Zeeuwse zeehonden in een brochure Koninklijk zaad als inspiratie expositie iÜHW Kruiswoordraadsel Meer dan 6.500 campings en 11.800 hotels in boekvorm 1 iDTJM Vrije tijd Ouderen Verenigingen Sport Buurt/wijk Allerlei Gevonden Woensdag 11 juli 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER Zeiltochten - Zeilvloot De Zeeuwse Stromen verzorgt ook dit jaar weer dagtochten op tradi tionele zeilschepen. Op de dins dagen 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus wordt er een zeil tocht over de Oosterschelde ge maakt. Na afloop wordt er op de Oude Markt van Zierikzee mos sels gegeten. Vertrek om 13 uur. Op de woensdagen 18 en 25 juli en 1 en 8 augustus zijn er specia le avondtochten met overnach ting. Vertrek om 18 uur vanuit de Visserijhaven in Bruinisse. Ook zijn er vanaf het Bezoekerscen trum Grevelingen in Ouddorp da gelijks vaartochten van twee uur. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Zeeuwse Stromen, 01110-15830. Veerse meerdag - Op het ha venterrein in Kamperland wordt zaterdag 14 juli tussen 13 en 23 uur de jaarlijkse Veerse meerdag gehouden. Op het programma staan onder meer helicopter- vluchten, een sterrenslag en gra tis mosselen eten. Verder geeft een parasailing team een de monstratie en kunnen kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar gratis meedoen aan een spellen- parcours. 's Avonds treedt de Salt Lake Jazzband op. Verweggistan - Op het Meiveld in Middelburg-zuid en het speel terrein Nassaulaan in Nieuw Mid delburg staan tot en met vrijdag 13 juli bouwspeelplaatsen voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. De speelplaatsen staan in het teken van wereldrei zen en heten daarom Verweg gistan. Kinderen van vier tot zes jaar kunnen tussen 10 en 12.30 uur terecht, kinderen van zeven tot twaalf jaar tussen 10 en 15 uur. Voor de zeven tot twaalfjari gen rijden er rond 9.30 uur vanuit Sint Laurens, de Griffioen, Kla- renbeek, Nieuw en Sint Joos- land, de Stromenwijk en 't Zand gratis bussen. Deelnemers moe ten brood, een beker en een ha mer (beiden voorzien van naam en adres) meenemen. Waterscooters, niet erg bevorderlijk voor de rust op de Zeeuw se wateren. Het Provinciale bureau voorlich ting heeft een overzichtsbrochu re gemaakt van het project Zeehonden in de Zeeuwse Wate ren. De brochure is sluitstuk en overzicht van het project tegelijk. Vrijdag 22 juni was de laatste of ficiële handeling rond dit project toen milieugedeputeerde De Vries-Hommes één van de elf in formatiepanelen over de zeehon den onthulde. Het project van directie Natuur, Milieu en Fauna beheer, Rijkswaterstaat en Pro vincie Zeeland startte in maart 1988. In de brochure is niet alleen een overzicht opgenomen. Ook de uitkomsten van een onderzoek naar de kennis van zeehonden onder watersporters staan erin. Daaruit blijkt dat maar heel wei nig mensen weten hoe om te gaan met zeehonden. Zo dachten veel watersporters dat je een zee hond tot op 10 meter kon nade ren zonder hem te storen. Terwijl een afstand van minstens 1000 meter pas. voldoende is om het niet te storen. Ook is een stukje over de terug- zetproef opgenomen. De vijf zee honden uit Pieterburen blijken zich snel aangepast te hebben aan het Zeeuwse water. Een na deel is de enorme drukte in de Oosterschelde, waardoor de rust van de zeehonden nog te vaak wordt verstoord. Wie er meer over wil weten kan bellen met het bureau voorlichting, 01180-31400, of de brochure ha len in de Kloostergang van de Abdij. Onder de titel 'Royal Seed' expo seert Jan van Munster zijn sculp turen en brandmerken in de voormalige koninklijke slaapver trekken in het Zeeuws Museum in Middelburg. De tentoonstelling loopt tot en met 26 augustus. Energie is de oorprong van alle ontstaan, begin, geboorte, dat is het