GRATIS Vader was een goedzak die een koe kon leren schilderen IS TASSEN voor cent I MOTORRIJLES? Wont DOCHTER VAN OPRICHTER KUNSTKRING VAN HET ZUIDEN Expositie schuldenlast derde wereld Vuurwerk in Vlissingen COMBI BACK Met Oen Boer Verkeersleermiddelen bent u beter af! ONTWIKKELEN V \J AFDRUK De 84-jarige M.C.G. Kuyper-Jacobs weet het zeker. Haar vader kon zelfs een koe leren schilderen. „Een eenvoudige maar bezielde man, die het beste van zichzelf aan zijn leerlingen gaf", aldus zijn dochter en leerlinge. Vader Gerard Jacobs (1865-1958) was oprichter, leider en leermeester van de Kunstkring van het Zuiden, ook wel Scheldeluministen ge noemd. Van deze kring, die in de jaren twintig werd opgericht, is momenteel een tentoonstelling te be wonderen in het Stedelijk Museum in Vlissingen. De kunstkring bestond uit Nederlandse en Vlaamse schilders, allen geïnspireerd door de Westerschelde, het licht en Vlissingen. PZC WEEKBLADEN Holland missen Valkenisse pakt fietsendiefstal grondig aan Kunstuitspattingen Tokio SOLIDE GRASSCHAAR. ld95 ■■nai DONDERDAG 19 JULI a.s. IN ONZE FEESTLIJKE JUBILEUM KRAAM I 11 91e JAARGANG NUMMER 29 Er ligt een kostelijk praktijkboekje voor u klaar dat uw lessen stap voor stap ondersteunt. Vraag er uw rijschool om! motorrijles piakti|kboek rijbewijs a BIJ ONS GEKOCHTE FILMS: FILM 99-t BIJ ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN KLAAR BINNEN I UUR FOTO VERSCHOORE LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 18 JULI 1990 w*H*ÊBÊHBKBBÊiÊBmKiÊÊÊHÊÊÊmaÊÊÊmmm mwiiimw ii ma ■MKMHn Het badpaviljoen Juliana, ooit gelegen aan de Boulevard Evertsen, was de wieg van de Kunstkring van het Zuiden. De Engelse kunstcritica Dora Wilcox omschreef het als 'Pa lace of art in being'. Het bad paviljoen, omgetoverd in tearoom, expositieruimte en atelier, was het centrum van de kunstenaarskolonie in Vlis singen. Dat was mede te dan ken aan het streven van de in 1919 benoemde burgemees ter C.A. van Woelderen om het culturele leven in Vlissin gen tot bloei te brengen. De komst van Jacobs en zijn idee om een kunstkring te stichten sloten daarbij perfect aan. Maart 1920 werd de Kunst kring van het Zuiden opge richt. De Derde Wereldgroep Veere heeft in de hervormde kerk van Veere de tentoonstelling 'Wiens schuld is het' opgezet. Deze ten toonstelling, over de problema tiek van de schuldenlast van Derde Wereldlanden, loopt door tot en met 10 augustus. De werkgroep probeert met be hulp van teksten, visuele en audiovisuele middelen de Derde Wereldproblematiek te verduide lijken. Verder krijgen de bezoe kers informatie over de diverse acties om de schuldenlast te ver minderen en kritisch consumeren en beleggen. Ook is er een stand van de Wereldwinkel Se- rooskerke. Hfessa Oplage: 23. 755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Mevrouw Kuyper groeide er mee op. Want niet alleen haar vader, ook haar moeder, Josephine Hendrickx, schilderde. „Ik ben in de verf geboren. Ik was overal bij. Mijn ouders lieten ons nooit al leen". Mevrouw Kuyper is speci aal voor de opening van de De gemeente Valkenisse gaat paal en perk stellen aan de fiet sendiefstallen. Ze heeft daarvoor een project opgezet om vooral recreatiecriminaliteit een halt toe te roepen. Bij negen fietsenstal lingen onderaan de duinen zijn nu borden geplaatst met de tekst 'fiets twee maal op slot'. Met deze slogan worden de fiet sers opgeroepen om hun fiets, behalve met het eigen fietsslot, nog een tweede keer op slot te zetten. Dat moet dan gebeuren met een zelf meegebrachte ket ting. Door die om een rek of paal te bevestigen wordt het stelen van de fiets aanzienlijk bemoei lijkt. Verder wordt nog een proef ge daan met zestig stalen kettingen. Die worden bevestigd aan de planken waar de rijwielen ge plaatst kunnen worden. Met een zelf meegebracht slot kan de fiets een tweede keer op slot worden gezet. De proef wordt gedaan bij Dishoek en Westduin. In de kosten van het anti- diefstallenproject Valkenisse wordt een bijdrage verleend uit de