Vierlandentocht voor jongereninstituut ES Magirus weer terug Oorlogstuig Opbrengst collecte voor Kaapverdië Verkeersregels: uw veiligheid Verkeer Bestemmingsplan Bijstand Hinderwet Werk in uitvoering Fietsen Huur- commissie Stations- brug Nieuwe speelplek V. Heemskerckstraat Nieuw: de milieu- wegwijzer! Commissies Week— miIiiiiA ikltbldJiMftlurtiliikll Initll GEMEENTE MIDDELBURG Tafeltje Dekje GLAS HET INZAMELEN WAARD. HUP IN DE GLASBAK! DE FAAM Woensdag 20 juni 1990 jorhet oog van de Lange Jan Deze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, Telefoon 75000, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. A De Maisbaai is afgesloten in ver band met bestratingswerk ron dom de flats. Morgen, donderdag 21 juni, wordt weer een kijkdag gehouden voor gevonden fietsen (elke derde donderdag van de maand). Van 9.00 tot 10.00 uur kan iedereen, die melding heeft gedaan van de vermissing van een fiets, op de binnenplaats van het Middelburg se politiebureau komen kijken of ie vermiste fiets er bij staat. Je verkoop van fietsen is met in- <ang van 1 juni 1990 vervallen. De huurcommissie is een onaf hankelijke commissie, die op ver zoek van huurder of verhuurder adviezen of antwoorden kan ge ven op allerlei vragen op het ge bied van huur en verhuur van woonruimte. Deze commissie houdt iedere der de donderdag van de maand spreekuur. Dus ook morgen 21 ju ni van 9.30 tot 12.30 uur in de B en W-kamer van het stadhuis, Lange Noordstraat 1 te Middelburg. Vanavond, 20 juni, zal vanaf 19.00 uur tot morgenochtend, de Stati- onsbrug half gesloten zijn voor het wegverkeer. Als vervolg op de werkzaamheden die al eerder heb ben plaatsgevonden wordt nu een slijtlaag op het wegdek aange bracht. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen en zie ken, die zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 01180-38570. Het bezorgen ge beurt ook op deze dagen. Menu van 25 juni 1990 tot en met 30 juni 1990 maandag gehakt, bloemkool, aardappelen dinsdag jachtschotel, rode kool, puree woensdag carbonade, spinazie, aardappelen donderdag hamburger, appeltjes, pommes mignonettes vrijdag kabeljauw, wortelen, aardappelen zaterdag macaroni Burgemeester mr. GG.J. Rutten zal van 21 tot en met 24 juni in het ka der van de fondsenwerving ten behoeve van het jongereninstituut Gran- ja Sao Felipe op het Kaapverdische eiland Santiago met een veertigtal semi-professionele fietsers een vierlandentocht afleggen. Sinds oktober 1986 werkt de ge meente Middelburg op het gebied van de ontwikkelingssamenwer king samen met de zustersteden Vilvoorde in België, Folkestone in Engeland en Nagasaki in Japan. Door inschakeling van de NOVIB werd door de vier steden het hier voor genoemde jongereninstituut geadopteerd. Vilvoorde, Folkesto ne, Nagasaki en Middelburg 1 KlinMOM 6EU J KUMBCOI ROOD S UIE8EIMIK 'l 1, OUIMSrOL m is 5 conwmTie djwuiw»/ «unitxjKiwttw/itor ra it b 6PEELHU15.K ra u 1 VEERT0E5TEI ra ij 8 1/EERIDESrEL GRC60EI ra m 1 ii PiArirsoEHNirw AFVALBAK manna» HUHJ M J m u IHRIGHTIN6 5PEWt£K v. «emjkwstmat bchaal 1-100 MMitr m.tu I sl Tussen de nieuwe woningen aan de van Heemskerckstraat en de be staande woningen aan de Piet Heinstraat en de Nieuwe Vlissingse- weg zal een (eenvoudig) speelterreintje aangelegd worden. Een voorstel voor de inrichting hiervan ligt van 21 juni tot 5 juli ter inzage bij bureau Voorlichting, Stadhuisstraat 2. Op de braderie heeft u er al kennis mee kunnen maken in de gemeen telijke stand van politie- en mi lieumensen: de milieu-wegwijzer. Bij de toegenomen belangstelling voor allerlei