Kruiswoordraadsel 1 Meer ruimte voor Open Universiteit Onderwijs Verenigingen Allerlei Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Cultuur Sport Sociaal Beurs Gevonden Verzamelen Ouderen Politiek Wpensdag 20 juni 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER Bewaren - Het Stedelijk Mu seum Vlissingen viert het hon derdjarig bestaan onder meer met het basisschoolproject 'Waard om te bewaren'. In dit project - dat voor het nieuwe schooljaar staat gepland - leren de kinderen welke dingen het waard zijn te bewaren, hoe je een verzameling aanlegt en hoe je van een verzameling een ten toonstelling maakt. Ook worden er een catalogus, affiches en uit nodigingen gemaakt. Het project wordt afgesloten met een ten toonstelling van de kinderen in het museum. Snuffeldag - In en om de basis school De Lichtboei in Westka- pelle wordt zaterdag 23 juni een snuffelmarkt gehouden. Naast een rommelmarkt, een spring kussen en diverse kinderspelen, is er ieder heel uur een ander eve nement, zoals schatgraven, een playback-show, een blokfluitcon cert, een pakjesboom en slag roomkoeken gooien. Om 16 uur is de trekking van de verloting en worden er ballonnen opgelaten. De markt is vanaf 10 uur ge opend. Van de opbrengst schaft de school spelmateriaal voor op de schoolpleinen aan. Kinderrommmelmarkt - Als af sluiting van de projectweek 'De kinderboerderij bij ons in de wijk' houdt de Middelburgse basis school De Zeeburch zaterdag 23 juni tussen 10 en 12 uur een kin derrommelmarkt. In de hal van de school aan de Keurhove is een expositie over dit project te zien. Verder is er een rommelmarkt. De opbrengst is bestemd voor kin derboerderij De Klepperhoeve. Sportruilbeurs - Zwemvereni ging De Stormvogels houdt za terdag 23 juni een ruilbeurs van sportartikelen. Wie sportkleding of andere sportatributen over heeft, kan die zaterdag 23 juni tussen 12.30 en 14.30 uur ruilen of verkopen bij Skandia Sauna in Vlissingen. Deelnemers betalen een kleine vergoeding aan de zwemvereniging, van dit geld wordt een sportuitwisseling met een Engelse zwemclub gefinan cierd. Inlichtingen zijn verkrijg- baar via 01184-66297. Bazar - Zaterdag 23 juni vindt er in en voor het kerkgebouw De Schaapskooi bij het Vlissingse winkelcentrum Papegaaienburg een bazar/rommelmarkt plaats. Daarnaast worden er diverse spelletjes gehouden. De op brengst is bestemd voor de uit breiding van het kerkgebouw. Overigens is er in het winkelcen- trum tegelijkertijd een braderie. Rommelmarkt - VC Vlissingen spekt zaterdag 23 juni de kas van het jubileumfonds met een rom melmarkt in het Veiligheid Cen trum Zeeland aan de Vlissingse Voltaweg. De markt is van 8 tot 14 uur geopend. De Zeeuwse Bibliotheek in Mid delburg biedt vanaf deze week meer ruimte aan het studiecen trum van de Open Universiteit, dat al sinds 1985 binnen haar muren gevestigd is. Door de gro te toeloop van studenten en de uitbreiding van de computerap paratuur ontstond al heel gauw ruimtegebrek. Bij de verbouwing werd een grotere ontvangstruim te gecreëerd, waar belangstellen den het cursusmateriaal kunnen inzien. Hiermee kregen ook de studiebegeleiders meer werk ruimte. „De belangstelling voor de Open Universiteit is ook in Zeeland van meet af aan erg groot geweest", vertelt mevrouw Drs. Th. de Graaf, hoofd van het studiecen trum. „Het was dus al dadelijk erg krap. Nu we meer dan twee maal zoveel oppervlak hebben gekregen is ook de inrichting van de publieke ruimten aangepast en zijn de boekenkasten overzich telijker ingedeeld. Waar tot fe bruari de wetenschapswinkel kantoor hield zijn nu nieuwe stu dieplaatsen gecreëerd", legt me vrouw De Graaf uit, die daar aan toevoegt dat er momenteel meer dan duizend studenten inge schreven staan bij de Zeeuwse afdeling van de Open Universi teit, waarvan 65% mannelijke en 35% vrouwelijke studenten. Een verdeling die ook voor het lande lijke gemiddelde opgaat. Wie belangstelling heeft voor één van de 120 cursussen van de Open