Expositie over de moraal en het minnen van 1500 tot 1800 Dreamscape in openlucht Concert in Lutherse Kerk Veel films op herhaling bij Filmzomer festival itifl 14 JUNI T/M 20 JUNI IN MIDDEN ZEELAND DR. FEELGOOD EN EMMEROUT BLUES IN EN BIJ AMERICAN Flaneerstraten Kuisheid KINDER DAGBOEK VAN EEN EEND door Valerie Schepers DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 13 juni 1990 iïï us M m in? m us Dr. Feelgood weekend los deel van braderie Toen Cees Petiet van de Mid delburgse Bar American hoorde dat Dr. Feelgood in het land was, nam hij onmid dellijk optie op deze blues formatie. „Ik hoorde dat hier zo'n veertig mensen naar Am sterdam wilden, naar Paradi- so. Die mensen gaan nu niet meer. Ik verwacht zo'n 500 bezoekers voor deze bekende band", onderbouwt Petiet het feit dat hij de. optie omzette in een contract. Op vrijdag 15 juni is de groep in Middelburg. Vanaf 20 uur treden de Engel sen op nabij Bar American. Een dag eerder is de Zeeuwse band Emmerout Blues in American. „Ik heb er meteen maar een Dr. Feelgood wee keinde van gemaakt", stelt Petiet gelaten vast. Emme rout Blues - een band van de motorclub Emmerout - speelt veel covers van Dr. Feelgood. Stomtoevallig is het tijdens die dagen ook braderie in Middel burg. Nu had Petiet een jaar of vijf geleden al eens formatie Jos hua op Plein 1940 geïnstalleerd om het braderiepubliek te tracte- ren op hardrock. Dat viel niet in goeie aarde, omdat 'de stad toen bijna uit z'n voegen scheurde'. Dit jaar staat Plein 1940 hele maal in het teken van de kinder- braderie, er is drie dagen lang een kinderboerderij. „We passen ons aan. En als het meezit kunnen we een podium bouwen bij het standbeeld, zodat de muziek weerkaatst op Bar American", zegt de cafébaas. Veel belangstelling dus voor de band die wereldhits scoorde met onder meer 'Down at the doc tors'. „Zoveel belangstelling dat mensen een sponsorkaart kopen a f 25,-, hoewel het concert in de open lucht gratis is", aldus Petiet. Hij heeft al zo'n zestig genum merde kaarten verkocht. Onder de kaarthouders wordt nog een aantal Dr. Feelgood-attributen verloot. Dr. Feelgood is een band die zijn tijd overleeft. AL vanaf 1972 is de formatie actief op de podia, steeds met zanger/mondharmo- nicaspeler/slidegitarist Lee Bril- leaux als kapitein. Maar liefst achttien Ip's heeft deze groep achter haar naam staan, plus en kele wereldhits. Of de braderie commissie blij is met dit privé initiatief was vorige week niet duidelijk. Petiet is er echter van overtuigd dat hij met het Dr. Feelgood-gebeuren veel publiek naar Middelburg lokt. 'Kent en versint, eer dat je mint, vrijen en trouwen in Ne derland 1500-1800' is de titel van een expositie die nog tot en met 19 augustus is te zien in het Zeeuws Museum. Za terdag 16 juni wordt de ten toonstelling geopend. In de expositie wordt de moraal van die jaren rond liefde ge toond. De titel is ontleend aan een spreekwoord van Jacob Cats - 'Kent eer ge mint' - die deze heeft opgenomen in één van zijn boeken over liefde en huwelijk. Vrijen had in Cats'tijd (1577-1660) een algemene bete kenis van omgang voor het hu welijk. Pas in de tweede helft van de zestiende eeuw was een offi cieel huwelijk (kerkelijk of wereld lijk) verplicht. Eeuwenlang werd een huwelijk bekrachtigd door simpelweg de liefdesdaad, geslachtsgemeenschap. De tijd genoten van Cats kenden amper echtscheidingen. Ongehuwd sa menwonen werd fel bestreden. In de tentoonstelling wordt uit voerig aandacht besteed aan de opvoeding van de jongen en het meisje tot aan het huwelijk. Vrij ers en vrijsters ontmoetten elkaar op feesten, kermissen, danspar tijen en andere festiviteiten. Er waren zelfs speciale flaneerstra ten. In de tentoonstelling wordt vervolgens aandacht besteed aan de huwelijksleeftijd, het doen van trouwbeloften, het geven van hu welijkspanden, de ouderlijke toe stemming en het