ittiw. l.miN.VIOTIK Kruiswoordraadsel Domburgs tennistoernooi propvol buitenlanders Wat te melden? F^ostbus 5017, 4330 KA Middelburg Sport Verenigingen Buurt/wijk Onderwijs Industrie positief over KCA-logo Hardnekkig trio in bar Americain Nog meer muziek Happy Buccaneer Gevonden Cursus Beurs Ouderen Geloof DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 1 augustus 1990 Alleenstaanden - In buurthuis Aldegonde aan het Vlissingse Westerzicht 386 wordt vrijdag 3 augustus om 20 uur een dans en praatavond voor alleenstaan den van vijfenveertig tot vijfen vijftig jaar gehouden. Wie meer wil weten kan bellen naar 01184-66318/64319. Zomerdriedaagse - De Volks hogeschool Zeeland in Aarden burg verzorgt van donderdag 16 tot en met zaterdag 18 augustus een zomerdriedaagse voor vrou wen over het thema 'Verande ring'. Informatie en aanmelding bij de Volkshogeschool, 01177-1259. Riolering - De gemeente Vlissin- gen begint in september of okto ber met de derde fase van de verbetering van de hoofdri- oolstructuur. Dan wordt een stuk van ongeveer zeventig meter van de Lange Zelke via de Walstraat, de Wagenaarstraat en de Kleine Kerkstraat tot de Stenenbeer op de schop genomen. Ook wordt dan het voormalige PZC-complex aan de Vlamingstraat/Wage- naarstraat gesloopt. De vrijko mende ruimte wordt gebruikt voor de opslag van het materiaal dat voor de werkzaamheden no dig is. In verband met onderne mersbelangen wordt er in de maanden november en december niet in de Walstraat gewerkt. Donderdag 16 augustus is er om 19.30 uur in het stadhuis een informatie-avond voor bewoners en ondernemers. MET RUSSISCHE JEUGDKAMPIOENE Het veertigjarig jubileum van het drie sterren A-toernooi in Dom burg wordt niet met extra festivi teiten omlijst. De organisatie van het tennistournooi heeft als eer ste prioriteit het toernooi zelf gesteld. Het prijzengeld was het grootste probleem voor de orga nisatoren Chris Maas en Theo Jacobs. Het toernooi wordt deze week gespeeld, de finales zijn dit weekeinde. De eisen die er aan een drie sterren A-tournooi in Domburg werden gesteld hebben heel wat hoofdbrekens gekost. „We heb ben echt moeite moeten doen om de sponsorgelden bij elkaar te krijgen", legt Jacobs de Dom- burgse tennisproblematiek uit. Het prijzengeld voor een drie sterren A-tournooi loopt al gauw op tot zo'n f 10.000. Hoofdbrekens of niet, achteraf valt eigenlijk alles nog wel mee. Op de deelnemerslijst prijkt een aantal grote namen. Althans, be kend bij insiders. Jacobs pronkt er mee dat twee Russische da mes komen die voor het nodige vuurwerk op de Domburgse gra vel kunnen zorgen. Maria Tsjiriko- va is jeugdkampioene van Rusland geweest. „Dat belooft dus heel wat", verheugt Jacobs zich nu al. Ook zijn er twee Australiërs die in de tenniswereld met respect tegemoet worden getreden. Een een getalenteerde Tsjech probeert zich via het Dom burgse toernooi een weg te ba nen naar de internationale banen, a la zijn landgenoot Ivan Lendl. Hij staat negende in zijn land. De heren organisatoren Chris Maas (links) Theo Jacobs (mid den) met bondsgedelegeerde Cor Demmenie. De industrie heeft positief ge reageerd op de invoering van het KCA-logo. Het Klein Che misch Afval logo is een idee dat een jaar geleden door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen is aangedragen aan het Ministerie van VROM. Het logo is opgenomen in het NMP plus als één van de maatregelen om het milieu te verbeteren. Na onderzoek van de NVvH bleek dat afvalpro- dukten niet altijd automatisch te herkennen zijn door de huishoudens als klein che misch afval. Met het KCA- logo wordt dit een stuk ge makkelijker. Het aanbrengen van het logo zal in eerste in stantie op vrijwillige basis ge beuren en in de loop van de tijd zal het wettelijk verplicht worden. Het begon als een grapje en het is nog steeds één grote grap: de rock rythm en blues band Give Buzze. Het trio opent vrijdag 3 augustus de kermisweek in Bar Americain aan het Middelburgse Plein 1940. Het optreden begint om 21 uur. Give Buzze meldt slechts één doel te hebben: goede optredens geven, ruw en toch verzorgd, so ber en toch met de nodige show. Dit nobele streven bracht de drie heren in de afgelopen elf jaar naar kroegen, varkensstallen, sporthallen en jeugdclubs. De muziek zit - met een hardnekkige eigen inbreng en een afkeer van eindeloos herhaalde covers - tus sen ZZ Top en George Thorogood in. De band was onlangs nog te zien op de