thema in het werk van Jan van Munster. De oude functie van de huidige museumzalen in spireerden hem daarbij extra. In zijn recente werk past Van Munster door energie ontstane materialen als graniet, glas, kwik en ijzer toe. De plus en de min, het licht en het donker en warm te en kou keren daarbij regelma tig terug. In het Zeeuws Museum toont Van Munster voor het eerst zijn nieuwste sculptuur 'Lingam'. Een lingam is een eivormige steen die oorspronkelijk in Tibet werd ge vonden. In Tibet en India wordt de steen vereerd als symbool van de oereenheid, oftewel de vruchtbaarheid. Van Munsters 'Lingam' bestaat uit vier delen: twee afgeknotte cilinders van- graniet met twee glazen spiegel beelden. Op zoek naar een hotel of camping? Met de ANWB- camping- en hotelgidsen is dat geen probleem. In de 5 praktische ANWB-hotelgidsen buitenland staan zo'n 9.000 gecontroleerde hotels uitgebreid beschreven. De Hotel/restaurant-gids Neder land geeft informatie over 2.800 ANWB-erkende hotels, motels, pensions en (weg)restaurants. Alle campings met uitgebreide beschrijving van faciliteiten, ligging, prijzen en toegangswegen vindt u in twee campinggidsen van Europa en die van Nederland. Al deze onmisbare vakantie-informatie en nog veel meer vindt u bij de ANWB. Ga snel naar uw dichtstbijzijnde ANWB-kantoor in Lange Geere 26, Middelburg, Tel. 01180-151 55. De ANWB-vakantiewinkel 'n goeie zaak voor vakantiegangers! Maaltijden - Het Bestuurlijk Overleg Ouderenbeleid Middel burg heeft bezwaar tegen de prijs van thuisbezorgde warme maal tijden. De producenten, over het algemeen bejaardentehuizen, hebben hun prijzen met f 1,- ver hoogd. Het BOOM vindt f 6,50 het absolute maximum dat men sen met een laag inkomen voor een maaltijd kunnen betalen. De Zeeuwse Raad voor Ouderen is het daar mee eens. De organisa tie heeft b en w van Middelburg dan ook verzocht alternatieven te ontwikkelen voor het subsidiëren van een systeem van inkomens afhankelijke prijzen voor bezorg- maaltijden. Sing Inn - Koffiebar Metanoia in Arnemuiden houdt zaterdag 14 juli een Sing Inn. Medewerking wordt verleend door zanger Guil- liaume Noten uit Waalwijk. De Sing Inn begint om 20 uur in de zaal van de volle evangelische gemeente aan de Westdijkstraat in Arnemuiden. De toegang is gratis. Evangelisatie - In de evangelisa tie en recreatie-tent op het Gou dend in de Middelburgse wijk Dauwendaele vinden in de week van 14 tot en met 26 juli evangelisatie-activiteiten plaats. Verder is er zaterdag 14 juli tus sen 9.30 en 14 uur een rommel markt en wordt er donderdag 26 juli een Zeeuwse culinaire avond gehouden. In de tent zelf verzor gen de leden van de vrijgemaakte gereformeerde kerk kinder- en tienerclubs en film-, muziek- en zangavonden over de bijbel. Tentoonstelling - De leden van de Domburgse teken- en schil derclub exposeren maandag 16 en dinsdag 17 juli hun werk in ge bouw De Poort achter de Neder lands hervormde kerk in Domburg. De tentoonstelling wordt maandag om 19 uur geo pend door de directeur van de Stichting Badplaatsbelangen Domburg, J. van Asseldonk. Be zoekers kunnen beide dagen tus- sen 19 en 22 uur terecht. Huisvlijt - In het Hervormd Cen trum aan de Dorpsstraat in Oost- kapelle wordt van woensdag 18 tot en met vrijdag 20 juli een huisvlijt- en hobbytentoonstelling gehouden. Te zien zijn onder meer naaiwerk, foto's, schilderij en, tekeningen, gedichten en werktuigen uit de vroege, midden en late steentijd. Verder is er een demonstratiekast met levende bijen en de daarbij behorende im kerij attributen. De tentoonstel ling is woensdag en vrijdag van 19 tot 21.30 uur en donderdag van 14 tot 21.30 uur geopend. AFS gastgezinnen - De AFS regelt uitwisselingen van jonge ren uit zo'n zestig verschillende landen. De organisatie