UIT HET ZAKENHART Braderiecommissie tevreden en gemor in de appendixen Kwaliteitskunde wordt herhaald I DOE HET Z El .F Computer meubel om zelf te maken Vlissingse Tapperij-Happerij houdt het gezellig met dart, live muziek en Engels ontbijt «kSIEKS H uurverhoging Manege De Eendracht gemoderniseerd en uitgebreid met stallen Thuiswerk in Zeeland: behoefte aan meldpunt Informatie Lange Zelke Hij gaat naar Rome Politie waakt over huizen vakantiegangers WK-toer Mars en M&M's bij Mirocenter Straatfestival Darttoernooi Vakantiewerk is wettelijk geregeld Door drs. Thomas Klabbers 01184-17810 01180-84000 Romeins kuren bij Roompot Zwemparadijs Aansluitgarantie bij ZWN-lijnen Woensdag 20 juni 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER f Behoudens wat druppels klachten uit - wat genoemd wordt - de appendixen van het centrum, blikt Middelburg terug op een geslaagde braderie. Vorige week donderdag tot en met zater dag schuifelden borst aan rug duizenden mensen langs de kra men voor de winkelpuien in het centrum en kochten koopjes. Vrijdag en zaterdag werd het publiek vergast op evenementen zoals een soundmix-show en de Camel trophy Show. Woordvoerder Arend de Jonge voor herhaling vatbaar was, stel- van de braderiecommissie meen de zaterdag kort voor sluiting dat vooral de evenementen veel bijval hadden geoogst, een zaak die De rijkspolitie van de groep Val- kenisse besteedt deze zomer weer aandacht aan woningen waarvan de bewoners tijdelijk af wezig zijn. Het Preventie Project Afwezigheidsregistratie draaide vorig jaar in de kern Koudekerke op piroef. Dit jaar komen ook de inwoners van Zoutelande in aan merking. Wie langer dan een week weg is, kan een afwezigheidsmeldings- kaart bij de politie inleveren. De woning wordt dan tijdens de sur veillances gecontroleerd. Is er iets aan de hand, dan wordt de sleutehouder gewaarschuwd. De rijkspolitie van Valkenisse wil met dit project" het aantal inbraken te rugdringen en de bewoners be wust maken van het nemen van preventiemaatregelen. Folderma teriaal en ctfwezigheidsmeldings- kaarten zijn verkrijgbaar bij de politiebureaus, het gemeente huis, de postkantoren en de Ra bobank. de hij tevreden nippend aan een glaasje wijn vast. De andere bra derieleden vielen hem bij. De eve nementen moesten alleen wat minder kosten, voegde penning meester Joop de Kubber er aan toe. En dat was geen kwestie van zuinigheid, maar sommige evene menten zouden aanzienlijk min der uit de geldruif plukken als de commissie in staat was om bui ten organisatiebureaus om spek takelevenementen aan te trekken, meende De Kubber. Voor de modeshows had de bra deriecommissie niks dan lof. Snel professioneel uitgevoerd en pu bliek trekkend. En vooral gezellig, daar op de Markt met een royaal terras er omheen. Wat betreft de appandixen - de straten die er maar wat bijhangen - stelde vooral Jan Slagter in de Gravenstraat zich negatief op. Hij constateerde dat de braderie z'n langste tijd had gehad en dat er slechts rommel werd verkocht in de kramen. En als een winkelier zelf geen kraam buiten bemande, dan kwam er wel een handelaar van buitenaf „liefst met hetzelfde produkt voor zijn deur", aldus Slagter. Cees Petiet van Plein 1940 daarentegen vond dat hij volgend jaar een uitgelezen plan aan de braderiecommissie moest* voorleggen. „Op dit plein is van alles mogelijk. Dat moeten we uitbuiten". De grootte van de kin- Omdat de cursus kwaliteitskunde een eclatant succes was wordt'ie herhaald. De Kwaliteitskring Midden- en Noord-Zeeland van het Inno vatie Centrum Zeeland tekent weer