Universiteit kan zijn licht opsteken op de Open dag die za terdag 23 juni van 10 tot 15 uur wordt gehouden in de Zeeuwse Bibliotheek. Halve marathon - In Co- lijnsplaat kunnen hardlopers za terdag 23 juni meedoen aan een halve marathon (21,1 kilometer). De start is om 15.30 uur, inschrij ving vanaf 14.30 uur in de kanti ne van voetbalvereniging 'Colijnplaatse Boys'. Het parcours bestaat uit één ronde over geasfalteerde wegen. De minimum leeftijd voor deelna me is zestien jaar. Voor de alter natieve route van 10 kilometer is geen minimum leeftijd vast gesteld. De organisatie is in han den van AV '56 en de voetbalvereniging. Inlichtingen bij Helen Luitwieler, 01100-12855. Tac-Tic toernooi/poolbiljart - In Tapperij-Happerij Happy Bucca neer aan de Aagje Dekenstraat in Vlissingen vindt donderdag 21 juni een Tac-Tic toernooi plaats. Het toernooi is bestemd voor zo wel ervaren als onervaren dar ters. De aanvang is om 20 uur. Verder wordt er in de Happy Buc caneer zondag 24 juni open pool biljart gespeeld. Dit toernooi be gint om 14 uur. Biljartkampioen - De biljartver eniging Middelburg is onlangs kampioen van de teamwedstrij den bandstoten van het district Walcheren-De Bevelanden ge worden. Er deden 22 teams mee. "t J. Brinkman, G. Heijboer, sponsor H. de Bruyne, D. van den Berg en G.J. Schaa/e van de Biljartvereniging Middel burg: kampioen bandstoten. Dorpentoernooi - Broodje Pie- ter Evenementen houdt zaterdag 23 juni het jaarlijkse Dorpentoer nooi in Grijpskerke. Deelnemers zijn Vrouwenpolder, Serooskerke, Oostkapelle, Sint Laurens, Melis- kerke, Zoutelande, Middelburg en Grijpskerke. De finale is om 16 uur. Meer informatie bij P.C. Boo- ne, 01189-1885. Prestatieloop - In Westduin in Vlissingen houdt zwemvereni ging De Stormvogels zaterdag 23 juni een prestatieloop. Deelne mers kunnen kiezen uit afstan den van 2500, 3750 en 5000 meter. De start is om 10.45 uur, verzamelen vanaf 10.30 uur bij Skandia Sauna. Na de prestatie loop worden Stormvogelleden gehuldigd en worden de Anima tiebekers 1990 uitgereikt. Stiletto - Bij de Middelburgse gemeentepolitie zijn de volgende gevonden voorwerpen aangege ven: goudkleurige look-over bril, zwarte zonnebril, stiletto, voet bal, brillenetui met inhoud, zak mes, twee fototoestellen, dameshorloge, kinderjasje, spij kerjack, muts, sjaal, kinderporte monnee, zilveren armband, parelsnoer, armbandje, diverse sleutels, schooltas en een Merce des wieldop. Maxis leverde ook een aantal gevonden voorwerpen bij de politie in: pluche aapje, halstasje, ijsmuts, diverse porte- monnee's, diverse handschoe nen, kinderzonnebril, diverse sjaals, kinderportemonnee, keu kenschort, Snoopyhondje, zakje met ijzeren haken, polsbandpor temonnee, speelgoedbeer, speel goedkonijn, tasje met beha, diverse linnen tassen, oorring, zeep, regenpak, zonnebril, bood schappentas, en diverse horlo ges, sieraden en sleutels. Landschildpad - In de gemeen ten Valkenisse, Mariekerke en Westkapelle zijn in de maand mei de volgende voorwerpen en die ren gevonden: landschildpad, fo totoestel, diverse autosleutels, bacho, mini lassiehond, diverse horloges, geld, damesfiets, lees bril, diverse portemonnees, zilve ren ketting, rabo bankkpas, telefoonkaart, zilveren ketting met jezusfiguur, groene sweater en een sporttas. Skateboard - bij de gemeente politie in Vlissingen zijn de vol gende voorwerpen als gevonden aangegeven: diverse horloges, een oorknopje, een skateboard, een gouden zegelring met in scriptie en diverse sleutels. Bij het dieren asiel in Vlissingen zijn een zwart/bruine bastaardherder en een cyperse kater aan gegeven. Vierlandentocht - De Middel burgse burgemeester Chris Rut ten maakt samen met veertig andere semi-professionele fiet sers van donderdag 21 tot en met zondag 24 juni een vierlan dentocht. Dit in het kader van de fondsenwerving voor het jonge- reninstituut Granja Sao Felipe op het Kaapverdische eiland Santia go. De fietstocht, 'The longest day for Cape Verde', loopt via