trouwen voor de overheid. Ook de bruiloft en de bijbehorende huwelijksge schenken krijgen aandacht. Een groot aantal schilderijen en prenten en de meest uiteenlo pende voorwerpen illustreren de thema's. Een zilveren bruidsbo kaal met allegorische voorstellin gen van de liefde en de wapens van de familie Van Citters en Van der Springe zorgt onder meer voor de Zeeuwse inbreng. Kuisheid werd door tal van mora listen als maatgevend voor waar den en normen gezien. Dominees, priesters en schrijvers ijverden voor handhaving van de kuisheid. Dit stond vaak haaks op de realiteit; zo zien we met name in de volkskunst erotische voorstellingen. Op een glas staat bijvoorbeeld een naakt meisje ge- Jazzspektakel - Onder het mot to 'dansdromen' houdt de Mid delburgse turnvereniging MTV '69 zaterdag 16 juni een jazz- dansspektakel in de Stads schouwburg in Middelburg. De aanvang is om 19.30 uur. Ter verhoging van de feest vreugde op de Middelburgse braderie geeft de Zeeuwse rockgroep Dreamscape zater dag 16 juni vanaf 15.30 uur een openluchtconcert. Het optreden vindt plaats in de Lange Noordstraat, naast het Stadhuis, voor Muziekhandel Van Damme. Van dit concert worden (live)opnames gemaakt. MIDDELBURG door Jan Smeekens Behalve een zoet en bang geheim rond juffrouw Oltmans, herinner de Godfried Bomans (1913-1971) zich uit zijn eerste schooljaar vooral de dor ingebonden lees boekjes over brave knapen die een voortdurende vreugde voor hun oppassende ouders waren en de vreugdeloos geïllustreerde lectuur met tekeningetjes van meisjes die onder hun rokjes lan ge, kanten broekspijpen droegen; '...wat hun begerenswaardigheid niet verhoogde'. Zo'n ventje van zes dat op plaat jes iets vermoedde waar niets te zien viel? Gelooft u het? Maar dor ingebonden en vreugdeloos geïllustreerd waren die school boekjes van zeventig jaar geleden wel. En zeker als je ze vergelijkt met de leesseries van uitgeverij Zwijsen voor kinderen met (on geveer) één jaar leesonderwijs achter de rug. Van de acht deeltjes in de serie Springtouw oogt NOOIT MEER TE LAAT? het feestelijkst. Het geestige verhaal van Lian de Kat gaat over Lotte die elke dag te laat de klas in stormt, omdat er op weg naar school altijd wel iets gebeurt dat belangrijker is dan op tijd zijn. En zelfs de pedagogische wondertruc waarmee juf een eind denkt te kunnen maken aan haar dagelijkse ergernis kan niet anders dan mislukken. De illustraties zijn van Alice Hoogstad die zo veel plezier be leefd moet hebben aan haar op dracht iets moois te maken, dat ze op de (om en om) in kleur uit gevoerde pagina's zelfs niet wit kon laten wat in andere boeken gewoonlijk onbedrukt blijft. De losse deeltjes kosten f 11,80 per stuk en samen f 83,—. Leestechnisch iets moeilijker is de eveneens uit acht deeltjes be staande serie Draaimolen met verhalen van bekende en minder bekende auteurs. In WEDDEN DAT HET LUKT zet Rindert Krom hout Daan en Gijs aan het werk met pen, schaar en lijm. Ze schrijven een boek over ratten en wormen, en met veel andere boeken bij de hand kan dat zo moeilijk niet zijn. Als het verhuren van hun flodderig uitgevoerde en bij elkaar gestolen boek toch niet het gat in de markt blijkt te zijn, besluiten ze 'Het boek van Daan en Gijs' te schrijven dat ze met een beleefd briefje erbij op de post doen: 'Beste meneer Zwijsen, Hier is een verhaal. Het heet HET BOEK VAN DAAN EN GIJS. Wilt u er een boek van maken?' Een betere illustrator dan Jan Jutte hadden de twee onderne mende baasjes niet kunnen treffen. Na zijn tekeningen in 'De man van hout' van Els Pelgrom (De Schommel, Zwijsen 1988) laat Frank Ter Horst in IK KOM BIJ JULLIE WONEN van Corrie Haf kamp opnieuw zien dat hij snel een kans moet krijgen een "echt" prentenboek te maken. Deeltjes uit Draaimolen kosten f 11,75 per stuk. Kinderen die aan het eind van groep 3 overgaan van het aan vankelijk lezen naar het