Jeugdsport Dialecten Goese meer De tol en de Zeelandbrug Zwakzinnigenzorg WIRTERDOHS VOOR ZOMERPRIJZEH DeVlijt b/nnenkort start.... %'DE/NCO aanvraag gemeente middelburg DOE IETS AAN L00PLAWAAI. 1 persoons 135 x 200 2 persoons 200 x 200 lits-jumeaux 240 x 200 >95T449.- 375^269.- j*sr549.- ,745^619." ^795.- 2mr- 229.- JITKHÜX D Plaatwerkers Constructiebankwerkers Pijpfitters Sleutelaars Havenwerkers Vorktruckchauffeurs Autorijders Stellingbouwers Isoleerders Plaatopzetters GOED VOOR VR/J WERK/ Provinciale staten beslissen 21 september over de financiële toekomst van de Zeelandbrug. Voornaam element daarin is de tolheffing. Tolvrij provinciale griffie 65% Eendedons buisstiksel ,245^199." 65% Eendedons buisstiksel 3957349." 65% Eendedons buisstiksel 65% Eendedons carré 65% Eendedons carré ,5457449." 65% Eendedons carré 90% Ganzedons carré 40*399.- 90% Ganzedons carré 90% Ganzedons carré JMV749.- 65% Eendedons 4 seizoenen uitv. ,6457499." 65% Eendedons 4 seizoenen uitv. 985 799." 65% Eendedons 4 seizoenen uitv. j445- 949.- 90% Ganzedons 4 seizoenen uitv. 90% Ganzedons 4 seizoenen uitv. J495Ï 1195." 90% Ganzedons 4 seizoenen uitv. 2L895- 1395." 90% Ganzedons licht zomerdekbed 90% Ganzedons licht zomerdekbed 429? 349.- 90% Ganzedons licht zomerdekbed -529.'- 449.- Opril Grote Markt 12 Goes 01100-33796 Korte Delft 4 Middelburg 01 180-33830 St. Jacobspassage 13 Vlissingen 01184 - 1 44 63 DE FAAM - DE VLISSINGER ABDI J Voetbal is de populairste sport onder jongens tussen 12 en 20 jaar. Gymnastiek en turnen scoren het hoogst bij de meisjes in dezelfde leeftijdscategorie. Jongens geven vaker de voorkeur aan tafeltennis dan meisjes. Bij de paardensport en het hockey'melden zich meer meisjes aan dan jongens. Dat blijkt uit onderzoek van de Zeeuwse Sportraad in Middel burg. De afdeling onderzoek van het provinciaal opbouworgaan Stichting Zeeland heeft 499 scholieren in de provincie naar hun sportieve activiteiten ge vraagd. Ruim 70 procent van de scholie ren doet aan sport. Van hen is ruim 27 procent actief in één sport, 22 procent bedrijft twee sporten en nog eens 22 procent doet aan drie of meer sporten. Ruim 28 procent houdt zich af zijdig van alle sporten. De meeste tieners bedrijven de sport als tijdverdrijf. Een kleine 10 procent stelt de prestatie voorop. Doorgaans wordt in ver enigingsverband gesport: drie kwart van de ondervraagden is bij een club aangesloten. Een aantal jongeren geeft het sporten rond het achttiende jaar op. Ongeveer een derde van hen gebruikt de tijd liever voor ande re dingen en ruim 22 procent zegt er geen tijd voor te hebben. 5 tot 10 procent is niet tevreden over de trainer of trainster. 23 procent vindt de trainingsruimte (zaal of veld) te klein. Aan de hand van de uitkomsten heeft de Zeeuwse Sportraad aanbevelingen opgesteld voor het jeugdsportbeleid. De raad vindt, dat jongeren moe ten kunnen meebeslissen over activiteiten die hen speciaal aan gaan binnen de vereniging. Be halve trainingen en wedstrijden zouden nevenactiviteiten moe ten worden georganiseerd, zoals sportdagen en sportkampen. De deskundigen binnen de ver enigingen en clubs moeten meer worden ingezet voor de jeugdle den. Nu moeten de jongeren vaak genoegen nemen met vrij willigers die geen opleiding heb ben; het opgeleide kader werkt met de eerste teams uit de club. Overigens zouden ook de senio ren uit de verenigingen hun ken nis kunnen overdragen aan de jeugdleden. De Sportraad gaat zelf meer aandacht geven aan cursussen en begeleiding van jeugdkader. Aan het onderzoek hebben meegewerkt de scholenge meenschappen Petrus Hondius in Terneuzen, Groot Stelle in Goes, mdgo/mhno en Schelde- mond in Vlissingen, de lagere land- en tuinbouwschool in Ka- pelle, de christelijke mavo in Tholen en het Sint Willibrordus- college in Goes. Op deze manier kon een goede spreiding wor den aangebracht naar regio en naar de verschillende schoolty pen: mavo/havo/vwo en lager en middelbaar beroepsonder wijs. De onderzoeksresultaten en de aanbevelingen van de sportraad zijn gebundeld in het boekje