De Gouden Fles voor Du Théatre McDonald's prijsvraag DOE HET ZELF ml pil 1st fil St® Kwa I iteitssysteem voor bedrijven Open Universiteit zet deuren open SERVICEKOSTEN Rennen door de Marca-winkel TAPIJT: 120 ROLLEN IN VOORRAAD!, 0.a. 189. 79. MAGAZIJN VERKOOP RENAISSANCE B.V. HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR: MAT ZONWERING "GORDIJN VELOURS* KAR Middelburgs Koffiehuis biedt iedereen wat wils CHALET SPEELHUIS IMog steeds illegale telefoons Winkelcentrum Vlissingen houdt een Italiaanse week Etappe-schuif bij Buckler Antiekbeurs op zomerse Vischmarkt Trillingen in huizen boven toegestane norm Monica Ramana Miss Buccaneer ililliiiP Door drs. Thomas Klabbers 01184-17810 01180-84000 5 JAAR VLEKVRIJ GARANTIE! PARADE PADIRAC POLO DIAMANT COUPONS TAPIJT 20 TOT 50% KORTING! VALENCIA JOKER ZUIVER SCHEERWOL LEUK PRIJSJE: VINYL MATRASSEN EXTRA VOORDELIG Woensdag 13 juni 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER UIT HET ZAKENHART Vriendelijk omarmd door Ronald McDonald en geflankeerd door zijn broer werd de achtjarige Marvin van Belzen als winnaar van de McDo nald's prijsvraag op de foto gezet. Op de vraag of het kindermenu 'Happy-Meal' heet, gaf Mar vin 'Ja' als juiste antwoord. Hij werd uit de on geveer veertig juiste inzenders als winnaar gekozen en mocht zodoende samen met z'n fa milie bij McDonald's komen eten. In het Etablissement Thermal in de Belgische «tad Spa kreeg het echt paar Lot en Rob Zuidam van Café-Restaurant Du Théatre Middelburg vorige week De Gouden Fles 1990 met het daarbij behorende Diplo me d'Honneur uitgereikt. Deze eer viel hen te beurt, omdat zij 'bij voortduring tot volle tevredenheid van hun gasten elke drank op de juiste wijze serveren'. De onderscheiding is enkele jaren geleden in het leven geroepen door Spa Monopole België. Opzet was om te komen tot een waardevolle onderscheiding voor Nederlandse horecabedrij ven, die een kwalitatief hoogwaardig drankenassortiment voeren. Het Akoestisch Adviesbureau M.O. van Lienden uit Zoute- lande heeft in opdracht van de bewoners van de Middel burgsestraat in Oost-Souburg onderzoek gedaan naar de mate van trillingen in de hui zen, veroorzaakt door passe rend zwaar verkeer. De bewoners zeggen vooral hin der te ondervinden van de ZWN-bussen van lijn 57. Het trillingsrapport, dat naar aanleiding van het onderzoek is opgesteld, geeft aan dat er inderdaad te veel trillingshin- der wordt ondervonden van middelzwaar verkeer. De pas serende ZWN-bussen leveren volgens het rapport hieraan een belangrijke bijdrage. 'Van wege de slappe ondergrond is het wegdek, bestaande uit betonklinkers, zodanig door voertuigen gedeformeerd, dat gemakkelijk trillingen ont staan. Deze trillingen worden dan ook fysiek zeer duidelijk in de woningen gevoeld. Het wooncomfort wordt hierdoor ernstig nadelig beïnvloed', al dus het trillingsrapport. Het trillen is volgens de bewoners van de Middelburgsestraat nog toegenomen nadat de straat enige tijd geleden is op gebroken voor de aanleg van een waterleiding. Het rapport is onder meer toe gezonden aan het gemeente bestuur van Vlissingen en aan de directie van de ZWN in Zie- rikzee. De bewoners dringen in een begeleidend schrijven aan op een gesprek met beide instanties. Bedrijfsleidster Brigitte van den Borst en medewerkster Anita de Visser in het Middelburgs Koffiehuis. Miss Monica Ramana. Monica Ramana werd onlangs in Vlissingen verkozen tot Miss Buccaneer. Dat gebeurde in het etablissement met de gelijke naam als aan de charmante miss werd toegekend. Een reischeque, champagne en bloemen werden als beloning uitgereikt. In tapperij, happerij, visspeciali- teitenrestaurant Happy Bucca neer treedt donderdag 14 juni de Rotterdamse zangeres Sue Ann op. Ze komt voor het voetlicht met allerlei popmuziek, ook uit de jaren zestig. Aan de Langeviele 61, waar voor heen nog bloemen