29 juni Statenvergadering Zomerconcerten Zeeuwse Koorschool Zeeuws Museum: een bezoek waard Expositie in Zeeuws Museum exclusief leolux design El®- m Ui m x TAPIJT: 120 ROLLEN IN VOORRAAD!, o.a. 159. 189. 99.- 169.- 129.- 79. MAGAZIJN VERKOOP RENAISSANCE B.V HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR: MAT ZONWERING* GORDIJN VELOURS* KAR Verkeer en vervoer Cultuur, onderwijs, sport Het Zeeuws Museum in Middelburg ontwikkelt de laatste tijd verschillende activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Aanleiding om het museum eens wat nader in de schijnwer per te zetten. Wandtapijten Nehalennia-altaren Klederdracht Schilderijen Openingstijden en kosten Het nieuwe model plyos uit voorraad leverbaar in model plyos is comfort en topkwaliteit in een geraffineerde, eigentijdse vormgeving verenigd, pot heeft voor zuid nederland de exclusieve verkooprechten verkregen, om voor haar klanten een bijzondere aanbieding te kunnen doen. want ook de prijs is verras send. behalve plyos vindt u in de showroom natuurlijk ook alle andere leolux modellen, onze vakkundige woonadviseurs laten ze u graag zien. zeeuws Vlaanderen COUPONS TAPIJT 20 TOT 50% KORTING! 59/ MATRASSEN EXTRA VOORDELIG I/Voensdag 20 juni 1990 ABDIJ DE FAAM - DE VLISSINGER Op vrijdag 29 juni vergaderen de Provinciale Staten van Zee land. Op de agenda staan ruim 20 voorstellen. De Staten vergade ren in het openbaar: Statenzaal, Abdijplein Middelburg; aanvang 10.00 uur. Er worden verschillende voor stellen gedaan ter verbetering van verkeerssituaties in Zeeland. Zo vragen Gedeputeerde Staten een voorbereidingskrediet van f 75.000,- voor de verbetering van de Zanddijk in Yerseke, ter plekke van de spoorwegover gang en de aansluiting van de Stationsweg. Het betreft hier een druk punt dat problemen voor automobilisten oplevert, maar vooral voor fietsers. Verder wordt de Staten voor gesteld f 5 miljoen uit te trekken voor de verbetering van de aan sluiting van de Julianastraat in Zierikzee op de provinciale weg S7. Het gaat o.a. om de aanleg van parallelwegen/fietspaden, een fietstunnel en verkeerslich ten. Ook staat een "vereenvou diging" op het programma van de aansluiting van de S7 op de rijksweg N59 bij Zierikzee. Het rijk en de gemeente Zierikzee ne men ook deel aan het project. Gs hebben gekozen voor een scenario waarin eerst in 1996 of later een vaste oververbinding over de Westerschelde zal wor den gerealiseerd. De situatie van de vloot van de provinciale stoombootdiensten is zodanig (5 schepen, terwijl de "Beatrix" na 1994 niet meer kan worden gebruikt), dat er vooral op de lijn Vlissingen- Breskens capaciteitsproblemen zullen ontstaan. De Zeeuwse Koorschool uit Goes geeft traditiegetrouw deze zomer weer een flink aantal con certen in Middelburg en Goes. In Goes wordt opgetreden in de RK Maria Magdalenakerk en in Middelburg in de Koorkerk. De concerten beginnen om 11.00 uur en eindigen om 12.15 uur. De entree is voor iedereen gra tis. In Goes wordt elke dinsdag op getreden, te beginnen op 10 juli en vervolgens t/m 14 augustus. In Middelburg zijn de concerten steeds op donderdag en wel van 12 juli t/m 16 augustus. Het koor telt ongeveer 35 jon gens, in de leeftijd van 7 tot 13 jaar; het staat onder leiding van Evert Heijblok. Men brengt een repertoire dat ten dele bestaat uit religieuze lie deren en ten dele uit volksliedjes van over de hele wereld. Cassettes en CD's van de Koor school zijn tijdens de optredens verkrijgbaar. De staten wordt gevraagd f 1 miljoen beschikbaar te stellen voor een studie voor een ont werp van een nieuwe veerboot. De boerderijenstichting Zeeland en uitgeverij "De koperen tuin" willen voor de Kinderboeken week 1990 een "boerderijen project" tot stand brengen. Op allerlei manieren zal aandacht worden geschonken aan het he den en verleden van de Zeeuw se landbouw en aan