ZWIM: groei en veel plannen Step rage in -aerobics, nieuwe aerobicland DOE HET ZELF Hoog(s)tepunt aan de boulevard Prins Mauritsprijs voor Van den Bleek Hoe wordt Zeeland verdeeld? Opening nieuw pand van de Kousenwinkel Vlissingse antiekbeurs Vlissingen wil meer zijn dan havenstad Windmolen - Houtzager Rabobank verbouwd BIJZONDERE BIJSTAND SVR ziet in ontwerpwet Openluchtrecreatie nog veel onvolkomenheden Kinderbios bij Albert Heijn Veiling kunst en antiek in Domburg Door drs. Thomas Klabbers 01184-17810 01180-84000 Poppen veroveren Stadsschouwburg Woensdag 11 juli 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER UIT HET ZAKENHART Step-earobics, trainen op een veredelde gymnastiekbank. Aerobics, een verzamelnaam voor een vorm van dansen, gym nastiek en trimmen tegelijk op het ritme van een stevige beat- muziek, is nog steeds in ontwik keling. Nederland loopt samen met de rest van Europa wellis waar iets achter bij de ontwikke lingen in Amerika, maar dat duurt meestal niet lang. Eén bezoekje aan de 'States' en je bent weer helemaal bij. Dat vond ook San dra Heidens, eigenares van San- Bij het boodschappen doen zijn ouders en kinderen meestal geen gelukkige com binatie. Albert Heijn in Vlissin- gen besloot daarom net als vorig jaar weer een kinderbios te organiseren. Elke dag wordt een non-stop filmpro gramma verzorgd, compleet met allerlei lekkers in de pau zes. De kinderbios is er van woensdag 18 juli t/m 11 au gustus. Liefhebbers van kunst, antiek of veilingen komen 23 t/m 26 juli aan hun trekken in Domburg. In 't Schuttershof worden schilde rijen, oude kaarten, postzegels, oud speelgoed en wat dies meer zij onder de hamer gelegd. ledereen is welkom bij de kijkda gen op vrijdag 20 juli (19-22 uur), zaterdag 21 juli (13-20 uur) en maandag 23 juli (10-13 uur). De veilingen vinden plaats van maandag 23 t/m donderdag 26 juli, telkens om 19.15 uur. dra's Aerobics gevestigd aan de Hogeweg in Vlissingen. Begin ju ni was zij tien dagen in de Vere nigde Staten en ontdekte daar een nieuwe trend: Step-Aerobics. Binnen enkele weken hoopt ze met deze nieuwe bewe gingstechniek van start te gaan. Sandra Heidens beproefde de nieuwe bewegingstechniek tij dens een massale conventie van de International Dance and Exer cise Association (IDEA) in Sandi- ago California. „Je weet niet wat je ziet", vertelt Sandra, nog steeds onder de indruk. „Ruim 3300 mannen en vrouwen van over de hele wereld bij elkaar in een groot Mariot hotel, waar ze van 's morgens zeven tot 's avonds negen uur bezig zijn met earobics. Elk uur werd er op di verse locaties in het hotel een work-shop, sessie of work-out gegeven. Vijf dagen lang heb ik ieder uur ergens aan meege daan". Veel inspanning dus, maar dat is het volgens Sandra wel waard geweest. „In ieder geval heb ik de nieuwe rage, waar ik overigens al het een en ander van wist, uitgeprobeerd en vervol gens naar Zeeland gehaald". Step-aerobics is niet anders als het doen van trainingen waarbij een bankje (Step) wordt gebruikt. Veel mensen herinneren zich vast nog wel de oefeningen die zij al tijdens de gymles op de lagere school deden, waarbij een bank werd gebruikt. „De training bestaat uit het maken van bewe gingen waarbij men op en van het bankje springt of stapt", ver duidelijkt Sandra. „Het verschil met de oefeningen op de vroege re 'schoolbank' is, dat de bewe gingen nu zijn uitgewerkt tot een verantwoorde training. En de bankjes zijn wat meer gestroom lijnd. Wat mij er vooral in aan spreekt is het