voortge zet lezen in groep 4 vinden in de serie Neushoorn acht spannende avonturen. De boeken zijn rijkelijk geïllustreerd, maar jammer ge noeg niet in kleur. Dat zal wel een reden hebben, maar als je een jaar lang in de klas (en thuis, want daar horen de "school boekjes" van Zwijsen ook) ver wend bent met kleurrijke prentenboekjes, vallen zwart-wit plaatjes een beetje tegen. Wie zich snel over die kleine te leurstelling heen zet, kan echter toch veel kijkplezier beleven aan de vrolijke tekeningen van Kristien Aertssen in DE REUS VAN MIKKIE door Paul van Loon. En niet minder aan die van San dra Klaassen in BALLET OP JE HANDEN door Liesbet Klop. Godfried Bomans zou zijn ogen uitgekeken hebben op haar soe pele danseresjes. Losse deeltjes kosten f 10,20 per stuk. De complete serie kost f 71,-. Roosevelt Studiecentrum. (Ab dij). Leven en werk van drie Roo- sevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Zeeuwsche Centrale Discotheek. (Langeviele 82). Joke Floresse en Johan Sinke, foto's. Di. t/m vr. van 10 tot 17.30 uur, wo en do. van 19 tot 21 uur, za. van 10 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Din- gemans, Rob de Haan, olieverf schilderijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op af spraak. Zeeuwse Bilbiotheek. (Kousteen- sedijk 7). Hal begane grand: Een mamma met een baard, kinderte keningen van Hannah-Martha. Openingstijden Bibliotheek. Zeeuws Kunstenaarscentrum. (Kousteensedijk 7). Ger Dekkers, landschapsfotografie. Do van Rijn, schilderijen. Openingstijden Bibliotheek. Zeeuws Documenta tiecentrum. (Kousteensedijk 7). Gelegenheidsgedichten, over zichtstentoonstelling. Ope ningstijden Bibliotheek. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Ben d'Armagnac en Gerrit Dekker, tekeningen en ob jecten. Kent, en versiert, eer datje mint, vrijen en trouwen in Neder land 1500-1800. (vanaf 16 juni). Openingstijden Di. t/m Vr. van 10 tot 17 uur, Ma. van 13.30 tot 17 uur. Holografiemuseum "Dennis Ga- bor". (Gortstraat 36). holografie. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur behalve maandag. Kunsthandel De Witte Swaen't Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Per manente expositie oude- en mo derne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Stichting Beeldende Kunst. (Kui perspoort 22). Cor van Dixhoorn, schilderijen. Openingstijden Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. De Vleeshal. (Markt) Tragelaph, vernissage. Openingstijden: Di. t/m za. 11 tot 17 uur. Zo. 13 tot 17 uur. (tot 17 juni) Rabobank. (Hal hoofdkan toor). Cobie Visschers, textiele schilderijen. Openingstijden bank. Rest. De gespleten Arent. (Vlasmarkt 25). Trees Verwilli- gen. aquarellen. Tijdens ope ningsuren. Eetcafé Dangeroe. (Vlasmarkt 39). Elisa Kuipers. Galerie Veu- rink. (Vlissingsestraat 14). Model Solo. Het model in acryl/houts kool op papier, (t/m 16 juni) Francois Ryckhals Museum. (Dam 71). "Terug in het geboorte huis". "Calligrafie in de Kelderie" Openingstijden do. vr. za. van 13 - 17 uur. PZEM. (Poelendaelesingel 10). Hetty de Wette, olieschilderijen. Openingstijden PZEM. Galerie Basket. (Schuitvlotstraat 32). Chris Dagradi. Wo. t/m za. van 13 tot 17 uur. (vanaf 16 juni). ÖOSTKAPELLE *F3* Zeeuws Biologisch Mu seum. (Duinvlietweg 6) "Bonsai", Openingstijden Za. t/m Ma. 13.30 tot 17 uur, Di. t/m Vr. 10 tot 17 uur. VEERE Museum "De Schotse Huizen". Karei van Veen schilderijen, tekeningen en plastieken. 