Groeiende belangstelling voor aangespannen paard Weer serie concerten Hoe sport de Zeeuwse jeugd? 13: RH/STOL ll RUGZAK» KEN MOTORRIJLES? JUBILEUM- AANBIEDING IS SPOTGOEDKOOP! Deze week: HAPPY BUCCANEER UITVERGROTINGS-SERVICE fedgwoc COMBI BACK 32bS Ti Met Den Boer Verkeersleermiddelen bent u beter af! STICHTING KOMT MET RESTAURATIEPLAN FOLKLORISTISCHE DAG OP MOLENWATER schemerlampjt Edme PZC WEEKBLADEN Ajax voetbalt tegen Middelburg voor baby's Mevrouw R. Herz-Goldsteen, voorzitter van de Stichting Synagoge Middelburg, heeft vanmorgen (woensdag) in het stadhuis van Middelburg het restauratieplan voor de synagoge achter de He renstraat aangeboden aan burgemeester C. Rutten. Het plan betreft onder meer een eerste aanzet tot het herstel van het exterieur van de synagoge, zoals dat er in oorspronkelijke vorm heeft uitgezien. Het in terieur moet een multifunctioneel karakter krijgen. Essentieel in het plan is dat er in de synagoge weer synagogediensten mogelijk gemaakt worden. Het restauratieplan is een ontwerp van Provinciaal archi tect J.H. Sinke. De kosten zijn volgens A. Vos, secre taris/penningmeester van de stichting, op dit moment nog niet te overzien. „Dat wordt pas duide lijk als ook Monumentenzorg het plan heeft goedge keurd". L/ESBETH BINKHORST OVER HET DUYSCHOT-ORGEL BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG ROODSTENEN POT met leuke BOLKONIFEER 95 koudekerke in vele maten, kleuren en modellen in nylon ADVIESPRIJS: 32.- 37,- 45- etc. ll-VOltt Er ligt een kostelijk praklijkboekje voor u klaar dat uw lessen slap voor slap ondersteunt Vraag er uw rijschool om' BINNEN 5 MINUTEN •N SCHITTERENDE KODAK UITVERGROTING VAN UW LIEVELINGSFOTO! FOTO g VERSCHOORE L-ANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 91e JAARGANG NUMMER 28 11 JULI 1990 35 versierde sjezen zijn te bewonderen tijdens de eerste Folkoristische Dag in Middelburg. Het Molenwater in Middelburg is ook dit jaar weer decor voor de Folkloristische Dagen. Donder dag 12 juli is de eerste dag, don derdag 16 augustus de tweede. Ringrijders staan beide keren centraal. Donderdag 12 juli staat in het teken van de Walcherse klederdracht. Zowel te paard als Middelburg Nieuwe Burg 8 Vlissmgen. Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 IFfeaaa Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184 84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. in versierde sjezen zullen de deel nemers aantreden. Het is voor het 34e achtereenvolgende jaar dat deze Folkloristische Dagen worden georganiseerd. De belangstelling voor het aan gespannen paard groeit, zo stelt de organiserende Folkloristische Commissie voldaan vast. Niet minder dan 35 sjezen hebben in geschreven. Voor het ringrijden te paard komen 27 combinaties aan de start. Om de perfectie van de kostuums en de versieringen te stimuleren worden prijzen uitge loofd voor de mooist versierde sjees, het mooist geklede paar en de mooiste combinatie ruiter en paard. Uiteraard zijn er ook prij zen voor de meest gestoken rin gen, zowel voor de sjezen als voor de ruiters. De wedstrijden beginnen om 9.30 uur en eindi gen rond 17 uur. Om het publiek ruimschoots de kans te geven te genieten van de versierde sjezen rijden die over een extra lang par koers. De prijsuitreiking vindt plaats in de Stadsschouwburg om 21 uur. Daarna is gezelligheid troef in de Middelburgse cultuur tempel. De kersverse tweedeklasser Middelburg speelt op vrijdag 27 juli tegen Ajax. Dat ge beurt op initiatief van de Lions Club Vlissingen. Die organisa tie heeft de uitvoering er van overgedragen aan HEAO- studenten, die dit werk als een stage beschouwen. De wedstrijd wordt 's avonds gespeeld. De opbrengst er van is voor een nieuw video systeem in de de kraam- en couveuse-afdeling van het Streekziekenhuis