\erschoore FTHTÏÏITH1 Vroomen en Sinke willen record midgetgolven breken Expositie Vlaamse Scheldeluministen \j. '<rf~)\zn\n <^L~ I Wedgwood JUBILEUM AANBIEDING week: Bouwspeelplaatsen in teken van reizen door alle werelddelen Bassie en Adriaan opnieuw in Zeeland SERVIEZEN WAARDEBON f 5,- KORTING HAND- en SCHOUDER: TASSEN Eerste repetitie voor massaal jubileumconcert "Sfeervol tafelen" op 20/28 kleurvergroting. In 5 minuten klaar: pa van 8,50 nu voorOjOU Uw officiële BMW-dealer voor geheel Midden-Zeeland BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG VS> div. modellen, vele kleuren voor jong en oud. normaal: 59. JUBILEUMPRIJS 55 UUR BALLETJES SLAAN VOOR VIJVERVREUGD Jean Vroomen en Jaap Sinke zijn sinds deze week op dieet. Ze doen dat om op vrijdag 3 augustus kerngezond aan een recordpoging midgetgolven te kunnen beginnen. Op de golfbaan van het panne- koekhuis aan de Van Woelderenlaan willen ze daarna tot zondagmiddag doorgaan. De beloning: een plaats in het Guinessbook of records en ruim f 2.000,- voor Vijvervreugd. Het record staat nu op 54 uur en vijf minuten, de beide Vlissingers willen er één uur aan toevoegen. Wielerwedstrijd in Westkapelle voor de 15e keer Geldgebrek Zomeruniversiteit houdt vijfdaagse studiebijeenkomst Zomervakantie-activiteiten 1990 Middelburg Slibreeks in andere handen PZC WEEKBLADEN it De serviezen specialist: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 bij inlevering van deze bon. Geldig van 21 t/m 28 maart 1990. Lange Geere 28 Middelburg. Tel. 01180-34225 GOES: MA DE RUYTERLAAN 8-16.4.161 GE GOES TEL OHOO-285'15 VLISSINGEN: INDUSTRIEWEG 27-29.4382 NA VLISSINGEN. TEL: 01184-14400 91e JAARGANG NUMMER 26 27 JUNI 1990 Met één oog op de bladmuziek en het andere gericht op de dirigent oefenen de muzikanten van de in totaal negen Zeeuwse muziekkorpsen op Overture 1812 van Tchaikowski. FOTO EDUARD ENGEL Het was ietterlijk blazen en puf fen afgelopen zaterdag in de sporthal van de Zeevaartschool in Vlissingen. Bij een temperatuur van zo'n dertig graden Celcius vond namelijk de eerste gezame- lijke repetitie plaats van orkesten en koren die meewerken aan het jubileumconcert op zaterdag 8 september ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Ko ninklijke Harmonie Ons Genoe gen. De leiding was in handen van dirigent Jaap Koops, in het dagelijks leven onder meer In specteur der Militaire Muziek voor de Krijgsmacht. Zo'n 300 muzikanten en even zo vele koorleden lieten zich door Jaap Koops informeren over hoe het niet, maar vooral, hoe het wel moest. Hard werken dus voor Jaap Koops: „Maar wel ontzet tend leuk", moest hij bekennen. „Het is natuurlijk fantastisch als je met zoveel enthousiaste men sen een jubileum op deze manier kunt bekrachtigen. De muziek op zich zit er overigens al aardig in. Er is kennelijk al flink wat huis werk verricht. Het is nu alleen nog zaak om van de verschillen de orkesten en koren een eenheid te maken". Negen orkesten met in totaal 450 leden en acht koren met ge- zamelijk 340 leden zullen uitein delijk hun medewerking aan het jubileumconcert verlenen. Het re- pertoir bestaat uit licht klassieke, goed in het gehoor liggende wer ken, waaronder Music for the Royal Fireworks van Handel en Overture 1812 van Tchaikowski. De uitvoering vindt plaats rond de jachthaven in de Vlissingse binnenstad. nieuwe baan aan de Van Woelde renlaan. Dat is genoeg, oordelen ze. „We hebben een diëtiste in de arm genomen die ons voedselad- viezen heeft gegeven", legt de calculator in een bouwbedrijf Sinke uit. „Daarmee proberen we te bereiken dat we zo sterk mo gelijk aan dit avontuur kunnen beginnen. Bedenk wel dat ons li chaam behoorlijk op de proef wordt gesteld", weet Sinke, die ook handbalt in het eerste van de Olympus. Het idee voor deze poging kwam !an de 20-jarige Jean Vroomen. Hij heeft al meer records op z'n aam staan", legt de 27-jarige aap Sinke uit. Twee keer haalde ij ganzebordend een record en hij speelde 79 uur achtereen op een fruitautomaat. „Dat record staat nog overeind", pronkt de verkoper in een doe-hét-zelf-zaak Vroomen. „Eerst wilden we zaal- Woensdag 4 juli is het weer een dag in Westkapelle. Dan wordt namelijk weer traditioneel (tijdens de beroemde kermis) een wielerwedstrijd voor amateurs gehouden. Om 20 uur lost mara