Midden Zeeland in de ban van parachutisten RmÈ SPRINT FT77HÏÏTTH1 6.9 FOTO is SCHOOLTASSEN RUGZAKKEN 34. maakt de prijs. m-o-d—e ADVERTEREN IN DE REKREATIEKRANT? COMBÏ BACK Terre des Hommes, fietsen en molens Inschrijving nieuwe cursus vanaf 16 augustus f5 UITVERGROTINGS-SERVICE WAARDEBON 01184-84317 Sponsors PZC WEEKBLADEN m Uw officiële BMW-dealer voor geheel Midden-Zeeland BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG Variatie WALCHERSE ELFDORPENTOCHT Molenaar DAimChOOL JAnViE=f DE GEHELE ZOMERKOLLEKTIE ZWAAR KANVAS RUGZAK GROTE KANVAS RUGZAK 326? ~f) 91e JAARGANG NUMMER 32 Bel voor informatie BINNEN 5 MINUTEN 'N SCHITTERENDE KODAK UITVERGROTING VAN UW LIEVELINGSFOTO! FOTO VERSCHOORE LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 Goud uit Kerkrade op Middelburgse Markt 8 AUGUSTUS 1990 Wat ooit begon als luister zet ten bij een lustrum is inmid dels gegroeid tot een festijn dat langzaam maar zeker lan delijke bekendheid krijgt. Het Middelburgs Muziekfeest, vastgesteld op zaterdag 15 september kent alleen maar toppers, die vorig jaar op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade goud kregen toebe deeld van de internationale ju ry. Ruim 2000 liefhebbers kunnen genieten van dit mu ziekspektakel dat drie jaar ge leden werd ingezet door de jubilerende Julianakorpsen in Middelburg en nu onder lei ding van een onafhankelijke commssie wordt voortgezet. Het feest op die zaterdag in sep tember begint rond de middag. Als ouverture tot de taptoe 's avonds heeft de organisatie ge kozen voor een Beierse middag met allerlei bekende blaaskapel len die stuk voor stuk de biertent hits en de verfijnde Egerlander op hun repertoire hebben staan. De Berglander Muzikanten uit Ber gen op Zoom, de Alpenkapel uit Nieuwe Tonge en het Juliana Blaasorkest uit Middelburg zullen afwisselend vrolijke bekende en minder maar daarom niet minder vrolijke deunen laten horen. Een opvallend gebeuren is de sponsorpresentatie. Tijdens die Beierse middag krijgen de bedrij ven die een duit in het laadje van IMass Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. de organisatie hebben gedaan de gelegenheid zich in een kraam op de Middelburgse Markt te pre senteren. De variatie is groot: van bus- tot meubelbedrijf. Er zijn trouwens maar weinig or- Het Kamper Trompetter-korps in Kerkrade tijdens het WMC. ganisaties die zoveel aandacht aan hun geldschieters besteden als Adriaan Joziasse en Peter Tol lenaar en hun mede organisatoren van het hoofdste delijke muziekfestijn. Hun verkla ring is simpel, maar zet het fenomeen sponsoring toch in een ander (Zeeuws) daglicht. „We moeten wat aan elkaar hebben", luidt hun uitleg. „En er moet een vervolg komen. Met een naams- Dat is geen opwekkend vooruit zicht voor menigeen. De kans is namelijk groot dat Walchenaren en Bevelanders de komende da gen een stijve nek krijgen. Vanaf morgen (donderdag 9 augustus) wordt er namelijk vier dagen al lerlei luchtspektakel vanaf Vlieg veld Midden Zeeland opgevoerd. Alles speelt zich af rond het feno meen parachutespringen. Topper daarbij is een Boogie, dat zoveel heet als een ontmoeting tussen Rinck heeft alle merk- monturen van topontwerpers. Met prijzen die gegarandeerd 30% lager zijn dan elders in Nederland. Een merkbiil is gegarandeerd goedkoper bij Rinck. Voor verkoopadressen zie de Gouden Gids of bel: 06 - 0220088 lot- en soortgenoten; in de lucht wel te verstaan. Ook onderne men twintig vrouwelijke para's een recordpoging. Vier dagen dus springen para's uit een vliegtuig dat opstijgt op het vliegveld nabij Arnemuiden. Voor de boogie komt er een apart vliegtuig (een skyliner). Van daar uit kunnen twintig parachutisten vanuit de achterklep Zeeland bespringen. Normaal gesproken - aldus Helene de Koning van het Parachutcenrum Midden-Zeeland - kunnen er bij ons maar vier mensen mee naar boven. Er zijn geen andere kisten voorradig