veiligheidsaspect. Door het vele springwerk tijdens aerobics ontstaan er regelmatig blessures aan de knieën en en kels. Bij gebruikmaking van zo'n step wordt er veel minder gesprongen terwijl gebleken is dat het veel inspannender is en dus een betere training voor je spieren". De dertig Steps, die besteld zijn, bevinden zich nog op de boot naar Nederland. Zodra ze in Vlissingen aankomen begint Sandra op de vrijdagavond met deze nieuwe rage. Zuid-West-Nederland kijkt tevre den terug het afgelopen jaar. Ter wijl landelijk het aantal reizigers met 1 procent daalde, steeg het reizigersaantal van ZWN met 3,4 procent tot 19,7 miljoen. De rei zigers van ZWN betaalden f 26,7 miljoen voor hun busreis. Het Rijk droeg met f 53,5 mil joen bij in de kosten. Hierdoor is 1989 afgesloten met een positief resultaat van bijna f 1 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserves ter verster king van het eigen vermogen, meldt ZWN in het jaarverslag. Eind 1989 had ZWN 854 mede werkers in dienst, tegen 803 me dewerkers eind 1988. Deze groei wordt voor een groot deel veroor zaakt door het toenemend aantal part-timers dat in dienst treedt. ZWN zette 336 autobussen in en maakte tevens gebruik van de diensten van verschillende beslo ten vervoerders voor het rijden van busritten. Volgens het jaarverslag heeft de politiek veel aandacht voor de mobiliteit. Aan het streekvervoer wordt een extra grote rol toege dacht. Van het openbaar vervoer wordt een bijdrage verwacht bij de bestrijding van de files. In dit beleid past de uitbreiding van de spitssneldiensten, die ZWN al en kele jaren rijdt. Zo is op eind mei een nieuw vervoersplan inge voerd voor de Hoekse Waard, dat voor de reizigers nog kortere reistijden en minder overstappen betekent. Het aantal sneldiensten is door dit nieuwe plan met drie toegenomen. In januari zijn twee lijnen vanaf Voorne-Putten naar het Marconi- plein (Rotterdam-West) in exploi tatie genomen. De lijn Spijkenisse-Schiedam is sinds 27 mei doorgetrokken naar de in dustriegebieden Spaanse Polder en Rotterdam Noord West. De heer Both in zijn nieuwe winkel FOTO EDUARD ENGEL Nadat de Kousenwinkel moest wijken in verband met de bouw van het toekomstige ABC- complex zijn Ben en Roza Both voor een jaar tijdelijk gevestigd geweest in de Sint Jacobspassa- ge. Na deze periode van verhui zen openen Ben en Roza Both donderdag 5 juli hun nieuwe pand in de Walstraat 96 te Vlis singen. Ben Both nam in 1974 de zaak over van zijn moeder. ,De 'noodoplossing' van de Sint Jacobspassage werd ons door de gemeente aangeboden,"vertelt de 42-jarige mevrouw Both. „Ik had er in eerste instantie wel een paar slapeloze nachten van maar uiteindelijk zijn we er stukken op vooruit gegaan. De samenwer king met de gemeente is dan ook voortreffelijk gelopen," verzucht Roza tevreden. „In de passage hebben we een heel leuke tijd ge had, ook al dankzij de gezellige collega's die we daar hadden". Het nieuwe pand in de Walstraat is eerst helemaal afgebroken en daarna weer opnieuw opgetrok ken. In september vorig jaar is de aannemer begonnen met verbou wen. Nu met de hulp van wat vrienden worden de laatste in richtingswerkzaamheden ver richt. De ruimte is groot en over zichtelijk en licht ingericht. Antiekliefhebbers en muntenver- zamelaars moeten 13, 14 en 15 juli in Vlissingen zijn. Daar wordt in Sporthal Baskenburg (naast het zwembad) een grote antiek beurs gehouden. Naast klein antiek Igebruiksvoor- werpen, schilderijen en boeken) zijn er ook veel meubels te kijk en te