voor de organisatie van deze cur sus die in het najaar van start gaat. Kennis en mentaliteit van de medewerkers spelen een belangrijke rol voor een onderneming. Vooral de kwaliteitszorg is daar afhankelijk van. Bij de eerste cursus op MBO-niveau die half maart werd afgeslo ten, is steeds gehamerd op deze aspecten. De Kwaliteitskring noemt nu de ervaringen positief. En wie wil kan inzicht krijgen in de evaluatie van deze cursus. De cursus duurt twintig avonden, te beginnen op 18 september om 19 uur. Voor aanmelden kan men bellen: 01180-28181. Als u van plan bent om een personal computer aan te schaffen voor privé of zakelijk gebruik, en u hebt nog geen geschikt meubel om de apparatuur netjes en praktisch op te bergen, dan is dit wellicht net het ontwerp waar u op gewacht hebt. Het meubel voor beeldscherm, keyboard en disk drivels) is ca. 152 cm breed bij 162 cm hoog en 76 cm diep. Er is voldoende extra ruimte voor boeken, banden, platen en allerlei kleine spullen en naast de bre de lade onder het werkblad past precies de verrijdbare standaard voor de printer. Beide meubelen worden gemaakt uit 3 platen 18 mm dik spaan of multiplex van 122 x 244 cm zodat u slechts een fractie kwijt bent van de prijs die u normaal voor een dergelijke combinatie zou moeten betalen. De onderdelen kunnen d.m.v. deuvels en lijm met el kaar worden verbonden. Een alternatieve oplossing, zoals op de tekening aangegeven, is een konstruktie met houtmoeren en bouten waardoor de meubels demon tabel zijn voor eventueel transport. De tekening voor beide meubels kunt u bestellen door f 12,50 over te maken op postrekening nr. 3567600 van Karweipost, Vleuten, on der vermelding van bestelnr. 468F/VI. Na ontvangst van uw overboe king krijgt u de tekening per omgaande toegestuurd. L-..M8SL gfc., Twee Zeeuwse meisjes verkopen rommeltjes op Plein '40 tijdens de Middelburgse braderie. derboerderij laakte hij met de woorden „te klein". In zijn café had hij de legendarische Engelse blueszanger Dr. Feelgood op vrij dagavond gepland, een beetje te gen de zin van de braderiecommissie in. „Zoiets moeten we hier volgend jaar weer hebben, maar dan in brade- rieverband". De Jonge lapte het geklaag van Slagter aan zijn laars. „We weten FOTO EDUARD ENGEL al jaren wat hij er van vindt". Met Petiet wil hij samen met de com missie wel eens rond de tafel gaan zitten". De Mars en M&M's WK-toer is zaterdag 23 juni van 9 tót 14 uur aanwezig bij het Miro center aan de Gildeweg in Vlissingen. Als hoofdspon sors van de Wereld Kampi oenschappen Voetbal in Italië reizen Mars en M&M's met een spectaculair voetbalspel door het land. De deelnemers moeten al voetballend een hindernisparcours afleggen, waarna ze hun geluk kunnen uitproberen op het gatendoel. In opdracht van Vrouw en Werk Zeeland en de Zeeuwse afdeling van de Vrouwenbond FNV heeft de Wetenschapswinkel een on derzoek naar de omvang en de aard van het thuiswerk in Zee land. Duidelijk werd dat er in Zee land behoefte is aan een meldpunt voor vragen en klach ten over thuiswerk. Uit een steekproef bleek dat er in Zeeland minimaal vierhonderd thuiswerksters zijn. Omdat thuis werk nog steeds wordt geasso cieerd met uitbuiting en armoede en werkgevers en werknemers er daarom liever hun naam niet aan verbonden zien - zestig aange schreven bedrijven weigerden mee te werken aan het onder zoek - vermoedt de Weten schapswinkel dat het aantal thuiswerkers in werkelijkheid vele malen groter zal zijn. Uit het on derzoek bleek verder dat er in Zeeland voornamelijk traditio neel, ongeschoold thuiswerk