Helpt binnen blijven bij smog? Wat te doen bij zomersmog Opheffen stank rioolpersgemalen Windmolenpark Buitenhaven Vlissingen vergunningen m t chemicals Haarverzorging de Jonge waterschap Walcheren uuaterschap ujalcheren 15 juni openbare Algemene Vergadering IN li EIK) EP Wie heeft activiteiten te melden voor september-cultuurmaand? Bekendmaking smogfase COMMISSIES In de afgelopen weken werden grote delen van ons land - waaronder ook Zeeland - weer geconfronteerd met "zo mersmog": meer ozon in de buitenlucht dan goed voor ons is. Gevolgen van smog Smogfase 1 Smogfase 2 Smogfase 3 Als een smogfase wordt ingesteld Hoe verder? Luaeterproat D provinciale griffie Kapsalon de Jonge, geopend van 8.00 tot 17.30 uur, 's zaterdags tot 15.00 uur. Nu ook koopavond geopend van 18.30-20.30 uur. Bij ons hoeft u geen afspraak te maken. Haarwerksalon de Jonge, ingang om de hoek. Grootste collectie dames- en herenhaarwerk, tevens haarwerken voor de Zeeuwse klederdrachten. Levering evt. via ziekenfonds. Bezoek aan huis mogelijk. Nieuwe folder rioolwaterzuiveringsinstallatie DE FAAM - DE VLISSINGER ABDIJ Woensdag 13 juni 1990 IEUWS De statencommissie bestuurs zaken vergadert vrijdag 15 juni, 10.00 uur. Provinciale bijdragen voor mos- selhangcultuur, suikermaispro- ject, bedrijfsverzamelgebouw Krabbendijke staan op de agen da. Ook wordt geld gevraagd voor een Master of science- opleiding onderhoudstechnolo gie, een te verrichten onderzoek speerpunt Brouwersdam, een onderzoeksvoorstel Nederland- Watnrland en voor de stuurgroep De hoorcommissie bestem mingsplannen houdt dinsdag 19 juni, 09.00 uur zitting over bij Ged. Staten ingediende bezwa ren van inwoners uit Kruiningen en Bergen op Zoom tegen het bestemmingsplan Kruiningen (het betreft verkeersveiligheid en de afstand tussen woonbebou wing en bedrijfsterrein). Op dezelfde dag (maar om 11.20 uur) houdt de derde kamer uit GS zitting over een bezwaar schrift van het COC Midden- wetenschappelijke activiteiten Zld. De provinciale commissie voor het waterbeheer vergadert maandag 18 juni, 10.00 uur over o.a. de de waterkwali teitsplannen '87 - '92, de voort gangsrapportage waterkwali teitsbeheer '86 en '87 en het waterbeheer Veerse Meer. Beide vergaderingen zijn open baar en worden gehouden in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. "Bestuursza ken" kent spreekrecht voor het publiek. Zeeland tegen een weigering van b. en w. Middelburg een ver gunning drank- en horecawet uit te geven (vanwege niet voldoen aan zgn. inrichtingseisen). De zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis. Het moge duidelijk zijn dat het vermijden van inspanningen ten tijde van smog gunstig werkt: hoe minder vaak en hoe minder diep men moet inademen, hoe minder ozon men binnen krijgt. Men zou zich wel de vraag kun nen stellen of binnen blijven helpt. Die ozon zit toch "overal" in de lucht? Op zichzelf is dit waar, maar aangetoond is dat men in huis (met deuren en ramen dicht) maar half zoveel ozon binnen krijgt als buiten. Ozon "verdijnt" binnenshuis door aanraking met grote oppervlakten zoals gordij nen, vloerbedekking en meu bels. Het grote succes van vorig jaar heeft ertoe geleid dat september wederom is uitgeroepen tot "september-cultuurmaand". Er zal een fraai magazine verschijnen waarin alle activiteiten zijn opgenomen. Wie in september een culturele activiteit onderneemt, kan deze aankondigen in de evenementenkalender van dat blad. Daartoe voor 25 juni gegevens inleveren bij de Provinciale VVV, t.a.v. mevrouw I. Polderman postbus 123, 4330 AC Middelburg. Steeds wanneer een smog fase wordt ingesteld wordt dit bekend gemaakt via de krant, televisie en regionale omroep. Bezitters van teletekst kun nen voortdurend informatie inwinnen via pagina 715. De basisgegevens voor het instellen van een smogfase worden geleverd door het Rijksinstituut volksgezond heid en milieuhygiëne. Het zijn: het ozongehalte zoals dat op het moment is èn de weersvoorspelling voor de volgende dag. Over het gehele land zijn er automatische meetpunten, aangesloten op een compu ternet. In Zeeland wordt ge meten bij Zierikzee