koop. Ook aanwezig is een grote collectie munten en bank biljetten. Veel bijzondere exem plaren zijn te koop, en ook worden enkele unieke "pegels" tentoongesteld. Zo is een zeldza me misdruk van een tientje te zien uit 1953, waarbij per onge luk de groene duizendgulden-inkt is gebruikt. Het leuke aan deze windmolen is dat niet alleen de wieken draaien maar dat tegelijkertijd de hout zager met zijn zaag heen en weer beweegt. En hoe harder de wind waait, hoe sneller de zager zaagt. Het bewegingsmecha nisme en de konstruktie zijn een voudig. Bovendien zijn de ver schillende onderdelen van de molen op ware grootte getekend zodat het u weinig moeite zal kosten om deze leuke molen te maken. Het molentje is ca. 48 cm* breed bij 30 cm. hoog. Monteer hem op een paal in de tuin of op het dak van de garage of het huis en u hebt een blik vanger waar uw buren en ken nissen u zeker om zullen benij den. De bouwtekening kunt u bestellen door f 9,75 over te maken op postrek. nr. 3567600 van Karweipost, Vleuten, onder vermelding van bestelnr. 232. (F/VINa ontvangst van uw overboeking krijgt u hem per omgaande toegestuurd. Wilt u meer weten over het tekenin genprogramma van Karweipost? Bestel dan de nieuwe katalogus met afbeelding var meer dan 300 werkstukken door 10, over te maken op bovenstaande rekening onder vermelding van kat. '89. Van het streekvervoer wordt ook een bijdrage verwacht in de strijd voor een schoner milieu. Gestreefd wordt naar een ver mindering van de groei van het autoverkeer en een toename van het reizen met het openbaar ver voer. Dit is alleen mogelijk wan neer het openbaar vervoer concurrerend is, met name qua reistijd, met de auto. Voor het verbeteren van het streekvervoer zijn belangrijke in vesteringen noodzakelijk, met na me in de infrastructruur. De voorzieningen, waaraan thans wordt gewerkt bij de Heinenoord- tunnel, zijn hiervan een goed voorbeeld. De kwaliteit van de dienstverle ning wordt verder verbeterd door het gefaseerd invoeren van de aansluitgarantie. Hierbij garan deert ZWN dat de aansluitende bus wacht wanneer uw bus ver traging heeft, of dat voor een ex tra bus of taxi wordt gezorgd. De garantie geldt niet bij calamitei ten zoals gladheid, zware storm en afsluiting van wegen. Als het aan de gemeente Vlissingen ligt, mag iedereen weten dat Vlissingen een steeds aantrekkelijkere woonstad wordt. Daarom is een bord met informatie over Rosenburg-West ge plaatst bij de Sloeweg. Bovendien zijn voor iedereen informa tiemappen verkrijgbaar bij de gemeente over nieuw te bouwen woningen en koopgronden, de opzet van de wijken Rosenburg-West en Hofwijk en over Vlissingen in het alge meen. Deze wijken zijn de jongste van Vlissingen. Het zijn pro- dukten van het beleid van de flessestad om koopwoningen voor allerlei doelgroepen te realiseren. De Beierse Nachtuilen, die het feestje rond het hoogste punt van Residences Belvederes van volume gaan voorzien. Het nieuwe complex aan de Vlissingse boulevard. Residences Belve dere, bereikt op donderdag 12 juli het hoogste punt. De aannemers en uitvoerders vonden dit wel een feestje waard. Vandaar dat rond 15 uur op deze dag de Beierse Nachtuilen uit Rijsbergen rond het ge bouw in wording een concert ten gehore zullen geven. Dit in jodel broeken en geveerde mutsen gestoken gezelschap heeft dan wel geen echt Vlissingse traditie, maar schijnt wel alles van feesten af te weten. Bij regen wordt het optreden enkele meters verplaatst naar de nabij gelegen galerij van de Residences. Een