on derwerp. Borstvoeding - De moeder- groep van de borstvoedingsorga nisatie La Leche Leaque heeft woensdag 15 augustus weer een bijeenomst. Moeders, aanstaan de moeders en andere geïnteres seerden kunnen om 20 uur terecht op het adres Julia- nastraat 26 in Oost-Souburg. Meer informatie is verkrijgbaar via 01184-68419 of 01180-16812. Reisvaerdig Beveland - In Hoe- dekenskerke staat zaterdag 11 en zondag 12 augustus 't Reisvaer dig Beveland centraal. Het feest begint vrijdagavond al met een kermis en een een disco in de feesttent. Beide dagen kunnen bezoekers vaartochten met een hoovercraft maken en pony rij den. Verder is er kermis, een bra derie, zijn er tentoonstellingen van oude auto's en tractoren en worden er in een treinwagon op het station videofilms over trei nen vertoond. Daarnaast zijn er diverse optredens. Hoedekens- kerke is vanuit Goes per stoom tram bereikbaar. Voor Kees Petiet, eigenaar van Bar American aan Plein 1940 in Middelburg, was de keuze niet moeilijk. Voor het koperen jubileum van zijn bar, zegt'ie, kun je een receptie houden. „Maar dat wordt een zuipfestijn. Ik heb voor dat geld goeie bands ingehuurd, ledereen mag er gratis en voor niks naar luisteren". De drank - zo voegt hij er aan toe - moet „uiteraard" wel be taald worden. Rob Hoeke, zondag de topper van net koperen concert. En zo gebeurt het dat van don derdag 9, vrijdag 10 en zondag 12 augustus in het hardrock en blues etablissement aan Plein 1940 live-concerten plaatsvinden met bands van enig niveau. Top per daarbij is ongetwijfeld de Rob Hoeke Rhythm and Blues Band. „Ik denk dat vooral ouderen op dat concert afkomen", verwacht Petiet. Hij meent echter dat de Haagse band Gin on the Rocks bij kenners eveneens een goed naam heeft, dus ook een klapper is. Donderdagavond komt de Walcherse blues-formatie Fat No- se naar Bar American. Ook al een groep die het grote publiek be hoorlijk kan aanspreken. Bar American is een begrip in Middelburg. Het café biedt een vrijplaats aan een gemêleerd pu bliek. Blues en hardrock liefheb bers vormen echter de vaste kern. Petiet heeft in de loop der jaren image opgebouwd dat or ganisatiedrift uitstraalt. Onlangs nog verwoordde hij zijn kritiek over het appendix-beleid van de braderiecommissie in concrete voorstellen, die een gewillig oor vonden bij de organisatie van de jaarmarkt. Ook in de HAM, de overkoepelende organisatie van de horeca-exploitanten, is Petiet actief. Zo staat hij mee aan de wieg van de Kroegentocht, die in september in een groot aantal Middelburgse cafees wordt ge houden. Bij de keuze van de bands voor het aanstaande koperen jubileum heeft Petiet enerzijds gebruik ge maakt van 'wat net in de buurt was' en anderzijds heeft hij in gespeeld op de wensen van zijn vaste klanten. Gin on the rocks is een rijk getalenteerde band, die in 1985 de Grote Prijs van Neder land heeft gewonnen. Sindsdien is deze formatie echter niet echt doorgebroken. Het aantal fans groeide evenwel met de jaren. Pas sinds het begin van dit jaar heeft de band een platencon tract. En nu lijkt het er op dat de doorbraak loert. Het concert vrij dag begint om 21 uur. Rob Hoeke, die met zijn blues band zondag om 17 uur begint, behoeft nauwelijks nog enige toelichting. Zijn eigenwijze stijl op de piano is overbekend. Regel matig heeft hij in Zeeland opge treden. Fat Nose - donderdag vanaf 21 uur - heeft de bezetting gewisseld. Het zal de fans zeker benieuwen of deze wisseling ook een verbetering is. Herdenking Nagasaki - In het wekelijkse middaggebed in de Middelburgse Koorkerk wordt donderdag 9 augustus om 13 uur stilgestaan bij het feit dat vijfen veertig jaar geleden zusterstad Nagasaki door een atoombom bardement werd verwoest. In de Wandelkerk is tegelijkertijd een IKV-expositie over nucleaire be wapening te zien. De Abdijkerken zijn van 10 tot 16.30 uur geopend. Oplossing van puzzel krant 1/8 HORIZONTAAL: 1 bigamie; 6 verraad: 12 taak: 14 daas; 15 uk; 17 nr.; 18 ben: 20 A.P.; 21 Dr.; 22 set; 24 eerbied; 27 duw; 28 Suez; 30 merel; 31 klei; 32 er; 33 eb; 35 dat; 36 da; 37 L.S.; 38 terra; 40 spang; 43 malie; 44 adder; 46 kater; 48 Sneek; 50 eg; 52 N.S.; 53 alt; 55 re; 56 ho; 57 lood; 59 snaak; 61 lier; 63 oom; 64 bro kaat; 66 ren; 67 T.T.; 68 pij; 69 keg; 70 Ra; 72 nu; 73 ring; 75 Maas;77 nijptang; 78 commies. VERTIKAAL: 1 Brussel; 2 GT; 3 aan; 4 mare; 5 ik; 7 e.d.; 8 raad; 9 rap; 10as; 11 derwisj; 13 zebra; 16 keur; 18 Breda; 19 niets; 21 duel; 23 te; 25 Em.; 26 el; 27 dl; 29 Zeeland; 31 kandeel; 34 brits; 36 dader; 38 tak; 39 ree; 41 pan; 42 gek; 45 peloton; 47 ranok; 48 staag; 49 fornuis; 51 goot; 54 lakei; 56 heen; 58 om; 59 Sr.; 60 ka; 62 Ir.; 64 bijna; 65 tram; 68 pit; 71 aam; 73 RP; 74 G.N.; 75 M.O.; 76 si. Winwoord: BARTHOLOMEUS Indien u de letters uit de vakjes uit de hierna opgegeven nummers achter elkaar zet krijgt u de naam van een plaats. Dit is de oplossing. 