Tentoonstelling in Rammekens Kindershow van Appie en Flappie k Straatfestival Vlissingen: op zoek naar breed publiek Freddy de griezel nu eindelijk echt dood? Country en rock van Twilight Ga nooit op vakantie zonder de reisverzekering van de ANWB Zeker op reis met de ANWB Openstelling Oostkerk Middeleeuwse evergreens Passepartout Wagenspelen Middelburg 12 JULI T/M 18 JULI IN MIDDEN ZEELAND Pleinenfestival Tour de Franck van Van Marion KINDER BOEKEN Woensdag 11 juli 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER isï m Ut? m m m m Wat in 1981 als kleinschalig project begon is anno 1990 uitgegroeid tot een landelijk en internationaal vermaard zomerevenement. Uniek voor Nederland, heet het in Vlissin- gen. Het Straatfestival biedt tien dagen lang meer dan honderd voorstellingen. Van 27 juli tot en met 5 augustus is Vlissingen in de ban van theater, mime, dans en hedendaagse- en kamermu ziek. Dit jaar is er een accent gelegd op Ierland en Dene marken. De organisator van het festival, De Culturele Raad Vlissingen, In de Happy Buccaneer aan de Vlissingse Aagje Dekenstraat treedt donderdag 12 juli om 20 uur Twilight op. De achtmansformatie is afkom stig uit Vlissingen en werd een half jaar geleden opgericht. De band speelt zowel country als rock. bestaat uit drie functionarissen. Klaas Overdam voor proffesione- le podiumkunsten, Leon Riekwel voor de hedendaagse beeldende kunst plus de amateuristische kunstbeoefening. De afdeling kunstzinnige vorming wordt be hartigd door Dany Ie Due. Drie administratief medewerkers en een stafgroep van twaalf mensen die op vrijwillige basis al een aan tal jaren meedraaien. En natuur lijk niet te vergeten de zestig Django Edwards, een mo derne komiek tekent dit keer voor een comedy revue, Holey Moley, op het hoofdpodium. NIGHTMARE ON ELM STREET DEEL 4 Komt er ooit een einde aan de Nightmare on Elm Street? Waar schijnlijk niet, want ook in deel vier blijkt de doodgewaande grie zel van een Freddy nog steeds springlevend. De film is te zien in Alhambra in Vlissingen. Wanneer Kristen weer over Fred dy begint te dromen, denkt ze dat hij nog leeft. Als haar vrien den Joey en Kincaid op gruwelij ke wijze in hun slaap worden vermoord, weet ze het zeker. Kristen is uiteraard doodsbang, want zij is nu nog het enige in le ven zijnde kind van dé ouders die Freddy indertijd lynchten. En Freddy was altijd al bijzonder wraakzuchtig. In één van haar dromen over Freddy roept ze haar hartsvrien din Alice te hulp. Alice verschijnt net te laat: Freddy heeft Kristen al te pakken. Natuurlijk laat hij Alice leven om hem nieuwe zielt jes te bezorgen. Samen met haar broer bindt Alice de strijd aan met de griezel. Er is maar één manier om hem te verslaan: hij moet zijn eigen weerspiegeling zien. Het lukt Alice en haar broer inderdaad om het rijk van Freddy binnen te komen en hem een spiegel voor te houden. Is dat het einde van Freddy of komt er nog een deel vijf? De kunstenaars Dorine Zelders en Wim de Maat exposeren van af 16 juli in Fort Rammekens. Op uitnodiging van de Stichting Na tuur en Recreatieinformatie (NRI) gebruikten zij 'het paleis aan de Schelde' als inspiratiebron. Daar mee herbergt het oude, stille fort voor het eerst in zijn historie he dendaagse kunst. Wim de Maat maakte een instal latie met metalen schalen, die verwijst naar verleden, tijd en vergankelijkheid. Dorine Zelders werd meer aangetrokken door het element van strijd in het fort, en maakte een aantal cherubij nen in slagorde, aangevoerd door mythologische goden. De openingstijden zijn 16 juli tot en met 31 augustus, maandag