lil Braderie Waarschuwing! Vreemde muntjes Bureau Sociaal Raadslieden Collecte Anjer fonds Verkeersregels: uw veiligheid! Verkeer Asielzoekers centrum Hinderwet Bestemmingsplan Vergunning Werk in uitvoering Parkeer kelder Toespraken Zeskamp GEMEENTE MIDDELBURG ■Week» Tafeltje Dekje DE FAAM Woensdag 13 juni 1990 )or het oog van de Lange Jan Deze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, Telefoon 75000, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. A De Maisbaai is afgestolen in ver band met de herstraling rondom de flats. Op donderdag 14 en vrijdag 15 juni is in verband met de braderie de parkeerkelder extra geopend tot 22.30 uur. Ter gelegenheid van de herden king van het bombardement op Middelburg werd op 17 meij.l. in de Nieuwe Kerk een herden kingsplechtigheid gehouden. Tij dens deze plechtigheid werden door burgemeester mr. C.G.J. Rut ten, prof. dr. J.C.H. Blom, prof. mr. I.A. Diepenhorst en drs. M. C. Verburg toespraken ge houden. Vanaf heden kunt u deze toespraken gratis verkrijgen bij Bureau Voorlichting van de ge meente op het adres Stad huisstraat 2. In de reeks van feestelijke gebeur tenissen wegens het vijfentwintig jarig bestaan houdt de openbare basisschool "De Zuidburch" in Middelburg op zaterdag 16 juni a.s. een zeskamp. Het sport- en spelfeest waaraan de leerlingen en hun gezinsleden deelnemen, wordt 's morgens vanaf tien uur op het speelplein van de school gehouden. De organisatie van deze sport- en spelmorgen is in handen van de studenten van de school voor sport en beweging (het CIOS) in Goes. "Tafeltje Dekje" is een activiteitt van de U.V.V. voor ouderen en zieken, die zelf niet voor een war- me maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 01180-38570. Het bezorgen ge beurt ook op deze dagen. Menu van 18 juni 1990 tot en met 23 juni 1990 maandag rundvlees, groentemix, aard appelen dinsdag runderlapje, appelen woensdag kwartponder, aardappelen donderdag gehakt, erwten/wortelen, puree vrijdag macaroni met ham en kaas zaterdag wat de pot schaft andijvie, aard- sperziebonen, Donderdag, vrijdag en zaterdag is een belangrijk gedeelte van het centrum van Middelburg gereser veerd voor de kraampjes, stallet jes en podia van de jaarlijkse braderie. Daarom zullen de op het kaartje met een getrokken lijn aangege ven straten tijdens de braderie worden afgesloten voor alle ver keer. Het gaat hierbij dus om de belangrijkste Middelburgse win kelstraten. De bussen van lijn 56, 57 en 58 zullen deze dagen een andere rou te rijden en daarbij niet de Markt aandoen. De binnenkomende bussen rijden via de Seissingel, de Tangent, Koestraat, Hoogstraat, Turfkaai en verder volgens de normale route. Passagiers voor het centrum dienen uit te stappen aan de halte in de Koestraat. De bovengenoemde busroute is op het kaartje met een stippellijn aangegeven. Stadhuis in de steigers Het schitterende gotische stadhuis van Middelburg blijft deze zomer voor een gedeelte aan het oog ont trokken door een lelijke steiger. De toerist die een foto van de fraaie voorgevel wil maken is dit jaar aangewezen op een prent briefkaart uit de boekhandel. Waarom dit ongemak? De gevel van het Middelburgse stadhuis wordt langzaam aange tast door milieu en niet te vergeten de duiven. In 1987 is al een gedeelte gerestau reerd, er zijn toen onder andere twee zogenaamde spuwers ver nieuwd. Deze zijn door kunste naar Peter de Jong gebeeldhouwd uit de natuursteen waarmee het stadhuis is opgebouwd. Hj heeft meer dan veertig jaar geleden het herstel van het stadhuis na de oor log geleid. Dit jaar wordt de hele gevel aan de marktzijde aangepakt, te be ginnen bij het gedeelte