Info indicatiecommissie Japanse studenten Bestemmingsplan Hinderwet 3^ynbi7 O HOLLANDSE POTMAALTIJDEN" Scharrelslagerij Oostkapelle Geef smaak de ruimte Hof van Tange D.H.Z.-PRODUKTEN 10% KORTING lil Thuis in Middelburg Giro 50500 Bank70.70.70.929 mêj BRASSERIE "C'EST SI BON" DOE-HET-ZELVERS OPGELET! J. VAN I1AIAARDEN WÈ IFiXiXM Jawel, zo maakt zij er "handig" werk van U vindt dagelijks aanbiedingen in onze slagerij NAGASAKI IDAVAINE HLLIBEKB miitni/lillHLitftiMiMmlNiifciii. i GEMEENTE MIDDELBURG 'Week Tafeltje Dekje De aanvraag Het advies Geldigheid Royale ruimte dankzij een op u afgestemde badkamermeubel Funktioneel door zijn praktische afmetingen Volkunststof deurtjes en punten Kom vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden! 55 Geldig van do. 26 juli t/m wo. 1 aug. TOETJE VAN DE WEEK: Dit is uw kans, tijdens de bouwvakvakantie van 23 juli tot en met 10 augustus geven wij op alle Zolang de voorraad strekt. SCHILDERS - AFWERKINGSBEDRIJF WAAROM VLEES EN VLEESWAREN VAN SLAGERIJ BROUWER? 1. Eigen inkoop van slachtvee (gegarandeerd hormoonvrij). 2. Uitsluitend Limousin Rundvlees. 3. Walchers lamsvlees (lekkerder bestaat niet!). 4. Vleeswaren en worst uit eigen keuken. 5. DAGELIJKS MESSCHERPE AANBIEDINGEN 6. Ruim aanbod barbecue-vlees. Iets te vieren? Maak dan gebruik van onze UNIEKE gasgestookte barbecue. Veilig-schoon-voordelig. 7. Alleen op bestelling Salades en bittergarnituur. rouwer .Dam 79 Middelburg, tel.: 01180-12289 ALLES KEURMEESTERSKWALITEIT Voor 1e kwaliteit SCHARRELVLEES Dorpsstraat 5 - Oostkapelle - 01188-3260 DE FAAM Woensdag 25 juli Door het oog van de Lange Jan Deze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, Telefoon 75000, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen en zie ken, die zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 01180 - 38570. Het bezorgen ge beurt ook op deze dagen. Menu van 30 juli 1990 tol en met 4 augustus 1990 maandag rundvlees, sperziebonen, aard appelen dinsdag saucijzen, rode bietjes, aard appelen woensdag grillsteak, groentemix, frites donderdag gehakt, bloemkool, aardappelen vrijdag kabeljauw, wortelen, aardappelen zaterdag macaroni met ham en kaas In de periode tussen dinsdag 31 juli en zondag 19 augustus is hei Hof van Tange niet beschikbaar als parkeerterrein. Het terrein wordt in die periode eerst ge bruikt als standplaats voor de kermiswagens, waarna het circus Maller er zijn tenten zal opslaan. Vanaf maandag 20 augustus kun nen personenauto's weer op het Hof van Tange parkeren. Door een wijziging van de Wet op de Bejaardenoorden is sins 1 ja nuari 1989 de taak van de Regio nale Indicatiecommissies Walcheren aanzienlijk uitgebreid. De commissie heeft nu niet alleen de taak te adviseren voor opname in een bajaardenoord maar ook voor opname in een verpleeghuis (alleen 65 De hierdoor onstane veranderingen kunnen nog veel vragen oproepen bij de mensen die met de commissie te maken hebben. Om die reden heeft de In dicatiecommissie besloten regel matig (om de 2 maanden) een Info te publiceren. Daarin wordt aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Indicatiecommissie en haar werkzaamheden. De commissie hoopt hiermee in brede kring be kendheid te geven aan de gang van zaken bij een aanvraag tot opna me in een bejaardenoord of ver pleeghuis. Voor een opname in een bejaar denoord of een verpleeghuis is een advies nodig van de Regionale In dicatiecommissie Walcheren. De ze commissie bestaat uit een voorzitter, een arts, maatschappe lijk werkenden en een secretaris. Aanvragen voor opname in een bejaardenoord of een verpleeg huis moeten dus altijd via de Indi- caticcommissie worden ingediend. Met adres van de commissie is: Regionale Indicatiecommissie Walcheren Simpelhuisstraat 1 4331 PH Middelburg, tel.: 01180- 