tot en met vrijdag van 13 tot 17 uur. vrijwilligers die zich een maand zeer intensief voor hét festival in zetten. Bescheiden werd ooit be gonnen met f 11.000,- van sponsors. Nu ligt er zo'n slordige twee ton op de tafel van de orga nisatie. De subsidies komen van de gemeente Vlissingen, de pro vincie, het bedrijfsleven en WVC. „Het Straatfestival is een voor ziening die uniek is voor Vlissin gen en ik durf zelfs te beweren voor heel Nederland", meent functionaris Klaas Overdam. „De functie van een festival is om het publiek te bereiken en dat kan te genwoordig niet altijd gezegd worden. Je ziet de verloedering toeslaan. Het woord straatthea ter wordt te pas en te onpas ge bruikt," zegt de verontwaardigde Overdam. „Het wordt meer ge zien als een opluistering van bra derieën. Er zijn zo'n zeventig straatfestivals per jaar in Neder land en als je het dan goed be kijkt blijven er hooguit vijftien over die echt wat te bieden heb ben. Ik kan daar best wel nijdig om worden want er is zoveel meer dan de jongleur en de pop penkast. Niet dat ik die naar be neden wil halen want daar zijn ook vaklui aan het werk", verde digt Overdam zijn standpunt. „In Vlissingen houden we het nog steeds op kwaliteit boven kwan titeit." Het Straatfestival heeft als uit gangspunt nieuwe ontwikkelin gen in het internationale aanbod van voorstellingen en concerten te laten zien en kwaliteit van ta lent aan te trekken. Het is - wat genoemd wordt „de oogst uit het winterseizoen te presenteren voor een groter en breder zomer- publiek". „We hebben bewust gekozen voor bijzondere acts. Een goed voorbeeld daarvan is het Nationaal Trottoir Theater", legt Overdam uit. „Die groep maakt op sublieme manier ge bruik van de specifieke locaties van Vlissingen, in dit geval de ka demuren". Het Straatfestival gaat weer terug naar de podia, de bin nenstad in met verbeterde pu blieksvoorzieningen. Het grote podium komt terug in het Bella- mypark en de Belgische spiegel tent laat de Vlaamse sfeer van de jaren vijftig herleven op de Oude Markt. Voor het eerst werkt de horeca mee met een aanvullend programma. Klaas Overdam hoopt dat hiermee een eerste ba sis is gelegd om deze samenwer king in de volgende jaren verder uit te werken. De uiteindelijke doelstelling van de Culturele Raad is om naar een pleinenfesti val met horecalocaties toe te groeien. Theater, hedendaagse muziek zoals pop, jazz, salsa en de blues. Klassieke muziek met dit jaar voor het eerst een kleinschalige opera en operette van de Pocket Opera Company. Het straatthea ter met wervelende voorstellin gen en absurde humor. Het Stalker Stilt Theatre uit Australië danst op stelten en stort soms in duikvlucht naar beneden. En cul tureel verantwoord wordt door la Dolce Vita een zeer verfijnde peepshow weg gegeven. Het in getogen beeldende theater van Traject is te vinden op de Oranje- dijk. De Luchtgorzel, Sleurstof, de Gepen en de Pitten hangen aan hoge palen, verpoppen zich en krioelen over de grond. Het leven dat ze leiden gaat bijna geruis loos voorbij. En natuurlijk begint en eindigt het festival met een grandioos vuurwerk en de Vlis singse horeca ontvangt het pu bliek met talloze artiesten. Een speciaal Roemenië-programma met muziek, exposities en thea ter. Er worden op het moment nog vrijwilligers gezocht voor het Straatfestival De leeftijd moet minimaal 16 jaar zijn en beschik baar zijn voor de periode van 20 Het populaire tv-duo Appie en Flappie verzorgt op de woensdagen en 25 juli een kindershow in het openluchttheater in Domburg, voorstellingen beginnen om 16 uur. 11 De Lekker op vakantieMaar