en planten verkocht werden, is het nu mo gelijk een bakje koffie of thee of een glaasje frisdrank te nuttigen, met daarbij een broodje of gebak. Bloemenwinkel Fleur 2000 heeft namelijk plaats gemaakt voor het Middelburgs Koffiehuis, een rui me en sfeervolle gelegenheid waar het goed rusten is na een paar uurtjes winkelen. Met in het voorste gedeelte een inrichting van donkerbruine stoelen en ta fels en achterin een serre inge richt met rieten stoelen en tafels, ademt dit nieuwe koffiehuis een gemoedelijke sfeer uit. Het Middelburgs Koffiehuis doet haar naam eer aan door de na druk te leggen op koffie en thee met iets daarbij. „We verkopen ook frisdranken en voor de lief hebber is er zelfs een borrel bij de koffie te krijgen, maar alles draait toch zoveel mogelijk rond deze De evenementencommissie van de Winkeliersvereniging Win kelcentrum Vlissingen heeft de winkeliers opgeroepen om de etalages in Italiaanse sfeer te brengen. De oproep is gedaan in het kader van een Italiaanse week (11 tot en met 16 juni) die de winkeliers organiseren in verband met de Wereldkampioen schappen Voetbal in Italië. De evenementencommissie heeft overigens meer pijlen op haar boog. Zo staan voor zaterdag 16 juni voetbalspelletjes op het programma. Deze worden gehouden op de Oude Markt en staan in het teken van Vaderdag, een dag later. Op diezelfde dag is er een wedstrijd touwtrekken tussen winkeliers. Voor alsnog staat een Passageteam (St. Jacobspassage) en de 'rest' van de winkeliersvereniging Winkelcentrum Vlissingen tegenover elkaar. twee warme dranken, die in vele variaties verkrijgbaar zijn", vertelt bedrijfsleidster Brigitte van den Borst. „Daarbij worden hapjes geserveerd als verse belegde broodjes, stokbrood, croissants en gebak. Om het voor iedereen aantrekkelijk te maken, hebben we voor mensen die op dieet zijn zoutloos beleg, suikervrij gebak, zoetjes voor in de koffie of thee en suikervrije frisdrank. Zelfs het ouderwetse glaasje 'ranja met een rietje' (zonder prik dus) heb ben we op onze lijst staan". De inrichting is eenvoudig en comfortabel. De witte wanden zijn voor het grootste gedeelte versierd met ingelijste foto's van het vooroorlogse Middelburg. Eén wand is nog helemaal kaal. „Die stellen we beschikbaar aan jonge kunstenaars, die hier hun werk willen exposeren", legt Bri gitte uit. „Het werk moet wel een beetje passen bij de inrichting vinden wij". Belangstellenden kunnen zich aanmelden in het koffiehuis. „Een persoonlijke sfeer vinden we belangrijk", ver volgt Brigitte „Dus niet alleen maar routinematig je werk doen, maar ook tijd nemen voor een praatje met de klanten. Verder gaan we binnenkort een speciale kinderhoek inrichten met wat speeltjes en dergelijke, zodat va ders en moeders op hun gemak van hun koffie kunnen genieten". Het Middelburgs Koffiehuis is ge opend van dinsdag tot en met za terdag van 10 tot 17.30 uur en op donderdag (koopavond) tot 21 uur. m S|§ Het Innovatie Centrum Zeeland (ICZ) houdt woensdag 20 juni vanaf 19.30 uur een voorlich tingsbijeenkomst voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in het op zetten van een kwaliteits systeem. Er wordt daarbij ondermeer gekeken naar de kwa liteitszorg bij het COVRA-project. De bijeenkomst vindt plaats in hotel Arneville aan de Buiten ruststraat in Middelburg. Het ICZ houdt deze voorlichtings bijeenkomst, omdat de eisen die aan produkten (bijvoorbeeld ge bouwen) en diensten worden gesteld, steeds hoger worden. Klanten willen vaak vooraf beoor delen of een bedrijf kan voldoen aan de gemaakte afspraken. Een aantoonbaar kwaliteitssysteem is dan ook noodzakelijk. De directie van de COVRA bv (Centrale Organisatie Voor Radio actief Afval) heeft toestemming gegeven om aan de hand van het project in de gemeente Borsele, het standpunt van de opdracht gever duidelijk te maken. De voorlichting is gericht op op