Begroting 1991 Kerend tij - milieubeleidsplan Leidingen Kanaalzone Golfveld Domburg/ Kom Domburg Herstel storm schade Domburg Comité jaagt op adressen SPORTSTIJL SINKE RUIMT OP! Persoonsregistratie Vrouwenpolder-Engeland De vierkante meter waterschap Walcheren Carillonspel Lange Jan Vorige week is het Zeeuwse milieubeleidsplan Kerend tij in Middelburg gepresenteerd. Tot 1 oktober kunnen reacties op het plan worden ingediend bij gedeputeerde staten. Thema's Realisatie uuaeterproat REÜNIE OUD-HBSERS AL AARDIG IN DE STEIGERS 20% KORTING T-shirts Poloshirts Tennisshirts Joggingbroeken Joggingsweaters Bad- en strandkleding 10 - 40% KORTING Trainingspakken 10 - 50% KORTING - Tennisrackets - Div. schoenen en voetbalschoenen 50% KORTING Overhemden en nog vééél meer koopjes St. Janstraat 3a-b, Middelburg s 01180-13532 DE FAAM - DE VLISSINGER ABDIJ De ballon van Ferry Wondergem uit Vrouwenpolder is gevonden in Engeland, in de buurt van Londen. Ferry is daarmee de winnaar van de ballonwedstrijd, die de provincie organiseerde voor alle leerlin gen van basisschool De Goede Polder. Aanleiding was de officiële ingebruikneming van het vernieuwde kruispunt bij Vrouwenpolder. Vorige week donderdag overhandigde gedeputeerde J.D. de Voogd van waterstaat en verkeer het boek Achter dijken en dammen aan de prijswinnaar. Dat gebeurde op de laatste schooldag van Ferry op De Goede Pol der. Na de vakantie gaat hij naar de middelbare school. Waar zijn ballon precies was terecht gekomen, kon Ferry niet aan gedeputeerde De Voogd zeggen: hij was vergeten het kaartje mee naar school te nemen. Van de bijna negentig ballonnen is er verder nog één teruggevon den: op een veld vlakbij het dorp. Gedeputeerde De Voogd had voor alle leerlingen een sticker van het Zeeuwse wapen meegenomen. Directeur J.L. Bosselaar van de school kreeg nog een exemplaar van Achter dijken en dammen voor de schoolbibliotheek. In 1991 kan de provincie voor nieuw beleid ruim drie miljoen gulden besteden. Daar de kos ten jaarlijks terugkomen, moet met het bedrag ook in komende jaren rekening worden gehou den. Nieuwe uitgaven, die maar een jaar op de begroting druk ken belopen een bedrag van ruim twee miljoen gulden. Bij de structurele of jaarlijks weerkerende kosten wordt voor projecten voor de ontwikkeling van de provincie (verwoord in Zeeland aan zet) 750 duizend gulden geraamd. Hetzelfde be drag is nodig voor het ter hand nemen van het milieube leidsplan. Drie ton wordt gereserveerd voor het kopen van natuurgebie den. Bovendien wordt voor 1991 nog een ton extra voor dit doel bestemd. Het toeristisch-recreatief ont wikkelingsfonds wordt extra ge voed met 285 duizend gulden. Structureel daarvan is anderhal ve ton. In het kader van de emancipatie komt er een fonds sociale veiligheid van een ton. De helft van het bedrag moet jaarlijks opnieuw op de begro ting komen. Het Zeeuws studiefonds kan voortaan rekenen op een bijdra ge van vijftig duizend gulden per jaar. Een post van 35 duizend gulden is opgevoerd voor het gebruik van een Zeeuws schip bij repre sentatieve aangelegenheden. Eenmalig zijn bedragen van 350 duizend gulden opgevoerd voor een extra bijdrage voor het wel- zijnsfonds en voor de stads- en dorpsvernieuwing. Een belangrijke inkomstenpost voor de provincie is de bijdrage uit het provinciefonds. Zeeland rekent op ruim 65 miljoen gul den. Extra inkomsten (2 miljoen gul den) moeten komen uit de ver hoging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. De pro centuele heffing gaat, als de be groting wordt vastgesteld van 18 naar 25. Gemiddeld bete kent dat voor de autobezitters een lastenverzwaring met 17 gulden per jaar. Doordat de ver hoging per 1 april moet ingaan wordt voor 1991 rekening ge houden met een meeropbrengst van 1,5 miljoen gulden. Gedeputeerde staten vinden, dat de nv Provinciale Zeeuwse Brug Maatschappij het voor schot dat het van de provincie heeft gekregen, moet terugbe talen. Het is de bedoeling de kaartver koop bij de brug te automatise ren en een gereduceerd tarief in te voeren voor veelvuldige ge bruikers van de brug. Al