op het vliegveldje. Dat betekent dus alom opwinding voor de Zeeu wen. „Maar niet alleen voor de Zeeuwen. Er komen zo'n honderd parachutisten uit heel Nederland naar ons toe", vertelt mevrouw De Koning. En: „Het het is nog niet zeker, maar misschien komt ook een aantal buitenlanders". Het spektakele bestaat voorna melijk uit een vrije val vanaf zo'n 5.000 meter hoogte. Tijdens die vrije val worden allerlei figuren gevormd zoals een menselijke kring of stapelen. Dat laatste houdt in dat de para's op eikaars parachute gaan zitten. In het weekeinde staan recordpo gingen op het programma. Ruim 20 vrouwen proberen dan hand- in-hand naar beneden te komen. Lukt die poging dan is een record gebroken. „Als er eentje afhaakt, is de poging mislukt", peinst He lene de Koning, zelf een ervaren parachutiste. „Regel is namelijk ook dat er net zoveel vrouwen naar beneden moeten komen als er zijn ingestapt". Tijdens de re cordpoging worden video-opna mes gemaakt. Wie trouwens de kriebels voelt om zelf ook eens een sprong te maken. Gewoon vanuit een sportvliegtuigje of van 5000 me ter, moet het Paracentrum op Midden Zeeland even bellen voor een afspraak. Een tandemsprong kan dan worden gemaakt. Deze sprong komt er op neer dat de liefhebber wordt vastgemaakt aan een zeer ervaren parachutist. Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 'Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* GOES: MA DE RUYTERLAAN 8-15.4461 GE GOES. TEL: 01100-28545 VLISSINGEN INDUSTRIEWEG 27-29. 4382 NA VLISSINGEN. TEL 01184-14400 vermelding in het programma blad of in de bijlage van jullie krant doe je niet voldoende. Bo vendien krijgen de sponsors bii ons een ereplaats", leggen Tolle naar en Joziasse. Om acht uur 's avonds begint Zeelands grootste taptoe. De meer dan 2.000 toeschouwers kunnen genieten vanaf een tribu ne, de helft is overdekt. „Het zijn echte toppers die dan komen", voorspellen Tollenaar en Joziasse. Ze noemen: Het Kamper Trom petterkorps uit Kampen, de Drum en showfanfare Advendo uit Sneek, Juliana's Drum Bugle Corps en het Junior Drumcorps Johan Friso uit Middelburg. Be halve de jeugdige Middelburgers bemachtigden alle korpsen een gouden medaille tijdens het We reldmuziekconcours in Kerkrade. Ze kregen tevens een eervolle vermelding van de jury. De korpsen staan garant voor bij na 2,5 uur spektakel vol afwisse ling. De uitvoeringen variëren van typisch Engels tot een compleet western spektakel. Daarbij is ook aandacht besteed aan de komi sche noot en lichteffecten zorgen voor talrijke verrassingen. „We zijn nog bezig met een korps van ie Nederlandse krijgsmacht", „erklapt het tweetal namens de organisatie. Geheimzinnig: „We zijn voor 90 procent rond. Vol gende week kunnen we meer vertellen". De voorverkoop voor dit op de taptoe van Breda geënte evene ment begint vandaag (woensdag 13 augustus). De VVV Middel burg verkoopt de kaarten. Telefo nisch reserveren kan op nummer 01180-27488 (tussen 18 en 20 uur). „Gezien de korpsen die ko men verwachten we een volle bak", denken Tollenaar en Jozias se. GIGANTEN VAN VASTE PLANTEN Extra grote vaste planten, extra kleine prijsjes. Kom uitzoeken: /an koudekerke Galgeweg 5. 01185-1623. Het eerste lustrum van de Wal- cherse Elfdorpentocht wordt op een heel speciale manier gevierd. De ENFB (Echte Nederlandse Fietsers Bond) en Terre des Hom mes werken samen met de Vere niging tot Behoud van Molens in Zeeland. Reden voor de molenver eniging om de 14de augustus uit te roepen tot de eerste Walcher- se Molendag. Dat houdt in dat er dinsdag 14 augustus gefietst kan worden en molens bekeken kun nen worden op Walcheren. De elf molens liggend op de route fungeren tijdens de tocht als opstapplaatsen en stempel posten. Er worden ook allerlei ac tiviteiten bij deze typisch Nederlandse monumenten geor ganiseerd. De herrineringsmedail- le van de elfdorpentocht wordt dit jaar niet in brons