li Tegemoetkoming 21 afgeschaft Beiaardconcerten Wijziging regeling Wijs op reis Conservation Awards Slachthuis weg Havenverordening Bestemmingsplan Vergunning Verordeningen Een "half oog Huur- commissie Kunst uitleen Winkel sluiting 99 99 iiiiiiiiyiillNliiiiiiihivitélililliiiiiilI. i GEMEENTE MIDDELBURG iWeek Tafeltje Dekje Geschiedenis Klokken Concerten DE FAAM Woensdag 11 juli 1990 jorhet oog van de Lange Jan Deze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, Telefoon 75000, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Sjeesjesrijden De vakantieperiode is aangebro ken. Dal betekeni dat u zes weken De huurcotnmissie is een onaf hankelijke commissie, die op ver zoek van huurder of verhuurder adviezen of antwoorden kan ge ven op allerlei vragen op het ge bied van huur en verhuur van woonruimte. Deze commissie houdt iedere der de donderdag van de maand spreekuur in Middelburg. Dus ook morgen 12 juli 1990 van 9.30 tot 12.30 uur in de B en W-kamer van het stadhuis. De huurcommissie is gevestigd in Goes, telefoon 01100 - 11891. Kunstuitleen Balans 17 is gesloten van 29 juli tot en met 28 augustus Voor 4 bijzondere dagen en 10 normale werkdagen per jaar kan de gemeenteraad aan winkels vrijstelling verlenen van de Win kelsluitingswet. Voor de komende periode geldt dat aangewezen zijn de volgende dagen: - de maandagen 16, 23 en 30 juli 1990 en 13 augustus 1990 van 11.00 tot 18.00 uur (winkeldagen); - de maandag 6 augustus 1990 van 8.00 tot 18.00 uur (kermis). Op deze lijden mogen de winkels open zijn. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen en zie ken, die zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met num mer 01180 - 38570. Het bezorgen gebeurt ook op deze dagen. Menu van 16 juli 1990 tot en met 21 juli 1990 maandag jachtschotel, rode kool, puree dinsdag runderlap, gesneden spercibonen, aardappelen woensdag cordon bleu, bloemkool, aard appelen donderdag carbonade, spinazie, aardappelen vrijdag hamburger, appeltjes, aard appelen zaterdag spaghetti bolognese lang, van 18 juli tot en met 22 au gustus, op deze plaats de helft zult aantreffen aan mededelingen, publikaties en informatie, want Door het oog van de Lange Jan wordt maar half zo groot. De redactie wenst u een fijne va kantie toe. Morgen donderdag 12 juli is er weer ringrijden met sjezen op het Molenwater. Dit betekent uiteraard dat het Molenwater en de Branderijmolengang op deze dag zijn afgesloten voor verkeer. De regering heeft besloten de te gemoetkoming in de studiekosten voor studerenden die 21 jaar of ouder zijn (de zogenaamde TS 21+) per 1 januari 1991 af te schaffen. In plaats daarvan kun nen studerenden die een 'ar- beidsmarktrelevante' opleiding volgen een bedrag in de studie kosten krijgen volgens de regeling Bijzondere Bijstand. Dat heeft de ministerraad beslo ten op vrijdag 22 juni. De maatregel sluit aan op het al gemene kabinetsbeleid om - ge zien de beperkte financiële middelen - prioriteiten te stellen om overheidsgeld vooral te beste den aan onderwijs waarbij de sa menleving duidelijk baat heeft. Studerenden die opleidingen vol gen waarvan het maatschappelijk nut in verhouding tot het per soonlijk nut gering is, moeten daarom een grotere eigen bijdrage betalen. Een andere maatregel die voortvloeit uit dit beleid is bij voorbeeld beperking van de mo gelijkheden om op overheidskosten nog een tweede studie te volgen in het hoger on derwijs (het zogenaamde 'stape len'). Tot deze maatregel heeft het kabinet al eerder besloten. De Bijzondere Bijstand is bedoeld voor mensen die door scholing hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten. Daarom komen alleen studerenden die een 'ar- beidsmarktrelevante' opleiding volgen in aanmerking voor een bijdrage in de studiekosten. De gemeentelijke sociale diensten be palen dan ook wie Bijzondere Bijstand krijgt. De TS 21 was bedoeld voor ie dereen