UIT HET ZAKENHART Vlissingse braderie in teken van Hartstichting Stadhoudersfeesten krijgen niks DOE HET ZELF VOGELBADJE MET PLANTENBAK --ja O m Q Mikro Electro in nieuw pand Steenplateau verduidelijkt ligging Walcherse torens Zoutelande pakt uit tijdens evenementendag 't Karrewiel nu ook een heeft terras Openbaar vervoer in Zeeland wordt verrijkt met luxe milieu-vriendelijke bus Nachtmarkt boulevard Het programma to Project seizoens verlenging slaat aan bij bedrijven VERON/QUE-STER KAZAN MET SCHEEPSLADING PRIJZEN Kamer van Koophandel wil geen etiket op Oosterschelde Woensdag 1 augustus 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER De Vlissingse braderie heeft dit jaar de Nederlandse Hartstichting als thema. De braderie wordt donderdag 23 augustus om 10 uur geopend door de Vlissingse arts A. van Dijk, voorzitter van de Vrienden van de Hartstichting in Vlissingen. In het kader van het gezonde doel wordt de ope- ningstocht nu eens niet per auto, maar per fiets uitgevoerd. De Vlissingse winkeliers steunen de Hartstichting door reclame zendtijd op de braderie te kopen. De vijf guldens die ze per spotje betalen, gaan rechtstreeks naar het goede doel. Voor het eerst in de braderiegeschiedenis zijn nu ook de Lange Zelke en het markt- gedeelte van de Spuistraat bij de braderie betrokken. Dat is moge lijk doordat de weekmarkt naar de Zeemanserve is verplaatst. Uiteraard zijn er ook dit jaar weer de nodige muzikale activiteiten The Original Jawari Haihepic Rototon Streetparade Jazzband op de braderie in Vlisasingen. op de braderie. Op het podium op de Oude Markt zijn onder meer een flamencoshow van Hispa Flamenca, een travestieshow van Ronald Sandheuvel en optredens van de jeugdband Ons Genoegen en de Delta Band te zien. Op het braderieterrein treden straatar tiest Lex Maes, The Original Ja wari Haihepic Rototon Streetparade Jazzband en de Salt Lake Jazzband op. Verder toont een aantal Vlissingse mo dezaken op het Oude Markt- podium vrijdag de nieuwste na jaarsmode en geeft de Honden vereniging Walcheren zaterdag tussen 11 en 12 uur een dres- suurdemonstratie op het De Ruy- terplein. Kinderen kunnen de hele braderie hun hart ophalen. Zij kunnen zich namelijk op kosten van de winke liersvereniging gratis laten schminken door EOS Visages en krijgen daarbij nog een gratis foto van zichzelf ook. De braderie is donderdag 23 en vrijdag 24 au gustus van 10 toi 21 uur en za terdag 25 augustus van 10 tot 17 uur geopend. vervolg van voorpagina Middelburg acht ik de Stadhou dersfeesten belangrijk in het ka der van de stadspromotie". Wat bedoelt de burgemeesterIs het een schouderklopje voor de beste jongen van de klas die dan toch maar een zeven krijgt terwijl hij meent een tien te verdienen? Rutten is met vakantie en kan zijn woorden niet nader verklaren. Ook cultuurwethouder Gerrit Schoenmakers heeft vrij. Wet houder Fieke Smitskamp laat het antwoord over aan de plaatsver vangende gemeentesecretaris J.G. Meijer. Die legt uit dat de Stadhoudersfeesten wel degelijk financieel worden gesteund. Ze hoeven niks te betalen voor de huur van de Markt en het feit dat de gemeente op die dagen geen inkomsten uit parkeergelden krijgt wordt ook niet verhaald op de Stadhoudersfeesten. „Dat is een collegebesluit", zegt hij. Van Damme en De Vaan vergelijken de Stadhoudersfeesten met het Middelburgs Jazzfestival. „Dat is een prima evenement en krijgt toch ook subsidie". De organisatie van de Stadhou dersfeesten kost ongeveer f De Stadhoudersfeesten vorig jaar. 75.000,-. Sponsors en deelne mers hoesten dat bedrag op. De deelnemers moeten er verder hun eigen nering betalen, zoals de huur van een kraam. Volgens Van Damme verdienen de meeste deelnemers geen rooie rot cent, Dit stijlvolle vogelbad zal een welkome attractie zijn voor de vogels tij dens warm droog weer en een leuke toevoeging aan uw tuin of patio. Het wordt gemaakt van een paar plankjes, een stuk ijzeren pijp en een zak kant-en-klaar beton. Het schotelvormige bad bevindt zich op ca. 85 cm hoogte en heeft een sierlijke randafwerking. Naar keuze kunt u de planten bak uitvoe ren met bodem voor gebruik in uw patio of zonder bodem direct op de grond. De bouwtekening geeft u de afbeeldingen op ware grootte en uitge breide instrukties voor het bouwen van deze leuke tuinversiering. De tekening kunt u bestellen door f 8,25 over te maken op postrek.nr. 3567600 van Karweipost, Vleuten, onder vermelding van bestelnr. 