thonloper John Vermeule het startschot. Het is voor de vijftien de keer dat een dergelijke wed strijd in de Walcherse badplaats is georganiseerd. Als voorafje heeft de Wielerstich- ting Westkapelle een aantrekke lijk programma in elkaar gezet. Er zijn twee stratenlopen, een voor trimmers en een wedstrijd waarin John Vermeule en Kim Reijnierse starten. De wedstrijd gaat over twee Engelse mijlen, de trimmers kunnen kiezen tussen twee en vijf ronden. voetballen. Maar dan moet je met 22 man zijn. Dat wordt toch D6Btj8 IT18T niks. Toen kwamen we op het idee om te midgetgolven. We ko men namelijk hier wel eens bij Jerry van Zuylen van het panne- koekhuis. In het Guinessbook za gen we dat het record op 54 uur en 5 minuten stond", vertelt Jean Vroomen. Het idee voor een recordpoging werd ingegeven door geldgebrek bij de zaalvoetbalclub voc Knip ping, waar beiden actief in meespelen. Bij de werving naar sponsors stroomde het geld evenwel binnen. En met meer dan f 2.000,- binnen de kortste tijd aan concrete toezeggingen, besloot het tweetal er ook nog een goed doel aan toe te voegen. Dat werd Vijvervreugd, omdat de mensen daar best wel een ex traatje kunnen gebruiken, rede neerde het duo. En nu weten ze: „Ook al halen we het niet, Vijver vreugd krijgt toch het geld". Als voorbereiding hebben Vroo men en Sinke nog maar één keer twaalf uur gegolfd op de splinter- „Deze hele onderneming is inder daad een beetje maf", geven bei den toe. „Zeker als je er goed over nadenkt. Na die twaalf uur trainen hadden we al last van on ze voeten. We hebben er wel door geleerd hoe we het beslist niet moeten doen. We zoeken ook nog naar een aantal handige hulpmiddeltjes. Bijvoorbeeld een apparaat waarmee we staande de bal uit de holes kunnen halen. Je telkens bukken is een aanslag op je rug. Ook willen we probe ren om langere sticks te krijgen. Een leverancier in Zeeuwsch- Vlaanderen had ze in ieder geval niet". Het moeilijkste wordt de tweede nacht, verwachten de avontu riers. „Als je die door komt, maak je je record af". In de vroege na middag komt burgemeester Jaap van der Doef in ieder geval om zijn stadsgenoten het laatste uur te begeleiden. Fysiotherapeuten en EHBOers vergezellen Sinke en Vroomen. „Met een schema van twee uur golven en tien minuten rust, en dan op tijd eten, moet het lukken". De recordjagers Jean Vroomen (links) en Jaap Sinke. De Stichting Zomeruniversi teit Zeeland heeft ook voor dit jaar weer een wetenschappe lijke cursusweek op het pro gramma staan. Van 20 tot en met 24 augustus kunnen be langstellenden actief bezig zijn met diverse onderwerpen, die worden behandeld in de vorm van workshops, studie bijeenkomsten, lezingen en debatten. Een groot deel van de cursusweek vindt plaats in Hotel Britannia in Vlissingen. Eén van de onderdelen van deze vijfdaagse studiebijeen komst gaat over ons wereld beeld en betreft oefeningen in het analyseren van het we reldnieuws. Gelijktijdig is er een vijfdaagse workshop 'Scheldebekken Euregio'. Daarbij gaat het om een onderzoek- en ontwerpopga- ve gericht op de unieke ecolo gische en economische kwaliteiten van deze grenso verschrijdende regio. Daar naast zijn er studiebijeenkomsten over on der meer 'De landbouw in het jaar 2000', 'Vernieuwing in de ouderenzorg' en 'Overheden en hun culturele verantwoor delijkheden'. Verder vinden er in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg diverse debatten plaats die min of meer aan sluiten bij bovengenoemde onderwerpen. Voor informatie over de Zo meruniversiteit kunnen be langstellenden bellen met Pieter van Eek van de Zeeuw se Bibliotheek via 01180-30327. Bassie en Adriaan. Bassie en Adriaan, kort geleden nog te zien in Oost-Souburg, brengen dinsdag 17 juli opnieuw een bezoek aan Walcheren, 's Middags zijn ze met hun lachspektakelshow vanaf 15 uur te zien in het openluchttheater in Domburg. Kaartjes hiervoor zijn verkrijgbaar bij het plaatselijk VVV-kantoor. 