zaken op milieuge bied blijkt het vaak voor te komen dat men niet weet waar een klacht of een vraag op zijn plaats is. Het stinkt opeens in de buurt, ie mand wil zich opgeven als vrijwil liger, is zonnebloemolie ook chemisch afval, waar kan een zie ke vogel gebracht worden? De meest uiteenlopende onder werpen komen in dit gebied aan de orde en lang niet altijd is het duidelijk wie een antwoord heeft. Dit probleem hoopt de gemeente op te lossen door een wegwijzer uit te geven: een groot aantal on derwerpen staat erin vermeld met per onderwerp de instantie die hiervoor benaderd kan worden. U kunt de wegwijzer gratis opha len bij bureau Voorlichting, Stad huisstraat 2 en bij bureau milieu van de dienst Gemeentewerken aan de Vlissingsestraat. Op het laatste adres kunt u ook met zeer veel vragen op milieugebied terecht. Tot slot: de uitgave van de milieu- wegwijzer zoals die er nu ligt is ex perimenteel. Uw opmerkingen en suggesties willen wij er graag in verwerken! Bestuurscommissie Culturele Za ken, donderdag 21 juni om 15.45 uur in het stadhuis. Secr. mw. J. Cijsouw (tel. 75575). Commissie Sociale Zaken, don derdag 21 juni om 19.30 uur in het stadhuis. Secr. dhr. J.J. Groenen- berg (tel. 75431). Commissie Onderwijs, maandag 25 juni om 16.00 uur in het stad huis. Secr. dhr. H. Groesser (tel. 75483). Commissie Gemeentewerken, maandag 25 juni om 19.30 uur in het stadhuis. Secr. dhr. P.M. Meeusen (tel. 75425). Commissie Financiële Zaken, dinsdag 26 juni om 16.00 uur in het stadhuis. Secr. dhr. J.J. Braam (tel. 75533). Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu beheer, dinsdag 26 juni om 19.30 uur in het stadhuis. Secr. tel. 75422. Bestuurscommissie Welzijn, woensdag 27 juni om 16.00 uur in het stadhuis. Secr. dhr. A.J. Wien (tel. 75560). Commissie Economische Zaken, trachten op diverse wijzen gelden in te zamelen om het instituut te steunen. De gemeente Middelburg vervult een coördinerende rol. Enige tijd geleden kon deze ge meente, mede namens de andere steden, reeds een bedrag van 25.000,— aan het project over maken. De fondsenwerving blijft belangrijk. De vier steden hechten er grote waarde aan om het jonge reninstituut te blijven steunen. Dit betekent dat ook de gemeente Middelburg naar wegen blijft zoe ken om gelden bijeen te brengen. Het jongereninstituut is opgericht om de jeugd op Kaapverdië betere vooruitzichten te bieden. Het in stituut vormt een tehuis voor kan sarme jongeren die thuis onvoldoende opvang krijgen. Op het instituut worden tevens diverse praktische vaardigheden bijge bracht. Burgemeester mr. C.G.J. Rutten is zelf een fervent fietser en heeft daarom het idee opgevat om met een veertigtal semi-professionele fietsers een zogenaamde vierlan dentocht af te leggen (Nederland, Engeland, Frankrijk en België). De tocht heeft inmiddels de naam "The longest day for Cape Ver de" gekregen. Tijdens de tocht worden de zustersteden Folkesto ne en Vilvoorde aangedaan om op deze wijze ook in deze steden weer eens het licht op het ontwikke lingsproject te laten schijnen. Op donderdag 21 juni vertrekt het fietsgezelschap in de avonduren naar Vlissingen om gratis door Olau-Line Ltd. naar Sheerness te worden overgezet. Van Sheerness fietst men op vrijdag 22 juni naar Folkestone, alwaar men in de na middag zal aankomen. De burge meester van Folkestone, Mrs. Sheila Simpson, zal de fietsers op het stadhuis een receptie aanbie den. Op zaterdag 23 juni fietst men in de vroege ochtend naar Dover. Vanaf deze plaaats zorgt P&O-Ferries voor gratis vervoer naar Boulogne. Van Boulogne