oorkonde voor Peter van den Bleek. In 1892 was dit gouden tientje nog gewoon tien gulden waard. Nu verwisselt het van eigenaar voor 35.000 gulden. Peter van den Bleek uit 's- Gravenmoer is de eerste in Ne derland die de Prins Mauritsprijs van de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging in ontvangst mocht nemen. De Prins Mau ritsprijs wordt toegekend aan de beste hogere Zeevaartschoolstu dent. De student aan het Maritiem In stituut De Ruyter ontving de prijs (1500 gulden en een oorkonde) Na een verbouwingsperiode van drie maanden werd eind juni de Rabobank aan de Vlissingse Alexander Gogelweg weer in ge bruik genomen. Centraal bij de verbouwing stond het veiligheids aspect. De bank heeft nu een kogelvrije balie en een automatische bui tendeur. De entree is elektrisch te openen. Cliënten kunnen met een bel duidelijk maken dat ze naar binnen willen. Deze maatre gelen moeten de cliënten en het personeel een betere bescher ming geven tegen eventuele agressie en overvallen. voor het meest verzorgde en bes te stageverslag. Bovendien toon de hij een uitzonderlijke aanleg voor het vak van maritiem officier tijdens het praktijkjaar van de ho gere zeevaartopleiding. Ook aan de zeevaartopleidingen in Amsterdam, West Terschelling en Rotterdam zal de Prins Mau ritsprijs aan een veelbelovende student worden uitgereikt. Doel van de prijs is het verbeteren van de kwaliteit van het zeevaarton- derwijs. En daarmee nartuurlijk het stimuleren van een effectieve bijdrage van nieuwe lichtingen maritieme mensen aan de Neder landse zeescheepvaart. De Prins Mauritsprijs zal voortaan elk jaar worden uitgereikt. mjEBS Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg Vorige maand kwam een me vrouw B. op het spreekuur. Haar vraag was er een die vaker gesteld wordt: "Met mijn kleine inkomen sta ik plotseling voor enkele grote uitgaven. Kan ik er gens financiële steun krijgen?" Onder bepaalde voorwaarden wel: Bijzondere bijstand van de gemeentelijke sociale dienst. Deze vorm van bijstand voorziet in de "bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan". Dat zijn kosten die niet te vermijden zijn en die buiten het normale beste dingspatroon vallen. Een voor beeld: Vervanging van meubels valt binnen het normale patroon. U zult er dus gewoon voor moe ten sparen. Maar wanneer u door b.v. ziekte aangepaste meubels moet aanschaffen, dan zijn het wel bijzondere kosten. Dit is maar een voorbeeld. Allerlei spe ciale onkosten kunnen in aan merking komen. Bewaar altijd de rekening! Wie komt er nu in aanmerking voor bijzondere bijstand? leder een met onvoldoende draag kracht. Het maakt niet uit of U loon, een pensioen of een uitke ring ontvangt. Als U de bijzonde re kosten onmogelijk zelf kunt betalen en ze nergens anders (ziekenfonds, bedrijfsvereniging) vergoed kunt krijgen, dan is bij zondere bijstand mogelijk. Deze regeling kent een eigen bij drage: Een "drempel" van f 172 die per kalenderjaar geldt, dus niet per geval. Verder bekijkt de sociale dienst in hoeverre U de bijzondere noodzakelijke kosten zelf kunt opbrengen. Bij de vaststelling van uw draagkracht wordt gekeken naar inkomsten en vermogen in uw huishouden. Bijzondere bijstand moet U aan vragen bij de sociale dienst in uw gemeente. De grote rage van de afgelopen tijd: oude teddyberen. Een van de vele soorten poppen die op de poppenbeurs te zien zijn. Wie heeft er nou geen warm plaatsje voor de poppen of beren uit zijn jeugd, vindt poppenvere- niging D.O.T. uit Rotterdam. Daar om wordt