heeft mo menteel een tekort aan gastge zinnen die een jaar lang een buitenlandse student op willen nemen. Wie meer wil weten kan contact opnemen met Jan Her man Wolfis, 076-876435. Zwart spijkerjack - Bij de rijkspolitie groep Valkenisse (Val- kenisse, Westkapelle en Marie- kerke) zijn de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: knip- portemonnee, herenportemonee, diverse sleutels, sporttas, diverse portemonnee's, twee opelsleu- tels, herenhorloge, diverse sleu tels, goudkleurige herenbril, zwart spijkerjack, geldtasje, adresboekje, sleutelring. Ook werd er in Biggekerke een zwarte hond gevonden. Strandtoernooi - De Middel burgse jeu de boules club Pen- tanque en de VVV van Koudekerke hebben donderdag 12 juli een promotie- strandtoernooi bij paviljoen Kaap duin. Het toernooi begint om 19 uur, inschrijving vanaf 18.30 uur. Ballen kunnen worden geleend. Peelandkoers - In Colijnsplaat vindt zaterdag 14 juli een sport festijn plaats. Om 13 uur start de Peelandkoers voor renners uit Noord-Beveland. Om 14 uur ver trekken de TMZ-renners in de C- klasse, de B-renners gaan om 15 uur. Om 16 uur barst de solex race los en het festijn wordt af gesloten met een zestig kilome- ter rit voor A-renners. Badrit - De Vlissingse motor- en autoclub 'De Zeeuwen' houdt donderdag 12 juli een badrit voor automobilisten en motorrijders. De tocht is geschikt voor zowel leden als niet-leden en voor be ginners en gevorderden. Inschrij ving tussen 19 en 20 uur in café Dorpszicht aan het Dorpsplein in Koudekerke. Fietstocht - De VVV Domburg en de ANWB Witte Fietswagen verzorgen woensdag 18 juli een fietstocht over Noord-Walcheren. De start is tussen 11 en 12 uur op het parkeerterrein Irma aan de Domburgseweg. Wie geen fiets heeft kan er gratis een lenen van de ANWB. Voorinschrijving is mogelijk bij de VVV Domburg aan de Schuitvlotstraat. Prestatieloop - In Oostkapelle worden vrijdag 13 juli prestatielo pen van 4.5, 9 en 13.5 kilometer gehouden. Start om 19.30 uur bij sporthal De Halve Maan. De or ganisatie is in handen van AV Dy namo en de Rabobank. Strandvolleybal - Op het strand van Dishoek vindt maandag 16 juli het jaarlijkse strandvolleybal- toernooi plaats. Het toernooi be gint om 9.30 uur. Inschrijving - zowel individuelen als teams - is mogelijk tot uiterlijk zaterdag 14 juli bij huisje 356 op paalhoofd 15-16. Er is een wedstrijd- en een recreatieklasse. Fietspad - In Vlissingen zijn vori ge week de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een fietspad aan de westzij de van de Oude Veerhavenweg begonnen. Dit pad moet een vlotte en veilige verbinding tus sen Oost-Souburg, de scholen van het Zeeland College en de Hogeschool Zeeland, het station en de veerhaven worden. Uit vei ligheidsoverwegingen wordt tus sen 7.30 en 16.30 uur de westelijke rijbaan van de Oude Veerhavenweg voor alle verkeer afgesloten. Het verkeer dat vanaf de A58 komt wordt over de Edi- sonweg geleid. De maatregelen gelden niet tijdens de bouwvak. Aagje Dekenstraat - De bus halte bij de huisnummers 29 tot 52 aan de Vlissingse Aagje De kenstraat verhuist naar de huis nummers 83 tot 89. Dit in verband met de ongunstige ver keerssituatie bij de huidige halte en de parkeerproblemen van de bewoners van de gehandicapten woningen. Bij de herinrichting van de Aagje Dekenstraat, eind 1991, wordt de definitieve plaats van de bushalte bepaald. 