die 21 jaar of ouder is, geen recht heeft op studiefinan ciering en studeert aan een door de overheid bekostigde instelling. De aard van de opleiding maakt daarbij niet uit. De tegemoetko ming van de TS 21 is ongeveer even hoog als de Bijzondere Bijstand. Aanleiding tot de afschaffing van de TS 21+ is het kabinetsbesluit van 2 maart jl. om per 1 januari 1991 de mogelijkheden voor Bij zonder Bijstand te verruimen. Vanaf die datum wordt het moge lijk om met behoud van uitkering na het voortgezet onderwijs nog ander onderwijs te volgen. Boven dien hoeven studerenden dan geen eigen bijdrage (minimaal 172,—) meer te betalen. Echter, door deze verruiming zouden de Bijzondere Bijstand en de TS 21 elkaar gaan overlappen, want een aantal studerenden zou dan in aanmerking komen voor zowel de TS 21+ als Bijzondere Bijstand. De regeringsplannen voorzien ook in een overgangsregeling: ie dereen die voor 1 januari 1991 een bijdrage op grond van de TS 21 heeft aangevraagd en ook voor die datum is begonnen met die opleiding, behoudt deze bijdrage tot 1 augustus 1991. De Abdijtoren, of zoals in de volksmond genoemd "de Lange Jan", maakt deel uit van het om streeks 1250 gestichte Abdijcom plex. Vermoedelijk dateert de met ledesteen beklede achtkantige romp uit de tweede helft van de 14e eeuw. De top werd echter in de loop der eeuwen ettelijke malen door brand verwoest, (in 1416, 1512, 1568, 1712 en 1940). De laat ste verwoesting, als gevolg van brand veroorzaakt door het bom bardement dat 17 mei 1940 de bin nenstad van Middelburg trof, was het grondigst van allemaal. Men begon echter onmiddelijk met de wederopbouw. Op 8 augustus 1940 gaf het gemeentebestuur aan de architect Jan de Meyer uit Am sterdam opdracht tol restauratie. Bepaald werd, dat op enkele on derdelen na, de toren zijn uiterlij ke vorm van de laatste twee eeuwen moest terugkrijgen. De officiële heropenstelling vond plaats op 11 juni 1955. In zijn huidige vorm is de toren een geslaagde combinatie van ver schillende bouwstijlen. Zo is de bovenschouw van de toren barok gebleven, terwijl de balustrade te rug te voeren is op de renaissance. Bij de wederopbouw van de lan taarn moest rekening worden ge houden met onder meer de eisen van de Klokken- en Orgelraad. Zo moest er meer ruimte voor de bei aard worden gecreëerd. Desalniet temin is het geheel ranker en meer doordacht dan tevoren. De klokkenstoel van "de Lange Jan" is geheel uit eikenhout ver vaardigd, alleen voor de grootste klok is op 35 meter N.A.P. een aparte stalen luidstoel aange bracht. Deze klok met een gewicht van 5.335 kg. is in de beiaard op genomen en is één der grootste in Nederland. De klokkenstoel staat volkomen vrij in de torenschacht. De totale hoogte bedraagt 11 me ter. Halverwege, tussen de klok ken, is de beiaardierskabine geplaatst. Hierdoor bereikt het geluid gelijk tijdig het oor van de beiaardier. De beiaard van "de Lange Jan" bevat 49 klokken en heeft een om vang van vier octaven. De stem ming is"A" met bes en es in het pedaal. De klokken zijn gegoten door de firma van Bergen te Heili- gerlee, terwijl de speelapparatuur is vervaardigd door de firma Eys- bouts te Asten. In juni 1985 is het carillon weer gerestaureerd, 24 klokken werden vervangen door nieuwe klokken, die gegoten zijn door de firma Eysbouts te Asten. Tevens werd ook het draadwerk en de klepels vernieuwd. Naast het automatisch speelwerk, dat door middel van korte melo dieën de kwart, halve en hele uren aangeeft, wordt de beiaard met de hand bespeeld. Het hoeft geen betoog, dat bij de handbespeling van het carillon, meer nuances kunnen worden aangebracht dan bij het automa tisch speelwerk, Op iedere donderdag van 12.00 - 13.00 uur bespeelt de stadsbeiaar- dier, de heer H. van Putten, de beiaard. Naast het laten bespelen op feest dagen, worden er door de ge meente Middelburg in de maanden juli en augustus een aantal