drachtgevers en op bedrijven die als hoofdaannemer, onderaanne mer of toeleverancier nu of in de toekomst betrokken zijn bij nieuwbouw- of onderhoudspro- jecten. Slechts 9 platen 12 mm water vast multiplex van 122 x 244 cm zijn er nodig voor de wanden van dit aantrekkelijke speelhuis en 4 panelen 15 mm dik multiplex voor het dak. De vloer wordt ge maakt van vloerdelen op een fun dering van betonblokken en verder zijn er natuurlijk de nodige vurehouten latten nodig om dit mooie huis te bouwen. Het dak van het huis op de foto heeft houten daksingels doch u kunt hiervoor ook bitumineuse dakbe dekking met leislag nemen. Het huis heeft een vloeroppervlak van ca. 2,5 x 3 meter en het is 3 meter hoog. Indien u van plan bent om het speelhuis later als tuinhuis te gebruiken als de kin deren zijn opgegroeid, plaats het dan zodanig in de tuin dat er vol doende toegangsruimte is voor een grotere achterdeur die u later kunt aanbrengen. De bouwtekening van dit speel huis is met duidelijke instrukties, materiaallijsten eg, detailtekenin gen op ware grootte voor de on regelmatig gevormde delen. U kunt hem bestellen door f 15,— over te maken op postrek.nr. 3567600 van Karweipost, Vleu ten, onder vermelding van •bestelnr. 1678 F/VI. Na ont vangst van uw overboeking krijgt u hem per omgaande toe gestuurd. Wie meer wil weten over de studiemogelijkheden bij de Open Universiteit kan zater dag 23 juni terecht in het stu diecentrum Middelburg gevestigd in de Zeeuwse Bi bliotheek. Tijdens de open dag die dan van 10 tot 15 uur wordt gehouden geven de studieconsulenten en studie begeleiders van het centrum uitleg en individueel advies over het onderwijsaanbod van de Open Universiteit. Het aanbod van de Open Uni versiteit in Middelburg is in middels uitgegroeid tot meer dan 120 cursussen en 21 stu dierichtingen. Dit aanbod stelt studenten in staat thuis, in ei gen tempo en met begelei ding vanuit het studiecentrum een studie op maat te volgen. Tijdens de open dag is de nieuwe studiegids 1990/1991 te verkrijgen. Verder liggen in het studiecentrum alle tot nu toe verschenen cursussen ter inzage. De wielerploeg van Jan Raas heet tegenwoordig Buckler- ploeg, naar de nieuwe sponsor. Voor de wielerliefhebbers in Ne derland is speciaal de Buckler Tour de France etappe-schuif ontwikkeld. Deze handige weg wijzer bij het volgen van de 'Tour' is gratis verkrijgbaar bij aankoop van een krat Buckler bier. Door het verplaatsen van de schuif wordt kennis gemaakt met de coureurs van de Buckler- wielerploeg met daarbij gegevens als het aantal starts in de Tour de France en het aantal etappe over winningen. Daarnaast een etappe-schema met datum, plaats en het aantal af te leggen kilometers. Ook zijn er histori sche feiten in opgenomen en is er een overzicht van de nummers één, twee en drie in de Tour de France sinds 1970. De Stichting Vergelijkend Waren Onderzoek (VWO) heeft nogal wat telefoons aangetroffen, die niet voorzien zijn van een goed keuringsnummer van het mini sterie van Verkeer en Waterstaat. Aankoop van een niet goedge keurd toestel raadt de Stichting af, omdat hiermee gemakkelijk storingen kunnen ontstaan op het telefoonnet. Het goedkeuringsnummer wordt door het ministerie afgegeven, wanneer het toestel na keuring voldoet aan de eisen voor aan sluiting op het telefoonnet. De Stichting VWO vraagt zich af of er wel voldoende controle plaats vindt. Niet goedgekeurde toestel len mogen immers sinds 1 januari 1989 niet meer verkocht worden! Op het verzoek van de Stichting VWO om passende maatregelen te treffen heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat tot op he den nog niet gereageerd. De Stichting VWO raadt de aspirant-koper van een telefoon aan te controleren of het toestel is voorzien van een blauwe goed keuringssticker. Is dat niet het geval dan wordt aankoop door de Stichting