FILM 99" GRATIS Stadhoudersfeesten krijgen niks van de overheden Dies Ie voeren Due en quintet Noorderwind uit Pascal van den Broeke wil vlammen voor eigen publiek Reünie Oud Vlissingen op luxe cruise ferry? 29? SPRINT ^»ce' schooltas JUBILEUM- 1 AANBIEDING Deze week: 1 PETER KOMT HAPPY BUCCANEER Enquete naar functioneren winkelapparaat Middelburg IN DE LANGEVIELE TE MIDDELBURG COMBï BACK SPOEDEISENDE HULP (E.H.B.O.) J.P.A. Rossël tandprotheticus ONTWIKKELEN AFDRUK LOF VAN BURGEMEESTER ALLEEN IN WOORDEN Waardering ONS GENOEGEN ZOEKT ZEEUWSE TROMBONISTEN PZC WEEKBLADEN SPEKTAKEL IN OOST- EN WESTKAPELLE „Wat zou het toch gezellig zijn al die oude bekenden terug te zien uit die tijd." Geen woorden meer maar daden. Henk Dik en zwager Thys Nieuwpoort heb ben het plan opgevat om nu echt een reünie te orga niseren voor de oud-leerlingen voor het lager- en meer uitgebreid onderwijs en oud-leden van diverse sportverenigingen uit Vlissingen. Het gaat om de pe riode 1940-1948, de tijd van het oude Vlissingen, de 'spannende' oorlogsjaren en de opbouw erna. Een dag met oude bekenden, herinneringen ophalen op de cruise ferry Koningin Beatrix van de Stena Line uit Hoek van Holland. 95 Stichting ill iillii i||||i Streekziekenhuis Walcheren Afspraken NIEUWE KUNSTGEBITTEN IvtCtfl VARKENSLEER stoere sterke ideale schooltas :j:j Al 50 jaar dé schooltas specialist van Zeeland. SPORT BIJ ONS GEKOCHTE FILMS: BIJ ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN KLAAR BINNEN I UUR FOTO VERSCHOORE LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 1 AUGUSTUS 1990 Andermaal heeft de Stichting Stadhoudersfeesten tevergeefs aangeklopt bij provincie en gemeente voor een financiële bij drage. Subsidie? vroegen de overheidsdienaren verbaasd. Miet cultureel genoeg, oordeelden ze vervolgens streng. De ge meente Middelburg helpt een handje met materiaal, maar voor subsidie hebben de vroede vaders geen mogelijkheden in hun begroting. Niettemin worden er weer culinaire feesten gehou den op de Markt in Middelburg. Horeca ondernemers toveren nu al in hun keukens om straks van vrijdag 7 tot en met zon dag 9 september uitgelezen gerechten in hun paviljoens te ser veren. De gezichten van voorzitter Ben van Damme en zijn mede bestuurslid Michel de Vaan ston den vorige week dan ook op on weer toen het hoofdstuk geld op tafel kwam. Verongelijkt stellen ze vast hoe de provincie eerst wel en later geen subsidie wilde geven in het kader van Septem ber Cultuurmaand. Het Rotter dams Philharmonisch Orkest had namelijk toegezegd om te komen maar trok die toezegging later in. Met zijn dure instrumenten wilde het orkest niet buiten. „We heb ben dat toen braaf gemeld aan de provincie", aldus voorzitter Van Damme. Braaf of niet braaf, seizoensverlenging of niet, na die mededeling ging de provincie- kluis onmiddellijk potdicht voor de Stadhouders. „Als de mensen van de Stadhoudersfeesten met een goed alternatief voor het Philharmonisch Orkest waren ge komen hadden ze die subsidie gewoon gekregen", zegt cultuur ambtenaar Siemco Louwerse. ren. „Het past althans niet in de formule van September Cul tuurmaand". Dies Ie Due en zijn quintet musi ceren vrijdag 7 september samen met Onda uit Nieuw St Joos- land in de Sint Jacobskerk. Uit gevoerd wordt de compositie Noorderwind, een project van Le Due zelf. Dat gebeurt enerzijds in het kader van 100 