aangeboden wordt. Vrouw en Werk kreeg naar aan leiding van een thema-middag over thuiswerk zo veel vragen en klachten over de rechten en plichten van thuiswerksters, dat het instellen van een centraal meldpunt gerechtvaardigd lijkt. Bovendien wil de stichting de ta ken van de Vrouw en Werkwin kels uitbreiden, zodat de belangen van de thuiswerksters beter behartigd kunnen worden. HAPPY BUCCANEER PROFILEERT ZICH Wie om zes uur s'ochtends over vallen wordt door een stevige honger kan voortaan voor een uitgebreid ontbijt terecht bij de Happy Buccaneer in Vlissingen. Uitbater Ed Noordermeer ser veert daar een echte Engelse breakfast met bacon en eggs of sausages. Maar ook op andere momenten van de dag kan men in de tapperij-happerij een lekkere hap met een potje bier bestellen, waarbij in de avonduren ook nog dikwijls live muziek is te beluiste ren. Wie vroeg aan het werk moet komt tegenwoordig in Vlissingen nog al eens zijn ontbijt of alleen een kop koffie halen bij de Happy Buccaneer aan de Aagje De kenstraat. „De bedrijfsbusjes rij den zelfs al hier langs om de mensen op te halen", vertelt Ed Noordermeer, die nogal wat En gelse zeelieden onder zijn klanten telt. „Steeds meer mensen we ten de weg naar hier te vinden, want ik ben vanaf 's ochtends zes uur tot 's nachts één uur on- In lunchroom Panaché aan de Vlissingse Walstraat vindt don derdag 21 juni een informatie avond over de herinrichting en de overkapping van de Lange Zelke plaats. Het oorspronkelijke herinrich tingsplan werd aangepast aan de wensen en eisen van de bewo ners en ondernemers van de Vlis singse winkelstraat. Dit aangepaste plan wordt donder dag door wethouder D. Bruinoo- ge gepresenteerd. Ook de architect zal een toelichting geven. afgebroken geopend. Sinds april heeft de Happy Buccaneer naast het ontbijt ook voor de rest van de dag allerlei gerechten op de kaart, waarbij de visgerechten wel favoriet zijn", legt de eige naar uit. Elke donderdag om de veertien dagen is er 's avonds vanaf tien uur live muziek te beluisteren in het café, waarbij afwisselend verschillende genres aan bod ko men. Zo is op 28 juni een optre den van Rick Dean geplanned, die vooral country en western muziek uit de jaren zestig brengt. Tijdens het Vlissingse Straatfesti val in juli is het bovendien tot in de kleine uurtjes elke dag feest in het etablissement. Noordermeer heeft er voor gezorgd dat tien avonden lang een keur van ar tiesten een muzikaal optreden verzorgen, dat klinkt als een klok. Zo worden onder meer de groep Be Sharp verwacht, het Jazz or kest Swingchrone en het Spaan se Musica Espagnola met een demonstratie flamengodansen. Ook Sue Ann, al eerder te gast bij de Buccaneer, is weer van de partij evenals Rick Dean. De toe gang is altijd gratis. Voor één avond zoekt de ondernemende café-eigenaar nog een muziek groep, waarvoor hij graag begin nende Zeeuwse artiesten zou uitnodigen. Op de donderdagen dat er geen muziek is, kunnen dartliefhebbers zich meten op het dartbord. Voor jong en oud wordt er op die avonden een open Darttoernooi gehouden, waarbij steeds wisse lende speltypes aan bod komen. Donderdag 21 juni wordt begon nen met een tac-tic toernooi, dat De rijdende vakbondswinkel van de Dienstenbond FNV staat donderdag 28 juni van 10 tot 16 uur nog eenmaal in de Spuistraat, achter het Ar beidsbureau in Vlissingen. Deze laatste keer wordt er ex tra aandacht besteed aan jon geren die tijdens de schoolvakanties wat bij willen verdienen. Werken om daarmee je eigen vakantie te verdienen is niets nieuws. Maar, zoals met zo veel zaken, er zijn regels aan verbonden. Hoe zit het bij voorbeeld met je studiebeurs als je in de vakantie bijver dient? Wat gebeurt er met de kinderbijslag als een kind va kantiewerk verricht? Weten jongeren wel dat ze uit de buurt moeten blijven van che mische stoffen, zware balen en gevaarlijke apparaten? Dat, en nog veel meer, is namelijk wettelijk geregeld. Voor meer informatie kunnen belangstellenden nummer 06-52123599 bellen. Dat is een rechtstreekse verbinding met de rijdende vakbonds winkel. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg In de mini-serie over huurzaken, deze week een bericht over de huurverhoging. Zoals elk jaar, gaat de huur op 1 juli omhoog. Uw huisbaas mag dat niet zo maar uit de losse pols doen. Het Ministerie van Volkshuisvesting stelt bepaalde percentages vast. Zo is de normale verhoging dit jaar op 3% gesteld. In Nederland wordt de huurwaar de van een huis uitgerekend met het "puntenstelsel". Er worden punten gegeven voor de grootte van het huis, voor de kwaliteit van de verwarming, voor de keu ken, het sanitair, de leeftijd van het pand, de woonomgeving, en zovoort. Met het puntentotaal dat uw huis 'scoort', kunt u de huur ervan uitrekenen: de maxi maal redelijke huur en de mini maal redelijke huur. Normaal gesproken zit uw huur tussen minimaal en maximaal in. Dan is de verhoging per 1 juli 1990: 3%. Stel nou dat uw huur hoger is dan de maximaal redelij ke huurprijs. In dat geval hoeft u het niet eens te zijn met huurver hoging. En als uw huur onder de minimumgrens ligt, wat dan? Dan mag uw huisbaas de huur met 5%, en soms zelfs met 7% verhogen. Wat te doen als u het niet eens bent met de huurverhoging? Dan moet u voor 11 augustus be zwaar maken bij de verhuurder. Het formulier dat u hierbij moet gebruiken is verkrijgbaar via de huurcommissie in Goes of bij de Gemeente. Zoek wel eerst goed uit of het zin heeft om bezwaar te maken. Voor informatie, ook voor de spreekuurtijden, kunt u de bo venstaande telefoonnummers bellen. Tot ziens. Flamengodansen tijdens het straatfestival in de Happy Buc caneer. aanvangt om 20 uur. Er zijn diver se bekers te winnen. Eens in de maand op de laatste zondag vindt bovendien een open poule- toernooi plaats, dat voor het eerst wordt gehouden op zondag 24 juni aanstaande. „Bijna twintig uur per etmaal is er in de Happy Buccaneer iets te be leven", zegt de enthousiaste Noordermeer, die toegeeft weinig zijn bed te zien. „Je moet alles blijven proberen, want het heeft soms wel even zijn tijd nodig voordat de mensen enthousiast raken, maar ik vind het leuk nieu we dingen te proberen. Manege De Eendracht aan de Rij kebuurtweg in Vrouwenpolder is uitgebreid met een rijhal en een nieuw stallencomplex. Het be drijft heeft nu de beschikking over twee rijhallen en ruime foyer met voor en achter een groot ter ras, twee buitenrijbanen en een evenemententerrein. Er zijn 13 nieuwe paardenboxen bij ge bouwd. Ook de mini-camping heeft een vaste plaats gekregen. Afgelopen zaterdag hield De Een dracht een open dag om de uit breiding te vieren. De Eendracht is een bijzonder ac tieve manege. Zo wordt er zater dag 30 juni weer de traditionele Zeeuwse Dag van het Paard ge houden. Op zaterdag 7 juli vindt er de Zeeuwse regionale keuring van het KWPN plaats met wedstrijden voor dressuur van acht en viertallen van de Zeeuw se gewestelijke bond van landelij ke rijverenigingen. Manege De Eendracht is lid van de Federatie van Nederlandse Rij scholen (FNRS). Dat betekent dat de manege jaarlijks tenminste eenmaal gekeurd wordt door deskundige