afgeraden. föKSTREEKS Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg Momenteel heeft de huur van uw huis enige aandacht nodig. Mis schien moet u binnenkort huur subsidie aanvragen en ook de jaarlijkse huurverhoging komt er aan. Daarom wilde ik de komen de weken 'ns even bij deze onderwerpen stilstaan. Deze week om te beginnen de service kosten. De kosten van woonruimte kun je in tweeën splitsen: de kale huur en de servicekosten. De kale huur betaal je voor het zoge naamde "enkele gebruik van de woonruimte". De meeste men sen betalen hun huisbaas ge woon kale huur en regelen zelf de rest. Soms levert de huisbaas extra diensten. Bijvoorbeeld verwar ming, glazen wassen of het on derhoud van de gemeenschappelijke tuin. Voor die extra diensten mag hij servi cekosten rekenen. Nooit meer dan de werkelijke kosten, want anders is het een verkapte vorm van huur. Wanneer hoort iets nou onder de kale huur en wanneer onder ser vicekosten? Verplichtingen van de huisbaas moet hij zelf uit de huuropbrengst financieren. Het groot onderhoud en het onder houd van een lift of het installe ren van een centrale verwarming bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die aan het onroerend goed verbon den zijn en daarom ten laste van de huisbaas komen. De huurder heeft ook verplichtin gen: het kleine onderhoud en het bijhouden van de tuin, het beta len van gas-, water- en electrici- teitskosten (ook van gemeenschappelijke voorzienin gen zoals een lift en portiekver lichting). Als u met uw huisbaas afspreekt dat hij zulke taken van u overneemt, mag hij daarvoor servicekosten rekenen. markt vindt plaats op donder dag 14 juni van 9 tot 16 uur. Op deze dag zijn een aantal deskundigen aanwezig, om de door particulieren meege brachte oude en antieke spul- Gedurende de zomermaan den juni, juli en augustus wordt er op de Vischmarkt in Middelburg regelmatig een antiek-, kunst- en curiosa- markt gehouden. De eerste len gratis te taxeran en er eventueel iets over te vertel len. Meer informatie is ver krijgbaar via telefoonnummer 01180-38595. Ella Kole-Stroband (rechts op de foto) en haar dochter Wendy uit Oost-Souburg hadden afgelopen zaterdag geluk. Zij wdnnen namelijk de hoofdprijs in de Marca-wedstrijd 'Win een koffer vol vakantie mode'. Tien minuten kregen de dames de tijd om voor zichzelf en eventuele familieleden zomerkleding uit te zoeken en in de koffer te pakken. Dat was rennen dus. In een tempo dat op de olympische spe len niet zou misstaan, doorkruisten moeder en dochter de Marca- winkel. Na afloop bleek aan de kassa dat ze voor ongeveer duizend gulden in de koffer hadden gepakt. (fotografie: Eduard EngeI) jf manaziinverkooD Marconiweg 12 Tel. 01184-65923 Vlissingen Bij PZEM-centrale achter MTS Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur, zaterdag van 10.00-16.00 uur en maandag 13.30-17.00 uur. f Scan-proff. garen Spec, beschermings laag Ondoordringbaar garen 400 breed juten rug nu gelegd p/mtr. 100% synthetisch 400 cm breed voor zwaar gebruik juten rug 7 jaar garantie 10% wol vele kleuren, 400 br. nu gelegd p/mtr. nu gelegd p/mtr. _209^~ vuilwerend behandeld velours, 400 br. nu gelegd p/mtr. grootste sortering wol, synthetisch v.a. 1 tot 12 mtr. lang 100% polyamide grove nop, 400 breed nu gelegd p/mtr. 400 breed, 4 kleuren juten rug nu gelegd 400 en 500 breed Vele kwaliteiten voorradig 300 breed, div. dessins NU p/mtr. 80/190 801200 90/190 90/200 120/190 130M90 140/190 1401200 160/200 SG 30 135 149 159 199 219 239 255 SG 35 145 165 175 219 239 259 275 SG 40 wol 185 199 209 219 279 299 329 349 435 SG 44 wol 205 225 235 245 315 345 365 395 460 Binnenvering wol 198 210 220 240 299 325 355 375 455 Latex O.fl. 529 570 595 630 798 875 940 1000 1140 ALLE JALOUZIEEN WORDEN GRATIS OPGEMETEN PRECIES OP MAAT VOOR U GEMAAKT KORTE LEVERTIJD

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 7