ga dan ook écht zonder zorgen van huis. Want al vanaf f 1,55 per persoon per dag bent u goed en veilig verzekerd tegen schade aan bagage en medische behandeling in het buitenland. Regel die zekerheid meteen. Zo'n reisverzekering, uw ANWB-lidmaatschap en de Internationale Reis- en Kredietbrief geven de perfecte combinatie voor complete zekerheid. Dus: voor u vertrekt eerst langs bij uw ANWB-kantoor: ^^^nge:Geere 26, Middelburg, Tel. 01180-151 55. De Haagse organist Sander van Marion verzorgt dinsdag 17 juli een concert in de Nieuwe Kerk in Middelburg. De aanvang is om 20 uur. Omdat dit jaar het honderdste sterfjaar van César Franck wordt herdacht, heet het programma van Van Marion 'Tour de Franck'. Naast werk van Franck speelt de organist ook stukken van J.S. Bach, G.A. Homilius, A.F. Hesse, J.N.Lemens en A. Guilmant. De leden van het salonorkest Passepartout uit Wageningen vieren hun vakantie in Zeeland met een concert in de Grote Kerk van Veere op zondag 15 juli. Het concert begint om 14 uur. Het salonorkest bestaat uit een pianist, drie violisten, een violon cellist en een contrabassist. Op het programma staan evergreens van rond de middeleeuwen en ro mantische salonmuziek. Vera Beths treedt met Anner Bijlsma en Gérard van B/erk op en laten horen wat Beethoven bedoelde juli tot en met 4 augustus. Voor meer informatie: Culturele Raad Vlissingen Badhuisstraat 104, tel. 01184-14928 of 01184-16672 Als medewerker heb je gratis toe gang tot alle evenementen. door Jan Smeekens Reisverzekering, vreemde valuta, een blik appelmoes, doperw ten,... echt niets vergeten en ook aan de kinderen gedacht die op de lange reis naar het zuiden (of een andere kant op) honderd keer zullen vragen of het nog ver is? Blauwe auto's tellen, Nederland se nummerborden verzamelen, het aantal afgelegde kilometers vermenigvuldigen met de tempe ratuur in de auto en nog meer creatieve spelletjes kunnen niet voorkomen dat je halverwege de reis het liefts terug naar huis rijdt. De meeste effectieve manier om met dat conflict om te gaan (en het ei van columbus sinds de uit vinding van het wiel), is kinderen één van de door Uitgeverij I.C. op cassette uitgebrachte kinderboe ken geven waardoor je lange tijd geen kind aan ze hebt. Het sinds drie jaar bestaande fonds werd vlak voor de vakantieperiode uit gebreid met vier cassettes voor de speciale prijs van f 14,90 per stuk. Voor kinderen vanaf 4 jaar leest Mies Bouhuysop DE PIM-en- POMNIBUS vijftien verhalen en versjes voor uit haar in 1969 en 1982 gepubliceerde bundels over twee dommig ondeugende, on dernemende poezen. Haar leestoon is in de versjes nogal na drukkelijk maar vergroot waar schijnlijk wel de "verstaanbaarheid" van de soms. wat geforceerde tekst. Bumy Bos leest laconieker, en wie het destijds kon opbrengen op de vroege zondagmorgen met de kinderen naar de AVRO-radio te luisteren, zal zich herinneren dat zijn welhaast onverschillig klinkende stem toch voor een be langrijk deel de populariteit van zijn KO DE BOSWACHTERshow bepaalde. In negentien korte ver halen vertelt hij kinderen vanaf 5 jaar allerlei wetenswaardigheden over dieren uit hun eigen omge ving of van heel ver weg en als weinig anderen is hij in staat het gedrag van die dieren te verdui delijken door het te vergelijken met wat wij doen. Bovendien valt er veel te lachen. Dat Frank Groothof kan voorle zen weet iedereen die regelmatig naar Sesamstraat kijkt. Hij koos uit het eerste boek van Astrid Lindgren over KARLSSON VAN HET DAK drie op zichzelf staande verhalen, en waarschijnlijk zullen luisteraars vanaf 6 jaar zich pro