Walcheren. Herbouw Middelburgse synagoge dichterbij De restanten van wat eens een synagoge was, liggen min of meer verscholen achter de hui zen van de Herenstraat in Middel burg. De in 1705 in gebruikt genomen synagoge was de eer ste die in Nederland buiten Am sterdam werd gebouwd. De Tweede Wereldoorlog ging ook hier niet geruisloos voorbij. In de oorlog diende het gebouw als opslagplaats voor in beslag geno men radiotoestellen. In de herfst van 1944 werd de synagoge ern stig beschadigd door een gra naat. Na de oorlog was de Joodse gemeenschap te klein ge worden om de synagoge weer in gebruik te kunnen nemen. Verval kon niet uitblijven. Om dit te voorkomen laat de gemeente Middelburg de restanten in 1980 conserveren. Ondanks dat treed er, mede door vandalisme, verder verval op. De Stichting Synagoge Middel burg is opgericht op 8 april 1987. „Door mensen met een zeer uit eenlopende achtergrond", vertelt dr. A. Vos. Zelf is hij van gerefor- Evenals voorgaande jaren wor den er in het zomerseizoen orgel concerten gegeven in diverse Middelburgse kerken. Eén van die kerken is de Lutherse kerk aan de Zuidsingel. Daar bevindt zich een in 1706 door Johannes Duy- schot en zijn zoon Andries ge bouwd orgel. Niet alleen uniek in zijn soort, maar ook regelmatig op een unieke wijze bespeeld. Het gaat daarbij vooral om de in terpretatie van de muziek van oude meesters als Bach en Han- j del. Liesbeth Binkhorst organiseert de orgelconcerten in de Lutherse kerk. Als lid van de gemeente en daarnaast getrouwd met organist Leen de Broekert heeft zij een grote affiniteit met zowel het or gel als de muziek die er op gespeeld wordt. „Bij de organisa tie van de concerten streef ik er altijd naar organisten te vinden die de muziek, van bijvoorbeeld een man als Bach, spelen zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Daar moet je flink op studeren natuurlijk, maar we weten daar tegenwoordig heel veel van". Leen de Broekert, knikt instem mend. „Het gaat dan vooral om de interpretatie en improvisatie", legt hij uit. „Je moet de muziek van componisten uit die tijd ook zien als een grof raamwerk, waarbinnen de organist zich vrij elijk kan bewegen. Componisten maakten in de zeventiende en achttiende eeuw onder meer ge bruik van de techniek van de Re torica, de kunst van de welsprekendheid. Ook de musi cus moest immers boeiend en samenhangend kunnen 'vertel len'. In de praktijk betekende dat, dat de organist door middel van versieringen en omspelingen als het ware vlees en bloed geeft aan het door de componist geno teerde muziekskelet. Die interpre tatie van de muziek is in de loop van de negentiende eeuw snel vervaagd. Nu proberen we dat weer op te pakken". Liesbeth Binkhorst met op de achtergrond het Duyschot-orgei in de Lutherse kerk in Middelburg. Het Duyschot-orgel in de Luther se kerk stond aanvankelijk op gesteld in het eerste kerkgebouw van de Evangelisch-Lutherse Ge meente in de Suikerpoort. Toen de huidige kerk aan de Zuidsingel in 1742 gereed was, verhuisde het orgel mee en werd het, wat het uiterlijk betreft, door de ont werper van het gebouw, stadsar chitect Jan de Muynck, aan de nieuwe omgeving aangepast. Hoewel ze het orgel slechts een voudig kan bespelen, laat Lies beth Binkhorst met liefde de diverse klankkleuren horen. „Het is echt een juweel", verzucht ze. „En daarom ook heel geschikt voor concerten". De organisatie van de concerten doet ze al van af 1977. „De concerten, die on geveer een uur duren, worden gemiddeld bezocht door zo'n zestig personen. Soms zijn het er meer, soms wat minder. Bij het concert van Gustav Leonard wa ren het er bijvoorbeeld tweehon derd". In de komende weken worden er, steeds op de vrijdagavond, con certen gegeven door Jos Ver poorten (13 juli), Leen de Broekert (27 juli), Gert Oost (10 augustus) en