deze gegevens zijn te lezen in de begrotingsbrief 1991. Het boekwerkje is voor f 7,75 te koop bij het provinciaal informa tiecentrum, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180-31400. Wie de volledige begroting met bijlagen wil hebben, inclusief de begrotingsbrief en de begrotin gen voor de nv Provinciale Zeeuwse Brug Maatschappij en de nv WOV (vaste oeververbin ding Westerschelde) kan aan hetzelfde adres terecht. De kos ten van het totale pakket bedra gen f 27,60. De financiële stuk ken kunnen ook in het informa tiecentrum worden ingezien. Woensdag 11 juli 1990 IEUWS Na de vakantieperiode worden inspraak- en studiebijeenkom sten georganiseerd. De studie bijeenkomsten zullen vooral be doeld zijn voor geledingen uit de samenleving, zoals het be drijfsleven, de landbouw, de au tomobielbranche. Nadere infor matie over plaats en tijd worden in Abdijnieuws bekend ge maakt. Thema's die in Kerend tij aan bod komen, zijn verspreiding, verzuring, vermesting, verwijde ring en verstoring. In alle gevallen gaat het om stof fen die in het milieu - bodem, water lucht - terecht komen en daar in meer of mindere mate overlast veroorzaken voor mens, plant en dier. Voor zichzelf geeft de provincie aan, dat in 1993 geen bestrij dingsmiddelen meer gebruikt worden. Aan de gemeenten en de waterschappen wordt ge vraagd het gebruik drastisch te rug te brengen. De landbouw moet het gebruik terugdringen met twintig procent ten opzich te van 1985. De distelverorde ning wordt ingetrokken, wat de aanzet kan zijn tot minder ge bruik. De sector wordt aangeraden zo veel mogelijk over te gaan op groenbemesting, waardoor het uitrijden van drijfmest kan wor den voorkomen. In 1995 mag namelijk in het najaar geen drijf mest meer worden gebruikt. De vergunningen van bedrijven moeten worden doorgelicht met het oog op vermindering van vervuilende stoffen. Erg vervui lende bedrijven moeten een mi lieuzorgsysteem opzetten. In de industrie moet de afvalstroom worden beperkt en er moet zo veel mogelijk tot hergebruik wor den overgegaan. Particulier huisvuil moet zoveel mogelijk gescheiden worden aangeboden. De provincie wil samen met de gemeenten nagaan hoe dat het best en vlugst kan gebeuren. Af val dat kan worden hergebruikt mag vanaf 1994 niet meer wor den gestort. Jachthavens moe ten ervoor zorgen, dat ook daar het afval gescheiden kan wor den aangeboden. Gestimuleerd moet worden de auto zoveel mogelijk te laten staan. Dat geldt niet alleen voor particulieren. De bedrijven moe ten in onderling overleg bekijken hoe per bedrijf zo weinig moge lijk autokilometers kunnen wor den gemaakt. Openbaar vervoer en fietspaden moeten worden versterkt, nieuwe autowegen moeten achterwege blijven. Door de parkeervoorzieningen, bijvoorbeeld in de steden, be perkt te houden, moet het auto verkeer ook worden terugge drongen. Maatregelen en geld moeten lei den tot realisering van de doel stellingen in het milieubeleids plan. De maatregelen zijn onder te verdelen in eisen die in vergun- Tot 10 augustus ligt in het pro vinciehuis in Middelburg ter in zage de ontwerp-streekplan-uit- werking leidingenstrook Kanaal zone Zeeuwsch-Vlaanderen. Tot dezelfde datum kunnen reacties op het ontwerp worden inge diend bij gedeputeerde staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. De buisleidingen liggen gecon centreerd in een strook van ten hoogste vijftig meter breed. Het tracé tussen Zuid-Beveland en de Belgische grens was nog niet vastgesteld in het streekplan. In Zeeuwsch-Vlaanderen moet re kening worden gehouden met de kruising van het Kanaal Gent- Terneuzen en de eventuele ver breding van het kanaal. Ook een mogelijke rijbaan-verdubbeling ningen worden gesteld, controle op naleving van die eisen en bij overtreding opleggen van een schadeclaim. Anderzijds kan de provincie subsidies beschikbaar stellen om milieuvriendelijke pro jecten op te zetten of voorlich tingsprogramma's te helpen be kostigen. De uitgangspunten uit Kerend tij moeten in jaarlijkse uitvoerings programma's nader worden uit gewerkt. Per jaar zal voor de uit voering daarvan ongeveer 6 miljoen gulden nodig zijn. De provincie verwacht, dat het rijk daarvan 3,5 miljoen gulden voor zijn rekening neemt, zodat zij zelf nog 2,5 miljoen gulden moet op brengen. Door verhoging van de opcenten op de motorrijtuigen belasting moet 1 miljoen gulden beschikbaar komen. Kerend tij is vanaf volgende week verkrijgbaar bij het provin ciaal informatiecentrum. Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg, 01180-31400. Het plan kan dan ook in het informatie-centrum en in de openbare bibliotheken in Zee land worden ingezien. Tot 1 oktober kunnen schriftelij ke reacties op het plan worden ingediend bij Gedeputeerde sta ten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. WM van de Tractaatweg is in de plan nen verwerkt. Tussen Clinge en Nieuw-Namen gaat de leiding- strook de grens over. Wie het ontwerpplan wil inzien kan tot 10 augustus terecht in het provinciaal informatiecen trum, Abdij 9, Middelburg. Het plan is er te koop voor f 7,50. Het postadres is postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180-31400. tm Onder de titel De strijd om de vierkante meter heeft de provin cie een brochure uitgebracht over de ruimtelijke ordening in Zeeland. Het provinciaal bestuur geeft in het streekplan Zeeland aan welk gebruik van de grond en het water kan worden ge maakt. Gemeenten richten zich vervolgens naar het streekplan voor de nadere invulling van hun grondgebied. In de brochure komen zaken aan de orde als wonen en werken, recreatie, zeehaventerreinen, landbouw en visserij, natuur en landschap, milieubeheer, water huishouding, verkeer en vervoer. Op de streekplankaart, die bij de brochure is gevoegd, wordt aan gegeven hoe de ruimte in Zee land is ingevuld. De strijd om de vierkante meter is verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middel burg, 01180-31400. M Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Medio augustus start het water schap met de versterking van de zeewering voor het Golfveld en voor de Kom van Domburg door middel van een tweetal zandsup- pleties aan de zeezijde. De minis ter van Verkeer en Waterstaat heeft in principe met de uitvoe ring van de werken ingestemd. Na de zware stormen bleken op dit kustgedeelte grote hoeveelhe den zand te zijn verplaatst. Bo vendien was sprake van sterke erosie. Niet alleen was de delta veiligheid op de lokatie Golfveld over een bepaalde lengte verloren gegaan, ook de in 1989 aange brachte zandsuppletie op de lo katie Kom Domburg was grotendeels verdwenen. Op de lokatie Golfveld zal op het strand en in de duinregel ca. 135.000 m3 zand worden aange bracht. Voor Kom Domburg is voor het vergroten van de veiligheidsmar ge voorzien in het aanbrengen van gemiddeld ca. 100 m3 per strekkende meter kust, tot een totaal van 150.000 m3 op het droge strand aanwezig is. De uitvoering van het werk waar van het zandspuiten vóór of om streeks 1 november a.s. moet zijn afgerond, zal in overleg met de gemeente Domburg zo worden geregeld, dat hinder voor het pu bliek zoveel mogelijk wordt beperkt. Het werk wordt op vrijdag 13 juli aanbesteed. Kom Domburg vanaf de Hoge HUI Opspuit werk op het Domburgse strand. Tijdens het afgelopen stormsei zoen trokken vele stormen over ons land. In het bijzonder tijdens de week van 26 februari kwam een reeks stormvloeden achter elkaar voor, die vrij zeldzaam mag worden genoemd. In die week werd op diverse plaatsen langs de kust schade aangericht. Van de stormvloeden, de duinafslag en de schaden die optraden heb ben wij u in een eerdere afleve ring van deze rubriek bericht. Thans zijn zodanige plannen voorbereid dat op een aantal kri tieke plaatsen de situatie kan worden hersteld, zodat weer wordt voldaan aan de deltaveilig heid en dat zwaarwegende alge mene belangen ook weer zodanig zijn beschermd dat het komende stormseizoen met ver trouwen tegemoet kan worden gezien. Sinds 1 juli 1989 is de Wet per soonsregistraties van kracht. De ze wet regelt een behoorlijk en zorgvuldig gebruik van persoons gegevens. De wet bepaalt dat ie dereen van wie per 1 juli 1990 persoonsgegevens in een