Jeugdsport. Het rapport is toe gezonden aan de sportbonden, die bij de Zeeuwse Sportraad zijn aangesloten. Ook de ge meentebesturen in Zeeland heb ben een exemplaar ontvangen, evenals het provinciaal bestuur. Het rapport is beschikbaar bij de Zeeuwse Sportraad, postbus 407, 4330 AK Middelburg, 01180-82644. Voor 1991 staat f 33.300 op de provinciale begroting voor dia lecten. Daarvan is ruim 26 mille voor het Woordenboek van de Vlaamse dialecten beschikbaar. Het Seminaire voor Vlaamse Dialectologie van de Rijksuniver siteit Gent doet onderzoek voor het woordenboek. De Zeeuws- Vlaamse dialecten krijgen in de uitgave ook een plaatsje. De Zeeuwse vereniging voor dia- lectenonderzoek krijgt volgend jaar ruim f 7.000 subsidie. Het gemeentebestuur van Goes heeft het rijk ontheffing ge vraagd voor het maken van een milieu-effectrapport voor onder meer een golfbaan in het bestemmingsplan Het Goese Meer. In het verzoek geeft het gemeentebestuur aan, dat de re creatieve voorzieningen geen be langrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Het verzoek, gericht aan de mi nisters van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieube heer en van landbouw, natuur beheer en visserij, ligt bij de ministeries en in het stadskan toor van Goes ter inzage. Ook kan het worden ingezien in het provinciehuis, bureau ruim telijke ordening en volkshuisves ting, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Tot 30 augustus kunnen schrif telijke bezwaren tegen het ont- heffingsverzoek worden inge diend bij de minister van volks huisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer, directoraat- generaal milieubeheer, t.a.v. de directeur bestuurszaken, post bus 450, 2260 MB Leidschen- dam. wm Woensdag 1 augustus 1990 IEUWS Het voorstel is tot 1999 tol te blijven heffen op de verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. Daarbij moet worden nagegaan of veelvuldi ge gebruikers een aanzienlijke korting kan worden geboden. Ook moet worden onderzocht of de tolgaring kan worden ge automatiseerd. Eind dit jaar is de Zeelandbrug 25 jaar in gebruik. Eind 1965 (15 december) werd de brug ge opend voor het wegverkeer. Te gelijkertijd werd het veer Zierik- zee-Kats opgeheven. De bouwkosten bedroegen 71 miljoen gulden. De aanvankelijke toltarieven wa ren per passage f 1,- voor voet gangers, fietsers en bromfiet sers, f 2,50 voor personen auto's, f 4,50 voor vrachtauto's met twee assen, f 6,- voor vrachtauto's met drie of meer assen en f 0,50 voor buspassa giers. In 1967 werden de meer- rittenkaarten geïntroduceerd voor auto's en vrachtwagens. Op dat moment werd ook een tarief ingesteld voor motor- en scooterrijders: f 1,-. Bij de vaststelling van de bedra gen werd uitgegaan van ver- keersprognoses van het minis terie van verkeer en waterstaat en van het eindjaar 1978: het moment waarop volgens de Het regionaal overleg zwakzinni genzorg Zeeuwsch-Vlaanderen krijgt - als provinciale staten er mee instemmen - 48 duizend gulden. Het geld moet worden gebruikt om de samenwerking tussen alle instanties voor geestelijk gehandicapten in de rpriin \mrr*r.r nac+il+o +r* <-a\i oj-, Behalve de beroepsmatige in stellingen, zoals de tehuizen, zijn ook de ouderverenigingen bij de coördinatie betrokken. Doel van de samenwerking is de zorg zo veel mogelijk toe te snijden op de specifieke verlangens van de gebruikers. toenmalige plannen de dam in de Oosterschelde klaar zou zijn. Er werd afgeweken van het voorstel om de tol voor perso nenauto's afhankelijk te stellen van het aantal inzittenden. Daardoor en doordat het aan bod van vrachtwagens onder de prognose bleef, was de exploi tatie niet sluitend. In de eerste jaren (tot 1969) moest er 4,4 miljoen worden bij gelegd. In de jaren daarna - tot 1981 - verstrekte de provincie renteloze voorschotten aan de nv Provinciale Zeeuwse Brug- maatschappij (PZBM, met de provincie als enige aandeelhou der). Op die manier konden de bouwkosten volgens de progno se worden afgeschreven. De schuld op de renteloze voor schotten is ruim 16,7 miljoen gulden. Nog eens