Mathieu Meys (24 augustus). Alle concerten beginnen om 20.30 uur. meerde huize Doel van de stich ting is het behoud en beheer van de Joodse monumenten in Zee land. Voorop staat de restauratie van de synagoge in Middelburg. „Ik denk dat het Jodendom een belangrijk cultuur-historisch ge geven is en één van de belang rijkste wortels van onze beschaving", verklaart de heer Vos zijn belangstelling voor het hele gebeuren. „Verder staat het restauratieplan niet op zichzelf. Momenteel worden er op meer dere plaatsen in Nederland syna- goges gerestaureerd. Ik denk daarbij aan Groningen, Zwolle en Maastricht. Het zelfde zie je in het buitenland". Hoe dit te ver klaren is weet de heer Vos niet met zekerheid te zeggen. „Moge lijk ontstaat er zo'n veertig, vij fenveertig jaar na de oorlog toch zo iets als een gemis van deze oude cultuur". Zoals het restauratieplan er nu De restanten van de synagoge achter de Herenstraat in Middelburg. ligt, staat er straks een geheel in stijl herbouwde synagoge met een modern interieur. „Dat moet ook wel", meent Vos. „We willen het gebouw voor meerdere doel einden kunnen gebruiken, dus niet alleen om diensten in te hou den. Dat wordt moeilijk als je het interieur eveneens in oude stijl zou inrichten. Die scheiding tus sen oud en nieuw geeft denk ik ook aardig de gespletenheid van de geschiedenis weer". Dat de plannen voor restauratie van de synagoge ook werkelijk in daden worden omgezet, is vol gens de heer Vos wel zeker. „Het heeft al zoveel sympathie onder vonden bij de diverse politieke stromingen in de gemeente. Daar zit ik niet meer over in". GOES MA DE RUYTERl.AAN 8 -16,4461 GE GOES IEL. 01100-28545 VLISSINGEN: INDUSTRIEWI G 27-29,4382 NA VLISSINGEN TEL- 01184-14400 Een sport wordt vooral gekozen omdat die leuk is. Tweede reden is gezondheid. Verder blijkt dat de Zeeuwse jongeren vaak wel meer sporten zouden beoefenen, als ze daar maar tijd voor had den. Boven de achttien wordt massaal met sporten gestopt vanwege tijdgebrek. Een kwart van de sporters vindt de ruimtes vaak te klein en de trainingstijden ongunstig. Ongeveer 16 procent is ontevreden over het gevoerde (jeugd-) beleid van zijn of haar vereniging. Dat is de conclusie van een in op dracht van de Zeeuwse Sport raad ingesteld onderzoek over sportbeoefening van de Zeeuwse jeugd van 12-20 jaar. Aanleiding voor dat onderzoek was de te rugname van het sporten in geor ganiseerd verband, waardoor sommige sportterreinen niet meer optimaal gebruikt kunnen samen voor slechts Galgeweg 5, 01185-1623. worden. Aan de hand van dit on derzoek besluit de Zeeuwse Sportraad of er actie kan worden genomen of dat er verder onder zoek nodig is. Drs. W. Ovaa en drs. W. van Gor- sel vroegen 449 scholieren van Zeeuwse middelbare scholen het hemd van het lijf over hun spor tieve gedrag buiten de school banken. Ruim 70 procent bleek op een of andere manier aan sport te doen, waarvan weer zo'n driekwart zelfs meer dan één sport beoefent. Het meest popu lair was voetbal, gevolgd door turnen en tennis. Een duidelijk verschil tussen jongens en meis jes blijkt wel degelijk te bestaan als het om sport gaat. Meisjes kiezen eerder voor individuele sporten, jongens doen het bij voorkeur in teamverband. Ook is voor jongens fysiek vermogen aantrekkelijker dan voor meisjes. De Zeeuwse Sportraad wil met de uitkomsten van dit onderzoek een nieuw beleid formuleren voor de jeugdsport. Zwart leder Zweedse muil Maten 39 - 47. Bristolprijs normaal2GT- alléén deze week BRISTOL in MIDDELBURG Markt 45 (naast de N M B.) tel. 01180-29911 Donderdag koopavon^ CT3EEEEUÏHBSE3 LIVE-OPTREDEN "COUNTRY EN ROCKBAND TWIGHLIGHT Aanvang: 20.00 uur Toegang gratis Op*n OflOO - OIOO uur ArkJ* Dokonatr««t Vllaalngon Tol O1104 - 12D47

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1