er ook dit jaar weer een uitgebreide poppenbeurs ge houden in de Middelburgse Schouwburg. Zaterdag 14 juli is eigenlijk alles te zien (en te koop) wat maar met poppen te maken heeft. Poppenwagentjes, serviesjes, oude beren, sprookjesfiguren als pop. Natuurlijk is ook een pop pendokter, mevrouw Wil Jouke- ma uit Nijmegen, aanwezig om poppen met een ongelukje even te opereren. De openingstijden zijn 10.30'tot 16.30 uur. Volgens de Stichting Vrije Re creatie (SVR) kleven er nog veel onvolkomenheden aan de ont werpwet Openluchtrecreatie. Dit staat te lezen in het halfjaarlijkse informatiebulletin 'SVR-info'. Hoewel de ontwerpwet een ver ruiming van het aantal kampeer middelen per boerenerf voorstaat, ziet de SVR dit niet als een overwinning in haar jarenlan ge strijd voor legalisering van het kamperen bij de boer. „De wet is onduidelijk, geeft aan leiding tot willekeur en is niet zorgvuldig ten aanzien van het milieu", stelt SVR voorzitter W. van den Berg. „Zo wordt burge meesters en wethouders de be voegdheid gegeven vrijstelling of ontheffing te verlenen voor het plaatsen van ten hoogste tien kampeereenheden per terrein. De SVR vindt, dat dit beter in een landelijke wettelijke maatregel kan worden vastgelegd. Immers, zo'n voorstel geeft toch aanlei ding tot willekeur? De ene ge meente geeft toestemming voor drie eenheden, de andere voor vijf en ga zo maar door". De SVR heeft verder bezwaar te gen de in de ontwerpwet opge nomen mogelijkheid om het gehele jaar zonder beperking ten ten of caravans te kunnen plaat sen en houden. „Van het begin af aan propageren wij, dat de kam peereenheden in het groen schuil moeten gaan", vervolgt Van den Berg. „Dat betekent dus geen permanente stacaravans, zomer huisjes en dergelijken. In de win ter is het blad van de bomen en dient alles te worden opgebor gen. Dan komt de natuur tot rust en wordt het landschap geen ge weld aangedaan. Met een kam- peerperiode van 15 maart tot 31 oktober betekent het kamperen bij de boer een minimale versto ring (zo die er al zou zijn) van na tuur en landschap. De Stichting Vrije Recreatie bestaat dit jaar twintig jaar en behartigd de belangen van ruim 30.000 donateurgezinnen en 1200 kampeerboeren. Het informatiecentrum van de Provincie Zeeland heeft een bro chure gemaakt over de ruimtelij ke ordening in het Zeeuwse. De Provincie heeft een belangrijke taak in het beheersen van het ruimtegebrek. In 1200 telde heel Europa ongeveer 12 miljoen in woners, en anno 1990 heeft al leen Nederland er al 15 miljoen. Een goede indeling van de be schikbare ruimte is dan nood zaak. Een specifiek Zeeuws probleem is de tijdelijke verdubbeling van het aantal inwoners in de zomer maanden. Speerpunten van de Provincie (ofwel gewenste toe ristencentra) zijn Neeltje Jans en omstreken, Brouwersdam, Vlis singen en Cadzand. De Kop van Schouwen is aangewezen als be schermd natuurgebied. Wat de eigen bevolking aangaat verwacht de Provinciale Planolo gische Dienst dat er in het jaar 2000 ongeveer 355.000 inwo ners zijn in Zeeland. Dat betekent dat de steden niet zoveel hoeven uit te breiden. Ook zegt de Pro vincie in de brochure dat het niet de bedoeling is dat Vlisburg ont staat, Vlissingen en Middelburg mogen dus niet aan elkaar groei en. ledereen die geinteresseerd is in dit soort wetenswaardigheden over de eigen provincie wordt door het informatiecentrum in de Kloostergang in de Middelburgse Abdij uitgenodigd een brochure op te halen.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 10