529 F/VL. Na ontvangst van uw overboeking krijgt u hem per omgaande toe gestuurd. er moet geld bij. „Maar dat geeft niet. Het is ook een soort van presentatie van je bedrijf". Het programma voor de komen de Stadhoudersfeesten noemen Van Damme en De Vaan „een to taalprogramma". Onder dat voor elk wat wils verstaat de organi satie klassiek, jazz, boogie woo gie, rock en drie hoofdacts die als klappers kunnen worden geken merkt. Die veelomvattende keuze is gemaakt - aldus het tweetal - om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. „Hou je van jazz dan kom je bijvoorbeeld op zaterdag middag en hou je van klassiek dan kom je zondag", noemt De Vaan een dwarsstraat. Vrijdag treden vanaf 17 uur ach tereenvolgens op Crush, Blue Jeans Big Band, Tropical Brasil, Juke. Zaterdag begint het pro gramma om 12 uur met Kick the Bucket gevolgd door Rubber Soul, kindervermaak inclusief schminken, B-Sharp, Hornsekti- on, Tophats, Barbershopkoor, Ta ke it for Granted en Nueva Manteca met Nicky Marrero. De zondagse Stadhoudersfeesten beginnen stemmig met een klasssiek pianoconcert gevolgd door het gitaarduo Telepary plus gastpercussionist, Jump 'n Jive, Johan Clement en Ferdinand Po- vel en als laatste treedt Liesbeth List op. Hans van den Heuvel, bedrijfsleider bij Mikro Elektro Vlissin gen. Na drie maanden van renovatie van het winkelcomplex waar ook Mikro Electro gevestigd zit, is het winkelbedrijf in zijn geheel in drie dagen tijd verhuisd naar het nieu we onderkomen aan de Hermes- weg in Vlissingen. De bedrijfsleider van het winkelbe drijf, Hans van den Heuvel en nog zes personeelsleden en twee parttimers, ontvangen de klanten in hun nu ruim 700 vierkante me ter winkeloppervlakte, gevuld met een diversiteit aan aparatuur. Mikro Elektro opende zijn deuren in 1976. Sinds die tijd is de zaak uitgegroeid tot één van de groot ste en ruim gesorteerde winkels op haar gebied. Hans van den heuvel was er vanaf het begin bij. Hij begon als bezorger verkoper. „Als ik het zo eens be kijk, is het een stuk overzichtelij ker en klantvriendelijker geworden", vertelt Van den Heu vel. Er zijn nu veel meer aparte afdelingen. De audio heeft zijn ei gen hoek en hetzelfde geldt voor de video- en tv-afdeling. „In- bouwapperatuur is nu ook recht streeks te leveren. Voorheen moest dat eerst besteld worden. De reacties van de klanten zijn zeer positief". Service heeft altijd hoog in het vaandel gestaan en dat staat het nog steeds. „Het voordeel is dat we een eigen technische dienst hebben. Wanneer er eens wat in reparatie moet, komt het ook weer snel terug is bij de klant". Het project seizoensverlenging is succesvol begonnen. Op de eer ste sluitingstermijn waren 13 aanvragen voor subsidie binnen. Daarbij zijn 61 bedrijven betrok ken. Met dit project streven de beide Kamers van Koophandel in Zeeland, de Provincie en de ar beidsbureaus er naar om de tou- ristenmarkt buiten het hoogseizoen te laten groeien. De bedrijven die meedoen krijgen voor 1990 twee ton subsidie. Het is de bedoeling dat het project in 1991 en 1992 met hetzelfde be drag wordt gesteund. Mr. S. Louwerse van de Provincie Zeeland vindt dat er teveel bedrij ven sluiten na het hoogseizoen. „Om die vicieuze cirkel te door breken moet er meer promotie gemaakt worden voor het voor- en naseizoen. Met geldelijke sti mulerende middelen hopen we een extra injectie te geven legt Louwerse uit. Het project werkt naar twee kanten toe. Ten eerste wordt er meer aandacht besteed aan de 'korte' vakanties, de zoge naamde sportieve- en cultuurva kanties. Ten tweede wordt er extra werkgelegenheid ge creëerd. „Ik kan nog geen cijfers geven over de verwachte extra arbeidsplaatsen. Dat kan pas vastgesteld aan het einde van het jaar", aldus Louwerse. De VVV in Koudekerke let goed op wat haar klanten willen. Op de hoge duinen zagen de toersten wel allerlei torens in de verte, maar welke bij welke plaats hoorde, dat konden de vreemdelingen niet achterhalen. Daarom plaatsten de inventieve