iHSl Vlissingen krijgt dagboek oudstrijder Kruiswoordraadsel m m Sport Allerlei Verenigingen Buurt/wijk Verzamelen Vrije lijd Politiek Gezondheid Cultuur Milieu Beurs Gevonden DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 13 juni 1990 Vrije toertocht - De toerclub Vlissingen houdt zaterdag 16 juni de vrije toertocht de 'Acht van Vlissingen'. Recreatieve fietsers kunnen een gepijlde route van 30 kilometer of een tocht van 60 ki lometer rijden, getrainde toerrij ders een tocht van 100 of 175 kilometer. Inschrijving en start bij Toon's Rijwielshop in het Vlis- sings winkelcentrum Papegaai enburg, sluiting en eindcontrole tot 18 uur. Voetbaltoernooi - Teams van bedrijven uit Grijpskerke doen za terdag 16 juni mee aan een voet baltoernooi op de Grijpskerkse speelweide. De wedstrijden be ginnen om 10.30 uur. Meer infor matie bij P. Boonem 01189-1885. Wedstrijdturnen - MTV '69 heeft in de wedstrijdgroepen plaats voor talentvolle jongens en meisjes. Meisjes, geboren in 1984 en jongens, geboren in 1982 Of 1983, kunnen woens dag 20 juni meedoen aan de toe latingstest in de trainingszaal aan de Bachtensteene 14 in Middel burg. De turnselectie vindt plaats tussen 16 en 18 uur. Zeskamp - De Middelburgse ba sisschool De Zuidburch viert het vijfentwintigjarig bestaan onder meer met een zeskamp op zater dag 16 juni. Het sport- en spel- feest begint om 10 uur op het schoolplein. Fietstocht - Algemene Zeeuwse Verzekeringen en Toerclub Theo Middelkamp verzorgen zaterdag 16 juni een fietstocht door Wal cheren voor het hele gezin. Deel name is gratis. Inschrijving vooraf bij de Walcherse VVV's of bij de Algemene Zeeuwse. De tocht be gint tussen 10 en 13 uur bij de Middelburgse Houtkaai. Deelne mers kunnen kiezen uit afstan den van 25 en 40 kilometer. Inlichtingen: 01180-83340. Ruytermars - De Vlissingse wandelsportvereniging Willen is Kunnen houdt zaterdag 16 juni de De Ruytermars, een wandeltocht van 5, 10, 15, 25 of 40 kilometer. De start voor de 40 kilometer is tussen 9 en 10 uur vanaf het clu blokaal aan de Oranjestraat in Vlissingen, voor de overige af standen tussen 10.30 en 14 uur. Meer informatie bij het secretari- aat, 01184-60294. Atletiek - Zaterdag 16 juni houdt de atletiekvereniging Atletica de Zeeuwse pupillencompetitie op de kunststofbaan Baskensburg Vlissingen. De volgende num mers staan op het programma: ver, hoog, kogelstoten en balwer- pen, tot slot de estafettenum mers. Aanvang 11.00 uur. Inlichtingen: 01184 - 63898. Strandloop - Dinsdag 19 juni houdt atletiekvereniging Atletica i.s.m. strandpav. De Nolle de su- perstrandloop. Een prestatieloop over het strand naar Zoutelande en terug. Afstand 16 km. Iedere deelnemer ontvangt een herinne ring. Inschrijven vanaf 18.30 uur in De Nolle. Start om 19.15 uur. Extra aktiviteit ACM - Deelne mers van het Aktiviteiten Cen trum Middelburg brengen op dinsdag 19 juni een bezoek aan pastoor Omer Gielliet te Bres- kens, waar de door hem gemaak te houten beelden worden bekeken. Vertrek: 13.00 uur stati- on Middelburg. Stationchefs - Zaterdag 16 juni 1990 begint in Vlissingen het 26ste Europese Congres van de Fédération Européenne des Ami- cales Nationales des Chefs de Gare (FEANCG). Deze Europese organisatie heeft voor haar 26ste jaarcongres voor Vlissingen ge kozen, na in het verleden in vele grote Europese steden te hebben gecongresseerd. De Stichting Vlissingen Promotie heeft zich, samen met de VVV-Vlissingen, voor een goed verloop van dit 5-daags congres en voor het on derbrengen van de ruim 260 deelnemers (uit 12 landen) in gespannen. Rommelmarkt - Het Comité Walcheren Woord Daad en de zendingscommissie van de Ger. Gem. Oostkapelle houden zater dag 23 Juni een rommelmarkt op het plein van de Saronkerk aan de Noordweg te Oostkapelle, van 9 tot 16 uur. Er is een groot aan bod van allerlei spullen, zoals boeken, kleding, electr. app., meubels enz. Daarnaast zijn er kramen met oliebollen, wafels, pannekoeken, kaas, boeken, wol en bloemen. Verkoping bij opbod van waardevolle dingen begint om 10 uur. De opbrengst is voor ontwikkelingsprojecten. Aagje Dekenstraat - De ge meente Vlissingen is deze week begonnen met de vervanging van de riolering in de Aagje De kenstraat. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken. Tij dens de werkzaamheden is er maar een wegstrook berijdbaar. Daarom geldt er eenrichtingsver keer van van de Scheldestraat naar het Betje Wolffplein en wordt het verkeer van de Coosje Buskenstraat richting Schel destraat via de Badhuisstraat omgeleid. De bushalte voor de bussen richting Scheldestraat wordt tijdelijk naar de Bad huisstraat 29-37 verolaatst. Afsluiting - Op vrijdag 22 juni om 19.30 uur is er in het buurt huis een avond voor de buurtbe woners, dit ter afsluiting van het seizoen. Inlichtingen en opgave deelname voor deze avond tot dinsdag 19 juni 1990 in het buurthuis. Ballonoplating - Zaterdag 23 ju ni is er om 15 uur een prijsuitrei king aan de deelnemers van de ballonoplating op Koninginnedag die het verst gekomen zijn. De uitreiking vindt plaats in het Buurthuis waar ook andere be langstellenden van harte welkom zijn. Samen met oudstrijders van The King's Own Scottish Borde rers bekijkt burgemeester J. van der Doef het dagboek van Peter White. Burgemeester J. van der Doef van Vlissingen kreeg afgelopen zondag tijdens een informele bij eenkomst bij hem thuis het dag boek van een Schotse infanteriepelotonscommandant overhandigd. In dit boek be schrijft auteur Peter White zijn belevenissen tijdens de oorlogs jaren, vanaf het begin van zijn opleiding tot ver na onze bevrij ding. Vlissingen en Walcheren spelen daarin een belangrijke rol. Het dagboek met als titel 'With the Jocks' werd overhandigd door Archie Cox, vriend en me destrijder van de inmiddels over leden auteur. White's onderdeel behoorde bij The King's Own Scottish Borde rers (KOSB). Het aan de gemeen te Vlissingen geschonken boek is een copie van een dagboek dat na de oorlog is samengesteld uit aantekeningen die Peter White tij dens de oorlog gemaakt heeft. Het bijhouden van een dagboek was in het leger tijdens oorlogsja ren ten strengste verboden. Whi te schreef zijn aantekeningen op marsorders, stukjes papier en in brieven die hij naar huis stuurde. Als officier kon hij zijn post na melijk ongecensureerd verzen den. Verder komen er in het boek afbeeldingen voor van door hem gemaakte schetsen van mensen en situaties. In het boek vertelt de auteur over het lange wachten in Engeland vóór de oversteek naar België (oktober 1944). Daarna volgt een beschrijving van de landing in Vlissingen op 1 november 1944 en de dagen erna. Vervolgens be schrijft White hoe zijn onderdeel van Walcheren via Breskens, Antwerpen, Brabant en Limburg in Duitsland terechtkomt. Van de 366 pagina's tekst gaat slechts een klein aantal over Vlis singen en de regio. De weduwe van de auteur Elizabeth White vond echter dat ze het boek aan de gemeente Vlissingen moest geven gezien de speciale relatie van de stad met de KOSB. Het boek is opgenomen in de collec tie van de gemeentelijke archief dienst. Borstvoeding - De borstvoe dingsorganisatie 'La Leche Lea- que' heeft woensdag 20 juni haar maandelijkse moedergroep op het adres Julianalaan 26 in Oost- Souburg. De aanvang is om 20 uur. Meer informatie via 01180-16812 of 01184-68419. Computer - Maandag 18 Juni 1990 is iedereen weer welkom op de maandelijkse bijeenkomst van de HCC Regio Zeeland in wijkcentrum Open Hof in Vlissin gen. Er zal een demonstratie wor den gegeven met grafische programma's. Tevens bestaat er de mogelijkheid Uw problemen met de utility-programma's te bespreken. Aanvang 20.00 uur. Bever-Doe-Dag - Zaterdag 16 juni kunnen kinderen van Wal cheren van 5 tot 7 jaar meespe len met de bevers tijdens de Bever-Doe-Dag. Scoutinggroepen van het district Walcheren orga niseren op die dag een leuk spel dat start om 14 uur op het Mey- veld te Middelburg. De Bevers zijn de jongste scoutingleden. Ie dere week spelen ze een paar uur in een fantasiewereld: de wereld van Lange Doener. Lange Doener is iemand die de bevers de moge lijkheid biedt in en rond zijn huis "Hotsjietonia" te spelen. Ze leren zo op een speelse manier