gaat de tocht naar Vilvoorde. Ook hier wordt bij aankomst een re ceptie aangeboden door burge meester de heer Laurent Moyson. Vanaf Oudenaarde zal een Vil- voordense wielerclub het Middel burgse gezelschap begeleiden. Op zondag 24 juni vindt de thuisreis plaats. Dan zal de etappe Vilvoorde-Middelburg worden af gelegd. De burgemeesters van Folkestone en Vilvoorde hebben in hun plaats voor logies en maaltijden ge zorgd. Op 21 juni zal een verte genwoordiger van de Ook landbouwprojecten behoren tot de opleiding van de jongeren. Kaapverdische ambassade in de Benelux, de heer Luit Dupret, om 21.00 uur op de Markt in Middel burg het startschot voor de fietstocht geven. Bij aankomst in Vilvoorde zal de heer Dupret U heeft het waarschijnlijk al gezien: de oude Magirus brandweerwagen staat weer glanzender dan ooit te pronken in de glazen stalling bij de brandweerkazerne. Ruim een jaar hebben negen restaurateurs zich in hun vrije tijd ingezet om de Magirus op te knap pen. Als laatste klus werd met behulp van de projectie van een dia heel precies het Middelburgse gemeentewapen op de deur geschilderd. Komende zaterdag neemt de Magirus deel aan de Oldtimerrit door Walcheren. De restaurateurs zul len dan - als een kroon op hun werk - meerijden op de oude brandweerwagen. woensdag 27 juni om 19.30 uur in hel stadhuis. Secr. mw. E. Klooster (tel. 75449). Commissie Verkeer, woensdag 27 juni om 19.30 uur in het stadhuis. Secr. mw. A.C. Beije (tel. 75433). Deze vergaderingen zijn open baar. De agenda en andere stuk ken zijn in te zien bij bureau Voorlichting en bij de commissie secretaris. Spreekrecht kunt u aanvragen bij de commissiese cretaris. "U zet toch niet zomaar uw leven en dat van anderen op het spel". De Koninklijke Marechaussee, district Zeeland, besteedt in deze periode veel aandacht aan aange troffen oorlogsmunitie en ander oorlogstuig. Na de stormen van dit voorjaar is dit onderwerp weer zeer aktueel. Bovendien zijn en komen er weer veel toeristen in Zeeland deze zomer. Daarom wordt er via affiches en aanvul lende informatie extra aandacht aan oorlogstuig besteed. Het mot to is: "U zet toch niet zomaar uw leven en dat van anderen op het spel?" Tips Belangrijk is te weten dat alleen de Duik- en Demonteergroep van de Koninklijke Marine op de juiste wijze de gevonden munitie kan de monteren. Als u oorlogstuig vindt - zorg dat de vindplaats wordt ge markeerd; - blijf op afstand; - laat het tuig liggen; - is het toch vervoerd leg het neer op een veilige plaats (een houten kist vol zand bijvoorbeeld); - waarschuw de lokale politie. Tot slot: (met name voor schat gravers met metaaldetectoren). Niet alle oorlogstuig ziet eruit als een patroon. Soms blijken onher kenbare klompen roest een ge vaarlijke explosieve lading te bevatten! De collecte waarvoor Middelburgse bestuurders en leden van de com missie voor Ontwikkelingssamenwerking de straat op gingen op don derdag 10 mei en zaterdag 12 mei heeft een bedrag opgebracht van 1.277,05. Nog ter herinnering: vorige week maakten we melding van de "vreemde muntjes-actie" die weer van start is gegaan. Uw vreemde muntgeld kunt u bij bureau Voorlichting in een collecte bus doen. De opbrengsten zijn bestemd voor het ontwikkelingsproject op de Kaapverdische Eilanden, dat de gemeente Middelburg samen met de zustersteden ondersteunt. Verkeersborden gelden voor iedereen! foto: J. Wolrerbeek eveneens aanwezig zijn. Burge meester Moyson van Vilvoorde zal een bedrag van 5.000,— aan bieden ten behoeve van het project. De fietstocht vindt plaats in het kader van de