Ne derland, Engeland, Frankrijk en België. Tijdens de tocht worden de zusterstenden Folkestone en Vilvoorde aangedaan. De vijf sponsorende Middelburgse ban ken (NMB, Rabo, ABN, Amro en de Verenigde Spaarbank) hopen via hun klanten f 25.000,- voor de tocht binnen te krijgen. Jamsessie - In jongerencentrum Midgard, aan de Kuiperspoort in Middelburg, wordt op de woens dagen 20 en 27 juni een jamses sie gehouden waar iedereen aan mee kan doen. Schakelcursus - Volwassenen die een middelbare beroepsoplei ding willen volgen, maar niet over voldoende vooropleiding beschik- 'ken, kunnen via het REC en DAS- Zeeland een schakelcursus vol gen. Deze door het rijk erkende één- of tweejarige cursus geeft toegang tot elke middelbare be roepsopleiding. Naast de vakken Engels, Nederlands en sociale vaardigheden wordt een aantal op studie en beroep georiënteer de thema's behandeld. De lessen nemen één dag per week in beslag. Donderdag 21 juni is er bij het REC aan de Zusterstraat in Goes een voorlichtingsbijeen komst. De aanvang is om 13 uur. WK-munt - De Centrale Bank van Suriname heeft ter ere van het WK-voetbal een gedenkmunt uitgegeven. De munt is een wet tig Surinaams betaalmiddel met een nominale waarde van vijfen twintig Surinaamse guldens. De netto opbrengst van deze actie gaat naar de voetbalschool van de Stichting Kleurrijk Voetbal. De munt, die een oplage van 50.000 exemplaren heeft, is te bestellen door f 82,50 over te maken op bankrekening 549955666, ten name van de Stichting Kleurrijk Voetbal, p/a Postbus 3, 1400 AA in Bussum. Handwerkverkoop - De creatie ve ouderengroep van Bachten Komme aan de Vlissingse Bad huisstraat verkoopt donderdag 21 juni tussen 13.30 en 16 uur onder meer tafelkleden, baby- en kleutertruitjes, kraalstukjes, kus sens en sokken. Verder is er een verloting. Handwerkbazar - Ook de crea tieve ouderengroep van Bachten Reede, Vredehoflaan 42 in Vlis singen, heeft donderdag 21 juni een handwerkbazar. De bazar is geopend van 9.30 tot 15.30 uur. De Centrale Bank van Suri name heeft ter ere van het WK-voetbal een speciale munt uitgegeven. De netto op brengst van deze actie gaat naar de voetbalschool van de Stichting Kleurrrijk Voetbal. COC Zeeland - Het COC Zee land viert zaterdag 23 juni haar vijfjarig bestaan met een groot feest, dat van 20 tot 2 uur wordt gehouden in het Zuiderbaken aan de Rentmeesterlaan in Middel burg. Aan dit feest wordt meege werkt door onder andere de Nederlandse Dolly Parton, Justin McCoover en de band Scorpio. Voor informatie kan nummer 01180-12280 worden gebeld. Aglow Fellowship - De inter kerkelijke organisatie van christenvrouwen, Women's Ag low Fellowship, heeft maandag 25 juni een bijeenkomst in de Middelburgse Stadsschouwburg. Spreekster is Jannie Reverda. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Meer inlichtingen zijn ver- krijgbaar via 01180-36333. Natuurzomertoer - De natuur- vereniging Walcheren maakt za terdag 23 en zondag 24 juni haar jaarlijkse zomertoer door het na tuurgebied Oranjezon bij Oostka pelle. Dit waterwingebied in de duinen is normaal afgesloten voor het publiek. Deelnemers krij gen op het parkeerterrein aan het eind van de Duinweg in Oostka pelle een routebeschrijving. Het gebied is zaterdag van 13 tot 16 en zondag van 11 tot 16 uur geopend. Arnemuiden - De gemeente raad van Arnemuiden vergadert maandag 25 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan onder meer subsidieverzoe ken van het Gastouderproject Walcheren en de Stichting Be jaardenalarm Zeeland. Ook wordt het bestemmingsplan 'Woonwa gencentrum' vastgesteld. Westkapelle - De gemeenteraad van Westkapelle vergadert op donderdag 28 juni vanaf 20 uur in het gemeentehuis. Aan de or de komt onder meer het beschik baar stellen van een subsidie voor de verbetering van de warmwatervoorziening van de kleedlokalen op sportterrein De Prelaat. El Salvador - De Vlaamse arts Mare Ingelbrecht houdt vrijdag 22 juni vanaf 20 uur een lezing over El Salvador