beren voor te stellen dat ze bij hem op schoot zitten of lekker tegen hem aan hangen. Een vondst van jewelste deed Uitgeverij I.C. met Jan Meng. Hij leest JORIS EN DE GEHEIMZIN- NEIGE TOVERDRANK voor en hoewel alle kinderen het boek van Roald Dahl van voor tot ach teren kennen, zullen ze hun oren niet geloven. Met subtiele stem buigingen en in een lekkker tem po geeft hij elke luisteraar het gevoel dat hij speciaal voor hem of haar in de weer is. Als kinde ren geen walkman hebben en het bandje op de cassetterecorder af gespeeld moet worden, doet de chaffeur er verstandig aan watjes in de oren te stoppen. Op het verkeer letten en tegelij kertijd naar het kostelijke verhaal luisteren is levensgevaarlijk. De cassetteboeken van Uitgeverij I.C. zijn verkrijgbaar bij de boek handel en warenhuizen. DOMBURG DONDERDAG 12 JULI VRIJDAG 13 JULI Gebouw de Poort. (Achter de Ne derlands Hervormde kerk), expo sitie door leden van de Domburgse teken- en schilder club. Maandag 16 en dindsdag 17 juli van 19 tot 22 uur. MARIEKERKE Gemeentehuis. (Raadzaal, Dorpssstraat 3). M.P Nagelkerke. pentekeningen. Ma. t/m vr. 9 tot 16 uur. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Ab dij). Leven en werk van drie Roo- sevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Zeeuwsche Centrale Discotheek. (Langeviele 82). Joke Floresse en Johan Sinke, foto's. Di. t/m vr. van 10 tot 17.30 uur, wo en do. van 19 tot 21 uur, za. van 10 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Din- gemans, Rob de Haan, olieverf schilderijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op af spraak. Zeeuwse Bilbiotheek. (Kousteen- sedijk 7). Hal begane grond: Een mamma met een baard, kinderte keningen van Hannah-Martha, (t/m 14 juli). Expositieruimte: SBK - Zeeuwse Steunpunt Kunstzinnige Vorming, 50 pren ten van hedendaagse kunste naars. (t/m 14 juli). Jozef Rulof, mediamieke schilderijen, (vanaf 17 juli). Openingstijden Biblio theek. Zeeuws Kunstenaarscen trum. (Kousteensedijk 7). Hennie Possen, foto's. Openingstijden Bi bliotheek. Zeeuws Documenta tiecentrum. (Kousteensedijk 7). Tweede verpieding: Watersport, tentoonstelling over waterrecrea tie. Openingstijden Bilbiotheek. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Kent, en versiert, eer datje mint, vrijen en trouwen in Nederland 1500-1800. 'Royal Seed', Jan van Munster, sculpturen en brandmerken. Ope ningstijden Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, ma. van 13.30 tot 17 uur. Holografiemuseum "Dennis Ga- bor". (Gortstraat 36). holografie. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur behalve maandag. Kunsthandel De Witte Swaen-t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Per manente expositie oude- en mo derne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Stichting Beeldende Kunst. (Kui perspoort 22). Grafiekmappen Zeeland. Openingstijden Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. (tot 16 juli) De Vleeshal. (Markt) Siegfried Anzinger, schilderijen. Ope ningstijden: Di. t/m za. 11 tot 17 uur. Zo. 13 tot 17 uur. Rest. De gespleten Arent. (Vlasmarkt 25). Trees Verwilligen. aquarellen. Tij dens openingsuren. Eetcafé Dangeroe. (Vlasmarkt 39). E/isa Kuipers. Francois Ryck- hals Museum. (Dam 71). "Terug in het geboortehuis". "Beeldig" Juul Kortekaas, Objecten, zeef drukken en beelden met een ziel. Openingstijden do. vr. za. van 13 - 17 uur. PZEM. (Poelendaelesingel 10). Hetty de Wette, olieschilderijen. Openingstijden PZEM. Galerie Basket. (Schuitvlotstraat 32). Chris Dag rad'i. Wo. t/m za. van 13 tot 17 uur. Balans 17. William Verstraeten. Wo. - vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur en na afspraak. Petrus Paulus Kerk, (LombardstraatD Plaatselijke Ma- riaviering, expositie. 