Beheersplannen Veiligstelling natuurgebieden oefenenK thuis? Keihard gezegd. Nu veel voor een zacht prijsje. fz vlMni]AStuvrr\ ONWAARSCHIJNLIJK mmm 50% 59 LET OP BARBECUE GRATIS! 595 "swssg» kortingen Fietsen in de begroting Subsidie Rode Kruis ontwerp-vergunning goedbloed VAKANTIE 31 juli t/m18 aug. D provinciale griffie PROFITEER HIERVAN fyrtmanf Bij Harinck zit u nét iets beter! Tot 1 september ligt de nota veiligstelling natuurgebieden ter inzage in het provinciehuis in Middelburg. Tot dezelfde datum kunnen reacties op de nota worden ingediend bij gedepu teerde staten. Beheer Aankoop Reacties Met Oen Boer Verkeersleermiddelen bent u beter af! DAMESMODE LINGERIE LANGE ZELKE 48 VLISSINGEN Wij leggen even het bijltje er bij neer We zijn wegens s gesloten van dinsdag 21 aug. weer geopend. HOEVEEL GELD U KUNT VERDIENEN! HAASTU ZOLANG DE VOORRAAD STREKT Bij aankoop van een complete tuinset nu... als klap op de vuurpijl een compleet met driedelig barbecuebestek en spit LIGBED "SUNLOUNGER" C. HARINCK TUINMEUBELCENTRUM Woensdag 25 juli 1990 ABDIJ Wallen van Retranchement in beheersplan Z-V/aanderen Tot 16 augustus liggen ter inza ge de ontwerp-beheersplannen Walcheren (uitbreiding Klevers- kerke) en Zeeuwsch-Vlaanderen 2. In de plannen wordt aange geven in welke gebieden land bouw en natuur naast elkaar kunnen bestaan. Landbouwers, die de grond beboeren, kunnen daarvoor beheersovereenkom sten afsluiten, opdat zij voor de extra zorg die zij aan de natuur lijke waarden moeten besteden, een vergoeding krijgen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen beheersgebieden en re- servaatsgebieden. In de reser- vaatsgebieden krijgt de natuur voorrang op de landbouwdoel einden. Op Walcheren zijn de gronden gelegen aan of bij de Zandvoort- seweg, Kievitshoek, Oude Veer- seweg, Ooster Nieuwlandpolder, het kustgebied, de vroongron- den en Kleverskerke. In Zeeuwsch-Vlaanderen gaat het om botanisch waardevolle graslanden in verschillende pol ders en om inlagen, kreekresten en oudland verspreid over de he le regio. Op Walcheren is de verdeling 209 hectare beheersgebied en 106 hectare reservaatsgebied. In Zeeuwsch-Vlaanderen gaat het om 89 ha beheersbegied en 268 ha reservaatsgebied. Van 16 tot en met 28 augustus kunnen bezwaren tegen de ontwerp-plannen worden inge diend bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. De plannen liggen voor die tijd - tot 16 augustus - ter inzage in het provinciaal informatiecen trum, Abdij 9, Middelburg. Het Walcherse plan kan ook worden ingezien in de gemeen tehuizen van Mariekerke, Veere, Westkapelle, Domburg en Arne- muiden en bij de waterschappen Walcheren en Calandpolder. Het Zeeuws-Vlaamse ontwerp ligt te kijk in de gemeentehuizen van Aardenburg, Axel, Hontenis- se, Hulst, Oostburg, Sluis en Ter- neuzen en bij de waterschappen De Drie Ambachten, Hulster Ambacht en Het Vrije van Sluis. Het beheersplan Zuid-Beveland is inmiddels vastgesteld. Dat betekent, dat voor deze regio beheersovereenkomsten kun nen worden afgesloten met het bureau beheer landbouwgron den, postbus 6, 4460 AA Goes. Pachters, die zo'n overeen komst willen aangaan, hebben daarbij de instemming van de grondeigenaar nodig. De fiets is een goed alternatief voor de auto, vooral voor het af leggen van korte afstanden. De fiets geniet daarom veruit de voorkeur boven de auto om een open, schoon en groen milieu in Zeeland te handhaven. Dat staat in de geleidebrief bij de provinciale begroting voor 1991. De provincie kan door de aanleg en instandhouding van goede fietspaden eraan bijdragen, dat meer mensen de fiets pakken. Gebruik is dat jaarlijks 250 dui zend gulden in het fietspaden fonds wordt gestort. Voor ko mend jaar stellen gedeputeerde staten voor het bedrag met 200 duizend gulden te verhogen. Fietspaden die op het program ma staan, zijn die langs de Euro- paweg in Vlissingen-Oost, langs de rondweg 's-Gravenpolder en eventueel langs de Postweg in de gemeente Reimerswaal. Verder moet de fietsroute Hein- kenszand-Goes worden ver beterd. Nog dit jaar moet worden ge praat over het meerjarenplan toeristisch fietsverkeer. Erin aan gekondigd worden vijftien nieu we fietsroutes, waarvan een