fondsenwerving. De tocht moet dan ook worden ge zien als een tegenprestatie voor een bedrag waarnaar via een vijf tal Middelburgse banken wordt gestreefd. Deze banken hopen, mede via in schakeling van hun cliëntèle, een bedrag van ongeveer 25.000,— bijeen te brengen. Burgemeester en wethouders hebben besloten het parkeren te verbieden voor een op het wegdek van het Hof van Sint Jans aangeduid parkeervak, en wel het parkeervak dat het dichtst bij het pand Hof van Sint Jan 17 is gelegen, behalve voor het motor voertuig van de invalide waarvoor de parkeerplaats is bestemd. Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen 30 dagen na heden, als regel onder betaling van 7 .150,— aan rechten, beroep instellen bij de Kroon. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin, doch moet worden ingediend bij de Commissaris van de Koningin in Zeeland, Sint Pieterstraat 42 te 4331 EW MIDDELBURG. Het volledige verkeersbesluit ligt bij het bureau voorlichting, Stadhuisstraat 2 te 4331 PK MIDDEL BURG ter inzage. Ontwerp-bestemmingsplan Sint Laurens. De burgemeester van Middelburg maakt bekend, dat ingaande vrijdag 22 juni 1990 gedurende een maand ter gemeentesecre tarie, afdeling algemene zaken, de tweede herziening van het bestemmingsplan Sint Laurens ter inzage ligt. Deze herziening heeft betrekking op gronden langs de Burgemeester Baaslaan (nieuwbouwlokatie). Tevens is de agrarische bestemming van een gedeelte van het gebied ten zuiden van de Burgemeester Baaslaan enigszins aangepast. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder tegen het ont werp voor de herziening van het bestemmingsplan schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren kenbaar maken. Het bezwaarschrift dient dan gezonden te worden aan de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Richtlijnen voor de verlening van bijstand Burgemeester en wethouders van Middelburg, brengen ter open bare kennis dat bij besluit van 7 juni 1990 de richtlijnen als be doeld in artikel 13a van de Algemene Bijstandswet welke als leidraad dienen bij de beslissingen inzake de verlening van bijstand op de volgende onderdelen zijn aangepast: - Alternatieve straffen; - Afstemming invorderingsprocedure GKB/JAZ; - Sollicitatiekosten; - Behandeling normwijzigingen; - Normbedrag kosten onderhoud eigen woning; - Normbedrag contactlenzen. Deze aangepaste richtlijnen worden voor een ieder ter inzage ge legd op het bureau Voorlichting van de gemeentesecretarie, Stadhuisstraat 2 te Middelburg en op de Gemeentelijke Sociale Dienst, Simpelhuisstraat 1 te Middelburg. Deze aangepaste richtlijnen worden voorts tegen betaling van de kosten verkrijg baar gesteld. Een aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet is bin nengekomen van: - Woningbouwvereniging "Middelburg" voor een kantoor en werkplaats op het terrein tussen de Buitenruststraat en de Agaat te Middelburg; - Glashandel Roegiers B.V. voor een inrichting voor een glashan- del en glasverwerking aan de Walensingel 65 te Middelburg. Een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan: - Schout B.V. te Middelburg voor een houtbewerkingswerkplaats en opslagplaats aan de Oostperkweg 5-7 te Middelburg; - De heer J. van Helleman voor een timmermanswerkplaats aan de Oude Veerseweg 1 te Middelburg. Voor informatie over inzage en bezwaar- en beroepsprocedure kunt u terecht bij de secretarie, afdeling Algemene Zaken, teel. 75432. In de Provinciale Zeeuwse Courant van woensdag 20 ju ni staat de officiële kennisgeving.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 5