recreatiecriminaliteitsgelden, waarvoor 14 Zeeuwse recreatie gemeenten in aanmerking komen. expositie naar Nederland geko men. Ze woont al jaren in het Oostenrijkse stadje Bregenz en logeert nu bij haar nicht in Oost- Souburg. Soms heeft ze heim wee naar Holland. Dan denkt ze aan de stranden, de zee en de duinen en droomt weg met de beelden van vroeger in haar ach terhoofd. Vlissingen zoals het vroeger was vindt ze moeilijk terug te vinden in het Vlissingen van nu. „Al het moois van toen is gesloopt. Ik kan geen enkele mooie gevel meer terugvinden. De Lange Zel- ke was zo mooi. En het kleine martje... Ik vind het zonde. En dan die 'kunst' van tegenwoordig", doelt ze op de kunstwerken in de branding voor de Vlissingse bou levards. „Ik had zelf de stille hoop dat er bij die laatste storm hier en daar een olievlek zou wegspoe len", ergert ze zich. „En dan dat ding dat golven of opspuitend water moet creëeren. We hebben toch mooie golven genoeg in Vlissingen". „Dat soort kunstuitspattingen, daar ben ik tegen,"verzekert de dochter van de kunstkring die nu in het zon netje wordt gezet. Het gezin Jacobs vluchtte na het bombardement op Antwerpen in de eerste wereldoorlog naar Vlis singen. „Ik was toen acht jaar oud maar herinner me het als de dag van gisteren. We hadden een jute zak met spullen bij ons", ver telt ze geanimeerd verder en wijst het aan op een schilderij dat de woonkamer van de familie Ja cobs uit die periode voorstelt. „Kijk, hier moesten m'n zusje en ik ons verstoppen tijdens de bombardementen", wijst ze naar de bedstee op het schilderij. Van haar kindertijd in België kan ze zich' weinig herinneren. „Maar mijn vader bracht er zijn jeugd door op een kostschool bij de Je zuïeten en studeerde zang aan het conservatorium in Brussel. Hij heeft ook bij de opera gezongen en zangles gegeven. Maar hij kon het roken niet laten en zijn stem ging wat achteruit". Vervolgens ging Jacobs aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Antwerpen studeren. In België kreeg hij al snel bekend heid, maar hij werkte en expo seerde veel in Parijs. Zijn eerste grote opdracht was een doek, dat door Tokio aangekocht werd. Het werd bij een aardbeving in 1929 verwoest. „Ik zie het nog zo voor me, dat grote schilderij", mijmert mevrouw Kuyper. „Het was één van zijn grote eerste op drachten, wat voor mij een extra bevestiging was van zijn kunnen en talent". Eenmaal in Vlissingen ontwikkel de het talent van Jacobs zich nog verder. Gegrepen door het spe ciale licht en het toen nog scho ne Scheldewater, maakte hij zijn mooiste schilderijen. „Mijn moe der was een vrouw die volledig achter mijn vader stond. Een schildersvrouw uit duizen- den,"verzekert mevrouw Kuyper. „Zo kwam het voor dat er zich een schitterende wolkenformatie vormde. Wolken veranderen snel, mijn vader begon dan te beven waarna mijn moeder snel de kleuren op het pallet mengde en de schilderskist en ezel gereed maakte,"vertelt ze vertederd. „Zo kon mijn vader in een keer al zijn aandacht en inspiratie schenken aan de natuur met al zijn harmo nie." „Mijn vader was op z'n Hollands gezegd, een goeie goedzak, maar toch betrekkelijk streng voor ie dereen. Hij moest eerst de saus leren kennen voor hij zich een mening vormde over een nieuwe leerling, was zijn geijkte uit spraak." „We hebben veel plezier gemaakt en het was altijd een gezellige boel thuis,"vertelt me vrouw Kuyper geanimeerd. „Ik ben ze heel dankbaar voor het geen ze mij geleerd hebben." „Als ik niet zou schilderen zou er Mevrouw M.C.G. Kuyper- Jacobs: "Als ik schilder heb ik nog steeds het gevoel dat mijn ouders achter mij staan om aanwijzingen te geven". niet veel voor mij aan het leven zijn. „Alles heeft er mee te ma ken, hoe ik leef, schilder en denk,"mijmert mevrouw Kuyper- Jacobs. „Als ik schilder heb ik nog het gevoel dat ze achter me staan om aanwijzingen te ge ven." Naast de werken van Gerard Ja cobs en zijn vrouw Josephine Hendrickx zijn er ook schiderijen tentoongesteld van KJ. Huine- man, K. Peiser en Kimpe. De ex positie de Kunstkring