'Wat is er tenslotte mooier dan kinderen' Admiraalschool met sluiting bedreigd 1 1 5 min. uitvergrotingsservice COMBI BACK Deze week: 1 CASSETTES J.P.A. Rossël tandprotheticus GRATIS NIEUWE FILM! HAPPY BUCCANEER JUBILEUM AANBIEDING ZEER STERKE REISKOFFERS s DIETER HARTMANN HONORAIR CONSUL VOOR DUITSLAND IN ZEELAND Kunstproject voor kinderen van Zonneveld I uxoot i yj os n "Sfeervol tafelen" Files PZC WEEKBLADEN Een eer Bijzondere taak KINDERFEEST OP MIDDELBURGSE VISMARKT OUDERS STARTEN WERVINGSCAMPAGNE Weghalen NIEUWE KUNSTGEBITTEN VOOR DE BESTE FOTO-AFWERKING VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES Bij inlevering van uw volle kleurenrolletje voor ontwik kelen en afdrukken een: (alleen de goede foto's betaalt u) Rollebollen extra dik nylon in verschillende kleuren, merk Jetbag. op= 85 cm 95,-Nu 85,- 80 cm 90.-NU 79.- 75 cm 85.-Nu 75.- 70 cm 80.-Nu 69.- 65 cm 75.-Nu 65.- 1 1 WILKENS BSF ROBB EN BERKING WMF CHRISTOFLE KELTUM Keuze uit 90 modellen bij de cassette-specialist. SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 kwaliteits kodak uitvergrotingen FOTO VERSCHOORE klaar terwijl je winkelt! MIDDELBURG LANGE GEERE 28 01180- 34225 91e JAARGANG NUMMER 25 20 JUNI 1990 De Zeeuwen moeten hun land koesteren Eind mei werd Dl (Diplom In genieur) Dieter Hartmann of ficieel benoemd tot honorair consul voor Duitsland in Zee land. Het is zijn taak om hulp te verlenen, bijvoorbeeld aan Duitse toeristen die hun pa pieren kwijt zijn, een ver keersongeluk hadden of bij overlijden van een reisgezel. Ook zeelieden uit de Bondsre publiek die in de Zeeuwse ha vens af- of aanmonsteren krijgen met deze ere-beambte van het Seemannsambt te maken. Verder past het binnen zijn werk om de (culturele) verbin ding met Duitsland te stimule ren. Bij zijn benoeming op 29 mei herinnerde hij de genodig de aanwezigen er aan dat de betrekkingen tussen Zeeland en Duitsland al oud zijn. „Ik heb er de Kroniek van Zeeland op nageslagen", vertelde hij toen. „Het enige dat ik kon ontdekken was het feit dat al op 13 februari 1846 door ko ning Willem II bij Koninklijk Besluit een concessie werd vedeend aan een Zeeuws- Duitse Spoorweg, voor een treinverbinding tussen Middel burg en Maastricht, zodat Zeeland op een gemakkelijke manier met Duitsland werd verbonden". De benoeming beschouwt de 46-jarige Duitser die nu ruim tien jaar in Zeeland woont en perfect Nederlands spreekt niet bepaald als een ere-laureaat. Met die be noeming is werk aan de winkel, beseft hij. Maar hij kan het aan naast zijn baan als general mana ger Benelux van de Olau Line, peinst hij zelfverzekerd. En in de toekomst als de beide Duitslan- den één worden wordt het alleen maar interessanter. Praten met Dieter Hartmann is IMaaa Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. het Ruhrgebied en in het Rijnland zijn slechts enkele uren verder. In de toekomst wordt de functie van honorair consul voor de Bondsrepubliek Duitsland alleen maar interessanter. „Het is een niet te onderschatten gegeven voor Zeeland, dat voor een deel op de Duitse toerist mikt. Er zul len dan namelijk ook veel men sen uit de huidge DDR hier met vakantie komen". Olau-directeur en honorair consul Dieter Hartmann: toerisme is levensader in Zeeland, er moet gewaakt worden voor het behoud van de kwaliteit er van. praten met een analyticus. Hij waarschuwt voor verkeerde in terpretaties van zijn woorden „waarin uiteraard het germa nisme de boventoon voert". Zee land heeft zijn hart gestolen. Het leven is er goed en heeft kwali teit. „Ik woon in Dishoek en heb geen enkele last van files", verge lijkt de man die in het grote Ham burg opgroeide. Maar men moet blijven waken voor die kwaliteit. De Zeeuwen moeten koesteren wat ze heb ben, klinkt het door in zijn be toog. En met koesteren bedoelt hij zeker niet afschermen. Al dat moois is te exploiteren, maar het moet in goede banen worden ge leid. En de vakantiespreiding moet er dan voor zorgen dat Zee land niet wordt overspoeld met toeristen. „Ik kan wat dat betreft als consul signalen doorgeven aan het ministerie". De vakantie- vierders moeten telkens kunnen genieten van de ruimte en de rust die zowel in de steden als op de stranden zijn te vinden. „Mensen krijgen steeds meer vrije tijd en meer geld. Daar kun je als vakan tieprovincie van profiteren. Toe risme is voor mij een onderdeel dat gestaag kan groeien". De Honorarkonsul der