ruim 16,9 miljoen gul den is in de loop van de jaren als provinciale bijdrage naar de Zee landbrug gegaan voor onder houdswerk. Aanvankelijk ging het om 750 duizend gulden per jaar - het bedrag dat daarvóór werd verstrekt in de veerdienst Zierikzee-Kats. Voor komende jaren wordt reke ning gehouden met 1,7 miljoen gulden per jaar, waarvan 1,2 mil joen gulden komt uit het geld dat de provincie krijgt van het rijk volgens de Wet uitkeringen wegen. Voor groot onderhoud is boven dien nog jaarlijks 1 miljoen gul den nodig. Daarvoor moet een reserve van 15 miljoen worden gekweekt. Dan kunnen de kosten uit de rentebaten worden gedekt. Eind vorig jaar had de nv PZBM daarvoor 8,6 miljoen be schikbaar. Het resterende deel van 6,4 miljoen moet de provin cie reserveren via de Wet uitke ringen wegen. Er is inmiddels ruim 1,7 miljoen gulden. Er zijn verschillende momenten in de tijd, waarop de Zeeland brug tolvrij gemaakt kan worden. Het eerste aangrijpingspunt is 1991. Ingaande volgend jaar zijn de bouwkosten van de brug af geschreven. Op dat moment moet de provincie nog ongeveer 9 miljoen gulden opbrengen voor het fonds groot onder houd. De ruim 16,7 miljoen van het renteloze voorschot zou aan de nv moeten worden kwijtge scholden en er moet rekening worden gehouden met 4 ton aan wachtgeld voor het tolper- soneel. 1993 is de tweede mogelijkheid. In dat jaar is het fonds groot on derhoud compleet. Ook dan blijft dat het renteloze voorschot moet worden kwijt gescholden. Aan wachtgeld gaat het dan nog om 2 ton. Het derde moment is de termijn, waarop het renteloze voorschot is afbetaald: 1999. Het normaal en het groot onderhoud zijn ze ker gesteld. De provincie heeft daartoe het bedrag van de lening als dekkingsmiddel. Het dagelijks bestuur van de provincie geeft de voorkeur aan terugontvangst van het rentelo ze voorschot van ruim 16,7 mil joen gulden. Dat houdt in, dat de nv PZBM tot 1999 tol moet blijven heffen om het onder houd aan de brug te kunnen be kostigen. Verder stellen gedeputeerde staten voor na te gaan of voor veelvuldige gebruikers van de brug een lager tarief kan wor den ingevoerd. In verband daar mee moet ook worden onderzocht of de kaartverkoop kan worden geautomiseerd. De beslissing van provinciale staten valt 21 september. Voor afgaand daaraan is de commis siebehandeling. Het voorstel komt 27 augustus aan bod in de statencommissie voor wa terstaat en verkeer en 31 augus tus in de statencommissie voor bestuurszaken. H 1 «jgs&M Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg hebben bij hen op 3 juli 1990 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet inge diend voor een crematorium/begraafplaats. De inrichting is gelegen op een perceel aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie M, nr. 229. Ter inzage De aanvraag met bijlagen en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 2 au gustus 1990 tot en met 3 september 1990 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Middelburg op werkdagen van 8-12 en van 13-17 uur en ie dere donderdagavond van 18-21 uur (voor inzage op donderdagavond tel. afspreken: 01180-75000, tst. 431); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42, te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 3 september 1990 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden in gesteld tegen de vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middel burg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het geven van de gevraagde vergun ning en wel tot en met 3 september 1990. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom verzocht wordt, kunnen tot en met 27 augustus 1990 tegen de aanvraag mondelinge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (01180-31364). Middelburg, 1 augustus 1990 sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 Is burenlawaai voor u een probleem? Doe er dan iets aan. xDe Nederlandse Stichting Geluidhinder helpt bij fj het vinden van een oplossing. NSG, Postbus 381, - 2600 AJ Delft. attentie/

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 9