en in de Braakman. Zomersmog, oftewel de vor ming van ozon, ontstaat bij mooi weer met landurige zonne schijn en weinig of geen wind. Het ideale zomerweer, zou je kunnen zeggen... Als er dan een lichte oosten wind staat, kan na verloop van enkele dagen zeker in Zeeland ozon ontstaan, doordat we dan in de "rook" komen te liggen van grote bevolkings- en in dustrieconcentraties in binnen- en buitenland. De twee belang rijkste veroorzakers van zo mersmog zijn namelijk auto's en industrieën. Niet dat die ozon in de lucht brengen. Ze brengen wel andere stoffen in de lucht, waarvan stikstofdioxyde een belangrijke is. Onder invloed van de zon ontstaat er een che mische reactie waardoor ozon wordt gevormd. Wat de veroorzakers betreft, dienen we tot ver over onze grenzen te kijken: ook dé veront reiniging vanuit Oost-Duits- land. Polen en Tsjechoslowakije speelt een rol. Over het algemeen geldt dat te veel ozon leidt tot irritatie van de luchtwegen, de ogen en dat men er hoofdpijn van kan krijgen. Er kan niet precies worden ge zegd bij welk ozongehalte deze problemen bij de mens gaan op treden. Het hangt er bijvoorbeeld vanaf of men veel buiten is en wat men buiten doet. Mensen met gezondheidsproblemen op het gebied van longen en hart zullen sneller de gevolgen van teveel ozon ondervinden dan zij die hiervan gevrijwaard zijn. Ook is bekend dat zo'n tien procent van de bevolking van nature gevoeli ger is voor ozon dan de rest van de mensen. Enkele weken geleden werd in deze rubriek al bekend gemaakt dat er een nieuwe draaiboek in werking treedt, waardoor de provincies over het gehele land dezelfde cijfers gaan hanteren en dezelfde waarschuwingen afkondigen. Er worden drie smogfasen ge hanteerd. Als de weersvoorspelling luidt: aanhoudend zon, terwijl in de buitenlucht een ozongehalte wordt gemeten van gemiddeld tussen 180 en 240 microgram per uur, per kubieke meter lucht - dan wordt fase 1 ingesteld. (Microgram wil zeggen: mil joenste gram). Smogfase 1 heeft als strekking dat ambtelijke en technische diensten op hun hoede moeten zijn voor een mogelijke overgang naar fase 2. De provincie geeft hier wel be kendheid aan met als oogmerk dat een ieder op de hoogte is van dit feit en dat men indivi dueel maatregelen kan treffen. Smogfase 2 wordt ingesteld als de concentratie ozon naar ver wachting tussen 240 en 360 microgram komt te liggen. Automobilisten wordt gevraagd zoveel mogelijk gebruik te ma ken van openbaar vervoer, aan carpooling te doen, of de voor genomen autorit uit te stellen. De industrie wordt gevraagd be paalde werkzaamheden en pro- duktieprocessen te beperken of uit te stellen. Mensen die gevoelig zijn voor ozon zal worden geadviseerd zware lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen twaalf uur 's middags en acht uur 's avonds te vermijden. In die pe riode doen zich altijd de grootste concentraties voor, doordat het de zonneschijn is die het "ozon- proces" van start laat gaan. Een ieder wordt aangeraden tij dens deze smogfase geen licha melijke sportprestaties neer te zetten zoals marathons en tri- athlons. Smogfase 3 gaat in werking bij een ozongehalte van 360 micro gram en meer. Deze situatie zal zich naar we mogen verwachten en hopen slechts zeer spora disch voordoen. Tot nu toe is in Nederland de grens van 360 mi crogram slechts eenmaal over schreden, nl. in 1978. De oproep aan automobilist en industrie zal met klem worden herhaald. Een ieder krijgt het advies tus sen 12.00 uur en 20.00 uur li chamelijke inspanningen in de buitenlucht te vermijden, terwijl organisatoren van "evenemen ten in de buitenlucht" de raad krijgen de voorgenomen activi teit uit te stellen. Als smogfase 1 wordt ingesteld, dan hoeft u in principe nog niets te doen of te laten. Natuurlijk is een ieder vrij om te beslissen bij voorbeeld niet op het heetst van de dag te gaan voetballen of te gaan trimmen. Zeker niet als ie mand van zichzelf weet dat hij of zij gevoelig is op de luchtwegen en de longen. Als smogfase 2 ingaat zou een ieder dienen te overwegen of het per se nodig is de auto te gebrui ken. Het is ook niet zo verstan dig om 's