14 19 24 28 15 16 32 20 43 48 52 56 64 37 38 25 12 35 29 22 13 17 10 23 27 31 33 34 40 H6 58 62 41 65 55 42 47 60 Oplossing van Puzzel krant 4/7 HORIZONTAAL: 1 chemie; 6 twaalf: 11 borst; 13 braaf; 14 Ir; 16 Pisa; 17 rank; 18 fa; 19 men; 21 serpent; 23 lot; 24 adem; 26 noest; 27 vore; 28 xeres; 30 kit; 31. mager; 32 rotan; 34 morel; 35 elan; 36 kadi; 37 sloot; 40 tenor; 43 spion; 44 ton; 46 Laren; 48 teer; 49 varia; 51 sage; 52 eer; 53 gaatels; 55 Nes; 56 V.N.; 57 krat; 58 tooi; 60 Lt; 61 Pools; 62 sujet; 64 Napels; 65 dartel. VERTIKAAL: 1 climax; 2 eb; 3 mop; 4 iris; 5 Essen; 6 trant; 7 want; 8 aak; 9 af, 10 flater; 12 tarok; 13 Brest; 15 reder; 18 forel; 20 nero; 22 peil; 23 loge; 24 meteoor; 27 varinas; 29 salon; 31 model; 33 nat; 34 mat; 37 speen; 38 lier; 39 fort; 41 Oran; 42 regel; 43 steven; 44 taats; 45 niets; 47 nestel; 49 Vaals; 50 aloud; 53 grol; 54 soja; 57 koe; 59 Ier; 61 p.p.; 63 T.T. Winwoord: ANTRACIET Bij goede oplossing krijgt u op de opgegeven nummers de naam van een plant 6 - 19 - 26 - 27 - 60 - 40 - 30 - 52 - 58 - 5 - 38 HORIZONTAAL: 1 familielid: 6 stalling, 11 gewas: 13 exploitant van schepen: 14 Greenwichtijd: 16 zeewier: 17 deelbaar door twee; 18 100 gram; 19 houding; 21 plaats aan de Linge. 23 strafwerktuig; 24 met wijd: 26 van de takken ontdane stam; 27 stilstaand water: 28 gebroken graan; 30 naaldboom; 31 lomp; 32 politiefunctionaris; 34 deelteken: 35 fraai: 36 ouderloos kind; 37 eenheid van snelheid; 40 oor v e. haas of konijn: 43 uitstralende warmte: 44 ziekte: 46 biersoort: 48 kleur; 49 openbaringen van Mohammed; 51 muziekteken: 52 ijzerhoudende grond: 53 dolk of kort zwaard: 55 deel v.d. mond; 56 sint; 57 koersbe- richt: 58 rivier in Duitsland; 60 schaakterm: 61 armoedig; 62 weer naar het punt van uitgang; 64 ploeg spelers; 65 van weinig waarde VERTIKAAL: 1 gang ter zijde; 2 de oudere: 3 deel v e boom; 4 wars van laagheid; 5 onderricht; 6 adrem: 7 levenslucht: 8 snelle loop; 9 paardeslee; 10 vreemde taal; 12 bevestigingsmiddel; 13 beweeg grond: 15 pauselijke driekroon; 18 uitroep: 20 hang; 22 waterplant: 23 lof; 25 stemming; 27 dooreengekookte spijs: 29 misdadig; 31 drijfton netje: 33 hoogste punt; 34 korte tijdsduur; 37 schippersboom 38 Europeaan; 39 koude valwind: 41 dier; 42 fraaie bloem; 43 afschrift; 44 zuivelprodukt: 45 muziekinstrument; 47 herinnering, waarschuwing; 49 kerkgebouwtie: 50 dichterbij; 53 deel van Indonesië; 54 wreedaard; 57 voorzetsel: 59 alcoholische drank; 61 per felicitatie: 63 geografi sche mijl. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruijn, 19 uur: ds. A. Mol. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. A.F. Kaars. Volle Envange/ie-gemeente "Immanuel", West dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. 9 uur: ds. Köther-Middelhoek. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. C.A. Westerveen, 19 uur: ds. A.W. Mol, gez. dienst in Geref. kerk. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Ie en 3e za. v.d. maand 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 11 uur: ds. A.W. Mol, 19 uur: ds. A.A. v.d. Spek, gez. dienst in Gapinge. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. J. Vlaardingerbroek, 19 uur: ds. D. van Boven. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. Nauta, knd., 19 uur: ds. van Boven, gez. dienst in Geref kerk. HOOGELANDE Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. mensenwijdingsdienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: mevr. Spaans. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 en 19 uur: mw. A.H. Tamminga. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: ds. J. Dubbink. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 en 19 uur: ds. R.G. van der Zwan. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10.15 uur: ds. Köther-Middelhoek. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezin de Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. onbekend. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: onbekend. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, 9.30 uur: ds. P.J. Rebel, 19 uur: dhr. P.A. Trimpe, Hofplein- kerk, Hofplein, 9.30 uur: dhr. P.A. Trimpe, 14.30 uur: ds. P.J. Rebel, De Hoeksteen, Roozenburg- laan 22, 9.30 uur: dhr. L.Ph. Westhof, 19 uur: ds. C. Simons. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaan deren 75. Zo. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, 10 uur: drs. K. Spelt, Koorkerk, Koorkerk- hof, 19 uur: ds. K. Hendrikse, Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: dhr. A. Jorritsma, Ontmoe- tingskerk, Oosterscheldestraat, 9.30 uur: ds. D.E. Hinsch, Engelse Kerk, Simpelhuisstraat, 19 uur: zie koorkerk. Thomaskapel, 9.30 uur: ds. J. v.d. Putte, Wijkgemeente Gereformeerde Bond: (Unt- moetingskerk) 11 uur: ds. W.J. Gorissen, (Nieuwe Kerk) 18.30 uur: ds. W.J. Gorissen. Kerkgenoot schap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. J. ter Mate. Leger des Hei/s. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: br. C. Wagenaar. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. geen dienst. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpelhuisstraat 19. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. D.W. Fijan. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. 19 uur: ds. K. Hen drikse Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roo- zenburglaan 22, Za. 19 uur, (Zo. geen dienst in de maanden juli en augustus.) Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: past. R.F. Ie Gras. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: br. A. van Heusden. Doopsgezinde Gemeente. Zo. geen dienst. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds. J.D. de Boer. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. A.W.W. de Ruiter, knd. jongste en midden groep, 19 uur: ds. A.W.W. de Ruiter. Her vormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. C.F.H. van Tuyll, 19 uur: ds. M. Allewijn Rooms- Katholieke kerk. Za. 19 uur: kerkdienst in Her vormde kerkgebouw. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. J.D. de Boer. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: ds. J.H.J. Hofman, 19 uur: ds. A. Spaans. Volle Envangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cor- nelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen, 19 uur: ds. A. Spaans, SoW dienst in Geref. kerk. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. van Veen, Johanneskerk, Bonnedijkestraat 165, 9.30 uur: mevr. ds. Schoorel, Open Hof, Alexander Go- gelweg 57, 9.30 uur: dienst, De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. van Bork, Ophir, Badhuisstraat 186, 10.30 uur: ds. Goud. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen ge meente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163. Za. 9.30 uur: ds. J. ter Mate, 10.30 uur: bijbelstudie. Marnixkerk. Marnixplein 41. Zo. 9.30 uur: lees- dienst, 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Hei/s. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: kpt. C. Bijl-Muller, 19 uur: kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeen te. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voorganger P. Bu teyn. Protestantse Ziekhuispastoraat Streekzie kenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Za. 19 uur, (Zo. geen dienst in de maanden juli en augustus), Ter Reede, Koude kerkseweg 81, za. 17 uur, Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), Za. 19 uur, Zo. 9.30 uur, Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur, Ter Boede, 1ste en 3de za. v.d. maand 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Berea. Gebouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou- wenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. J. de Boer. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, knd., 19 uur: ds. Faassen. ZÖUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. J. de Bie. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek L. v.d. Boogert, Vrij- landstr 79, tel. 27471. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek De Singel, Singel 9, tel. 12730 Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: H. Klompe, tel. 71140. Middelburg: van vrijdag 18.00 uur tot zon dag 24.00 uur: J. Drijdijk, tel. 26045. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend: E.F.M. v.d. Akker, tel. 01184-60860. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel.'01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleegkundigen ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- t'ersstraat 69. Zo. 10.15 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 19 uur: ds. D. Westerneng. Do. 12 t/m wo. 18 juli Huisartsen SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: cand. E. Bijl, gez. dienst, Oranjepleinkerk, 19 uur: ds. H. v. Oostende, Bej. tehuis "De Zoute Viever", Don- gestraat 1, 19 uur: dhr. J. Sinke, Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, 2e en 4e maandag v.d. maand 16.30 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukasse, gez. open/uchtdienst Hervormde Gemeente of Hervormde kerk, 19 uur: ds. A.A. v.d. Spek, gez. dienst te Gapinge. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: ds. Lukasse, gez. open/uchtdienst Kerkstraat. VLISSINGEN Angelicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprij zingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. geen dienst. Gereformeerde Kerk (Vrijge maakt). De Lannoystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. K. v.d. Geest. Hersteld Apostolische Zen dinggemeente. Walstraat 23.. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: dhr. Chr. Kleij, Middelburg: van vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: G.J.M. Meijer, De Krammer 14, tel. 39933. Zondag tot 24 uur: P.F de Doelder, Bellinkplein 1, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: B. Bosch Bad huisstraat 81, tel. 12233. Zondag tot 24 uur: G. de Greef, Willem K/ooslaan 1, tel. 68021 Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: Th. Bloos, Kanaalstraat 70, O- Souburg, tel. 01184-61212. zondag: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuwland, tel. 01182- 1340. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: R. van Tol, Markt 10, Veere, tel. 01181-1271. Westkapelle, Domburg en Aagtekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: F. v. Eede, de Ca- sembroodstr 24, Westkapelle, tel. 01186-1282. Koudekerke, Biggekerke, Zoutelande en Melisker ke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: PK. Noor/ander, Middelburgsestraat 94, Koudekerke. tel. 01185-1231, spoed 01185-2900. Oost- en Midden-Walcheren: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: W. v.d. Heijden, Noordstraat 12, Westkapelle, tel. 01187-2182. Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosiand): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem: bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Dam 39-41; Vlissin gen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085. Geslachtziektenbestrijding: Dam 39-41, ma., wo en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180 38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Algemeen maatschappelijk werk: Dienstencen trum Molenwal Westkapelle spreekuren 9 tot 10 uur algemeen maatschappelijk werk. 10.30 tot 11 uur gezinsverzorging Ook buiten de spreekuurtij den worden afspraken gemaakt in het diensten centrum, tel. 01187-2331. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Vlissingen. Vredehoflaan 42, tel. 01184-10795, van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdiest: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 9.00 uur. Tel. 01180-13362.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 19