jaar Ons ge noegen, maar het past ook in de manifestatie Zeeland Cultuur maand van de provincie die in september wordt gehouden. Zoals bekend moet het hoogte punt van het 100-jarige bestaan een tromboneworkshow worden op zaterdag 8 september. Opval lend -aldus Ons Genoegen - is dat er zeer veel aanmeldingen van buiten de provincie komen. Wellicht dat de Zeeuwen nog la ter komen. Niettemin wordt het beoogde aantal van meer dan 101 wel bereikt, verwacht de werkgroep die zich met de voor bereidingen bezighoudt. Er zijn nu al bijna 70 concrete aanmel dingen en een groot aantal toe- 98 88$ ED© Utasai Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen. tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017. 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. zeggingen. Die worden echter pas geteld als het geld via de bank is overgemaakt. De tromboneworkshop wordt ge houden in Britannia onder leiding van de bekende trombonist Jo- han de Meij die allerlei internatio nale onderscheidingen heeft. De tgrombonisten zullen vervolgens naar buiten treden in een concert met meer dan 400 muzikanten en meer dan 300 zangers. In echt spektakel dus zoals in Vlis singen nog nooit vertoond werd. Het hele gebeuren staat onder leiding van Joop Koops, inspec teur militaire muziek. Bij het concert 's avonds wordt ook Fire workmusic van Handel uitgevoerd. Een vuurwerkfirma uit Culemborg heeft al toegezegd aan dit spektakel mee te doen en een heel bijzonder choreografie te schrijven. Liesbeth List treedt zondag a/s klapstuk op tijdens de Stadhoudersfeesten. Van wat er nu op het podium staat heeft hij geen hoge hoed op, laat hij verder doorscheme- Het is trouwens verrassend dat de gemeente Middelburg geen extra pot heeft voor een initiatief als de Stadhoudersfeesten. In het voorwoord van het nu al uitgege ven programmablaadje roemt de eerste burger Chris Rutten name lijk de feesten enorm. Hij schrijft: „Op deze culinaire attractie kun nen we met recht trots zijn. De traditie jaarlijks elk eerste week end van september een groots culinair feest te organiseren ver dient waardering. Ook in het stadhuis is deze waardering aan wezig. Als burgemeester van zie verder pagina 'Uit het Zakenhart' Door de opknapbeurten van de winkelcentra in Vlissingen en Goes krijgt Middelburg met een steeds groter wordende concur rentie te maken. Om een duidelijk beeld te krijgen over de aantrek kelijkheid van Middelburg als winkelstad wordt er de komende week een onderzoek gehouden. Bezoekers van de binnenstad krij gen vragen gesteld. De gemeente heeft daarvoor het adviesbureau Ruimtelijk Beleid Ontwikkeling en Inrichting in de arm genomen. Met de uitkomst wil de gemeente de attractiviteit van de Zeeuwse hoofdstad als winkelcentrum verhogen. Bij het passantenonderzoek wordt gevraagd waar de bezoe ker vandaan komt, het doel van het bezoek en de .waardering voor het winkelgebied in Mid delburg. Pascal van den Broeke (tweede van links, in de donkere broek en licht shirt) in actie. Liefhebbers van skeeleren - of wie gewoon getuige wil zijn van spannende en spectaculaire sport - kan zaterdag 4 en woens dag 8 augustus aan de Walcher- se kust terecht. Zaterdag is er een wedstrijd in Oostkapelle (aanvang 20 uur) en woensdag in Westkapelle (aanvang 19 uur). Beide keren duurt de wedstrijd 45 minuten en twee ronden. Als opmaat voor de wedstrijd in Westkapelle