maar in zilver uitgevoerd. De Walcherse Elfdorpentocht kiest elk jaar een goed doel. Deze keer is de opbrengst bestemd voor een meisjesinternaat in Fak- fak, een dorpje in Irian Jaya, In donesië. Het internaat is met zijn drinkwater afhankelijk van regen water dat in bakken wordt opge vangen. Eén van die bakken is gebarsten en moet zo snel moge lijk worden vervangen. Het is*nu de bedoeling dat het benodigde bedrag voor een nieuwe water bak bij elkaar wordt gefietst. Eén van de organisatoren van de Elfdorpentocht is Bouke Bouman. „In 1986 hadden we 1100 deel nemers en dat is uitgegroeid tot 2000 deelnemers in 1989", ver telt Bouman. De grote opkomst van vorig jaar verliep nogal hek- tisch. Afgelopen jaar was de ENFB daar organisatorisch niet op berekend. „Het kwam ook een beetje als een verrassing die belangstelling", vertelt Bouman. „Om het geheel dit jaar wat soe peler te laten verlopen hebben we rekening gehouden met een opkomst van 3000 deelnemers". Deze grootste recreatieve fietstocht van Zeeland is onge veer vijftig kilometer lang. Er kan gestart worden tussen 9 uur en 16 uur. „Je kunt het draaien of keren hoe je wilt, maar het is ♦Th heel wat anders dan met je racenets snel 'even' die kilome ters maken. Op deze rustige en recreatieve manier van fietsen zie je gewoon veel meer", vindt Bou man. Sjaak Brasser is een van de mole naars die de recreatieve fietsers ontvangt. Hij woont bij de molen in Biggekerke. De familie Brasser is een molenaarsgeslacht en de traditie van het molenaarsschap gaat terug tot 1850. De molen in Biggekerke - gebouwd in 1712 - draait tijdens de Elfdorpentocht. „Ik vind het een prima idee om deze tocht en de eerst Walcherse Molendag te combineren", meldt Brasser Jr. „We gaan die dag pannekoeken bakken van ons ei gen gemalen volkorenmeel en verkopen molenaarsbrood. „We zullen klaar staan om alle men sen tekst en uitleg te geven over de bijzonderheden van het mole naarsschap en natuurlijk ook over de werking en functie van de mo len zelf." De fietstocht gaat over rustige binnenweggetjes en er zijn ver scheidene afstappunten opgeno men in de route. Het ramschip De Schorpioen kan bezichtigd wor den een rondleiding door het stadhuis van Middelburg en de stellingmolen de Hoop is ook in de route opgenomen. Ook zijn er demonstraties molensteen scher pen in Nieuw en St. Joosland. Verder is er verkoop van meel en de Zeeuwse boterbabbelaars, het klederdracht museum in Zoute- lande is open voor de fietsers en ook het fossielenmuseum in Me- liskerke en in Oostkapelle kan met een bezoek vereerd worden. Pannekoeken worden er gebak ken bij de molen in Biggekerke en er wordt molenbrood verkocht. Het boekje met de routebeschrij ving is te verkrijgen bij de VVV's en kost zes gulden voor volwas senen en drie gulden voor de kin deren tot en met twaalf jaar. Bouke Bouman met dochter en molenaars Sjaak Brasser met vader Brasser ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN VAKANTIEFOTO'S DUUR? Bij ons weet u waar u aan toe bent. STANDAARDPRIJZEN! voor ontwikkelen van uw kleurenrolletjes. Geldig van ll t/m 14 augustus Fotorolletjes: 12opn.ontw.enafdr. nu 12,50 2417,50 36 22,50 alleen geldig bij inleve ring van deze waardebon, en alleen in filiaal Middelburg! FOTO "SRSCHOOREI Lange £>eere 28, Middelburg 1 (naast ANWB) 01180-34255 GOES MIDDELBURG ZIERIKZEE MIDDELHARNIS CD O JZ m m 3D diana padmos segeersstraat 9 4331 jm middelburg 01180 - 25471 •X varkensleer 5 vakken, oersterk EXTRA ZWAAR TUIGLEER tas voor vele jaren, met 5 jaar garantie op het leer en 2 jaar garantie op sloten en stiksels 2 voorvakken, met leer afgezet gewatteerde banden 2 voorvakken, met leer afgezet, gewatteerde banden in vele -jJ kleuren LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG ■HHMBÜÜH9I KMBifflMBtWIII'IWIffll HllMH IWWUl'lif "It TOIflWifflWMWT

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1