boven de Vleeshal. De werkzaamheden worden onderbroken als de kermis er staat. Een plaatselijke aanne mer, gespecialiseerd in restauratie werken, maakt onder toezicht van monumentenzorg en met behulp van het vakmanschap van kunste naar de Jong zo goed als mogelijk is, de tand des tijds ongedaan. De afgevallen gedeelten worden opnieuw gegoten en aangebracht. Hiervoor wordt een restauratie- mortel gebruikt. Gedeeltelijk wordt de gevel ook opnieuw ge voegd, omdat de oude mortel de natuursteen te veel wegdrukt. De afgeschilderde stukken na tuursteen worden alleen schoon- geborsteld. Het spreekt vanzelf dat het ver keer enige hinder van dit feeste lijk gebeuren zal ondervinden. Het is daarom aan te bevelen au to's op de parkeerterreinen aan de rand van de stad te laten staan. Van tijd tot tijd wordt de politie geconfronteerd met klachten over het aantreffen van weggeworpen injektiespuiten en/of naalden. Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn deze reeds aangetroffen (o.a. omgeving Poortershove en omgeving speelplaats Westerschel- destraat). Belangrijk: - wees voorzichtig (pas op voor besmetting) - houdt ze uit de buurt van kinderen - doe ze bij aantreffen in een deugdelijke verpakking Aangetroffen injektiespuiten en/of naalden kunnen worden ingele verd bij de gemeentepolitie Middelburg. Van hieruit wordt er voor gezorgd dat ze worden vernietigd. In het kader van de fondsenwer ving ten behoeve van het geadop teerde jongereninstituut op de Kaapverdische Eilanden werd vo rig jaar voor de eerste maal een vreemde muntjes-actie gehouden. De bedoeling van deze actie was dat u uw overgehouden vakantie- munten niet in een la, kast of oude portemonnaie bewaarde maar in een collectebus bij Bu reau Voorlichting op het adres Stadhuisstraat 2 stopte. Vorig jaar werd op deze manier onge veer ƒ2.000,— opgehaald. De vreemde muntjes-actie wordt herhaald. Vanaf heden kunt u uw overgebleven muntjes kwijt in de bus bij Bureau Voorlichting. Alle soorten munten zijn welkom. Na het vakantieseizoen zal worden geteld hoeveel geld er binnen is gekomen. Al het geld gaat naar het jongereninstituut op de Kaap verdische Eilanden: het project dat de gemeente Middelburg met de zustersteden Vilvoorde, Fol kestone en Nagasaki adopteerde. Van de opbrengst zullen wij u na de zomer op de hoogte stellen. foto: J. Wolterbeek Vorig jaar bracht de actie f 2000,— op Sinds december 1989 bestaat er in Middelburg een Bureau Sociaal Raadslieden. Vanaf de opening zijn er al een kleine 200 huipaan- vragen binnengekomen. 90°/o van deze vragen zijn afkom stig van bewoners uit Middel burg. De rest uit de regio Walche ren. De meeste vragen gingen over belasting, huursubsidie en over sociale zekerheid, met name over arbeidsongeschiktheidsuit keringen, werkloosheidsuitkerin gen en kinderbijslag. Hoewel veel mensen de weg naar het Bureau Sociaal Raadslieden gevonden hebben, bestaat er de indruk dat nog niet iedereen van het bestaan afweet en met wat voor vragen men er terecht kan. Het Prins Bernhard Fonds en de Anjerfondsen vieren dit jaar hun 50-jarig bestaan. Het Prins Bernhard Fonds en de Anjerfondsen zijn belangrijk voor de cultuur en het natuurbe houd in Nederland. In het jubi leumjaar hebben zij daar 19 miljoen voor beschikbaar. Ook in Zeeland kan het Anjer fonds niet worden gemist. In de afgelopen 10 jaar heeft het ruim 2,3 miljoen aan de cultuur en het natuurbehoud beschikbaar gesteld. Zeker 40% daarvan kwam ten goede aan de amateu ristische muziekbeoefening (mu ziekkorpsen en zangkoren) in de ze provincie. De laatste jaren wordt een steeds groter beroep op het Prins Bern hard Fonds en de Anjerfondsen