zijn er nog sprint wedstrijden, zo maar als aardig heidje en om het spektakel te verhogen. In Oostkapelle wordt de wed strijd verreden rond het sportpark Duinhelm en in Westkapelle op de zeedijk Favoriet voor beide Zeeuwse B- wedstrijden is Pascal van den Broeke. De 18-jarige Middelbur ger wordt door kenners als een groot talent gezien. Skeeleren is zijn lust en leven. Hij besteedt er zelfs zoveel aandacht aan dat hij afgelopen voorjaar zakte voor z'n Havo-examen. Dat gaat hij het „Het waren de jaren dat Vlissin gen een kleine stad was en ieder een elkaar nog kende, niet dat onpersoonlijke van tegenwoor dig,"vertelt Henk Dik. „Na de oorlog moest alles opgebouwd worden. Vlissingen had nog maar enkele onbeschadigde gebou wen. Straat voor straat was Vlis singen heroverd", legt Henk Dik anno toen uit. Een ongewone pe riode, die tijd. Geen voorzienin gen, geen geld en weinig middelen om de mensen ont spanning te geven. Al snel onder- PICCOLO GAZONSPROEIER Met een sproeioppervlakte van 180 m2, van voor koudekerke Galgeweg 5. 01185-1623. nam de 'oud' Vlissingse bevolking initiatieven en richtte zelf sportverenigingen op. In de oorlog zelf hadden sommige clubs zo goed en zo kwaad als het ging de trainingen en compe tities voortgezet. Na de oorlog was er weer meer vrijheid en tijd om het verenigingsleven nieuw leven in te blazen. Je had de voetbalvereniging de Zeeuwen, de atlethiekclubs AV '35 en Marathon en boksvereni ging DOS en niet te vergeten de bere-gezellige handbalclub. Henk Dik, nog steeds bokstrainer bij DOS: „In eerste instantie train den de boksers op de zolder bij mijn schoonvader. Na een tijdje kregen we een sportzaaltje aan geboden. Je moet je daar niet te veel bij voorstellen. Geen druppel water of iets wat op sanitaire voorzieningen leek. Maar er kon weer gesport worden in Vlissin gen. Sport was het enige dat overbleef op het gebied van de ontspanning. Maar een lol die we hadden /'verzekert Dik. „Ik weet nog goed die keer dat we in Yerseke voor de competitie moesten boksen,"haalt Dik een anecdote naar boven. „M'n schoonvader had een vrachtwa gen gecharterd bij de toenmalige ijzerkoning van Vlissingen, Sam Cracau. Het vroor dat het kraakte en wij daar achterin die bak 'even' naar Yerseke. Over de oude weg, de dammen waren er nog niet, richting bokscompetitie. Wat een lange koude reis was dat,"herinnert hij zich als de dag van gisteren. „De trainer en ver zorger van onze club zaten lekker breed uit met dikke jassen aan in de cabine en wij maar kou lijden achterin. En dan toch nog even verkleumt een wedstrijd boksen. Dat is eigenlijk tekenend voor die tijd. Weinig middelen maar gesport werd er. Geen bussen of auto's om je van en naar de wedstrijden te brengen, om over openbaar vervoer in die tijd maar niet te spreken." De contacten tussen de sport verenigingen onderling waren zeer goed. Ze kenden elkaar alle maal van naam. Neeltje Dik, de vrouw van Henk weet nog exact hoe het er aan toe ging: „Er was geen geld voor het café. Nee. Er werd gewandeld door de stad. We hadden zo onze vaste routes. Zag je een leuke knul dan draaide je je om, en paste je wandelinget je aan om op die manier die leuke knul nog een keer tegen te ko men," legt Neeltje Nieuwpoort uit. „Op de handbalvereniging waar ik lid van was, waren het ook zeer primitieve omstandighe den. Jezelf na een wedtrijd ver frissen en