Enquete Vergunning Bestemmingsplan Bouwplan ALS ER ZOVEEL OP ZEELAND AF KOMT... KAN ER HEEL WAT OP U AF KOMEN! UW I ^"ML\ r "HOLLANDSE POTMAALTIJDEN" Zorg dat zij u kunnen vinden! BRASSERIE "C'EST SI BON" C'EST ANTHONY AJ. BURGER De rekreant heeft een eigen krant in Zeeland rekreatieland.... tabaksspeciaalzaak Ook in 1990 weer elf rekreatiekranten voor een optimaal bereik in het hele seizoen! lllllUllllflIUIlMlMÉhèlltélililllllllllC. i GEMEENTE MIDDELBURG >Weekn Tafeltje Dekje Verkeer Opbouw Bus Fietsen Geldig van do. 2 aug. t/m wo. 8 aug. 9,75 9,50 9,50 11,50 8,50 13,50 3,75 korte delft 7 middelburg Bel voor informatie of reservering: 01155-8000 voor Zeeuwsch-Vlaanderen of 01184-84000 voor Midden-Zeeland en 01110-15380 voor Noord-Zeeland. DE FAAM Woensdag 1 augustus 1990 >ofAetooqi««(feLo k Deze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, Telefoon 75000, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen en zie ken, die zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met num mer 01180 - 38570. Het bezorgen gebeurt ook op deze dagen. Menu van 6 augustus 1990 tot en met 11 augustus 1990 maandag kip in kerriesaus, erwtjes, rijst dinsdag rundergehakt, andijvie, puree woensdag karbonade, bladspinazie, aard appelen donderdag rundvlees, groentenmix Mexico, aardappelen vrijdag gehakt, erwten, wortelen, puree zaterdag bami-goreng speciaal met saté O Er komt een uitgebreid onderzoek naar het functioneren van het winkelapparaat in de gemeente Middelburg. Dit onderzoek wordt door de gemeente noodzakelijk geacht om een duidelijk beeld te krijgen over de aantrekkelijkheid van Middelburg als winkelstad en met name wat de mening van de consument daarover is. Door de opknapbeurt van de win kelcentra in Vlissingen en Goes krijgt Middelburg met een steeds groter wordende concurrentie te maken. Uitgangspunt van het ge meentelijk beleid is dan ook om de attractiviteit van Middelburg als winkelcentrum te verhogen. Om te bepalen wat de consument op dit moment vindt van de bin nenstad wordt in de week van 6 tot en met 11 augustus een passan- tenonderzoek gehouden. De be zoekers in de binnenstad wordt gevraagd waar men vandaan komt, het doel van het bezoek (winkelen, musea, etc.) en de waardering voor het winkelgebied in Middelburg. Op een zestal plaatsen in de stad kunt u enquêteurs/enquêtrices van het adviesbureau voor Ruim telijk Beleid, Ontwikkeling en In richting (R.B.O.I.) uit Middelburg (Nieuwstraat 27) tegenkomen. Dit bureau voert in opdracht van de gemeente het onderzoek voor de detailhandelsnota uit. Middelburgse kermis Vrijdag 3 augustus om 4 uur 's middags begint de jaarlijkse Middelburgse kermis, die zal duren tot en met donderdag 9 augustus. Op de Markt en het Plein 1940 zullen dan weer een kleine veertig attracties, variërend van oliebollenkraam tot de meest moderne vermaaksmachines, staan opgesteld. Op zon dag 5 augustus is de kermis gesloten. Op woensdagavond om ongeveer half elf zal, zoals de laatste jaren gebruikelijk is, het door de kermisexploitanten aangeboden groot kermisvuur- werk worden afgestoken. Op de laatste kermisdag, donderdag 9 augustus, wordt de weekmarkt verplaatst van de Markt naar het Damplein en zal in de Lange en de Korte Delft het standwerkersconcours wor den gehouden. Om het verkeer in het centrum tijdens de kermisperiode in goede banen te kunnen leiden zijn een aantal maatregelen genomen. Tot zaterdag 11 augustus worden afgesloten voor alle verkeer behal ve voor voetgangers: a. de Markt, de Pottenmarkt van af de hoek van de Markt en de Vlasmarkt; b. een gedeelte van de Lange Noordstraat, tussen de Stad- huisstraat en de Markt; c. het Hof van Tange (hier staan de wagens van de kermisexploi tanten geparkeerd). Wanneer op donderdag 2 augus tus het opbouwen van de kermis begint, worden tussen 19.30 en 23 uur de Langeviele en de Lange Geere vanaf de hoek van de Pa pestraat afgesloten voor alle ver keer behalve voor voetgangers. Het opbouwen van het reuzenrad op het Plein 1940 begint eerder dan dat van de andere attracties. Daarom kan na woensdag 18.00 uur niet meer op dat plein worden geparkeerd. Tijdens de kermis zullen de bus sen van de ZWN niet over de Markt rijden. De bussen verlaten het stadscentrum via de route Koestraat-Hoogstraat en komen ook langs deze route binnen. De bewaakte fietsenstalling op het Zusterplein, die normaal geopend is van een kwartier voor het open gaan van de winkels tot een kwar tier na sluitingstijd, zal tijdens de kermis ook 's avonds geopend zijn. Dit is mogelijk een stimulans om uw auto thuis te laten en u per fiets naar het stadscentrum te begeven. Daarnaast