zomeravondconcerten, waartoe gastbeiaardiers worden uitgenodigd, georganiseerd. Deze concerten vinden plaats op don derdagavond van 19.30 - 20.30 uur. Het eerste concert is te beluisteren morgenavond 12 juli. Uigevoerd worden improvisaties door Kees van Eersel. Het spel klinkt het beste als u vanaf het Abdijplein luistert. Een compleet programmaboekje is verkrijgbaar bij bureau Voor lichting. Het Dagelijks Bestuur van de Ge meenschappelijke Gezondheids dienst Zeeland maakt bekend dat de burgemeesters, de Colleges van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraden van de Zeeuw se gemeenten, ieder voorzover hun bevoegdheden strekken, heb ben besloten tot vaststelling van een wijziging van de "Gemeen schappelijke Regeling Gemeen schappelijke Gezondheidsdienst Zeeland". Deze wijziging heeft onder meer betrekking op het in overeenstem ming brengen van de Gemeen schappelijke Regeling met het bepaalde in de Wet Gemeenschap pelijke Regelingen (Wet van 20 de cember 1984, Staatblad 667). De vastgestelde Gemeenschappe lijke Regeling is door Gedeputeer de Staten van Zeeland goedgekeurd op 5 december 1989. De tekst van het integrale wijzi- gingsbesluit, alsmede van de rege ling ligt ter inzage bij de GGD Zeeland, Magnolia 2 te Goes. Voor wie nog op vakantie gaat ligt onder meer bij bureau Voorlich ting een folder klaar. "Wijs op reis" geeft handige tips over bijvoorbeeld de volgende on derwerpen: - verkeersbureau's - voorbereiding - papieren - gezondheid Jaarlijks kennen de Britse Conser vation Foundation en Ford Neder land B.V. prijzen toe aan particulieren en kleine organisa ties die zich intensief bezighouden met renovatie en innovatie van hun leefomgeving. Met het toe kennen van deze prijzen hopen beide organisaties een substantiële bijdrage te leveren aan kleinscha lige projecten en het creëren van nieuwe ideeën op het gebied van renovatie en innovatie van de leef omgeving te stumuleren. De prijzen zullen dit jaar voor de zevende maal worden toegekend aan kleinschalige projec ten/ideeën in vier verschillende categorieën: Stadsprojecten, Na tuurbescherming, Restauratie en Jeugdprojeten. De winnaar van iedere categorie ontvangt naast een trofee, een door Ford Nederland beschikbaar gestelde geldprijs van 6.000,—. Uit de vier winnaars wijst de jury een hoofdwinnaar aan. Deze ont vangt een trofee, een extra bedrag van 15.000,en dingt tevens mee naar de internationale titel "European Conservaton Project of the Year". De jurering hiervan zal in december in Amsterdam plaatsvinden. In 1989 werd tot Nederlands Alge meen Winnaar uitgeroepen de "Stichting Openlucht Binnen- vaartmuseum", tevens winnaar in de categorie Stadsprojecten. Win naars in de andere categorieën: "Stichting Het Hof Van Eden" uit Utrecht (Natuurbescherming); "Stichting Salmhuisje Beek- Ubbergen (Restauratie) en het project "Leefomgeving Achtse Barrier"van de leerlingen van het Bisschop Bekkerscollege te Eind hoven (Jcugdprojecten). De titel "European Conservation Project of the Year 1988" ging naar het "Arbeitsgemeinschaft Erneuerba- re Energie" uit Oostenrijk. Stadsprojecten Projecten die zich richten op spe cifieke behoeften en problemen in steden en dorpen. Hieronder kun nen worden verstaan speelprojec- ten, projecten voor bejaarden of gehandicapten, boom-plantacties of projecten op het gebied van ruimtelijke ordening. Zeker in de ze catetgorie speelt kleinschalig heid een grote rol. Natuurbescherming Instandhouding en bescherming van dieren- en plantensoorten, kustgebieden, polder- of andere bijzondere landschappen, tuinen, parken etc. Restauratie Projecten die zich ten doel stellen monumenten, gebouwen, sche pen, boeken of andere zaken die van historische waarde zijn, te be houden. Jeugdprojecten. Projecten georganiseerd door en bestemd voor jongeren niet ouder dan 18 jaar. Deze projecten kun nen al dan niet onder leiding staan van ouderen