gedaan. De belangstelling voor cultuur en natuurbehoud nemen nu eenmaal toe. Het fonds pro beert aan die grotere vraag te vol doen. Zo heeft het Anjerfonds Zeeland vorig jaar bijna 350.000,uitgekeerd aan 75 aanvragers, gespreid over de hele provincie. En dit jaar zijn al weer 33 verzoeken gehonoreerd met een bedrag van 105.000,—. Van 18 tot en met 24 juni a.s. gaan ook in Zeeland vele koliek- tanten - vaak leden van de cultu rele verenigingen - op pad om geld in te zamelen. In de afgelo pen jaren heeft de Anjerkollekte in Zeeland ongeveer 75.000,— per jaar opgebracht. Wat is liet Bureau Sociaal Raadslieden? Het bureau sociaal raadslieden wijst de burger de weg in het doolhof van regels en instanties. U kunt er terecht voor gratis in formatie en advies over de meest uiteenlopende vragen. De sociaal raadsman/-vrouw behandelt uw gegevens vertrouwelijk dus er wordt met niemand ongevraagd over gepraat. Waarmee kunt u bij liet Bureau Sociaal Raadslieden terecht? Elk Bureau Sociaal Raadslieden heeft vaste spreekuurtijden en is telefonisch bereikbaar. U kunt dus tijdens het spreekuur langs komen of bellen. Dan krijgt u antwoord op vragen over: Bijstand, huursubsidie, studiefi nanciering, belasting, huwelijk, echtscheiding, erfrecht, arbeids- en ontslagkwesties, huurovereen komsten, ziektewet en de wao, aow, ww etc.. Het zouden vragen kunnen zijn zoals bijvoorbeeld: "Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn uitkering?" of "Wat zijn de gevolgen als ik ga samen wonen?" of "Wanneer kom ik in aanmerking voor kinderbijslag?" De sociaal raadsvrouw/-man helpt u ook bij het invullen van formulieren, zoals het belasting biljet, het formulier voor kwijt schelding van onroerend-goed- belasting, het formulier voor huursubsidie of studiefinancie ring. Bij het Bureau Sociaal Raadslieden kunt u ook terecht voor het opstellen van brieven of beroeps- en bezwaarschriften. Ook al kan de sociaal raadsman/- vrouw een vraag zelf niet beant woorden, dan zal hij u altijd ver wijzen naar een instelling of in stantie waar men dat wel kan. Waar kunt u het Bureau Sociaal Raadslieden vinden? Het bureau in Middelburg kunt u vinden op de Breestraat 15 en de spreekuurtijden zijn: ma. en woe. van 14.00-16.00 uur en di. en do. van 9.00-12.00 uur. De raads vrouw is telefonisch bereikbaar onder het nummer: 01180 - 84000. Nee mevrouw, zo mag u niet fietsen! Foto: J. Wolterbeek. Burgemeester en wethouders hebben besloten op het Walplein een tweede algemene invaliden-parkeerplaats aan te wijzen, naast de reeds aanwezige algemene invaliden-parkeerplaats. Burgemeester en wethouders hebben besloten één van de twee algemene invaliden-parkeerplaatsen op het Damplein te ver plaatsen in de richting van de St. Pieterstraat. Op de nieuwe plaats is het beter mogelijk, een voldoende breed parkeervak aan te duiden. Tegen deze besluiten kan iedere belanghebbende binnen 30 da gen na heden, als regel onder betaling van f 150,— aan rech ten, beroep instellen bij de Kroon. Het beroepschrift moet wor den gericht aan Hare Majesteit de Koningin, doch moet worden ingediend bij de Commissaris van de Koningin in Zeeland, Sint Pieterstraat 42 te 4331 EW MIDDELBURG. Het volledige ver- keersbesluit ligt bij het bureau voorlichting. Stadhuisstraat 2 te 4331 PK MIDDELBURG ter inzage. Voor de bouw van het asielzoekerscentrum aan de Kruitmolen- laan is een bouwvergunning nodig. Hiervoor moeten twee pro cedures worden doorlopen die hieronder staan omschreven. In deze procedures wordt uitgegaan van een instandhoudingster mijn van vijf jaar. Inspraakverordening, Wet op de Ruimtelijke Ordening Burgemeester en wethouders maken bekend, dat