75665. Ook voor meer informatie over opname in bejaardenoorden en verpleeghuizen kunt u bij de com missie terecht. Het beste kunt u dan bellen tijdens het spreekuur van de maatschappelijk werken den van de commissie: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 10.00 uur. Voor het aanvragen van opname in een bejaardenoord of verpleeg huis heeft de commissie speciale formulieren. Deze formulieren kunnen telefonisch of schriftelijk worden aangevraagd bij het bo venstaand adres. Als de indicatiecommissie een aanvraagformulier heeft terug ontvangen, volgt een bezoek van een maatschappelijk werkende. Dit bezoek dient om gegevens te verzamelen over uw woon- en leefomstandigheden. Als het no- Van 29 juli tot en met 19 augustus zullen 8 studenten uit de Japanse zusterstad Nagasaki Middelburg bezoeken. Dit bezoek vindt plaats in het kader van de scholieren- /studentenuitwisseling, zoals deze vorig jaar zomer door een zestal Middelburgse scholieren uit het middelbaar ondewijs werd gestart. In 1989 namelijk bezocht een groep Middelburgse scholie ren Nagasaki, alwaar men gedu rende vier weken bij gastgezinnen verbleef. Het is de bedoeling dat via de scholieren-/studentcnuit- wisseling jongeren uit Nagasaki en Middelburg eikaars culturen beter leren kennen en waarderen. De gemeente Middelburg onder houdt al sinds 1978 een officiële zusterrelatie met Nagasaki. Een aantal Middelburgse gastge zinnen heeft zich bereid verklaard om de 8 Japanse studenten tijdens hun verblijf in Middelburg logies te verstrekken. Tevens is een geva rieerd programma voor de Japan ners samengesteld. Zo zal men onder andere kennismaken met het rijke en monumentale verle den van de gaststad Middelburg. Er zullen bezoeken worden ge bracht aan Miniatuur Walcheren, ramschip De Schorpioen en het stadhuis, alwaar wethouder me vrouw S. Smitskamp op dinsdag 31 juli de Japanners namens het gemeentebestuur zal verwelko men. Ook worden bezoeken ge bracht aan de stormvloedkering in de Oosterschelde, Hoechst in het industriegebied Vlissingen-Oost, de PZC-drukkerijen te Vlissingen, Rotterdam, Brugge en Amster dam. Tevens behoort een rit over Walcheren tot het programma. dig is wordt door de arts van de commissie een medisch onder zoek ingesteld. De commissie moet daarna een advies vaststellen. Onder andere wordt dan gelet op: - de woonsituatie; - de hulp die al wordt verleend (gezinszorg, alarmering etc.); - de mogelijkheden voor uitbrei ding van hulp; - de problemen met de persoonlij ke verzorging en huishoudelijk werk; - de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand. Als de commissie vindt dat opna me in een bejaardenoord of ver pleeghuis noodzakelijk is volgt een positief advies. Met dit posi tieve advies wordt u geplaatst op de opnamelijst van het bejaarden oord of het verpleeghuis van uw keuze. Opname kan plaatsvinden als er plaats is. Als de commissie vindt dat opna me (nog) niet nodig is volgt een negatief advies. U wordt dan ook nog niet op de opnamelijst ge plaatst, niet ingeschreven. Tevens kan de Commissie aangeven of andere hulp voor u nodig is. Het advies van de commissie is maximaal 2 jaar geldig. De com missie kan in voorkomende geval len ook een kortere termijn vaststellen. Inmiddels behoort u de gemeente lijke informatiegids "Thuis in Middelburg" ontvangen te heb ben. In het geval u de gids niet heeft ontvangen kunt u telefo nisch of schriftelijk met het ge meentelijk Bureau Voorlichting in contact treden (tel: 75443). Dit bureau is gevestigd op het adres Stadhuisstraat 2. Eventuele mutaties kunnen mid dels de in de gids afgedrukte bon aan het bureau voorlichting wor den doorgegeven. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Buitengebied voor het plaatsen van een serre op het perceel Oude Vlissingseweg 30. Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 27 juli 1990 geduren de 14 dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bezwaar heeft tegen de uitvoering van dat voornemen, zijn bezwaren schriftelijk ken baar maken aan burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat Gedepu teerde staten van Zeeland op 3 juli 1990 goedkeuring hebben verleend aan A. het bestemmingsplan Maisbaai, uitwerking 2e fase. Dit plan heeft betrekking op de uitwerking van het door de gemeente raad op 13 juli 1987 vastgestelde globale bestemmingsplan Maisbaai voor het gebied, dat grenst aan de Loskade, Meestoof en Dokhaven; B. de 2e herziening van het bestemmingsplan Erasmuswijk. De ze tweede herziening heeft tot doel het mogelijk maken van een enigszins gewijzigde situering en/of bebouwingsvorm van wo ningen rondom de Kingstraat en aan het einde van de Cas- sinstraat. Voorts wordt op de plankaart voor een tweetal percelen aan de Amnestylaan een nadere aanwijzing gegeven voor wat betreft de maximaal toelaatbare nokhoogte. De goedkeuringsbesluiten liggen ter inzage bij de afdeling alge mene zaken van de gemeentesecretarie. Een aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet is bin nengekomen van Maatschap P. en A.J. Vader te Nieuw- en Sint Joosland (gemeente Middelburg) voor een melkveehouderij aan de Langeweg 18 te Nieuw en Sint Joosland. Burgemeester en wethouders van Middelburg zijn voornemens de gevraagde vergunning onder voorschriften te verlenen. Voor informatie over inzage en bezwaarprocedure kunt u terecht bij de secretarie, afdeling Algemene Zaken, tel: 75432. In de Pro vinciale Zeeuwse Courant van woensdag 25 juli 1990 staat de officiële kennisgeving. Kunstuitleen Balans 17 is gesloten van 29 juli tot en met 28 augustus. ,CV-, GASVERWARMINGS- en LOODGIETERSBEDRIJF OOMIURCS SCHUITVLOT 21 MIOÓEIIURG TCL 011IO-1211O DOE-HET-ZELVERS KUNNEN BIJ ONS TERECHT VOOR AL HUN MATERIALEN OP SANITAIR GAS C V ELEKTRO- EN OAKBEDEKKINGSGEBIED. x^n^-=i,!r m' NederlandseStithlinuvoorUpnibcstrildliiH Amsterdam Gehaktballetjes in tomatensaus, salade en gebakken aardappelen11,75 Spaghetti Bolognaise9,50 Stukjes varkensvlees in kerriesaus, broccoli en rijst10,50 Kippeboutjes, wortelen/doperwten en aardappelkroketjes10,75 Hachee, rode kool en gekookte aardappelen... 8,75 Mosselragoüt, salade en gebakken aardappelen12,50 Yoghurt met vruchten3,75 Dagsoep3,75 Deze maaltijden kunt u afhalen tussen 17.00 en 20.00 uur. Het is ook mogelijk deze maaltijden bij ons op te eten tussen 17.00 en 19.00 uur. Pottenmarkt 6, 4331 LM Middelburg, 01180-39394. Geopend v.a. 11.00 uur. 's Zondags v.a. 17.00 uur. Kinderdijk 50 4331 HH Middelburg Telefoon 01180-12675 Fax 01180-33122 71 ■fiiii HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 23.480 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Middel burg, Arnemuiden, Aagtekerke, Domburg, Ga- pinge, Grijpskerke, Meliskerke, Nieuw- en Sint-Joosland, Oostkapelle, Serooskerke, Sint Laurens, Veere, Vrouwenpolder. In combinatie met de Vlissinger, totale oplage 47.060, versprei ding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV. Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offset rotatie. Sluitingstijd: redaktie maandag 10.00 u. advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 161.750 Marianne H. mist haar rech- dat en werd haar bedrijf een terhand al vanaf haar geboorte succes. Steun ons werk. en wilde een eigen werkplaats beginnen. Dankzij bemiddeling vOmNGQGrl3nCl door en een aanvullende bijdra- vereniging voor arbeid en weizi,n ge van AVO-Nederland lukte v00r mensen met een handicap Postbus 850. 3800 AW Amersfoort. Tel. (033) 75 33 44. Giro 625000 kunt u terecht bij scharrelslagerij van Esbroek Oostkapelle. y

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 3