12 juli van 11 tot 15 uur. Rabobank. (Hal hoofdkantoor). Josina Knoester, tekeningen, ets jes en wandkleden. Openingstij den bank. Amrobank. (Markt 7). Selektie van werk uit de kursussen van het M.I.K.V., tekenen/schilderen, keramiek, mode, weven, jeugda teliers, fotogrdfie. Ma. t/m vr. van 9 tot 17 uur, do. van 19 tot 20 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Mu seum.(Duinvlietweg 6) "Bonsai". "Amateur Beeldende Kunstenaars". Openingstijden Za. t/m Ma. 13.30 tot 17 uur, Di. t/m Vr. 10 tot 17 uur. VEERE Museum "De Schotse Huizen". "Twee Eeuwen Walcherse Dracht" tentoonstelling. Kees We/tevrede, olieverf en aquarel. Openingstijden Ma. 13 tot 17 uur. Di. t/m Za. 10 tot 17 uur. Grote Kerk. Zomertentoonstelling 1990. Wisseltentoonstelling: Ogen bedrogen, tentoonstelling, Openingstijden zo. 14-17 uur, ma. t/m za. 10 tot 17 uur. Ir. J.W. Tops-huis. Schouwen- Duiveland, foto's. Zeeland Water- Country/rockband Twighlight, Happy Buccaneer, A. De kenstraat 5, Vlissingen, 20 uur. Zomeravondbeiaardconcert, Kees van Eersel, op carillon van Abdijtoren, Abdijplein, Middel burg, 19.30 uur. Wagenspel 'Playerwater', to neelstuk, Het Middelburgs Thea ter, binnenstad Middelburg, 19 uur. VRIJDAG 13 JULI Middagpauzeconcert Wim Wil schut, orgel, St. Jacobskerk, Vlissingen, 12 uur. Jos Verpoorten, orgelconcert. Lutherse kerk. Zuidsingel 70, Middelburg, 20.30 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 uur. ZATERDAG 14 JULI Orgelconcert Klaas Jan Mulder, Hervormde Kerk, Kapelle, 20 uur. ZONDAG 15 JULI Zondagmiddagconcert, Wim Daamen, Jannemarie de Jonge, Dieuwer Vos, Mariken Rebers, Ekko van Ierland, Henk Laméres, Grote Kerk, Veere, 14 uur. DINSDAG 17 JUH Orgelconcert Sander van Mari on, Nieuwe Kerk, Middelburg, 20 uur. Bassie Adriaan op de kermis in Vlissingen, 19 uur. Lachspektakelshow van Bassie Adriaan, Het Openluchtthea ter, Domburg, 15 uur. Jamsessie, Frapo's, Bellamy- park, Vlissingen, 22 uur. WOENSDAG 18 JULI *Zomeravondconcert (luit-gitaar) Dingeman Coumou, Dorpskerk, Oostkapelle, 20 uur. De monumentale Oostkerk is deze zomer weer open voor publiek. De Middelburgse Oostkerk is de ze zomer in juli en augustus op alle donderdagen van 10.30 tot 14.30 uur voor publiek geopend. Het beroemde De Rijckere-orgel zal op al deze dagen bespeeld worden door Freek de Keizer. Dit orgel werd vorig jaar geheel ge restaureerd. De koepel en de spits werden ook al onder han den genomen. Na deze zomer is het de beurt aan de omloop van de koepel en de 17e-eeuwse wa penschilden. Door de restauratie werkzaamheden (een meerjaren-plan) kan de koepel dit jaar niet worden beklommen. land. Dagelijks te bezichtigen. Potterie S. (S. Oomstraat 1). Spreeuwpottententoonste/ling. Ma. t/m za. van 12 tot 18 uur. VLISSINGEN Inguana. (Bellamypark 35). Le vende reptielen, amfibieën en in- sekten. Zo., ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, Di., wo., vr. en za. van 10 tot 12.30 en van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prin ses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantie land voor iedereeen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Plane tarium. Stedelijk Museum Vlissingen. (Bellamypark 19). "De collectie gegroepeerd", zes interpretaties op de collectie zoals deze de af gelopen honderd jaar is ontstaan. "De kunstkring Het Zuiden". "De oudheidkamer anno 1895". Ope ningstijden ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 