goed deel in 1991 moet worden aangelegd. DE FAAM - DE VLISSINGER I EUWS Gebieden met grote natuurlijke waarden worden veilig gesteld door ze de bestemming natuur gebied te geven. Bovendien moeten regels worden nageleefd voor het beheer. Het beheer kan worden geregeld door het sluiten van onderhouds- overeenkomsten en beheersove reenkomsten. Een andere mo gelijkheid is de gebieden in han den van natuurbeschermingsor ganisaties te geven. Wie op zijn of haar grondgebied kleine natuur- en landschaps elementen heeft, zoals vee drinkputten of houtopstanden, kan een onderhoudsovereen- komst afsluiten met de stichting Landschapsverzorging Zeeland. Als de eigenaar/gebruiker ver volgens zelf het onderhoud doet, is daarvoor een subsidie van de stichting Landschaps verzorging beschikbaar. Ook kan het onderhoud worden uit besteed aan de stichting, die werkt met vrijwilligers en met werkkrachten die gebruik ma ken van regelingen tot uitbrei ding van de werkgelegenheid. Een andere mogelijkheid is het onderhoud met een bijdrage van de stichting op te dragen aan een groenvoorzieningsbedrijf. Eeri onderhoudsovereenkomst kan ook met het rijk worden af gesloten. De regeling aanwijzing landschapselementen en de re geling onderhoudovereenkom- sten landschapselementen (ROL/ RAL-regelingen) zijn daartoe in het leven geroepen. In alle geval len berust het sluiten van een onderhoudsovereenkomst op vrijwilligheid. De eigenaar/ge bruiker kan niet tot zo'n overeen komst worden verplicht. Ook beheersovereenkomsten worden op basis van vrijwillig heid gesloten. Zij gelden voor zes jaar. Veelal hebben zij betrek king op het agrarisch bedrijf in gebieden met natuurlijke waar den. In de (rijks)-nota betreffen de de relatie tussen landbouw en natuur- en landschapsonder- houd, kortweg Relatienota ge noemd, worden de beheersover eenkomsten geregeld. In de nota wordt onderscheid gemaakt tus sen beheersgebieden en reser- vaatsgebieden. In de beheers gebieden is het boerenbedrijf te combineren met het natuurbe heer. De gebruiker/eigenaar Volgend jaar is veeI geld nodig voor de Yerseke Moer Provinciale staten beslissen 21 september over een subsidie van 37,5 duizend gulden voor de Kring Zeeland van het Neder landse Rode Kruis. In 1992 bestaat het Rode Kruis 125 jaar en het kringbestuur en de afdelingen zijn inmiddels be gonnen met de voorbereidingen voor de viering. In Zeeland werken ongeveer 2200 vrijwilligers voor het Rode Kruis. Voor hen, voor de leden en voor de totale Zeeuwse bevol king zullen in het jubileumjaar activiteiten en evenementen worden georganiseerd. Gs stellen aan provinciale staten voor de subsidie te verlenen, ge zien het belang van het Rode Kruis bij rampenbestrijding, hulp aan mensen thuis, het vervoer van mensen die gebruik maken van dagopvang voor ouderen, het welfarewerk en het werk van het Jeugd Rode Kruis. WM sluiten met het rijk op basis van de natuurbeschermingswet. Gs geven in de nota aan, dat be heersovereenkomsten goed wer ken in de niet zo kwetsbare ge bieden, zoals weidelandschap. Naar mate er meer speciale eisen aan beheer en onderhoud van de natuurwaarden worden gesteld, blijkt de maatregel niet afdoend. Dat geldt te meer als de overeen komst na de geldigheidstermijn niet wordt verlengd. De eige naar/gebruiker heeft daartoe het recht. bindt zich de natuurlijke waar den te ontzien en te onderhou den. Voor de aangepaste be drijfsvoering wordt een vergoe ding gegeven. In reservaatsgebieden heeft de natuur de overhand. Een beheers overeenkomst kan alleen als tus- senmaatregel worden getroffen ter overbrugging van de termijn waarop het land overgaat in han den van een natuurbescher mingsorganisatie. De overeenkomsten worden ge sloten met het bureau beheer landbouwgronden (BBL) van het ministerie van landbouw, natuur beheer en visserij. De provincie heeft met de pach ters van de Koudekerkse Inlaag op Schouwen-Duiveland soort gelijke overeenkomsten afgeslo ten. Een andere mogelijkheid is nog beheers-overeenkomsten te Voor traditionele natuurgebieden (duinen, schorren, inlagen, karre- velden, landgoederen, kreken en dergelijke) en reservaatsgebie den wordt de beste bescherming verkregen door aankoop, aldus