Bundesre- publik Deutschland heeft volgens zijn opvatting in Zeeland een bij zondere taak. „Veel gebieden claimen het centrum van Europa te zijn. Ik denk dat Zeeland dat in het bijzonder kan zijn, ook al van wege de hoge woonkwaliteit hier". Hartmann die getrouwd is en één dochter heeft, somt een aantal voorbeelden op. De afstan den naar grote steden zijn vrij makkelijk te overbruggen. Londen is binnen een uur bereikbaar, als de reiziger de (zijn) Olau- nachtboot neemt en de slaaptijd niet meerekent. Parijs ligt op z'n vier uur rijden als de PSD vaart, Brussel is binnen anderhalf uur te bereiken en Rotterdam ligt op nauwelijks een uurtje met de au to. Ook de grote Duitse steden in Dat een Olau-man consul werd lag eigenlijk voor de hand. „We verwerken hier enorm veel Duit sers op weg naar Engeland of te rug. Ook zijn we gemakkelijk te bereiken, ons bedrijf ligt aan het einde van de A58. Bovendien be schikt de Olau Line over modern communicatie-apparatuur. In m'n eentje kan ik dat werk overigens niet af. Ik heb veel hulp van m'n secretaresse die de standaardza ken afwikkelt. Ik heb nooit ge dacht: waar ben ik nu in vredesnaam aan begonnen. Ik t vind het een eer om mijn land te vertegenwoordigen. Ik ben er van overtuigd dat ik het aan kan, zon der wat dan ook te verwaarlo zen". Over Duitsers wordt nog wel eens gezegd dat ze niet geliefd zijn, worden 'moffen' genoemd. Ook Zeeuwen doen nog wel eens minderwaardig over hun ooster buren. Hartmann noemt het vooroordelen en heeft zelf erva ren dat Duitsers gastvrij worden ontvangen. „Zelfs toen ik hier net woonde en probeerde Neder lands te praten antwoordden de winkelmeisjes in het Nederlands. De mensen beseffen dat het toe risme een levensader is. Boven dien komen jaarlijks honderdduizenden Duitsers hier hun vakantie vieren. Als ze echt slecht behandeld werden zou dat wel te merken zijn. Er komen steeds meer Duitsers hier met vakantie". Mevrouw C. Bouwense voor haar woning op de Vismarkt in Middelburg. Het kinderrevalidatiecentrum Zonneveld in Oostkapelle heeft negen bijzondere kunstwerken gekocht. Het is de bedoeling dat deze kunstwerken de zintuigen prikkelen van de kinderen die op Zonneveld verblijven. Het kunstproject kwam tot stand door contacten van de kunst commissie van Zonneveld en Syl via de Ridder van het MDGO in Vlissingen. Vorm, kleur, materi aalgebruik èn het feit dat ze de kunstwerken mogen aanraken, maken het project aantrekkelijk voor kinderen. Op de Vismarkt in Middelburg wordt zaterdag 23 juni van 13 tot 18 uur een groot kinderfeest gehouden. De organisatie is in handen van de 70-jarige me vrouw C. Bouwense. Zij is al zo'n vijftien jaar actief met de organi satie en begeleiding van een maandelijkse speelmiddag voor kinderen uit de wijk Zuid-West- Centrum. Dit jaar woont ze pre cies veertig jaar aan de Vismarkt. „Het leek me daarom leuk om ter gelegenheid van beide feiten een groot kinderfeest te houden hier op de Vismarkt", vertelt me vrouw Bouwense. Dat idee wordt dus aanstaande zaterdag werkelijkheid. Tevens vindt er een reünie plaats van kinderen die de afgelopen vijftien jaar deel heb ben genomen aan de maandelijk se speelmiddag. Na veertig jaar is het nog steeds leuk wonen op de Vismarkt vindt mevrouw Bouwense. „Er is altijd wat te doen. Er zijn regelmatig kunst- en antiekbeursen, rom melmarkten of andere feestelijk heden. En als er niets speciaals is dan zie je hier betrekkelijk veel toeristen. Je zou er wel een boek over kunnen schrijven". Me vrouw Bouwense is een bijzon der actief lid van het wijkcomité Zuid-West-Centrum Middelburg en daardoor tot ver buiten de wijk een bekende verschijning. WÊtmÊmÊÊÊmmanÊmmmm De Admiraalschool aan de Trompstraat in Middelburg wordt bedreigd met sluiting. Als deze basisschool voor christelijk on derwijs op 16 januari 1991 - de officiële peildatum - niet be schikt over het noodzakelijke minimum aantal van 75 leerlingen, worden de deuren aan het eind van dat schooljaar definitief gesloten. Niet alleen de kinderen vinden dit jammer, maar vooral ook de ouders. Zij kijken daarbij naar de voordelen die het heeft voor hun kinderen om les te krijgen op een kleine school. Hoewel er tegen deze overheidsmaatregel weinig valt in te brengen, wensen de ouders zich voorlopig nog niet neer te leggen bij een mogelijke sluiting. Via het verspreiden van een brief en het zoeken van de publiciteit zijn ze dan ook be gonnen met een wervingscampagne. In 1982 bestond de Admiraal school 75 jaar. Toen nog reden om er een knallend feest van te maken. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen stilaan terugge lopen, voornamelijk als gevolg van een dalend geboortencijfer. „Momenteel is de wettelijke re geling zo, dat je maximaal twee jaar lang onder het minimum aantal van 75 leerlingen mag zit ten", legt mevrouw F. Frumau, één van de ouders uit. „Als dat op de peildatum van het derde schooljaar - voor de Admiraal school is dat dus op 16 januari 1991 - nog het geval is, dan is het gebeurd. Dan wordt de school aan het einde van dat schooljaar gesloten en moeten de kinderen worden ondergebracht in één van de acht overgebleven christelijke basisscholen in Middelburg. Met alle gevolgen vandien". Volgens de ouders heeft het zo z'n nadelen als hun kind moet overstappen naar een andere school. „Het leskrijgen in kleine groepen is natuurlijk ideaal", me nen mevrouw M. Oostdijk en me vrouw J. Reinhoudt, die eveneens kinderen op de Admi raalschool hebben, „leder kind krijgt op deze manier meer aan dacht. De meeste andere scholen in de omgeving hebben veel gro tere klassen. Dat wordt nog erger als die scholen onze kinderen er bij krijgen. Wat wij nu gaan doen is via een huis-aan-huis brief de bewoners van niet alleen onze wijk, maar ook van naburige wij ken duidelijk maken wat de voor delen zijn van een kleine school. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die het absoluut niet bolwerken in een klas met dertig tot veertig kinderen. Die doen het vrijwel ze ker een stuk beter in kleinere groepen. Dat is al bewezen, want zo zijn er nu al een aantal op de Admiraalschool terecht gekomen". Directeur J. Jasperse onder schrijft het initiatief van de De Admiraalschool aan de Trompstraat in de Middelburgse wijk 't Zand. ouders. Hoewel hij nog maar sinds augustus 1989 aan de Ad miraalschool werkt, vertrekt hij per 1 augustus van dit jaar al naar de Rentmeesterschool. Hij geeft toe dat dit alles te maken heeft met de dreigende sluiting. „Het is niet zo simpel dat je zo maar kinderen kunt weghalen bij andere scholen die bijvoorbeeld erg vol zijn", legt Jasperse uit. „Het aantal leerkrachten is name lijk gebonden aan het aantal leer lingen. Al haal je maar drie of vier kinderen weg dan kan dat net de grens zijn waarop er een leer kracht ontslagen moet worden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit of ouders hun kind wel naar een an dere school willen laten gaan. Maar sluiting zou toch jammer zijn. Als de peildatum een jaar werd uitgesteld zouden we veel beter zitten. Er zijn namelijk heel veel kinderen in de wijk die vol gend jaar vier worden". Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN De speelmiddag voor kinderen van 4 tot 10 jaar is één van die activiteiten. Vijftien jaar geleden begon ze er mee, nadat iemand anders er mee ophield. „Ik wilde dat toen wel proberen. Het leek me wel leuk. En dat is aardig uit gekomen. Als ik het nog vijf jaar vol kan houden, zal ik het zeker blijven doen. Wat is er tenslotte mooier dan kinderen". De speelmiddagen worden ge houden in gebouw De Schakel. „De leiding en begeleiding hou ik zo beperkt mogelijk", legt me vrouw Bouwense uit. „De kinde ren (zo'n tien tot vijftien in getal) hoeven niets en moeten niets. Ze komen binnen en gaan lekker rol lebollen. Nou, dat is prima. Heb ben ze zin om een tafel op z'n kop te zetten en met kleden een huis of een boot te bouwen, ook goed. Ik neem meestal wel wat plak- en tekenmateriaal mee en help ze als ze dat willen. Voor de rest gaan ze hun gang maar". Het kinderfeest op de Vismarkt moet iets groter worden. Ook dan kunnen de kinderen actief en creatief bezig. Zo is er onder meer ballengooien, zaklopen, snoephappen, pijltjes gooien en grabbelen. Voor de ouders is er een terras waar ze zichzelf kun nen voorzien van een kop koffie Dat het druk zal worden is vol gens mevrouw Bouwense vrijwel zeker. „We hebben enkele jaren terug ook zo'n feest gehouden en hoewel het toen heel slecht weer was zijn er zeker honderd kinde ren met hun ouders geweest". OPEN TAC-TIC DART TOERNOOI Aanvang: 20.00 uur Op*n OOOO oioo uur D«k*n#tra*t Vllo«lng«n Tol. 01164 12347 •x •X --HP Uw reis waar ook naar toe, begint met een jubileum aanbieding van I !x •x :X V. V. OO LEDERWAREN >v m< w LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1