in de Wereldwin kel Middelburg aan Dam 47. Me de aan de hand van dia's, vertelt Ingelbrecht over de achtergron den van de strijd in El Salvador, de recente ontwikkelingen en met name de achtergronden van het november-offensief. Ook het werken als arts in een oorlogssi tuatie komt aan de orde. Ingel brecht werkte negen jaar in de kliniekjes van de Salvadoraanse bevrijdingsbeweging FMLN. Zeeuwse zeehonden - Het laatste onderdeel van de voor lichtingsactie 'Zeehonden in de Zeeuwse wateren' is de plaatsing van elf informatiepanelen. Het eerste paneel wordt vrijdag 22 juni in Zierikzee onthuld door de voorzitter van de stuurgroep Oosterschelde, G. de Vries- Hommes. Nieuwbouw ziekenhuis - De Stichting Streekziekenhuis Wal cheren viert donderdag 21 juni om 15.30 uur het bereiken van het hoogste punt van de ver nieuwbouw van het ziekenhuis in Vlissingen. Herdenking Nagasaki - Het Middelburgse college van b en w heeft op verzoek van de vredes beweging besloten om voortaan elk jaar op 9 augustus de klok van de Lange Jan te luiden als herdenking van het atoombom bardement op de Japanse zusterstad Nagasaki. Oplossing van Puzzelkrant 13/6 HORIZONTAAL: 1 schavot: 6 moorkop; 12 ijdel; 14 aria; 15 es; 17 Ir.; 18 gom; 20 kt.; 21 T.T.; 22 emoe; 24 berin; 26 snee; 28 nis; 29 t.a.v.; 30 rem; 32 Ier; 33 b.d.; 34 gala; 35 ruif; 37 N.N.; 38 gebit; 39 Essen; 41 eeuw; 42 nors; 43 leest; 47 beton; 50 K.B.; 52 idee: 53 aval; 54 ze; 55 vod; 57 eik; 58 rek; 59 eer; 60 adel: 62 negen; 64 knie; 65 re; 66 as: 68 net; 69 v.e.; 70 Sr.; 71 palm; 73 Tiel; 75 nijptang; 76 kwartet. VERTICAAL: 1 steenbreekvaren;2hij;3 adie; 4 ver; 5 O.L.; 7 o.a.; 8 ork; 9 rits; 10 ka; 11 patemostererwt;13hon16smid; 18 gevat; 19 mirre: 21 teen; 23 os; 24 Bali; 25 neus; 27 Ni; 29 tab; 31 mis; 34 gewei; 36 fenol; 38 gul; 40 non: 44 Ede: 45 sein; 46 teken; 47 baret; 48 even; 49 tak; 51 bode; 54 zeis; 56 de; 59 en; 61 laat; 63 gek; 64 keer. 67 sla; 69 via; 71 p.p.; 72 m.n.; 73 t.w.; 74 Lt. Wlnwoord: SPRINGHAAS Bij goede oplossing krijgt u op de opgegeven nummers een Nederlands aardrijkskundige naam. 4-44-67-59-27-71 - 1 -62-65-51 -5-41 -22-2 HORIZONTAAL: 1 hemellichaam; 4 niet fraai; 8 boom; 11 lang en slank; 13 stof met hoge glans; 15 klaar; 17 dwaas; 18 kloosterzuster; 19 file; 20 kleverige stof; 22 zonder moed; 24 vlaktemaat; 25 zang stem; 26 deel v.e. woonboot; 28 pl. o.d. Veluwe; 30 vogel; 32 fijnge malen graan; 33 kleur; 35 witte vlek op voorhoofd van paard; 37 van geringe luchtdichtheid; 38 vruchtenat; 40 zangstem; 42 militair; 43 lichaamsdeel; 44 rivier in Rusland; 45 eerstkomende; 47 sneeuw- schaats; 4T wandversiering; 51 per adres; 52 stad in Italië; 54 schoenmakersgereedschap; 57 myth, god; 59 pech; 61 bladplant; 62 stoel zonder leuning; 63 metaal; 64 zoogdier; 66 muzieknoot; 68 scheepsvloer; 70 muzieknoot; 71 strafwerktuig; 72 lidwoord; 74 chem. symbool; 75 gegoten loden korrels; 77spuitwaterfles; 79 deel v.e. boom; 80 gezelschapsspel 81 voortreffelijk. VERTIKAAL: 1 genotmiddel; 2 bijwoord; 3 bevroren dauw; 4 kleur; 5 landbouwwerktuig; 6 lekkernij; 7 vaartuig; 8 drank; 9 voorzetsel; 10 kleur; 12 geneesmiddel; 14 omwenteling; 16 vis; 19 losgeraakte draad v.e. weefsel; 21 afgemat; 23 hoofddeksel; 24 mann. dier; 25 danspartij; 27 schoenmakerspriem; 29 gegraven diepte; 31 kloos teroverste; 32 hoofddeksel; 33 maand v.h. jaar; 34 projectiel; 36 oogziekte; 39 vaartuig; 41 dun, smal stuk hout; 46 afschrift; 47 wijnsoort; 48 blad papier; 50 plaaggeest; 51 kaartspel; 53 onbep. vnw.; 55 ratelpopulier; 56 schutsluis; 58 inhoudsmaat; 60 omhei ning; 62 kleverig; 63 bioeiwijze; 65 adelstand; 67 staat i.d. VS; 69 metselbestanddeel; 71 mann. dier; 73 hoogste punt; 75 uitroep; 76 soort onderwijs; 77 sint; 78 op het ogenblik. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruyn, 19 uur: ds, C. Westerveen. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. L.W.Ch. Ruijgrok, 15 uur: ds. C. Oorschot. Volle Envangelie-gemeente "Immanuel", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. 