de Zeeuwse boerderij. GS willen het project steunen met bijna f 15.000,-. Een bijdrage van f 20.000,- kan worden gegeven aan de ge meente Reimerswaal, ter on dersteuning van de plannen ter verbetering van de bibliotheek voorzieningen in deze gemeente, zo luidt een voorstel van GS. Een project van samenwerkende Walcherse instellingen ten be hoeve van de opvang van an derstalige jongeren zou een eenmalig subsidie kunnen krij gen van bijna f 70.000,-. Hierdoor wordt een structurele oplossing voor de toekomst mo gelijk gemaakt. Het project voorziet in "stoom cursussen" Nederlandse taal en plaatsing in Nederlandse gezin nen en bedrijven. Als het aan GS ligt kunnen de organisatioren van de tweede internationale surfweek voor gehandicapten rekenen op een subsidie van f 20.000,-. Het evenement zal van 25 augustus tot 1 september a.s. worden ge houden in het Zilveren Schor te Arnemuiden. Tenslotte staan er nog voorstel len op de begroting over het in waterschapsverband brengen van gronden bij het waterschap Schouwen-Duiveland, over dracht van een weggedeelte aan Middelburg en het aanbrengen van asfalt op een kruispunt in de weg Haamstede-Westenschou- wen. En voorts: onderzoek naar ande re vorm financiële administratie Zeeuwse bibliotheek, het plan van scholen speciaal en voortge zet onderwijs 1991-1994; subsi die stuurgroep wetenschap pelijke activiteiten; benoeming leden bestuur Veerse Meer; rechtspositie provinciale VVV; diverse begrotingswijzigingen en jaarstukken. IEUWS Het Zeeuws Museum is onder gebracht in de Middelburgse Abdij, het grootste monumen tencomplex in Zeeland, ledereen die is geïnteresseerd in Zeeuwse cultuur en geschiede nis zou er eens een kijkje moe ten nemen. Dat geldt ook voor de "thuisblij vers" in de komende vakantie maanden: een bezoek aan het museum is alleszins de moeite waard. Het valt ook te combine ren met bijvoorbeeld een be zichtiging van het Middelburgse stadhuis, een rondleiding door de Abdij of een bezoek aan het ramschip "Schorpioen". De collectie van het museum is zeer breed: klederdracht, siera den, fossielen, Romeinse vond sten, wandtapijten, porselein enz. enz. Het zou te ver gaan om alle be zienswaardigheden uit de doe ken te doen; enkele belangrijke onderdelen uit de collectie wor den hierna toegelicht. De trots van het museum is een collectie wandtapijten die zijn gemaakt aan het eind van de 16e eeuw, vlak nadat de Zeeu wen een aantal zeeslagen met de Spanjaarden hadden gewon nen. De totale collectie heeft een lengte van meer dan 30 meter bij een hoogte van vier meter. Uiterst gedetailleerd zijn de schepen, manschappen, steden en dorpen in beeld gebracht: sa men vormen ze een "maritiem monument" voor een zeer be langrijke periode uit de tachtigja rige oorlog. De tapijtencollectie is eigendom van de provincie Zeeland. Zij is ondergebracht in een spe ciale zaal en het tapijtenbezit vertegenwoordigt een nauwe lijks op geld te taxeren waarde. Nergens in ons land - en tot ver buiten onze landsgrenzen - valt iets dergelijks te aanschouwen. (Er wordt gewerkt aan de res tauratie van de tapijten; twee bevinden zich in Haarlem; dat hoeft u niet te weerhouden van een bezoek: het merendeel van de collectie is aanwezig). Het museum bezit diverse "Ne halennia-altaren" afkomstig uit Domburg en uit de Oosterschel- de bij Colijnsplaat. Deze beeldhouwwerken zijn ge maakt rond het begin van onze jaartelling. Nehalennia was waarschijnlijk een "Romeins- Tot en met 19 augustus is in het Zeeuws Museum een expositie te zien onder de titel "Kent, en versint, Eer datje mint, vrijen en trouwen in Nederland 1500 - 1800" Deze titel is ontleend aan een spreuk van Jacob Cats, opge nomen in een van zijn boeken over liefde en huwelijk. Het spreekwoord houdt een waarschuwing in aan vrijers en vrijsters niet te trouwen op basis van alleen verliefdheid, geld zucht