VVVers op de duintop bij Kaap duin een overzichtsplateau. Vorige week werd het plateau of ficieel onthuld. Wethouder A. Lampert onthulde met graagte de steen, waarvoor de gemeente had betaald. Onmiddellijk er na konden passanten zich beter oriënteren op het eiland Walche ren. Het overzichtsplateau ligt op een ruim 34 meter hoge duintop en steekt uit boven bijna alle andere duinen van het eiland. Alleen richting Zoutelande is er nog een duintop hoger. In alle richtingen staan peilen op het plateau. Zelfs Engeland is aangegeven. Maar dat is wel een beetje ver weg om met het blote oog te zien, vond een aantal toeristen dat de hori zon aftuurde. De middenstand in Zoutelande pakt donderdag 2 augustus flink uit. Allerlei activiteiten staan tij dens deze folkloristische evene mentendag op het programma. Veronique-ster Han Kazan pre senteert er zijn programma prij zenslag. De organisatie verwacht dat dit evenement een topper zal worden. De evenementendag be gint om 14 uur en is rond midder nacht afgelopen. Kazan - een artiest uit de stal van John de Mol/Wentink Evenemen ten - komt met een scheepsla ding prijzen naar Zoutelande, belooft de organisatie. Zijn assis tente is er alsook 'de stem' van het programma. In Zoutelande wordt het spel drie keer gespeeld, voor aanvang van de show worden de kandidaten ge selecteerd. De podiumwagen staat opgesteld tegenover de kerk aan de Langstraat. De show begint om 16 uur. Uiteraard is er aandacht voor de folklore. De Zandruiters houden er hun ringrijwedstrijden en de muziekvereniging Luctor et Emer- go verzorgt een bazar. De vereni ging kleinveehouderij is er met allerlei dieren en er wordt een aantal ambachten gede monstreerd zoals volksschilde ren, kantklossen, vlasbewerken en klompen maken. Voor de jeugd is er een springkussen en een treintje. De Walcherse dans en folkloregroep Medio Burgum showt haar prachtige kleding die dag. De haven van Colijnsplaat. Visserij bedreigd door besluit Oostersche/de a/s natuurmonument. De Oosterschelde mag niet het etiket natuurmonument opge plakt krijgen. Dat zou rigoureuze gevolgen voor de economische activiteiten aan en op de Ooster schelde hebben. Dat schrijft de Kamer van Koop handel en Fabrieken in Midden- en Noord Zeeland aan minister Braks van Landbouw en Visserij. „De strenge regels die dan gaan gelden zullen een negatieve uit werking hebben op de ontwikke ling van de recreatie- en visserijsector," schrijft de Kamer. „Bij uitbreiding moet alles ge toetst worden aan de Natuurbe schermingswet, waarbij de bedrijfsmatige invalshoek nauwe lijks aan de orde zal komen." De Kamer wil dat de beschikkingen zodanig wordt opgesteld dat er meer duidelijkheid ontstaat. Ook moeten de ontwikkelingsmoge lijkheden van de recreatie- en vis serijsector worden onderzocht. „Natuurlijk binnen de randvoor waarden van een verantwoord milieu-beleid voor dit fraaie na tuurgebied", schrijft de Kamer. De Fabrieken van Midden- en Noord Zeeland en de Kamer van Koophandel beroepen zich op het Beleidsplan Oosterschelde en het Streekplan Zeeland de Ooster schelde. Hierin wordt er een dui delijk bestaansrecht aan recreatie en visserij gegeven. Bar/dancing 't Karrewiel bij Kou- derkerke heeft er met de aanleg van een tuinterras een dimensie bij gekregen. Voortaan kan een deel van het uitgaanspubliek, dat even wil bijkomen van het dan sen of in alle rust een praatje wil maken, op dat 180 vierkante me ter grote en gedeeltelijke te over kappen terras terecht. 't Karrewiel heeft sinds de openstelling in 1967 een beken de klank gekregen. De sfeer van de inrichting wordt er nog steeds bepaald door attributen, die her inneren aan het vroeger boeren bedrijf, maar met diverse verbouwingen is ook het publiek wat gevarieerder geworden. Vooral veel jongeren, die een avond vol bonkende muziek en glittelicht in een discotheek niet (meer) zo zien zitten trekken naar 't Karrewiel, waar ze aan een van de drie bars of gezeten bij een van drie open haarden nog ruimte hebben voor een gesprek. Ter tegemoetkoming aan die doelgroep en inspelend op de trend dat terras zitten erg in is besloot eigenaar/exploitant Ad Wielemaker van 't Karrewiel aan sluitend op het pand van de bar/dancing een