een hoop van de wereld om zich heen. Briefkaart - Ter ere van het vijf tigjarig bestaan van het Prins Bernhard Fonds en de Anjerfond sen geeft PTT Post 10 augustus een speciale briefkaart uit. Op de briefkaart staat een nieuw zegel- afdruk met een anjer. De kaart heeft een oplage van drie miljoen. Slag bij Waterloo munten - Maandag 18 juni is het precies honderdvijfenzeventig jaar gele den dat de Slag bij Waterloo plaatsvond, 's Rijks Munt her denkt dit feit met de uitgifte van vijf zilveren penningen, ontwor pen door medailleurs uit de lan den die bij de slag betrokken waren. De penningen hebben een diameter van 38 milimeter en kosten f 75,- per stuk. De com plete set kost f 350,-. Meer in lichtingen bij 's Rijks Munt, 030-910342. Avondruilbeurs - In De Schakel in Middelburg wordt donderdag 14 juni de laatste avondruilbeurs van dit seizoen gehouden. Te ruil zijn onder meer munten, pennin gen en oude bankbiljetten. De beurs begint om 19 uur. Veere - Allerlei financiële vraagstukken, zoals een crediet voor de restauratie van beelden, baldakijn en bordes stadhuis. Dat bespreekt de commissie finan ciën in Veere tijdens haar verga dering donderdag 14 juni. De bijeenkomst begint om 14 uur in de gemeentesecretarie. Culturele Raad - De Zeeuwse Culturele Raad vergadert donder dag 14 juni om 15.30 uur in het gebouw van de Stichting Zee land aan de Middelburgse Dam. Crohn en Colitis Ulcerosa - De afdeling Zeeland van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Ne derland heeft woensdag 20 juni een bijeenkomst in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Om 19.30 uur verzorgt dr. J. Drapers, internist bij het streekziekenhuis Walcheren, een inleiding over de nieuwste onderzoeken naar de mogelijke oorzaken van beide ziektes en de invloed daarvan op therapeutische behandelingen. Na de lezing is er gelegenheid tot vragen stellen. Fietsexcursie - De natuurvereni- ging Walcheren maakt zaterdag 16 juni een fietsexcursie over de Walcherse bloemendijken. De tocht begint om 14 uur bij het NS parkeerterrein in Middelburg. Dorpswandeling - De Heem kundige Kring Walcheren maakt woensdag 20 juni een dorpswan deling door Grijpskerke. De deel nemers vertrekken om 19 uur vanaf de timmerfabriek van Cop- poolse (vanuit Middelburg links bij het begin van het dorp) Muurvegetatie - Op de Middel burgse kademuren groeien meer dan honderd verschillende plan- tesoorten, waaronder heel bijzon dere. De Werkgroep Natuur- en Milieu-educatie bekijkt deze muurvegetatie op woensdag 20 juni. Belangstellenden voor de ex cursie kunnen zich om 19.30 uur verzamelen bij het standbeeld van koningin Emma op de Dam. Natuurwerkvakanties - In het oude fort van Ellewoutsdijk houdt het Instituut voor Natuurbescher mingseducatie van 13 tot 18 en van 20 tot 25 augustus natuur werkvakanties voor jongeren. Verder verzorgt de Werkgroep van Kampbegeleiders zaterdag 23 en zondag 24 juni een werk weekeinde in het Verdronken Land van Saeftinge. Inlichtingen en opgave dagelijks na 19 uur bij Claudine Horemans, 01180-26141. Schaapscheerdersfeest - In Nisse wordt zaterdag 16 juni weer het traditionele Schaap scheerdersfeest gehouden. Er zijn demonstraties oude ambach ten en andere folklore. Verder vindt die dag de Bevelandse Fok- veedag plaats en zijn er geiten keuringen en Zeeuwse kampioenschappen geitenmelken en schapen scheren. Varta Milieuactie - Het Wereld Natuur Fonds is ontstemd over de reclameactie van de batterij enfabrikant Varta bv. Varta maakt in zijn reclames gebruik van af beeldingen van een pandabeer en biedt het publiek een pandabeer of twee WNF-boeken cadeau aan. Door gebruik van het panda symbool wekt Varta de indruk dat het WNF betrokken is bij de reclameactie. Het fonds heeft in middels bezwaar aangetekend. Rommelmarkt - De Vlissingse korfbalvereniging Seolto houdt zaterdag 16 juni haar jaarlijkse rommelmarkt en ringrijderij op het speeltuinterrein aan de Vlis singse Zuidbeekseweg. De ver koop begint om 10 uur. Rommelmarkt - Korfbalvereni ging ONDO en zangvereniging De Lof stem houden zaterdag 16 juni een rommelmarkt