uur Gevangen Toren. (Boulevard de Ruyter 1a). Chris Debets, kleu renfoto's. Openingstijden dage lijks van 11-17 uur. Watertoren. Annemie van Kerck- hoven en Danny Devos, heden daagse kunst. Di. t/m zo. van 11 tot 17 uur. Alhambra I Vlissingen, 'She's out of control' 19 uur, en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'A nightmare on Elm Street 4' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Back to the future 3' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Look who's talking' 19.30 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'A fish called Wanda' 20 uur, 'Falling in love' 22.30 uur. ZATERDAG 14 JUL! Alhambra I Vlissingen, 'She's out of control' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'A night mare on Elm Street 4' 19 en 21.30 uur Grand theater Goes, 'Back to the future 3' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Look who's talking' 19.30 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Name of the rose' 20 uur, 'A fish called Wanda' 23 uur. ZONDAG 15 JULI Alhambra I Vlissingen, 'She's out of control' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'A nightmare on Elm Street 4' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Back to the future 3' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Look who's talking' 19.30 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'La Vie devant Soi' 20.30 uur. MAANDAG 16 JULI Alhambra I Vlissingen, 'She's out of control' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'A nightmare on Elm Street 4' 20 uur. Grand theater Goes, 'Back to the future 3' 20 uur. Electro Middelburg, 'Look who's talking' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Unbearable Lightness of Being' 20.30 uur. DINSDAG 17 JUL! Alhambra I Vlissingen, 'She's out of control' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'A nightmare on Elm Street 4' 20 uur. Grand theater Goes, 'Back to the future 3' 20 uur. Electro Middelburg, 'Look who's talking' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'New York stories' 20.30 uur. WOENSDAG^ 18 JULI Alhambra I Vlissingen, 'She's out of control' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'A nightmare on Elm Street 4' 20 uur. Grand theater Goes, 'Back to the future 3' 20 uur. Electro Middelburg, 'Look who's talking' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wait until spring, Bandini' 20.30 uur. DONDERDAG 19 JULI Alhambra I Vlissingen, 'She's out of control' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'A nightmare on Elm Street 4' 20 uur. Grand theater Goes, 'Back to the future 3' 20 uur. Electro Middelburg, 'Look who's talking' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The name of the rose' 20.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'De reddertjes' 14 uur. Grand theater Goes, 'De red dertjes' 14 uur. In de Middelburgse binnenstad wordt op de donderdagavonden 12 en 19 juli weer een wagenspel opgevoerd. Het stuk 'Playerwa ter' van Kees Koning is een vrije bewerking van twee kluchten uit de vijftiende en de zestiende eeuw en wordt gespeeld door le den van het Middelburgs Thea ter. Het stuk gaat over een vrouw die doet alsof ze doodziek is. Ze maakt haar man wijs dat alleen het middel 'Playerwater' haar kan redden. Terwijl haar man op zoek naar het middel is, heeft zij het rijk alleen om met een geestelijke enkele zondes door te nemen. De man ontmoet tijdens zijn speur tocht twee kwakzalvers, een blin de en een dove. De blinde doorziet de situatie en verzint een list.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 9