regi stratie zijn opgenomen, hiervan binnen 6 maanden in kennis wordt gesteld. Deze verplichting geldt niet in dien de geregistreerde weet of redelijkerwijs kan weten dat een dergelijke opname heeft plaats gevonden. Zo heeft ook het waterschap van de bewoners van Walcheren ge gevens vastgelegd omdat die no dig zijn voor de heffing en invordering van het dijkgeschot en de verontreinigingsheffing. Het waterschap registreert de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, burgerlijke stand en huishou- densgegevens. Natuurlijk worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Ter uitvoering van de wet heeft het waterschap twee reglemen ten vastgesteld, te weten het pri vacyreglement verontreinigingsheffing en het privacyreglement dijkgeschot. Deze reglementen zijn aangemeld bij de Registratiekamer te Rijswijk. U kunt inzage vragen in de gege vens die het waterschap van u heeft. Als u merkt dat er een fout is gemaakt bij het noteren van uw persoonlijke gegevens, kunt u eisen dat de gegevens worden veranderd, verbeterd of zelfs ver wijderd. 'Waeterproat' is een rubriek van het Waterschap Walcheren. Voor meer informatie kunt u aan de Groenmarkt 10 in Middelburg. Telefoon: 01180-15751 Met zo'n dertig aanmeldingen ziet het speciaal opgerichte feestcomité zich gesterkt in zijn initiatief om te herdenken dat de HBS in Middelburg 125 jaar gele den werd opgericht. Dat gebeurt op zaterdag 22 september. De HBS bestaat weliswaar niet meer, maar voor de oud leerlingen is deze gelegenheid niettemin aanleiding om elkaar weer te zien. „We rekenen toch op zo'n 250 mensen", verwoordt Koos Scherphuis de verwachtin gen van het feestcomié voor de reünie. Vooralsnog blijft het voor de acht comitéleden adressen verzame len. „We streven er naar om zo'n 800 brieven te verzenden. Het gaat vooral om adressen. De ad ministratie van de vroegere HBS is zoekgeraakt. Dat is jammer. Maar het is ook moeilijk om een brief te sturen naar adresseo van vroeger. Je weet immers niet of ze nog kloppen. Iemand kan ver huisd zijn of niet meer leven". Bij de Stedelijke Scholengemeen schap Middelburg waren de adressen ook al niet meer aanwezig. De PZC in Middelburg dient als verzamelpunt van de adressen. „Mensen die naar de reünie wil len komen of adressen van oud- HBSers weten kunnen daar naar bellen", zegt PZC-directeur Scherphuis. Hij stelt vast dat er enorm veel leuke reacties bij het comité zijn binnengekomen. Vooral van mensen van buiten de provincie. Die vinden - aldus Scherphuis - enorm leuk om hun oude vrienden weer terug te zien. „Aardig is ook dat ons comitélid Tanny Meyers zich nog als het ware fotografisch weet te herin neren welke kledij haar vroegere klasgenoten droegen". De gasten worden zaterdag 22 september verwelkomd in de Kloostergangen van de Wandel- kerk. Er wordt die dag een beetje klasje gespeeld, er staat een rondleiding met gidsen door Mid delburg op het programma, een expositie met oude (klasse)foto's is speciaal voor deze gelegenheid ingericht en boekhandel Fanoy komt met een collectie histori sche en actuele literatuur over Middelburg. In de Burgerzaal van het Middelburgse stadhuis wor den de reüniegangers toegespro ken door burgemeester Chris Rutten en aan het eind van de dag is er een buffet-dansant in Hotel Arneville. Er hangt uiter aard een prijskaartje aan deze dag. Voor het programma beta len de deelnemers f 40,- per per soon en wie ook aan het buffet-dansant wil meedoen be taalt f 85,-. Wie adressen heeft of informatie wil kan bellen met de PZC in Middelburg, 01180-81000. SSS8S4KSt De gemeente Middelburg heeft voor deze zomer weer een aantal beiaardconcerten op het programma gezet. Het in 1985 gerestaureerde caril lon van de Lange Jan is elke donderdag van 19.30 tot 20.30 tussen 12 juli en 23 augustus te horen. Elke week is een andere beiaardier aan de beurt, te beginnen met Kees van Eersel op 12 juli. Ui teraard speelt Middelburgs stadsbeiaardier, H. van Put ten, elke donderdag van 12 tot 13 uur op de 49 klokken van de Lange Jan. f

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 17