11 - 32 - 67 - 14 - 27 - 33 - 60 - 4 - 58 - 53 - 64 - 10 - 60 - 42 HORIZONTAAL: 1 opening achter in de mond die naar de slokdarm leidt; 6 bindmateriaal; 12 onvriendelijk; 14 korst op een wond; 15 aardr. aand.; 17 muzieknoot; 18 schutsluis; 22 oude lengtemaat; 21 insekt; 22 schacht v.e. vogelveer; 24 beschermheer; 27 daaraanvol gend; 28 lage vrouwenschoen zonder sluiting; 30 vis; 31 fijngesneden rooktabak; 32 loofboom; 33 pers. vnw., 35 geslacht van mensen of dieren; 36 de oudere; 37 de onbekende; 38 tapijtachtige stof; 40 schuinte v.e. spoorbaan; 43 overdreven voorliefde voor iets; 44 naderhand: 46 veel kracht hebbend; 48 lang en mager mens (fig.); 50 trekdier; 52 bijw.; 53 uit een toneelstuk geschreven partij voor één speler; 55 per adres; 56 vorm van mij; 57 hemellichaam; 59 deel van Azië; 61 brievensnoer; 63 deel v.e. boom; 64 begunstiger van kunste naars en geleerden; 66 laagte tussen bergen; 67 eminentie; 68 uitroep van blijdschap; 69 traliewerk tot sluiting v.e. toegang; 70 Technische Hogeschool; 72 op dit ogenblik; 73 inborst, karakter; 75 onsmakelijk; 77 mannelijk beroep; 78 bespeler van zeker muziekinstrument. VERTIKAAL: 1 soort duif; 2 laagtij; 3 zonder moed; 4 kwinkslag; 5 verbrandingsrest; 7 paardeslee; 8 dapper, onverschrokken; 9 door- tochtgeld; 10 voegw.; 11 strubbeling (fig.); 13 handelskorting; 16 devies; 18 zeer harde wind; 19 plaats in Utrecht: 21 betrekking; 23 deel v.d. dag; 25 klaar; 26 aardr. aand.; 27 kinderuitroep; 29 bijdehand; 31 meer dan vrijmoedig; 34 orgaan; 36 vlakke streek opzij v.h. hoofd; 38 oogholte; 39 Europeaan; 41 zangstem; 42 scheepsvloer; 45 sterk prikkelende kruiderij; 47 ineenstorting; 48 smal, recht en enigszins lang; 49 beslissing; 51 deel v.e. boom; 54 op elkaar; 56 hemellichaam; 58 eerstkomende; 59 pers. vnw.; 60 voorzetsel; 62 hetzelfde; 64 vreemde munt; 65 zonder geluid; 68 spade met gekromd blad; 71 onverduisterd schijnende; 73 uitroep van pijn; 74 lidwoord; 75 van een (afk.) 76 muzieknoot. ALLE ZEEUWSE REDDERS BIJEEN Alle Zeeuwse reddingsbrigades demonstreren donderdag 9 augustus hun kunnen en kennen op het strand en in de bran ding van Zoutelande. De taferelen zijn te volgen vanaf de bou levard in Zoutelande. De brigade van Zoutelande zelf opent die dag officieel haar nieuwe strandpost en doopt haar nieuwe reddingsboot. Voor die officiële handelingen komt burgemees ter W. Plomp van Valkenisse naar het strand. Het festijn begint om 19.30 uur. Tijdens de demonstraties laten de redders zien hoe een ver dwaalde surfer naar de kant wordt gebracht, hoe iemand van een paalhoofd wordt gehaald en hoe een drenkeling met een lint wordt binnen gehaald. Ook ontploft er die avond een boot van de Rijkspolitie te water. Met negen reddingsboten worden de slachtoffers vervolgens van boord of uit het water gehaald. Leo Wolterman zegt namens alle reddingsbrigades dat deze demonstratie, waaraan alle brigades meedoen, uniek is. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: dhr. R. W. van Mourik, 19 uur: ds. A.v.d. Ploeg. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. J. Maas. Volle Envangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. 9 uur de heer Kley. DISHOEK Rooms Katholieke Kerk, Strandkerk, 10 uur. 15 augustus, Maria Hemelvaart, 19 uur. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. ds R.C.A. van Voorst Vader, knd., 19 uur: ds. A.W. Mol, gez. dienst in Geref. kerk. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. 1e en 3e za. v.d. maand 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. G.J. v.d. Linde, 19 uur: ds. Mevr Spaans, gez. dienst te Gapinge. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9 uur: ds. J de Boer. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. 10 uur: Kand C. Lous, 19 uur: ds. A. Spaans. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 19 uur: ds. Spaans, gez. dienst in Herv. kerk. HOOGELANDE Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: Mevr. Spaans. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: E.V.E. Wijnands, 19.00 uur ds H. Makkinga. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur ds. J.H.J. Hofman. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. geen dienst. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. on bekend MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 uur: ds. J. Westerink, 19.00 uur: ds. J. Westerink. Doopsgezinde Ge meente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. onbekend. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, 9.30 uur: ds. J. Boonstra, 19 uur: ds. E. Wind, Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: dhr. ds. W.A. vd. Berg, 14.30 uur: ds. P. Paulus. De Hoeksteen: Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. P. Paulus, 19 uur: ds. J. Boonstra. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktKlein Vlaan deren 75. Zo. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Scherff. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, 10 uur: ds. M. de Boer, Koorkerk, Koor kerkhof, 10 uur: dr. K. Hendrikse, Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: ds. J. Dubbink. Ontmoe- tingskerk, Oosterscheldestraat, 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, Engelse Kerk, Simpel- huisstraat, 19 uur: dhr. W.A. v.d. Berg, Thomaska pel, 9.30 uur: ds. O. Elseman, Wijkgemeente Gereformeerde Bond: (Ontmoetingskerk) 11 uur: ds. A. van Vuuren, (Nieuwe Kerk) 18.30 uur: ds. C. Trouwborst. Kerkgenootschap der Zevende- dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: dhr. A.R En gier. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: o.l.v. br. en zr. Vader. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: onbe kend. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpelhuisstraat 19. Zo. 9.30 uur: dhr. F. Huisman. 17 uur: dhr. A. Budding. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. 19 uur: ds. K. Hen drikse. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Za. 19 uur, (Zo. geen dienst in de maanden juli en augustus.). Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. 10.45 uur. R.F. Ie Gras. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. br. C. vd. Zanden. Doopsgezinde Gemeente, geen dienst. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: dhr. A. van Haarlem. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. 10 uur: ds. H. Makkinga, knvd. 19 uur: P. Melse. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, 10 uur: C.F.H. van Tuyll van Serooskerken, 19 uur ds. J. de Boer. Rooms-Katholieke kerk. Za. 19 uur: dienst in Herv. kerkgebouw, Waterstraat 4. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. A. van Haarlem. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo: 10 uur ds. D.J. Lagerwey. 19 uur: ds. H.W.J. Faas- sen. Volle Envangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v br. Cor- nelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen in Herv. kerk, 19 uur: ds. H.W.J. Faassen. in Geref. kerk. Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Hiensch, De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooy, Ophir, Badhuisstraat 186, 10 uur: ds. van Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlis singen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Je zus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163. Za. 9.30 uur: dhr. A.F. Engler, 10.30 uur: bij belstudie. Marnixkerk. Marnixplein 41. Zo. 9.30 uur: lees dienst, 16.00 uur: ds. C.J. Meeuse. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur: Kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: ge meentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voorganger P. Buteyn. Protestantse Ziekhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Za. 19 uur, (Zo. geen dienst in de maanden juli en augustus), Ter Ree- de, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur, Lieve Vrou wenkerk, Singel (nabij Stadhuis), Za. 19 uur, Zo. 9.30 uur, Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur, Der Boede, 1ste en 3de za. vd. maand 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Be- rea. Gebouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadel- fia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: mevr. A. Spaans-Molenaar. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: ds. de Boon. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. P. Boe- kesteijn. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Hummelen, Markt 69, Middelburg, tel. 12134. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Paauwenburg, Troelstraweg 2a, Vlissingen tel. 70717. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: A.D. de Stigter, van Borsele- laan 38, Veere. tel. 01181-1830. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend: A.J.G.M. Ruys, Middelburg, tel. 01180-13118. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelder weg 1, tel. 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleegkundigen ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. J. de Boer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur ds. D. Westerneng. 19 uur: ds. J. Staat. SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. P. Melse, Oranjepleinkerk, 9.30 uur: ds. R.E.R. v Buiren, Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, 19 uur: ds. C. Vreugdenhil, Streekziekenhuis Wal cheren, Koudekerkseweg 88, 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, 2e en 4e maandag v.d. maand 16.30 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 9.30 uur: ds. mevr. J.v.d.Beukel, 19 uur: ds. mevr. Spaans gez. dienst te Gapinge. Hervormde Kerk. Zo. 9 uur: dhr. Simons. VLISSINGEN Angelicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprij zingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: onbekend. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. geen dienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. Geelhoed. Hersteld Apostolische Zendingge meente. Walstraat 23.. Zo. 10 en 17 uur. Her vormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. de Boer, Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. van Dijk, 19 uur: ds. Makkinga. Johanneskerk, Bone dijkestraat 165, 9.30 uur: ds.Glashouwer, Open iMJII Do. 9 augustus t/m wo. 15 augustus Huisartsen Middelburg: van vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: P.F. de Doelder, Bellinkplein 1, tel. 39933. Zondag tot 24 uur: R.R. Lankhorst, Seisweg 29, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: F. v.d. Berg, Gies- senburg 12, tel. 65253. Zondag tot 24 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beets/aan 15, tel. 12525. Visites aan vragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: Th. Bloos, Kanaalstraat 70, Oost- Souburg, tel. 01184-61212. zondag: R.G.G. Groot, Dr. v.d. Moerstr 15, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rullens em M.J.M.E Mol, Dorpsstraat 2, Ooostkapelle, tel. 01188-1276. Westkapelle, Domburg en Aagtekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: Dr. F. v. Ede, de Ca- sembroodstr 24, Westkapelle, tel 01187-1234 Koudekerke, Biggekerke, Zoutelande en Melisker ke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: Dr. PK. Noor/ander, Middelburgsestr 94, Koudekerke, tel. 01185-1231. Oost- en Midden-Walcheren: zater dag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstr 40, Me kkerke, tel. 01186-1760. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: H. Klompe, tel 71140. Middelburg: van vrijdag 18.00 uur tot zon dag 24.00 uur: J. Drijdijk, Grootmede 62, tel. 26045. Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem: bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Dam 39-41; Vlissin gen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085. Geslachtziektenbestrijding: Dam 39-41, ma., wo en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Algemeen maatschappelijk werk: Dienstencen trum Molenwal Westkapelle spreekuren 9 tot 10 uur algemeen maatschappelijk werk. 10.30 tot 11 uur gezinsverzorging Ook buiten de spreekuurtij den worden afspraken gemaakt in het diensten centrum, tel. 01187-2331. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Vlissingen. Vredehoflaan 42, tel. 01184-10795, van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 11