wassen aan de slootkant en omkleden achter de bosjes,"ligt ze de situatie van vroeger toe. „Het zou zo leuk zijn om die mensen nog eens terug te zien,"verzucht ze mijmerend. „Het was altijd feest en gezellig bij ons. Het enige verschil nu is dat er bij de reünie lekker een De oude handbalvereniging in de 'kleedkamer.' Henk en Neeltje Dik gezel lig terugdenkend aan vroeger. borreltje gedronken kan worden. Je hoeft nu niet meer aan je con ditie te denken!"stelt Neeltje Nieuwpoort vast. Een reünie. Nu onder luxere om standigheden dan vroeger. „Ik hoop echt dat het een succes wordt. We weten dat er bijvoor beeld mensen in Canada en Australië wonen. Om die oude ploeg weer bij elkaar te krijgen. Wat een feest zal dat worden. Het is nog even afwachten hoe er gereageerd wordt, maar ik heb de hoop dat het zal lukken." Voor meer informatie: 01184-65863. Op de lokatie Middelburg zal de dagelijks gesloten zijn van 18.00 uur tot 8.00 uur, van maandag 30 juli tot maandag 13 augustus a.s. Gedurende de weekenden is de spoedeisende hulp geheel gesloten. Tijdens de sluitingstijden kunt u zich voor spoed eisende hulp wenden tot de afdeling spoedeisende hulp op de lokatie Vlissingen. Lokatie Vlissingen: Koudekerkseweg 88, telefoonnr. 01184 - 25456. komende schooljaar rechtzetten, belooft hij. In het Belgische Deinze won Pas cal van den Broek onlangs een grote wedstrijd. En bij ontmoetin gen in Nederland is hij steeds bij de voorste tè vinden. „In Zeeland willen de Zeeuwen vlammen", belooft Paul van Iwaarden, de or ganisator van skeelerwedstrijden. Afspraken? „Ik denk niet dat Zee wen gaan rijden als Pascal bij voorbeeld voorop ligt". Naast Pascal is nog een andere Zeeuw die graag voor eigen pu bliek wil vlammen: Cees Hooge- land uit Yerseke. „Het is eigenlijk een A-rijder, een hele goeie. Hij heeft dispensatie gekregen om hier mee te doen", legt Van Iwaarden uit. Skeeleren is eigenlijk een afgelei de van schaatsen. Wedstrijd- schaters rijden (reden) vooral 's zomers op de wielen om de con ditie en techniek op peil te hou den. Dat gebeurt nog steeds. Daarnaast is een hele horde ech te skeerler-wedstrijdrijders ont staan, die zich een geheel eigen techniek meester hebben ge maakt. „Het is meer rammen dan schaatsen", legt het Zeeuwse ta lent uit. Gemiddeld halen de skeelers een snelheid van zo'n dertig kilometer per uur. „Vaak rijden ze rond de veertig. Zeker als er jacht wordt gemaakt op vluchters", weet Van Iwaarden. Pascal van den Broeke bestrijdt dat skeeleren echt ge vaarlijk is. „Maar als je valt, val je goed. Vooral de bochten zijn ge vaarlijk. De meesten gaan onder uit als ze vermoeid raken of als ze door een ander worden geraakt. Mij is gelukkig zoiets nog nooit overkomen. Maar ik heb ze wel zien vallen". De liefhebbers van Skeeleren kunnen trouwens ook nog op 1 september in Goes gaan kijken. Daar wordt dan het Zeeuws kampioenschap verreden. Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft 1b Goes, Lange Vorststraat 36 *Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* LEDERWAREN LANGE DELFT 4* - MIDDELBURG Do. 2 aug. OPEN 301 DART Aanvang: 20 uur Deelname: f 5,— Zo. 5 aug. OPEN-POOLBILJART Aanvang: 14 uur Deelname: f 2,50 OPEN 06.00 u. 's morgens - 01.00 u. 's nachts. Aag|e Dekenstraat 5 I 4381 RM Vlissingen Tel. 01184-12347 91e JAARGANG NUMMER 31

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1