Gentse Feesten. In de Happy Buccaneer aan de Vlissingse Aagje Dekenstraat de ze week nog vier muzikale avon den in het kader van het Straatfestival. Op het program ma staan donderdag 2 augustus Musica Espanola en Eye to Eye, vrijdag 3 augustus Rick Dean, za terdag 4 augustus Sue Ann en zondag 5 augustus Carbazol. Al le optredens beginnen om 22 Musica Espanola in de Hap py Buccaneer. Het duó Musica Espanola pre senteert het brede scala aan fla mencostijlen die Spanje rijk is. De mannelijke helft van het duo zorgt voor opzwepende gitaarso lo's, de vrouwelijke helft voor de bijpassende dansen. Het repertoi re van de Rotterdamse zangeres Sue Ann varieert van reggae en hedendaagse pop tot jaren zestig muziek. Eveneens reggae, maar ook funk en salsa, komen van de Zeeuwse band Carbazol. In de teksten van deze zevenmansfor matie worden de ups en downs van liefde en leven afgewisseld met maatschappij-kritische kant tekeningen. Balpen - Bij de Vlissingse ge meentepolitie werden in de perio de van 18 tot 25 juli de volgende gevonden voorwerpen aangege ven: balpen, portemonnee, ket ting, twee oorbellen, armband en diverse sleutels. Strandwandeltocht - De Vlis singse wandelsportvereniging De Vrolijke Tippelaars houdt zater dag 4 augustus een Duin- en Strandwandeltocht over 5, 10, 15 en 20 kilometer. De start is tussen 10 en 14 uur bij de Kano vijver aan de Vlissingse Burge meester van Woelderenlaan. Meer informatie via het secretari- aat, 01184-64753/18273. Tennistoernooi - Op tennispark De Veste in Middelburg worden op de woensdagen 1, 8 en 15 au gustus eendaagse toernooien voor recreatieve tennissers van 18 jaar en ouder gehouden. Deel nemers hebben de keuze uit da mes dubbel, heren dubbel en gemengd dubbel. Partners en rackets kunnen geregeld worden. Notuleren - Vrouwen die willen leren notuleren kunnen terecht bij de Zeeuwse Vrouwenraad, die samen met de Volkshogeschool Zeeland op 11 en 18 augustus een cursus over dit onderwerp verzorgt. De cursus wordt over dag gegeven in de Prins van Oranje in Goes. Aanmelding tot 5 september bij de Vrouwenraad, postbus 429, 4330 AK Mid delburg. Snuffelmarkt - Op de Vlissing se boulevard vindt zaterdag 4 au gustus de laatste toeristische Snuffelmarkt van dit seizoen plaats. Op het parkeerterrein staan die dag van 14 tot 21 uur zo'n honderdvijftig kramen van hoofdzakelijk particuliere kooplui. Het aanbod varieert van antiek en curiosa tot kleding, fietsen, gereedschap, meubilair, boeken, munten en postzegels. Ook zijn er verschillende eetstands. Zaterdag 4 augustus toeristische Snuffelmarkt op de Vlissing se boulevard. Opgave uiterlijk de maandag voorafgaande aan de speeldag bij De Veste, 't Zanddorp 10a in Mid delburg, 01180-13676. Badrit - De Vlissingse motor- en autoclub De Zeeuwen maakt donderdag 2 augustus een badrit voor automobilisten en motorrij ders. De gemiddelde snelheid van de tocht over Walcherse binnen wegen is 24 kilometer per uur. Deelname is mogelijk voor zowel leden als niet leden en voor zowel ervaren als onervaren rijders. In schrijving tussen 19 en 20 uur bij café Kasteel Batavia aan de Zuid straat in Westkapelle. Dart/biljart - In de Happy Bucca neer aan de Vlissingse Aagje De kenstraat wordt donderdag 2 augustus een open darttoernooi gehouden. Het speltype 301 houdt een dubbele start en finish in. Het toernooi is voor zowel er varen als onervaren darters bestemd. De aanvang is om 20 uur. Zondag 5 augustus is er in dezelfde tapperij/happerij een open poolbiljarttoernooi. Dit toer nooi begint om 14 uur. Triathlon - In Westkapelle vindt vrijdag 3 augustus eenzesde tri athlon plaats. De triathlon bestaat uit zeshonderd meter zwemmen in zee, achtentwintig kilometer fietsen en zes kilometer lopen. De start is om 19 uur op het badstrand. De wedstrijd telt mee voor het Super Prestige Cir cuit Zeeland. Inschrijving bij de organisator, de VVV Westkapelle, 01187-1281. Prestatieloop - Av Dynamo Middelburg en Camping Dom burg houden maandag 6 augus tus prestatielopen van 4, 8 en 12 kilometer. Start om 19.30 uur bij de camping aan de Schelpweg. Na afloop is er een verloting. Wielerronde - In Wolphaartsdijk wordt zaterdag 4 augustus de jaarlijke wielerronde verreden. Op het zestienhonderd meter lange parcours vertrekken om 17.15 uur als eerste de C-renners voor een tocht van vijfenveertig kilometer. De A- en de B-renners starten om 19 uur voor de vijfenzestig kilo meter. Onder de renners bevin den zich