of "vleselijke begeerte". De partners moesten bij elkaar passsen qua karakter, leeftijd, godsdienst en stand. Door de eeuwen heen hebben schrijvers en beeldende kunste naars zich met dit thema bezig gehouden en met het verschil tussen ideaal en werkelijkheid... De tentoonstelling laat schilderij en zien, talrijke voorwerpen en prenten met als onderwerp o.a. de opvoeding van meisje en jon gen ter voorbereiding op het hu welijk, ontmoetingsplaatsen; huwelijk en religie; trouwbelof ten; de viering van bruiloften en geschenken; de positie van man en vrouw binnen het huwelijk en de vorming van "het gezin". De tentoonstelling is een lande lijk initiatief; zij wordt begeleid door een videofilm, documenta tiemateriaal voor scholen (gratis verkrijgbaar: tel. 01180-26655) en een catalogus f 29,50). Aan te bevelen voor jong en oud! Zeeuwse" godin. Als dank voor een behouden vaart naar Enge land, lieten de schippers een aan de godin gewijd altaar maken. De altaren moeten hebben gestaan in tempels bij Domburg en Colijnsplaat aan de ingang van de het vaarwater dat nu de Roompot heet. Het museum heeft ook dingen die nog veel ouder zijn: bodem vondsten van voor het begin van onze jaartelling; fossiele vondsten uit de Zeeuwse wate ren, zoals schelpen en mam- moetkiezen. Ook is er een kunstzinnige re constructie van een mammoet te zien, die goed in beeld brengt hoe groot zo'n dier is geweest. (Interessant voor kinderen!) Het museum heeft een fraaie historische klederdrachtencol lectie, die goed toont dat ook klederdracht zeer aan mode on derhevig was. Deze collectie wordt gecomple teerd door een fraaie verzame ling authentieke Zeeuwse siera den. In het museum zijn verschillende schilderijen te zien, o.a. van va der en dochter Jan en Charley Toorop. Ook Michiel de Ruyter is vereeu wigd, en wel door Ferdinand Bol. En verder luidt het advies: ga op zoek in het museum en ontdek het Chinees porselein, een Egyptische mummie, een plane tarium, een Zeeuws winkeltje. Delfts aardewwerk, munten en penningen, 17e en 18e eeuws meubilair... Het museum is dinsdag t/m vrij dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag t/m maandag van 13.30 tot 17.00 uur. De entreeprijs voor volwasse nen is f 3,50; voor kinderen t/m 12 jaar f 2,-; een gezin met kin deren t/m 17 jaar betaalt f 11,-; voor 65-plussers, groepen en schoolklassen zijn er verlaagde tarieven. Jxk&.Aj ~r.jj-.yY m Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Pot tel. ned.: 01155-2010. belg.: 0031-1.155-2010 Sie Matic keukenstudio Ie verdieping magazi Marconiweg 12 Tel. 01184-65923 Vlissingen Bij PZEM-centrale achter MTS Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur, zaterdag van 10.00-16.00 uur en maandag 13.30-17.00 uur. m 5 JAAR VLEKVRIJ GARANTIE! Scan-proff. garen Spec, beschermings laag Ondoordringbaar garen 400 breed juten rug nu gelegd p/mtr. PARADE PADIRAC 100% synthetisch 400 cm breed voor zwaar gebruik juten rug 7 jaar garantie nu gelegd p/mtr.,209r' POLO 10% wol vele kleuren, 400 br. nu gelegd p/mtr. DIAMANT vuilwerend behandeld velours, 400 br. nu gelegd p/mtr. VALENCIA 100% polyamide grove nop, 400 breed nu gelegd p/mtr. JOKER 400 breed, 4 kleuren juten rug nu gelegd ZUIVER SCHEERWOL 400 en 500 breed Vele kwaliteiten voorradig grootste sortering wol, synthetisch v.a. 1 tot 12 mtr. lang LEUK PRIJSJE: VINYL 300 breed, div. dessins NU p/mtr. 801190 801200 901190 901200 1201190 130/-190 1401190 1401200 1601200 SG 30 135 149 159 199 219 239 255 SG 35 145 165 175 219 239 259 275 SG 40 wol 185 199 209 219 279 299 329 349 435 SG 44 wol 205 225 235 245 315 345 365 395 460 Binnenvering wol 198 210 220 240 299 325 355 375 455 Latex O.A. 529 570 595 630 798 875 940 1000 1140 ALLE JALOUZIEEN WORDEN GRATIS OPGEMETEN PRECIES OP MAAT VOOR U GEMAAKT KORTE LEVERTIJD

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 13