's Avonds zijn bei de grapjassen vanaf 19 uur op de Vlissingse kermis. Dat wordt een spektakel appart. Bij elke kermisattractie waar Bassie en Adriaan aan deelnemen mag de jeugd gratis mee. Tussendoor delen ze gratis munten uit voor de diverse attracties. Wie de boezemvrienden dan nog gemist heeft kan op woensdag 8 au gustus opnieuw zijn geluk proberen in het openluchttheater in Domburg. Ook deze voorstelling begint om 15 uur. Bij de wielrenners komt een se lect gezelschap van 50 coureurs aan de start. Bekende namen zijn Werner Wieme, Kees Schouwe- naar, John de Crom, Kees Kools, Wilfred Raas en Rini Luykx. Rond 22 uur reikt burgemeester H. van Maldegem de prijzen uit. De charmante Mirella van Rooijen fujngeert als rondemiss. Niet alleen Domburg oefende be gin deze eeuw aantrekkingkracht op kunstenaars. Ook Vlissingen had in de jaren twintig en dertig zijn eigen kunstkring. Het werk van deze Belgische kunstenaars, verenigd in de 'Kunstkring van het Zuiden', is van zaterdag 30 juni tot en met woensdag 29 au gustus in het Stedelijk Museum in Vlissingen te zien. De Kunstkring van het Zuiden werd opgericht door de Vlaming Gerard Jacobs (1865-1958). De leden van de kring lieten zich in spireren door het licht in Vlissin gen en door de rivier de Schelde. De kunstenaars worden daarom ook wel 'Scheldeluministen' ge noemd. Ze schilderden voorna melijk zeegezichten en het strandleven. Gerard Jacobs orga niseerde indertijd tentoonstellin gen in het Vlissings Badpaviljoen i en het Stedelijk Museum. Op de expositie, die vrijdag 29 juni om 16 uur wordt geopend, is werk te zien van Jacobs, Huineman, Pei- ser en Kimpe. bouwspeelplaatsen is er vrijdags een kindertheatervoorstelling met onder andere Wayangpop- pen. Verweggistan wordt vrijdag avond om 19.00 uur afgesloten met een groots kampvuur op ie der terrein. Voor de begeleiding van de acti viteiten zijn er ongeveer zeventig vrijwilligers nodig. Er worden op het moment nog dringend vrijwil ligers (vanaf 16 jaar) gezocht. Aanmelding en informatie via het centraal kantoor van de SKWM, Rentmeesterlaan 245, 4336-EL Middelburg, tel:01180-29004. De bouwspeelplaatsen zijn van maandag 9 juli tot en met vrijdag 13 juli dagelijks open van 10.00 uur tot 12.30 uur voor de 4- tot en met 6-jarigen en van 10.00 uur tot 15.00 uur voor de 7- tot en met 12-jarigen. De deelname kosten zijn F 1,- per kind per dag en er moet zelf gezorgd worden voor een hamer, beker en een lunchpakket. Voor limonade wordt gezorgd. Er zijn gratis busdiensten, alleen voor de 7- tot en met 12-jarigen, van en naar de bouwspeelplaat- Uitpuffen voor je eigen ge bouwde hut. sen. Opstapplaatsen zijn er in: Sint Laurens, Klarenbeek, de Grif fioen, 't Zand/Stromenwijk en Nieuw- en Sint Joostland. De Stichting Beeldende Kunst Zeeland wordt in september uit gever van de Slib-reeks. Ze neemt het over van het Zeeuws Kunstenaars Centrum, dat vijf tien jaar lang tekende voor de uit gave van deze unieke serie. Bij de uigave van het 50e num mer in september wordt de over dracht bezegeld. De Zeeuws-Vlaamse kunstenaar Guido Lippens stelt die uitgave samen onder de titel 'Zeeland, een beeldende weergave van de provincie Zeeland'. In de Slib-reeks werden literaire teksten gepubliceerd van bij voorkeur Zeeuwse schrijvers. Bij voorkeur werden de teksten uit gegeven in combinatie met werk van Zeeuwse kunstenaars. De Slib-boekjes kost(t)en f 5,- per stuk. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Elke dag wordt het werelddeel aangekondigd door de speciale openingsact, de man met de luchtballon. Ter afsluiting van de IF&ssa Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. In de eerste week van de grote vakantie van maandag 9 tot en met vrijdag 13 juli, organiseert de Stichting Sociaal Kuitureel Werk Middelburg (SKWM) zomer- activiteiten voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. De ac tiviteiten worden op twee plaat sen gehouden. Op het Meiveld bij de kinderboerderij in Middelburg- Zuid en op het speelterrein ach ter het wijkgebouw het Trefpunt aan de Nassaulaan in Nieuw Mid- delburg. De naam van dit vakan tieproject is Verweggistan. Kinderen kunnen op de oouwspeelplaatsen hun eigen 'wereldje' creëren, bijvoorbeeld door hutten te bouwen, te knut selen en hun eigen kleren te ma ken. De kinderen kunnen zelf verkiezingen uitschrijven, een krant uitgeven of een omroep stichten. Alles staat in het teken van het werelddeel waar de kleintjes zich op dat moment be vinden bijvoorbeeld, de draken- dans in China, het stokbrood bakken in Afrika en Indiaanse be- i hendigheidsproeven in Amerika.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1