veel plaatselijke favorieten. Inschrijving, prijsuit reiking, start en finish bij country club Hacienda aan de Molendijk. Opgave via de telefoonnummers 01198-1594 of 01102-43400. Dierentuin plus - In de maan den september, oktober en no vember worden in het Amsterdamse Artis, het Arnhem se Burgers Dierenpark, de Beekse Bergen in Hilvarenbeek, het Noorder Dierenpark in Emmen en het Ouwehands Dierenpark in Rhenen speciaal voor vijfenzestig plussers 'dagjes dierentuin plus' gehouden. Voor f 24,- krijgt de plusser toegang tot een van de dierentuinen, koffie met gebak, een aperitief, een broodmaaltijd en thee met cake. Ook groepen zijn welkom. Jehova's - In de Zeelandhallen in Goes vindt van donderdag 2 tot en met zondag 5 augustus een districtscongres van Jeho va's Getuigen Nederland plaats. De organisatie verwacht zo'n vijf duizend bezoekers. Thema van het congres is 'Zuivere Taal'. Oplossing van Puzzel krant 25/7 HORIZONTAAL: 1 schemer; 6 speling; 12 IJssel; 13 ijver; 14 Rb; 16 plan; 18 klei; 19 t.w.; 20 ook; 22 knoeier; 24 moe; 25 mees; 27 Dover; 28 punt; 29 arend; 31 tel; 32 beige; 33 turf; 35 gans; 36 Goes; 37 aard; 39 egel; 41 lauw; 44 alles; 46 kap; 48 klaar; 50 naar; 51 Ceram: 53 Etna; 54 don; 55 kerkuil; 57 tijk; 58 es; 59 kans; 60 kris; 62 St.; 63 zout; 64 reep; 66 leeuwin; 67 vertrek. VERTIKAAL: 1 stroman; 2 hij; 3 esp; 4 melk; 5 eland; 7 pijler; 8 ever; 9 lei; 10 Ir.; 11 geweten; 15 boer; 17 noot; 18 kiel; 19 tong; 21 keet; 23 even; 24 muis; 26 snugger; 28 pendule; 30 droes; 32 ba rak; 34 fel; 35 gal; 38 aandeel; 39 elan; 40 hark; 42 watt; 43 praktijk; 45 Laos; 46 kers; 47 pauk; 49 anijs; 51 centi; 52 mirre; 55 kauw; 56 lier; 59 kou; 61 set; 63 ze; 65 P.R. Winwoord: DE KROON SPANNEN Indien u de letters uit de vakjes uit de hierna opgegeven nummers achter elkaar zet, krijgt u de naam van een bijbels figuur. 1 -44-55-67-56-58-54-63-43-7-15-22 HORIZONTAAL 1 gelijktijdig met twee personen gehuwd zijn; 6 trouweloze handeling; 12 opgelegd werk; 14 steekvlieg; 15 klein kind; 17 nummer; 18 tenen mand; 20 Amsterdams peil; 21 titel; 22 tennis- term; 24 gevoel van bewondering; 27 voorwaartse stoot; 28 stad in Egypte. 30 vogel; 31 grondsoort; 32 bijwoord; 33 laagtij; 35 aanw. vnw 36 kinderuitroep; 37 den lezer heil; 38 kleur; 40 dopje op een paardetuig; 43 stiftje v.e. rijgsnoer: 44 inlandse gifslang; 46 manne- tjeskat; 48 plaats in Friesland, 50 landbouwwerktuig; 52 Ned. Spoor wegen; 53 zangstem; 55 muzieknoot; 56 uitroep; 57 metaal; 59 kluch tig persoon; 61 snarenspeeltuig der Ouden; 63 familielid; 64 zware zijden stof; 66 loopplaats voor kippen; 67 bekend sportevenement; 68 overkleed van ruwe stof; 69 wig om hout te klieven; 70 chem. symbool; 72 op dit ogenblik; 73 strijdperk voor boksers; 75 Ned. rivier; 77 gereedschap om spijkers uit te trekken; 78 rijks- of gemeente-ambte naar. VERTICAAL: 1 stad in België; 2 Greenwichtijd; 3 voorzetsel; 4 tijding; 5 pers. vnw.; 7 en dergelijke; 8 advies; 9 snel, vlug; 10 overblijfsel bij verbranding; 11 mohammedaanse bedelmonnik; 13 fraai getekend dier; 16merk van gehalte op goud of zilver; 18 plaats in N-Brabant; 19 niemendal; 21 tweegevecht; 23 voorzetsel; 25 eminentie; 26 oude lengtemaat; 27 0,1 liter; 29 Ned. provincie; 31 drank;34 houten slaap plaats; 36 bedrijver; 38 arm v.e. boom; 39 sierlijk dier; 40 duinvallei, 42 dwaas; 45 afdeling v.e. compagnie of eskadron; 47 uiteinde v.e. ra; 48 aanhoudend; 49 kookkachel; 51 afvoerkanaal voor water; 54 livreibe diende; 56 zeebries; 58 voorzetsel; 59 de oudere; 60 volksnaam van de kauw; 62 titel; 64 ten naaste bij: 65 openbaar vervoermiddel; 68 bin nenste van nootvruchten; 71 oude vochtmaat; 73 antwoord betaald; 74 gelukkig nieuwjaar; 75 soort onderwijs; 76 muzieknoot. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. aagtekerke Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: dhr. W. Feenstra, 19 uur: ds. A.P. Nauta. arnemuiden Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. P. v.d. Kraan. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. biggekerke Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. ds. van Tuyll 10.15 uur. domburg Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. ds. N.H.J.E. Boomer, knd., 19 uur: ds. H.W.J. Faassen, gez. dienst in Herv. kerk. Rooms Katho lieke Kerk H. Willibrordus. 1e en 3e za. v.d. maand 19.15 uur. gapinge Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10.15 uur: ds. A.V. Poley, 19 uur: ds. ds. A.C. Poley, gez. dienst te Veere. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9 uur: ds. W. v.d. Lee. grijpskerke Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. 10 uur: ds. G.J. van der Linde, 19 uur: ds. P. Melse. gez. dienst in Herv. kerk. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 19 uur: ds. P. Melse, gez. dienst in Herv. kerk. hoogelande Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. dienst. kleverskerke Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur:ds. Spaans. koudekerke Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: E.V.E. Wijnands, 19.00 uur ds. W.A. v.d. Berg. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: ds. M.J. de Jong. meliskerke" Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: kand. H. Kwakkel-Langebeeke, 19.00 uur: kand. G. Kwakkel. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. onbekend. middelburg Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 uur: ds. A. Brons, 19.00 uur: ds. H. Peet. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. onbekend. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, 9.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg, 19 uur: ds. D.W. Dondorp, Hof- pleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: dhr. ds. D.W. Don- dorp, 14.30 uur: ds. J. Dubbink, De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. P.J. Rebel, 19 uur: ds. C. Simons. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaan deren 75. Zo. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. M.H. S/iggers. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, 10 uur: ds. J. Dubbink, Koorkerk, Koor kerkhof, 10 uur: dr. E.N. Cossee, Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: ds. C. den Engelse, Ontmoe- tingskerk, Oosterscheldestraat, 9.30 uur: ds. H.M. Boogert, Engelse Kerk, Simpelhuisstraat, 19 uur: dhr. W.A. v.d. Berg, Thomaskapel, 9.30 uur: ds. H.F. Meijer, Wijkgemeente Gereformeerde Bond: (Ontmoetingskerk) 11 uur: ds. C. Trouw borst, (Nieuwe kerk) 18.30 uur: ds. C. Trouw borst. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. C.W.H. Tempel. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: o.l.v. br. en zr. van Riet. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: onbe kend. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpelhuisstraat 19. Zo. 9.30 uur: ds. R. Brands 17 uur: dhr. W. Riemens. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. 19 uur: dr. E.N. Cossee. Rooms-Katho/ieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roo zenburglaan 22, Za. 19 uur, (Zo. geen dienst in de maanden juli en augustus.) Waalse Gemeente (Eg/ise Wa/lonne). Lange Noordstraat 62. geen dienst. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. br. C. v.d. Zanden. Doopsgezinde Gemeente. Zo. 11 uur: br. W. Kuiper. nieuw en st. joosland Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: dhr. A.J. Bijl. oostkapelle Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, knvd. 19 uur: J. Bou wer. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, 10 en 19 uur: J.A. Murre. Rooms-Katho/ieke kerk. Za. 19 uur: kerkdienst in Hervormde kerkgebouw. ritthem Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. A.J. Bijl. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo: 9 uur ds. A.C. Poley, 19 uur dhr. PA. Trimpe. Volle Envangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cor- nelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen in Herv. kerk, 19 uur: dhr. PA. Trimpe in Herv. kerk. uur: ds. van Bork, Ophir, Badhuisstraat 186, geen dienst. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jeho va's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Bad huisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163. Za. 9.30 uur: onbekend, 10.30 uur: bijbelstudie. Marnixkerk. Marnixplein 41. Zo. 9.30 uur: lees dienst, 16.00 uur: ds. J.S. v.d. Net. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur: Br. C. Vader. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: ge meentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voorganger P. Buteyn. Protestantse Ziekhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. C. Simons. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Za. 19 uur, (Zo. geen dienst in de maanden juli en augustus), Ter Ree- de, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur, Lieve Vrou wenkerk, Singel (nabij Stadhuis), Za. 19 uur, Zo. 9.30 uur, Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur, Ter Boede, 1ste en 3de za. v.d. maand 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Be- rea. Gebouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadel- fia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. J. Pan- nekoek. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: mevr. Spaans, 19 uur: ds. de Boo. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. P. Boe- kesteijn. ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. W. v.d. Lee. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur en 19 uur: ds. D. Westerneng. SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. P. Melse, Oranjepleinkerk, 19 uur: mevr. ds. R.C.A. v. Voorst-Vader, Bej. tehuis "De Zoute Viever", Don- gestraat 1, 19 uur: Dhr. J. Sinke, Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, 10 uur: ds. C. Simons. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, 2e en 4e maandag v.d. maand 16.30 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 9.30 uur P.J. de Buck,. 19 uur: ds. A.C. Poley gez. dienst te Veere. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uurds. Pannekoek. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprij zingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: Kand. E. Everts. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: ds. W. Kuiper. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktDe Lannoystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. G. Zomer. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23.. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10.30 uur: ds. Glashouwer, Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga, Johanneskerk, Bonnedij- kestraat 165, 9 uur: ds.Glashouwer Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: mevr. ds. Schoorel, De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 Do. 2 augustus t/m wo. 9 augustus Huisartsen Middelburg: van vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: A.P. Bruynzeel, Herengracht 1, tel. 39933. Zondag tot 24 uur: P.J. Heere, J.H. Huyssensstr 15, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: A. van der Griek, Badhuisstr 46, tel. 12950. Zondag tot 24 uur: B. Bosch, Badhuisstraat 81, tel. 12233. Visites aan vragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Middelburg, tel. 01180-15810. zondag: J.C. Pon ten, Oude Rijksweg 6, Nieuw/and, tel. 01182-1340. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: R. van Tol, Markt 10, Veere, tel.01181-1271. Westkapelle, Domburg en Aagtekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188-1271. Koudekerke, Biggekerke, Zoutelande en Melisker- ke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: Dr. A. v.d. Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. Oost- en Midden-Walcheren: zater dag en zondag: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: R.P. Reddingius, Badhuisstr 183, Vlissingen, tel. 01184-12644. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Welsinge 'Jw. Thi- bautstraat 45, tel. 23298. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek J.H.M. v.d. Sande, Bad huisstraat 30-34, Vlissingen iel. 12066. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: A.M. Gaay, tel 71768. Middelburg: van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur; J. Drijdijk, Grootmede 62, teI. 26045. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend: C.J. Brink, Middelburg, te! 01180-11011. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelder weg 1, tel. 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem: bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Dam 39-41; Vlissin gen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085. Geslachtziektenbestrijding: Dam 39-41, ma., wo en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Algemeen maatschappelijk werk: Dienstencen trum Molenwal Westkapelle spreekuren 9 tot 10 uur algemeen maatschappelijk werk. 10.30 tot 11 uur gezinsverzorging Ook buiten de spreekuurtij den worden afspraken gemaakt in het diensten centrum, tel. 01187-2331. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose). Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereik^ ar van 9.30 tot 11.30 uur. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Vlissingen. Vredehoflaan 42, tel. 01184-10795, van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdiest: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 13