wordt in dezelfde week in een 15-tal winkels in de bin nenstad een telling gehouden on der de klanten. Dat wil zeggen dat klanten die een aankoop hebben gedaan verzocht worden een kaartje in te vullen en in een bus in de desbetreffende winkel te de poneren. Uit het kaartje blijkt of 'men een inwoner van Middelburg is, een consument uit de regio, een dagtoerist of een verblijfsre- creant. De gemeente vraagt uw medewer king voor dit onderzoek, teneinde een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in het functioneren van de binnenstad. Indien u vragen heeft over de en quête en/of de uitvoering van de enquête dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Seerden van het bureau R.B.O.I. tel: 01180 - 33344 of met mevrouw Klooster van de gemeente Middel burg, tel: 01180 - 75449. Van 3 augustus 1990 tot en met 16 augustus 1990 ligt op de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie een aan vraag om een wijzigingsvergunning ter inzage vooor het monu- mentenpand Herengracht 58. Gedurende bovengenoemde periode kunnen eventuele bezwa ren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. De burgemeester van Middelburg maakt bekend, dat Gedepu teerde Staten van Zeeland op 10 juli 1990, kenmerk 589/79/164, het op 19 maart 1990 door de gemeenteraad vast gestelde bestemmingsplan Streekschool Torenweg hebben goedgekeurd. Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met ingang van vrijdag 3 augustus 1990 gedurende een maand voor een ieder ter inza ge bij de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie, Lange Noordstraat 1. Aangezien tegen de vastgestelde herziening van het bestem mingsplan bij Gedeputeerde Staten geen bezwaren zijn inge diend is de goedkeuring onherroepelijk, en is geen verder beroep meer mogelijk. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan: I. Buitengebied voor de bouw van een schapenhok op het per ceel Noordweg 355 II. Griffioen I voor het plaatsen van een blokhut op het perceel Seisweg 39. De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 3 augustus 1990 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bezwaar heeft tegen de uitvoering van dat voornemen, zijn bezwaren schrifte lijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Mid delburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Van 3 augustus tot en met 16 augustus 1990 ligt op de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie een aanvraag om een wijzigingsvergunning ter inzage voor het monumentenpand Damplein 23 voor het veranderen van een woonhuis tot 7 wooneenheden t.b.v. groepswoonproject. De inpassing van de wooneenheden op de verdieping wijkt af van het bestemmingsplan Spuistraat-Spanjaardstraat e.o. Aan gezien echter uit planologisch oogpunt in beginsel geen bezwaar tegen het bouwplan bestaat kan, vooruitlopende op de herzie ning van het bestemmingsplan, met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling worden ver leend van het genoemde bestemmingsplan. Naast de vrijstelling van het bestemmingsplan dient voor het veranderen van het monumentenpand een vergunning verleend te worden op grond van artikel 11 van de Monumentenwet. Gedurende bovengenoemde periode kunnen eventuele bezwa ren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. I i i 8 I I 8 t Kipkerrie-ragoüt met rijst en doperwten. Runderlapje, spinazie en gekookte aardappelen Macaronischotel Gebakken kabeljauwfilet, wortelen en aardappelkroketjes Slavink, bloemkool en gekookte aardappelen Varkenshaasmedaillons in champignon saus, gebakken aardappelen en salade TOETJE VAN DE WEEK: Chocoladepudding met vanillesaus Pottenmarkt 6, 4331 LM Middelburg, 01180-39394 Geopend v.a. 11.00 uur. Per 1/8 zondags GESLOTEN!! Honderdduizenden, die voor miljoenen besteden. Schakel de Zeeland Rekreatiekrant in! Elke week.... Maanden-lang Retranchemcnt Breskens Groede Oostburg n f -\V 'vsJPSluis 'fe?' ^71 Vanaf 18 mei kunt u die honderdduizenden rekreanten i Zeeland weer bereiken met de ZEELAND REKREATIE KRANT. De krant waarin uw boodschap bewust en intei >1 wordt gelezen. Geen wonder, het is de krant met vele pagina's actuele vakantie-informatie voor heel Zeeland, tips voor trips, evenementenagenda's per regio èn... advertenties. Verschijningsdata: 18 mei juist voor Hemelvaartsdag en Pinksteren en lOx van 15 juni t/m 24 augustus. Wilt u een rekreatiebereik zonder doublures? Adverteer dan in de Rekreatiekrant Zeeland, het vakantiemedium met een optimaal bereik, want uit onderzoek blijkt dat bijna 9 van de 10 Rekreatiekrantlezers deze grotendeels of helemaal lezen.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 3