vakmensen. Voor de consument wordt hiermee een garantie ingebouwd ten aanzien van essentiële zaken als goede instructie, reinheid, veiligheid, ge zondheid van de paarden en ge zelligheid. De FNRS heeft dat vervat in een aantal criteria waar- Onder de naam Thermae Roma Porta heeft het subtropisch zwemparadijs de Roompot in Kamperland er sinds kort een atractie bij. Deze historische naam betreft een in Romeinse stijl geconstrueerd badhuis dat te vinden is in de gewelven van de hal waar tevens het zwembad is. In deze ruimte kunnen bezoekers een ontspannende kuur doorlo pen, volgens oud Romeinse nor men. Een tweede recente ontwikkeling bij Roompot Zwem paradijs is de aanleg van een zonnneterras. Het badhuis Thermae Roma Por ta is onder meer voorzien van drie ruime ligbaden. Aan het wa ter in de baden wordt door mid del 'van massagestralen en bruisende lucht een aantal heilza me kruiden en oliën toegevoegd. Het nemen van een Turks bad is eveneens mogelijk. Verder bevin den zich in Thermae Roma Porta een aantal voetmassagebakken. Het zonneterras, gelegen aan de serre en het buitenbad is een uit breiding van het buitengebeuren. De tuin, grenzend aan het terras is eveneens beschikbaar voor de zonaanbidders. Het terras bestaat uit grindtegels en is voor zien van windschermen. Ligstoe len staan voor de bezoekers gereed. De paarden lijken zich goed thuis te voelen in hun nieuwe onderkomen. FOTO EDUARD ENGEL bij de bedrijfswaardering wordt kenbaar gemaakt met een ster rensysteem. Zo heeft Manege De Eendracht een open ster die is toegekend aan de gediplomeerd instructeur van het bedrijf, Jan Meijers, en twee bedrijfssterren. In 1966 is Manege De Eendracht als paardensportbedrijf begon nen. De heer en mevrouw Meij ers begonnen toen met de eerste overdekte rijhal van Zeeland. In 1985 namen de kinderen Jan en Lenie Meijers het bedrijf van hun ouders over. Dat laatste heeft on der meer geleid tot bovenge noemde renovatie en nieuw bouw. De ZWN is begonnen met de in voering van aansluitgarantie. Vrij dag 22 juni onthult C. Nyqvist, president-directeur van het Streekvervoer Nederland, bij het hoofdkantoor in Zierikzee om 16 uur het eerste bord dat aangeeft dat bij dit busstation aansluitga rantie wordt gegeven. De aansluitgarantie houdt in dat de ZWN garandeert dat de aan sluitende bus wacht of dat er voor een extra bus of taxi wordt gezorgd als de andere bus vertra ging heeft. De garantie geldt voorlopig alleen op de overstap punten Zeelandbrug-Tol. Zierikzee-Sas, Zierikzee- busstation, Oude Tonge, Oolt- gensplaat, de Schaapweg en de Rijksweg A29. De aansluitgaran tie wordt gefaseerd ingevoerd. Als het mobilofoonverkeer tussen de bus en de centrale verkeerslei ding verbeterd is en er infrastruc turele maatregelen zijn genomen, zal de aansluiting ook op de an dere lijnen worden gegarandeerd. FOTO EDUARD ENGEL Onder meer met de slagzin 'Hup Holland hup, met Hij naar de Wereldcup' werd de Middelburger Arnold van Sommeren afge lopen zaterdag winnaar van de 'Italia '90 WK-voetbalactie' bij Hij Mannenmode. De prijs: een kaartje voor de achtste finales van de WK-voetbal in Italië. De actie, waarbij steeds zes kaar ten per ronde worden verloot, duurt voort tot kort voor de fina le van het WK-voetbal, die op zondag 8 juli wordt gespeeld. Deelname formulieren zijn verkrijgbaar bij Hij Mannenmode. Op de foto wordt Arnold (derde van rechts) gefeliciteerd door bedrijfsleider Willem Aretz (tweede van rechts) en de overige personeelsleden van Hij Mannenmode in Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 15