gs. De instanties die de terreinen in eigendom verkrijgen, zijn gespecialiseerd in het beheer en daardoor het best in staat de waarden veilig te stellen. Staatsbosbeheer, Natuurmonu menten en Het Zeeuwse Land schap zijn de drie organisaties, die in Zeeland binnen een be grensd gebied (invloedsfeer) na tuurgebied kunnen kopen. Het Zeeuwse Landschap en Natuur monumenten krijgen doorgaans vijftig procent van de aankoop som gesubsidieerd van de pro vincie. Het Zeeuwse Landschap krijgt bovendien subsidie in de beheerskosten. Met de transac ties van Staatsbosbeheer heefl de provincie geen bemoeienis. Natuurgebieden, die gekocht zouden kunnen worden door Na tuurmonumenten of Het Zeeuw se Landschap zijn op kaarten ingetekend. Het gaat om kreken, bossen, inlagen, dijken, vliedber gen enz. Geraamd is, dat de twee organi saties daarvoor bijna 27 miljoen gulden nodig hebben. Gs heb ben becijferd, dat jaarlijks zo'n 775 duizend gulden aan aan koopsubsidies moet worden uit gegeven. Voor 1990 is ruim 3 ton beschikbaar. Het voorstel is daarom het na tuurbeschermingsfonds te ver groten, opdat een vrij besteed bare ruimte van ten hoogste 1,5 miljoen gulden ontstaat. De aparte begrotingspost voor natuurgebieden zou gelijk moe ten worden aan de jaarlijks te be talen subsidies: 775 duizend gulden. Dat geld is volgend jaar vrijwel helemaal nodig voor de ruilverkaveling Yerseke Moer. De nota veiligstelling natuurge bieden ligt tot 1 september ter inzage in het provinciaal infor matiecentrum, Abdij 9, Middel burg. Zij is daar ook verkrijgbaar; postbus 6001, 4330 LA Middel burg, telefoon 01180-31400. Reacties op de nota kunnen tot 1 september schriftelijk worden ingediend bij Gedeputeerde Sta ten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Autobedrijf Goedbloed te Middelburg heeft bij hen op 20 december 1988 een aanvraag om vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet ingediend voor het oprichten en in werking heb ben van een inrichting, bestemd tot het bewaren en bewerken van autowrakken annex au tohandel, opslag en handel in non-ferro metalen, op een perceel aan de Oostperkweg 35-37 te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie N, nr. 1035. Ter inzage De aanvraag met bijlagen, de ontwerp-vergunning (waarin opgenomen voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 26 juli 1990 tot en met 8 augustus 1990 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Middelburg op werkdagen van 8-12 en van 13-17 uur en ie dere donderdagavond van 18-21 uur (na telefonische afspraak: 01180-75000, toestel 413); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 8 augustus 1990, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de verleende vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen en wel op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kun nen tot en met 8 augustus 1990 bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-vergunning. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Middelburg, 25 juli 1990. sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 examen ja/nee rijbewijs a/b Na de theorieles thuis oefenen? Koop het boek "Examen A/B" met 210 vragen. Een pracht uitgave voor optimale examentraining. Vraag er uw rijschool om! VEERSESINGEL 90 MIDDELBURG TEL. 01180-12343 Volkunststof 5-standenstoel normaal 99,- Nu leeg- verkoop prijs... 4 volkunststof verstelbare stoelen a 99- 396- 4 kussens a 39 - 156,— 1 volkunststof tafel o 90 cm 89,- 641- Deze 9-delige tuinset nu voor een leegverkoopprijs van slechts... 4 volkunststof 5-standen- stoelen van bekend merk a 125- 500- 4 vuil- en vetwerende kussens a 89- 356,- 1 ovale volkunststof tafel met verstelbare poot van bekend merk 136x90 cm 159,— 4 handige aanhangtafeltjes a 20- 80,- 1095- Deze 13-delige tuinset nu voor een leegverkoopprijs van slechts... MEERVOUDIG VERSTELBAAR INKLAPBARE VOORPOOTJES COMPACT OP TE VOUWEN Bij aankoop van ligbed ligkussen met hoge korting JA vs Goeskaae A9. Goes :e 01100-23060 Kone Geere 8 Middelburg ie 31180-28037 Openingstijden: bome'oac -oo;o.ono -300-i800 yu' D nssag Vrr ...,cag 9CC-IB00 w Zoieipag 9001700 yy'

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 9