van het mini sterie van W.V.C. het verzoek is ontvangen om medewerking aan de bouw van een tijdelijk asielzoekerscentrum op het per ceel hoek Kruitmolenlaan/Westelijke Oude Havendijk (gronden voormalige manege). De instandhoudingstermijn van het asiel zoekerscentrum bedraagt 5 jaar. Aan dit verzoek kan medewerking worden verleend door met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning voor een periode van 5 jaar vrjstelling te verlenen van het ter plaatse van kracht zijnde bestemmingsplan Dauwendaele II. Het verzoek van het ministerie van W.V.C. ligt in het kader van de procedures op basis van de inspraakverordening en de Wet op de Ruimtelijke Ordening met alle bijbehorende stukken met ingang van vrijdag 15 juni 1990 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bj de gemeentesecretarie, afdeling algemene za ken. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk opmerkin gen en/of bezwaren kenbaar maken aan burgemeester en wet houders, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Wet Geluidhinder Asielzoekerscentrum Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend, dat zij voornemens zijn over te gaan tot indiening van een ver zoek om vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder voor het bouwen van een tijdelijk asielzoe kerscentrum op de hoek Kruitmolenlaan/Westelijke Oude Ha vendijk. Het ontwerp-verzoek ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van vrijdag 1 5 juni 1 990 gedurende één maand ter inza ge in het stadhuis (afdeling AZ). Gedurende deze termijn kan een ieder met betrekking tot het ontwerp schriftelijk opmerkin gen kenbaar maken. Op dinsdag 3 juli 1990 om 16.00 uur zal in het stadhuis een openbare zitting worden gehouden, waarbij een ieder in de gele genheid wordt gesteld opmerkingen kenbaar te maken over het ontwerp-verzoek. Om organisatorische redenen worden diege nen, die deze openbare zitting wensen bij te wonen, verzocht zich daarvoor uiterlijk vrijdag 22 juni 1990 aan te melden (tel: 01180 - 75423). Een aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet is bin nengekomen van: - Dental Middelburg B.V. te Middelburg voor een tandtechnisch laboratorium aan de Bree 42 te Middelburg; - Handelsonderneming Jos Boone te Middelburg voor een han del in scheepsbenodigdheden gelegen aan de Maisbaai AB "He lena Maria" te Middelburg. Een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan: - De heer C. Petiet voor een cafébedrijf aan het Plein 1 940 num mer 7 te Middelburg; - Herder B.V. te Middelburg voor een machinefabriek aan de Herculesweg 6 te Middelburg. Voor informatie over inzage en bezwaar- en beroepsprocedure kunt u terecht bij de secretarie, afdeling Algemene Zaken, tel: 75432. In de Provinciale Zeeuwse Courant van woensdag 13 juni staat de officiële kennisgeving vermeld. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Zanddorp voor het bouwen van een woning c.a. op een perceel aan Park Overwater (achter het perceel Lan- gevielesingel 16). Het bouwplan en het schetsplan van de voorgenomen herzie ning van het bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag 8 juni 1 990 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder, die be zwaar heeft tegen de uitvoering van dat voornemen, zijn bezwa ren schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Van 15 tot en met 28 juni 1990 liggen op de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie aanvragen om een wijzigings vergunning ter inzage voor de monumentenpanden Herenstraat 6 en Nieuwstraat 15. Gedurende bovengenoemde periode kunnen eventuele bezwa ren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 5