10.15 uur: ds. Köther-Middelhoek. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. C.A. Westerveen, knd., 19 uur: ds. A.E. de Bruyn. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Ie en 3e za. v.d. maand 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. onbe kend. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: kand. C. Lous, 19 uur: ds. M. Meyering, gez. dienst in Hervormde kerk. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 19 uur: ds. M. Meyering. HOOGELANDE Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. ds. Lukasse. KOUDEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, 9.30 uur: ds. G.H. Otte, Koorkerk, Koor kerkhof, 9.30 uur: ds. K. Hendrikse, Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: ds. M. de Boer, Ontmoe- tingskerk, Oosterscheldestraat, 9.30 uur: SoW- dienst in Getuigeniskerk, 19 uur: ds. O. Elseman, Engelse Kerk, Simpelhuisstraat, 19 uur: ds. P. Paulus, Thomaskapel, 9.30 uur: ds. B.J.W. Schel haas, Wijkgemeente Gereformeerde Bond: (Nieu we kerk) 11 en 18.30 uur: ds. C. Trouwborst. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg. c Leger des Hei/s. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingei 70. Zo. 10 uur: ds. Nieuwenhuijse. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpelhuisstraat 19. Zo. 9.30 uur: ds. J.A. de Vries, 17 uur: ds. R. Brands. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. 9.30 uur:4ds. K. Hen drikse. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roo- zenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise WallonneJ. Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: br. v.d. Zanden. Doopsgezinde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. M.C. Postema. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds. J.E.L. Brum- melkamp. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, knd. jongste en mid den groep, 19 uur: ds. F.C. van Dijke. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander, 19 uur: ds. H.W.J. Faassen, jeugd dienst RTTTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. J.E.L. Brummelkamp. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9 en 10.30 uur: SoW dienst, ds. E.V.E. Wijnands, 19 uur: vesper, ds. E.V.E. Wijnands. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands, SoW-dienst in Ge reformeerde Kerk. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 en 19 uur: ds. G.J. van Pijkeren. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 9 uur: ds. Köther-Middelhoek. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezin de Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. onbekend. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: onbekend. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, 9.30 uur: SoW-dienst m.m.v. de muziekgr. van dhr. Goed hart, ds. L.J.G. IJkel en ds. H. Franke, 19 uur: vesperdienst in Ontmoetingskerk, Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: voorganger onbekend, 14.30 uur: ds. G.H. Otte, De Hoeksteen, Roozenburg- laan 22, 9.30 uur: ds. P. Paulus, 19 uur: dhr. PA. Trimpe. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen, 19 uur: ds. P.J. Rebel, in Hervormde Kerk. Volle Envangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cor- nelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds H.W.J. Faassen, gez. jeugddienst in Gerefor meerde kerk, 19 uur: ds. P.J.Rebel. formeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. P. Deddens. Her steld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23.. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. de Boer. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. 't Hart. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Glashouwer, Open Hof, Alexander Gogel- weg 57, 9.30 uur: dienst, 17 uur: vesperdienst, De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. v.d. Berg. Ophir, Badhuisstraat 186, geen dienst. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163. Za. 9.30 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg, 10.30 uur: bijbelstudie. Marnixkerk. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Hei/s. Dr. Staver- manstraat 39. Zo. 10 uur: kpt. C. Bijl, 19 uur: kpt. C. Bijl-Mueller. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwek- kingsdienst, voorganger P. Buteyn. Protestantse Ziekhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: past. J. Crans. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 11 uur, Ter Reede, Koudekerk seweg 81, za. 17 uur, Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), Za. 19 uur, Zo. 9.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Berea. Gebouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. J. Pan- nekoek. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Bijl, 19 uur: afscheid Zondagsschool. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. P. Boe- kesteijn. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: R. Oosterhof, Gerbran- dystraat 176, Vlissingen, tel. 01184-65326 Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Stromenwijk 't Zand, Maasstraat 58, tel. 35565. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Paauwenburg, Troelstraweg 2a, tel. 70717. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: A.M. Gaay, tel. 71768. Middelburg: van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: J. Drijdijk, tel. 26045. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend: Th. J. Driehuis-van Haselen, tel. 01184-66548. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleegkundigen ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: dhr. H.J. v.d. Haan, 19 uur: dhr. A. van Westen. Do. 21 t/m wo. 27 juni Huisartsen SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. J.H. Meijer, knd. groep 1-3 en 6-8, Oranjepleinkerk, Zo. 9.30 en 19 uur: ds. R.E.R. v. Buiren, Bej. te huis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, Zo. 19 uur: kapt. C.D. Bijl, Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, Zo. 10 uur: past. J. Crans. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, 2e en 4e maandag v.d. maand 17 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur. VEERE Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. Lukasse. VLISSINGEN Angelicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Morning Prayer, 19.30 uur: Holy Communion. Bethel- Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrij domweg 1. Zo. 9.30 uur: ds. M.C. Postema. Gere- Middelburg: van vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: J.K. Dominicus, Dam 30, tel. 39933. Zondag tot 24 uur: J.L.F. Worte/boer, Kromme Weele 7, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: J.L.R.H. van Pelt, Ju/iana/aan 7, tel. 12225. Zondag tot 24 uur: F. v.d. Berg, Giessenburg, tel. 65253. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuwland, teI. 01182-1340. zondag: R.G.G. Groot, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: van Tol, p/a Markt 10, Veere, tel. 01181-1271. Westkapelle, Domburg, Aagtekerke, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 12 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188-1271. Oost- en Midden-Walcheren: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem: bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Dam 39-41; Vlissin gen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085. Geslachtziektenbestrijding: Dam 39-41, ma., wo en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Algemeen maatschappelijk werk: Dienstencen trum Molenwal Westkapelle spreekuren 9 tot 10 uur algemeen maatschappelijk werk. 10.30 tot 11 uur gezinsverzorging Ook buiten de spreekuurtij den worden afspraken gemaakt in het diensten centrum, tel. 01187-2331. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose). Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Vlissingen. Vredehoflaan 42, tel. 01184-10795, van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 17