met verlo ting in het wijkcentrum aan de Van Cittersstraat in Sint Laurens. De markt is van 9 tot 15 uur geopend. Kanarie - bij de Vlissingse ge meentepolitie werden in de de periode van 30 mei tot 6 juni de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: bril, kanarie, buggy, babyfles, diverse portemonnees en sleutels. Bij het dierenasiel in Vlissingen zijn die periode geen dieren gebracht. Oplossing van Puzzel krant 6/6 HORIZONTAAL: 1 pastoor; 6 wee moed; 12 reep; 14 atol; 15 oh; 17 nr.; 18 rat; 20 CO.; 21 m.n.; 22 voet; 24 Latijn; 26 rood; 28 ion; 20 bod; 30 gom; 32 moe; 33 A.P.; 34 toga; 35 egel;37 Ir.; 38 meter;-39 ranok; 41 Deen; 42 VARA; 43 sober; 47 motet; 50 e.k.; 52 roze; 53 over; 54 BM; 55 Eem; 57 dek; 58 rem; 59 beo; 60 sein; 62 leven; 64 mier;65 TT; 66 eb; 68 lol;69 do; 70 kg; 71 luid: 73 roos; 75 rooster; vijftien. VERTIKAAL: 1 proviandmeester; 2 Sr.; 3 tent; 4 oer; 5 op; 7 e.a.; 8 etc.; 9 moor; 10 O.L.; 11 donderdagmorgen; 13 bat; 16 hoop; 18 radar; 19 tijger; 21 mooi. 23 en; 24 loge; 25 noga; 27 om; 29 bot; 31 men; 34 tenor; 36 lover; 38 mes; 40 kat; 44 bod; 45 ezel; 46 rekel; 47 morel; 48 oven; 49 t.e.m.; 51 keet; 54 beek: 56 mi; 59 b.i.; 61 neus; 63 vos; 64 moot; 67 bit; 69 dof; 71 L.O.; 72 de; 73 rij; 74 si. Winwoord: WATERHANEPOOT Indien u de letters uit de vakjes van de hierna opgegeven nummers achter elkaar zet krijgt u de naam van een zoog dier. Dit is de oplossing. 1 -11 -58-17 - 75 - 34-13 - 53 - 3 - 45 HORIZONTAAL: 1 stellage voor straffen; 6 gebakje; 12 praalziek; 14 lied; 15 boom; 17 titel; 18 lijmstof; 20 gehalteëenheid; 21 sportevene ment; 22 struisvogel; 24 roofdier; 26 afgesneden schijf. 28 muurin ham; 29 ten aanzien van; 30 belemmering; 32 Europeaan; 33 buiten dienst; 34 staatsiekleding; 35 traliewerk; 37 de onbekende, 38 alle tandenen kiezen;39stad in Duitsland;41 tijdvak;42onvriendelijk;43 vorm; 47 bouwmateriaal; 50 koninklijk besluit; 52 denkbeeld; 53 wis selborgtocht; 54 persoonlijk voornaamw.; 55 oude lap; 57 boom; 58 veerkracht; 59 alvorens; 60 de gezamenlijke edelen: 62 telwoord; 64 deel v. h. been; 65 muzieknoot; 66 overblijfsel; 68 proper; 69 van een; 70 de oudere; 71 deel van de hand; 73 plaats in de Betuwe; 75 gereedschap; 76 muziekstuk. VERTICAAL: 1 soort varen; 2 persoonlijk voornaamw.; 3 groet; 4 afgelegen; 5 aardrijksk. aand.;7 onder andere; 8 zwaardwalvis; 9 sleuf in een hoefijzer; 10 vogel; 11 peulvrucht; 13 vlechtwerk. 16 beroep; 18 adrem; 19 gomhars; 21 deel van de voet; 23 trekdier; 24 deel van Indonesië; 25 deel v. h. gezicht; 27 chemisch symbool; 29 aanhan gend strookje; 31 het doel met treffend; 34 getakte horens; 36 orga nisch zuur; 38 vrijgevig; 40 kloosterzuster; 44 plaats op de Veluwe; 45 signaal; 46 symptoom; 47 hoofddeksel; 48 deelbaar door twee; 49 deel v. e. boom; 51 boodschapper; 54 werktuig; 56 lidwoord; 59 voegwoord; 61 vergevorderd in tijd; 63 dwaas; 64 wending; 67 blad plant; 69 over. langs: 71 per procuratie; 72 met name; 73 te weten; 74 militaire rang. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. aagtekerke Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruyn. 19 uur: ds. C. de Boon. arnemuiden Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. ds. J. van het Goor. 15 uur: ds. G. Mulder.. Volle Envangelie-gemeente "Immanuel", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. biggekerke" Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. 17 uur: ds. van der Zwan.(knd) domburg Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds C.A. Westerveen, 19 uur: mevr. Spaans- Molenaar, gez. dienst in de geref. kerk. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Ie en 3e za. v.d. maand 19.15 uur. gapiimge Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. onbe kend. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer. grijpskerke Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. J.L. 't Hart. 19 uur: Herv. Predikant. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 19 uur: ds. A. Spaans, fez. dienst in Ge ref. kerk. hoogelande Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. geen dienst. kleverskerke Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. mevr. Spaans, gezinsdienst. koudekerke Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 10 uur: ds. A.V. de Nooy, 19 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: onbekend. meliskerke Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. on bekend. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: ds. Boekesteyn. middelburg Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezin de Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. onbekend. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: onbekend. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, 9.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands, 19 uur: ds. J.E.L. Brummel- kamp, Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 en 14.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg, De Hoeksteen, Roozenburg- laan 22, 9.30 uur: ds. P. Paulus, 19 uur: ds. O. El- seman. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 ds. de Snoo en 16.30 uur: leesdienst. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, 9.30 uur: ds. J. v.d. Putte, Koorkerk, Koor kerkhof, 9.30 uur: ds. E. Laman, Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: ds. M. de Boer, Ontmoe- tingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. J. Boersma, Engelse Kerk, Simpelhuisstraat, 19 uur: ds. P. Paulus, Thomaskapel, 9.30 uur: ds. H.F. Meijer, Wijkgemeente Gereformeerde Bond: (Nieuwe kerk) 11 uur: kand. R.W. de Koeijer, 18.30 uur: ds. C. Trouw borst. Kerkgenootschap der Zevende-dags Ad ventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: dhr. A.H. v. Dijk. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: drs. van Klaveren. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engel se kerk, Simpelhuisstraat 19. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. C. v. Leeuwen. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. 9.30 uur: ds. E. La- man Trip. Rooms-Katho/ieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roo- zenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: past. A. Laureys. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: br. v.d. Zanden. Doopsgezinde Gemeente. Zo. geen dienst. nieuw en st. joosland Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds. O. Elseman. oostkapelle Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander, knd. jongste en oudste groep, Hervormd-Gereformeerde kerk dienst in Gereformeerde kerk, 19 uur: ds. F.C. van Dijke, Hervormd-Gereformeerde kerkdienst in Hervormde Kerk. Hervormde Gemeente. Wa terstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander, Hervormd-Gereformeerde kerkdienst in Gerefor meerde kerk, 19 uur: ds. F.C. van Dijke, Hervormd- Gereformeerde kerkdienst in Hervormde kerk. ritthem Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. O. Else man. serooskerke Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: ds. J.G.H. Schout, 19 uur: ds. M.A. Los. Volle Envangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cor- nelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds H.W.J. Faassen. 10 uur: viering ds. onbekend. st. laurens Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: ds. M.V.J. de Craene, 19 uur: ds. A. v.d. Spek. souburg Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. L. de Rui ter, knd 1-3 en 4-5, Oranjepleinkerk, Zo. 9.30 uur: ds. R.E.R. v. Buiren, 19 uur: ds. J. v. Leerdam, voorber.door jongeren. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, Zo. 19 uur: dhr. J. Sinke, Streekziekenhuis Walche ren, Koudekerkseweg 88, Zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katho/ieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, 2e en 4e maandag v.d. maand 17 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur. veere Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: mevr Spaans. vlissingen Angelicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprij zingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: kand. J. Bos. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. geen dienst. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Lannoystraat 2, Zo. 9.30 uur: leesdienst. 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23.. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. van Bork. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. H. Makkinga. Johanneskerk, Bonnedijkestraat 165, 9.30 uur: dhr. Schoenmaker. Open Hof, Alexan der Gogelweg 57, 9.30 uur: kapt. Bijl. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. v. Veenhoven, 19 uur: dhr. Sinke. Ophir, Bad huisstraat 186, 10.30 uur: ds. v.. Berveling. Jeho va's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getui gen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dis hoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163. Za. 9.30 uur: ds. A.H. van Dijk, 10.30 uur: bijbelstudie. Marnixkerk. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: leesdienst. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: kpt. C. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: ge meentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voorganger P. Buteyn. Protestantse Ziekhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 11 uur, Ter Reede, Koudekerk seweg 81, za. 17 uur, Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), Za. 19 uur, Zo. 9.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Berea. Gebouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 11 uur: ds. J. Lukass&Gezam. dienst met Geref in de Geref. kerk. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: ds. De Bruyn. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9 uur en 10.30 uur: mw. ds. Kother-Middelhoek. Apotheken Middelburg: van vrijdag 1 7.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Papegaaienburg, Pape gaaienburg 24-26, tel. 66345. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: H. Klompe, tel. 71140. Middelburg: van vrijdag 18.00 uur tot zon dag 24.00 uur: S.K. Boot, tel. 39865. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend en maandag: E.F.M. v.d. Akker, tel. 01184-60860. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afsnraak. Wijkverpleegkundigen Do. 14 t/m wo. 20 juni Huisartsen Middelburg: van vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: F.J.J.Buytendijk, Noordweg 353, tel. 39933. Zondag tot 24 uur: B. Pont, Bellinkplein 1, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: B. Bosch, Bad huisstraat 81, tel. 12233. Zondag tot 24 uur: EG. Snijder, Burg. van Woelderenlaan 12, tel. 12525. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: C. Wattel, Amstelstraat 55 70, O- Souburg, tel. 01184-61630. zondag: N. Kapteyn, Lekstraat 6, Oost-Souburg, tel. 01184-61630. Visites aanvra gen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M.Rullens en M.J.M.E.Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, teI. 01188-1276. Westkapelle, Domburg, Aagtekerke, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 12 uur: A.A. v.d. Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01185-1231. Oost- en Midden-Walcheren: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag L. Slingenberg, Roozenburg/aan 14, Middelburg, tel. 01180-28420 zondag P. Bruyn- zeel, Londensekaai 35, Middelburg, tel. 01180-25963. Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem: bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri - sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Dam 39-41; Vlissin gen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180 34085. Geslachtziektenbestrijding: Dam 39-41, ma., wo en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Algemeen maatschappelijk werk: Dienstencen trum Molenwal Westkapelle spreekuren 9 tot 10 uur algemeen maatschappelijk werk. 10.30 tot 11 uur gezinsverzorging Ook buiten de spreekuurtij den worden afspraken gemaakt in het diensten centrum, tel. 01187-2331. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Vlissingen. Vredehoflaan 42, tel. 01184-10795, van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdiest: tel. 01184-67224 en 01184-68279.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 15