middags zwaar te sporten. Wie zeer gevoelig is voor ozon doet er goed aan een paar uur binnen te blijven in plaats van op het balkon te gaan zitten. Bij smogfase 3 is het verstandig goed te letten op de adviezen en waarschuwingen die via de pu bliciteitsmedia worden gegeven en hieraan ook gevolg te geven. Het instellen van smogfasen en het uitdelen van adviezen is geen oplossing voor het ozon probleem. De kern van de zaak is dat door allerlei verbrandings- en produk- tieprocessen teveel stoffen wor den geproduceerd die de kwaliteit van de buitenlucht be dreigen. Voor de toekomst is alleen heil te verwachten van structurele maatregelen: technische ingre pen en voorzieningen die ervoor zorgen dat bepaalde stoffen niet meer vrijkomen of in elk geval in veel mindere mate. Gelukkig wordt hieraan op Euro pees niveau gewerkt. West- Duitsland en Nederland kunnen tot de koplopers worden gere kend. Het zgn. anti-verzuringsbeleid moet zorgen voor het terugdrin gen van stikstofoxyden. Dit zal ook positieve gevolgen hebben voor het verminderen van de ozonvorming. Drieweg-katalysatoren in auto's leveren een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van smog. Andere plannen voorzien in het verminderen met tientallen pro centen van de uitstoot van kool waterstoffen, die ook een rol spelen in de ozonkwestie. 't Zou mooi zijn als over tien jaar zomersmog in Zeeland net zo zeldzaam zou zijn als een sneeuwbui op 1 augustus! s ~,r',sèfe' Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Op zoek naar geschikte windrijke lokaties voor de realisering van een windmolenpark heeft Wind- park Vlissingen C.V. het oog laten vallen op gronden die groten deels eigendom van het water schap zijn. Zowel de gemeente als het waterschap verklaarden zich in beginsel bereid medewer king te verlenen aan deze milieu vriendelijke wijze van electriciteitsopwekking. Van ge meentewege zijn inmiddels de nodige vergunningen verleend. Resteert nog de door het water schap te regelen gronduitgifte. Met de exploitant is over eenstemming bereikt over de uit gifte in erfpacht en opstal van de grond. De Algemene Vergadering van het waterschap dient een en ander nog te bekrachtigden. Het gaat in totaal om de realise ring van 7 windturbines van 250 kw met een rotordiameter van 25 meter op een onderlinge af stand van 125 meter. De wind molens zullen worden geplaatst vanaf de voormalige vuilstort plaats, langs het oude Fort de Ruyter en de nieuwe rioolwater zuiveringsinstallatie. De maat- hoogte bedraagt ca. 30 meter boven maaiveld. De energie die de windturbines zullen leveren wordt aan de PZEM verkocht. Verwacht wordt dat de eerste le vering nog dit jaar zal kunnen plaatsvinden. Biosorp-filter on stankoverlast te vermijden. Windmolenpark. Op het rioolpersgemaal aan de Ravensteinweg te Grijpskerke en aan de Zinderweg te Middelburg (Nieuw-Abeele) wordt binnenkort een zogenaamd Biosorp-filter ge plaatst die de stankhinder die dé ze gemalen veroorzaken tot een minimum zal gaan beperken. Zoals bekend wordt het afvalwa ter in geheel Walcheren via een stelsel van persgemalen en persleidingen naar de zuiverings installatie in Ritthem gevoerd. Het waterschap beheert in totaal 22 rioolpersgemalen en ongeveer 62 km persleiding. Doordat het rioolwater lang on derweg is (gemiddeld zo'n paar dagen) gaat het vooral door de vorming van zwavelwaterstofgas (H2S), extra stinken. Bij de riool gemalen openbaart zich deze stank, die overlast in de omge ving veroorzaakt. Een oplossing voor deze stankoverlast is het af zuigen van de stinkende lucht en deze door een filter leiden. Het waterschap heeft in het verleden gekozen voor zgn. "biofilters". Dit zijn filters welke door middel van bacteriologische werking de stankcomponenten omzetten in geurloze produkten. Deze bacte riën hebben een drager nodig. Dit betekent dat zij zich op een on dergrond kunnen hechten waar op zij zich lekker voelen. In veel gevallen is gekozen voor com post als drager, de zogenaamde compostfilters. Deze zijn ge plaatst op de rioolgemalen te Se- rooskerke, Gapinge, Aagtekerke, Zoutelande en Koudekerke. Vanwege enkele