van het Zuiden loopt tot 29 augustus in het Stedelijk Museum Vlissingen. Donderdag 19 juli knalt het weer in Vlissingen. Dan wordt weer het traditionele vuur werk ontstoken. Dat gebeurt even na zonsondergang, om 22.30 uur. Het vuurwerk is een jaarlijkse traditie die hoort bij de kermis in de Schel- destad. Het wordt afgestoken bij het Arsenaal. De kermis is die avond een uur langer open, namelijk tot 01.00 uur. Traditiegetrouw trekt het vuurwerk vele dui zenden bezoekers. Om par keerproblemen het hoofd te kunnen bieden adviseert de politie de auto's buiten de stad achter te laten. Tussen 19 en 22.30 uur zal voor de oprit naar de Boulevard de Ruijter tweerichtingsverkeer gelden. Bij ongunstige weersomstan digheden wordt het vuurwerk uitgesteld naar vrijdagavond. Het vuurwerk wordt overi gens aangeboden door de ge zamenlijke kermisexploitanten. Dijkfestival Westkapelle: —mi, it*ii y. 'HjriMwnwa—i am waarin een dorp groot is Het Dijkfestival in Westkapelle wordt dit jaar gehouden van woensdag 25 juli tot en met za terdag 11 augustus. Twee weken lang een aaneenschakeling van festiviteiten, met name gericht op het toerisme. Indische olifan ten, prestatielopen, markten, volleybal- en voetbaltoernooien, het is maar een greep uit de vele feestelijkheden. Traditie getrouw hoort daar ook een optreden bij van de Achterhoekse rockforma tie Normaal. Begonnen als de Dijkfeesten na het gereedkomen van de verho ging en restauratie van de zeewe ring bij Westkapelle in 1988, is het festijn op advies van burge meester H.A. van Maldegem tot een jaarlijkse traditie verheven. „Dijkfestival vonden wij een be tere benaming, omdat het in feite een aaneenschakeling van evene menten is", verklaart H. Cijsouw, lid van de VVV Evenementen Commissie. In 1988 werd er in eerste instantie gezocht naar een manier om het gereedkomen van de dijk te vieren. De feestelijkhe den die daaruit voortkwamen zijn toen zo goed aangeslagen, dat we hebben besloten er een jaar lijks terugkerend gebeuren van te maken". Vooral bij de toerist blijkt het festijn in goede aarde te val len. Nu al worden er via de VVV vakantie-adressen geboekt in de periode waarin plaatsvindt. het Dijkfestival De start van het Dijkfestival vindt plaats op woensdag 25 juli om 15 uur. De burgemeester klimt dan vanaf het bordes van het stadhuis op de rug van één van de twee Indische olifanten die die dag in het dorp aanwezig zijn. Dat wordt tevens het startsein voor een Indisch dagje met een fakirshow met spinnen, slangen, vuuracts, spijkerbedden en boei en. Voor de kinderen is er van 16 tot 18 uur poppenkast. De rock groep Noormaal (zie elders op de ze pagina) is de grote trekpleister op donderdag 26 juli. De organisatie van veel van de daaropvolgende activiteiten is in handen van verenigingen en clubs. Zo organiseert de voetbal vereniging De Noormannen voor de veertiende keer een prestatie loop en voor de elfde keer het Noormannen Camping voetbaltoernooi. De sportevene menten doen het overigens toch goed bij de toerist. Daarom houdt strandpaviljoen De Stroming een Volleybaltoernooi. Op het strand natuurlijk. Verder is er een vlie gerfestival, een Franse markt, een kinder markt, een rommel markt, de kermisachtige Voetbal international Sporttoer, skeeler- wedstrijden, kortom, teveel om op te noemen. Met een groots vuurwerk op de Zeedijk wordt het Dijkfestival Westkapelle op zaterdag 11 augustus afgesloten. Meer over het Dijkfestival op on ze uitpagina. foto-video-audio VUSS"*GCN MiOOt IBURG Stalen messen van degelijke kwaliteit. De grasschaar is sterk, stevig, duurzaam en knipt het taaiste nü ITTi gras. koudekerke Galgeweg 5. 01185-1623. René de Munk (achter de bar, Henk Melis en Jacky de Munk. 5-baans canvas/rubber luchtbed in div. kleurstellingen. Afm. 193x76 Normale Bristolprijs 22.51 BRISTOL in MIDDELBURG I Markt 45 (naast de N.M.B.) tel. 01180-29911 Donderdag koopavond ■■ml LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG .v :v:X:X:v:x:;:;:v:x:

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1