tuin-terras aan te leggen. Rondom in het glas en met veel groen, een fontein en een vijver. Het terras biedt plaats aan hon derd personen en is ingericht met rotan meubilair. Op het met elf gasbranders verwarmde terras is een bar aanwezig en bestaat ge legenheid om hapjes van een be scheiden kaart te nuttigen. De dakbedekking bestaat uit een gebloemde linnen overkapping en is openschuifbaar. Nieuw is verder de installering van een gesloten videocircuit, met vier monitoren, met de mo gelijkheid van het doorgeven van satellietbeelden. Daarnaast zullen er, 'heel gedoseerd' op gezette tijden videobeelden worden ver toond zoals sportbloopers. Met de aanleg van het terras is de capaciteit van 't Karrewiel uit gegroeid tot 300 zitplaatsen. Wielemaker richt zich met de nieuwe voorziening ook op de markt van recepties en bedrijfs- partijen. Op de Vlissingse boulevard Evertsen vindt in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 augustus de jaarlijkse nachtmarkt plaats. Het bijbehorende midzomer- nachtconcours voor standwer kers wordt om 21 uur door wethouder T. Meijers geopend. De organisator, de Centrale Vere niging voor de ambulante Han del, heeft weer honderden kramers naar de boulevard weten te lokken. Naast de tientallen standwerkers die met hun vlotte babbel om de gunst van het pu bliek én één van de drie bekers strijden, is er ook een groot aan tal 'stille kramers' met een groot assortiment aan food en non food artikelen. Daarnaast kunnen de bezoekers zich vermaken op een rodeo-stier. De prijzen van het concours worden om 03 uur uitgereikt. Busreizigers in Zeeland kunnen binnenkort milieu-vriendelijk en op luxe wijze worden vervoerd. Carlier Tours in middelburg heeft bij een Antwerps bedrijf een met de nieuwste snufjes uitgeruste dieselbus in aanbouw. Het is een in vakkring als geledebus bekend staande verlengde touringcar, die zowel voor het openbaar vervoer zal worden ingezet als kan wor den benut voor het maken van uitstapjes met reisgezel schappen. Al sinds jaar en dag komt het Middelburgse toeringcarbedrijf als een van de eerste met nieuwe vindingen op busvervoersgebied op de markt, zoals de slaapbus, de rolstoelbus, de bus met spe ciale voorzieningen voor cara- patiënten en de VIP - coach. Met het verstrekken van de op dracht tot de bouw van een die selbus met een milieumotor - de eerste luxe bus die aldus aange past in de regio Zeeland gaat rij den - heeft de direktie van Carlier Tours willen aantonen dat milieu verantwoordelijkheid niet bete kent, dat er moet worden gewacht op wetten en regels. "We moeten", aldus de direkteur C.W. Hage, "proberen om een zo laag mogelijk emissie-niveau te bereiken met behulp van een voortdurend ontwikkelingspro ces". De bus met de speciale door Volvo ontwikkelde lage- emissiemotor voldoet reeds van daag aan de uitlaatgasnoren die pas over jaren van kracht worden. De met een nieuw turbo aggregaat uitgeruste motor ont wikkelt minder rook. De doelma tige laadluchtkoeling zorgt ervoor dat de uitlaatgassen zuiverder zijn. De toegepaste maatregelen hebben een daling van de uit stoot van o.a. stikstofoxiden en koolmonoxiden tot gevolg. De aan het leefmilieu ten goede ko mende waarden zijn vooral be langrijk in het stadsverkeer met veel stops en stationair draaiende motoren aan de haltes. Ook op geluidsniveau heeft de nieuwe milieubus goede eigen schappen. Ventilatoraandrijving met gedeelde cardanas zorgt voor trillingvrij en zachter lopen. De nieuwe bus heeft 72 plaat sen. De stoelen zijn verschuifbaar en er bevindt zich een demonta bel toilet 'aan boord'. De gelede bus zal in de wintermaanden gaan rijden voor het openbaar vervoerbedrijf Zuid-West Neder land. Het is nog niet bekend op welk traject de nieuwe bus zal worden ingezet. Volgens direkteur C.W. Hage van Carlier Tours zal met name op een lang traject kunnen worden bekeken hoe het publiek reageert op de aanwezigheid van een toi let in de bus. "Op kortere trajec ten speelt het aantal zitplaatsen een grote rol en kun je het toilet er beter uithalen, want je wint er zeven plaatsen mee". Het milieu vriendelijke transportmiddel komt medio september voor het eerst op de weg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 5