nadelen van de ze compostfilters wordt momen teel meer en meer overgegaan op zogenaamde Biosorp-filters. Dit zijn filters bestaande uit een kunststof behuizing gevuld met kleine stukjes lava. Op deze lava hechten zich de bacteriën welke de stankcomponenten afbreken. Tot nu toe is nogmaar één Bio- sorpfilter geplaatst en wel op het rioolgemaal aan de Braamweg te Koudekerke. Hoewel hier reeds een compostfilter aanwezig was bleek door de zeer grote aanvoer van stankcomponenten een tweede filter noodzakelijk. Met de plaatsing bij het rioolge maal te Grijpskerke en te Middel burg verwacht het waterschap de stankoverlast voor de omge ving definitief te beëindigen. Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag: DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV te Amersfoort heeft namens M T Chemicals BV te Vlissingen bij hen op 14 december 1989 een aanvraag om vergunningen ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging ingediend voor het uitbreiden en wijzi gen van een fabriek voor organische verbindingen, in hoofdzaak organotinverbindingen, op een perceel aan de Europaweg te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlis singen, sectie M, nr. 519. Het betreft het installeren en in gebruik nemen van een biologische afvalwaterzuiverings installatie, inclusief slibontwatering. Ter inzage: Na het volgen van de vereiste procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten de ge vraagde vergunningen te verlenen onder voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting en luchtverontreiniging. De aanvraag, de vergunningen en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 14 juni 1990 tot en met 13 juli 1990 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond telefonisch afspreken: 01184-87204); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Beroep: Vanaf 14 juni 1990 tot en met 13 juli 1990 kan tegen voornoemde vergunningen beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, door de aanvrager, de betrokken adviseurs, dege nen die overeenkomstig artikel 20, 21, 22, 2e lid of 28, 1e lid onder c. van bovengenoemde wet bezwaren hebben ingebracht of door enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen bezwaren in te brengen. De vergunningen worden op 14 juli 1990 van kracht, tenzij over eenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 4, 1e lid van de Tij delijke Wet Kroongeschillen, een verzoek tot schorsing dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Middelburg, 13 juni 1990. sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 Gravenstraat 23a, Middelburg tel. 01180-12074 - aparte ingang haarwerksalon - 0« B®v*Ur*W Dv De nieuwe folder. Onlangs is de folder "Van vuil naar schoon water" gereed ge komen. Deze nieuwe uitgave handelt over de zuivering van af valwater, de werking van de ri oolwaterzuiveringsinstallatie Walcheren te Ritthem en over uw bijdrage aan een schoner milieu. «ntder aarwra9en 'Waeterproat' is een rubriek van het Waterschap Walcheren. Voor meer informatie kunt u aan de Groenmarkt 10 in Middelburg. Telefoon: 01180-15751 De Algemene Vergadering van het Waterschap Walcheren komt op vrijdag 15 juni bijeen vanaf 9 uur in het Polderhuis aan de Groenmarkt 10 in Middelburg. Aan de orde komt de Rekening over 1989. Deze vertoont een po sitief resultaat van f 1.018.000,- op het kwaliteits beheer en f 325.000,— op het traditioneel beheer. Het totaalbe drag ad f 1.343.000,— wordt toegevoegd aan de saldi-reserves en zal derhalve in de nakomende jaren aangewend worden, het geen voor die jaren een vermin dering van het benodigde bedrag betekent welke zal leiden tot een geringere steiging van de be lastingen. uok net ontwerp van een gemeenschappelijke regeling tussen de Zeeuwse Waterschap pen voor het centraal laboratori um van de Zeeuwse Waterschappen wordt bespro ken. Verder bespreekt de verga dering het voorstel om grond uit te geven in erfpacht en opstal aan Windpark Vlissingen C.V. ten behoeve van het realiseren van een windmolenpark langs de zee dijk tussen de Buitenhaven en de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 13