en mogen een educatief karakter hebben. Voor inschrijving kunt u brochu res aanvragen bij Conservation Foundation Ne derland Conservation Awards 1990 Post bus 7959 1008 AD Amsterdam, telefoon 020 - 381956 De sluitingsdatum voor inschrij vingen is bepaald op 1 september 1990, inzendingen binnengeko men na deze datum dingen niet mee. - geld - uitkeringen - verzekeren - zoek raken - radio en telefoon - criminaliteit - vaktaal op reis Bovendien vindt u een praktische invullijst en afstreeplijst in de brochure. U heeft het misschien al opgemerkt. Het abbatoir aan de Laan der Verenigde Naties wordt gesloopt. Zo verdwijnt een bekend Middelburgs beeld om plaats te maken voor de toekomst. Burgemeester en wethouders van Middelburg, brengen ter open bare kennis, dat bij besluit van de raad van die gemeente van 23 april 1990, onder intrekking van de thans geldende Havenveror dening Middelburg, is vastgesteld de Haven- en Woonschepen verordening Middelburg. Tevens is bij dat besluit de Algemene Politieverordening Middelburg gewijzigd. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben omtrent de Haven- en Woonschepenverordening Middelburg en de daarin vervatte wij ziging van de Algemene Politieverordening Middelburg bericht van ontvangst verzonden bij brief van 12 juni 1990, bur. AJZ nummer 9000494/75/188. De Haven- en Woonschepenverordening Middelburg en de Wijzi ging van de Algemene Politieverordening Middelburg treden in werking op 14 juli 1990. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van: I. het bestemmingsplan Zanddorp voor het plaatsen van een tuinhuisje op- het perceel 't Zanddorp 8c; II. het bestemmingsplan Magistraatwijk voor het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel J.P.v.d. Brandestraat 5. De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 13 juli 1990 ge durende 14 dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter in zage. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bezwaar heeft tegen de uitvoering van dat voornemen, zijn bezwaren schrifelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Middel burg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Van 13 tot en met 26 juli 1990 ligt op de afdeling algemene za ken van de gemeentesecretarie een aanvraag om een wijzigings vergunning ter inzage voor het monumentenpand Vlissingsestraat 38-40. Gedurende bovengenoemde periode kunnen eventuele bezwa ren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat de raad van de gemeente Middelburg in zijn vergadering van 20 februari 1989 respectievelijk 20 november 1989 heeft besloten de volgende verordeningen in te trekken: 1. de Verordening tot vaststelling van de vergoedingen voor het afnemen van bloed ter bepaling van het alcoholgehalte in de ge meente Middelburg; 2. de Verordening tot wering en bestrijding van lijf-, kleer- en hoofdonrein in de gemeente Middelburg; 3. de Verordening op de heffing en invordering van gelden, als bedoeld in artikel 21 van de - inmiddels vervallen - Besmettelijke Ziektenwet; 4. de Regeling inzake subsidiëring van kinderen in kinderherstel lingsoorden en vakantiekolonies en gezinnen; 5. de Verordening op de heffing en invordering van veewagens ex artikel 6bis van de Veewet; 6. de Verordening Slachthuisdienst. De raad van de gemeente heeft in zijn vergadering van 20 fe bruari 1989 tevens geconstateerd dat de volgende verordenin gen van rechtswege zijn vervallen: 1. de Verordening op de keuring van waren in de gemeente Mid delburg; 2. de Vleeskeuringsverordening Kring Zeeland benoorden de Westerschelde. Voorts heeft de raad vastgesteld de "Destructieverordening voor de gemeente Middelburg" treden in werking op de dag volgende op deze publikatie. Ingaande vandaag liggen de besluiten voor een termijn van drie maanden ter inzage op het bureau voorlichting van de gemeente.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 5