'Twee Eeuwen Wal- cherse Dracht" tentoonstelling. Openingstijden Ma. 13 tot 17 uur. Di. t/m Za. 10 tot 17 uur. Ir. J.W. Tops-huis. Schouwen-Duiveland, foto's. Zeeland Waterland. Dagelijks te bezichtigen. Grote Kerk. Zomertentoonstelling 1990. Wisseltentoonstelling: Beelden in brons van Jos Weiten. Potterie S. (S. Oomstraat 1). Spreeuwpottententoonste/ling. Ma. t/m za. van 12 tot 18 uur. VL IS SING EN Inguana. (Bellamypark 35). Le vende reptielen, amfibieën en in- sekten. Gehele week geopend van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prin ses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantie land voor iedereeen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Plane tarium. Stedelijk Museum Vlissingen. (Bellamypark 19). De collectie ge groepeerd, zes interpretaties op de collectie zoals deze de afgelo pen honderd jaar is ontstaan. Openingstijden ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 uur. Openbare Bibliotheek. (Lange Zelke). selectie van de werken van de A.B.K.Z. leden, te- DONDERDAG 14 JUNI Sue Ann, live optreden met ea sy listening muziek. Happy Buc caneer, Aagje Dekenstraat, Vlissingen, 20 uur. Avondconcert, Molenwater, Middelburg, 19.30 uur. VRIJDAG 15 JUNI Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 uur. Bad to the bone. Jongerencen trum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 22 uur. Rose Royce, Discotheek Cosmo, Voltaweg, Vlissingen, 23 uur. Zangavond "U zij de glorie", m.m.v. Meditatie, Jeugdkoor Deo Favente, Ouderenkoor De Zil- verstem, Evangelisatiekoor Inter nos, Dameskoortje N.C.V.B., soliste Janneke Heykoop-Slagter, Organisten Piet Fey en Huib Meulmeester, Ned. Hervormde Kerk, Aagtekerke, 20 uur. ZATERDAG 16 JUNI Koor- en samenzangavond, Koorgroep Walcheren en Christe lijk Waddinxveens Mannenkoor, Nieuwe Hervormde Kerk, Middel burg, 19.30 uur. Rockgroep Dreamscape, open luchtconcert tijdens Middelburg se Braderie, 15.30 uur. Middelburgse Turnvereniging, Jazz Dansspektakel, Stads schouwburg, Middelburg, 19.30 uur. Madrigaalkoor en het Strijkers ensemble, concert. Lutherse Kerk, Middelburg, 20 uur. ZONDAG 17 JUNI Abdijconcert, Abdij Middel burg, 11.30 uur. DINSDAG 19 JUNI Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. Zaterdag 16 juni wordt er in de Lutherse Kerk in Middelburg een concert gegeven door het Madri gaalkoor en het Strijkers ensem ble, beide van de Zeeuwse Muziekschool. Het koor o.l.v. Titia Dijkstra zingt Italiaanse, Franse en Engelse Ma drigalen van Monte Verdi, de Ser- misy, Arcadelt, Morley, Campion en Wilbye. Het Strijkersensemble o.l.v. Rien Hillebrand speelt het dubbelconcert voor 2 violen van Bach met, als solisten, Heieen Dewitte en Annemarie van Hel deren, Nordische Weisen op 63 van Grieg, 2 delen uit de Serena de KV 525 van Mozart, 2 walsen op 54 van Dvorak en een diverti mento van Weiner. Het concert begint om 20.00 uur. keningen, pastel, olieverf- en acrylschilderijen, aquarellen, houtsnijwerk en keramiekbeeL den. Ma. 13.30 tot 20 uur, Di., wo en vr. 10 tot 20 uur, za. 10 tot 12.30 uur. Gevangen Toren. (Boulevard de Ruyter 1a). Chris Debets kleuren foto's Openingstijden dagelijks van 11 - 17 uur. VRIJDAG 15 JUNI Alhambra l Vlissingen, 'Harlem Nights' 19 uur, 'Shirley Valentine' 21.30 uur. Alhambra II Vlissin gen, 'Born on the fourth of july' 20 uur. Grand theater Goes, 'Look who's talking' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Driving Miss Daisy' 20 en 22.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Dekaloog 9' 20 uur, Deka- loog 10' 21.15 uur, 'Meanstreets' 22.30 uur. ZATERDAG 16 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'Harlem Nights' 19 uur, 'Shirley Valentine' 21.30 uur. Alhambra II Vlissin gen, 'Born on the fourth of july' 20 uur. Grand theater Goes, 'Look who's talking' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Driving Miss Daisy' 20 en 22.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Dekaloog 9' 20 uur, 'De kaloog 10' 21.15 uur, 'Die Hard' 22.30 uur. ZONDAG 17 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'Harlem Nights' 14 en 19 uur, 'Shirley Va lentine' 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Born on the fourth of july' 20 uur. Grand theater Goes, 'Look who's talking' 14, 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Dri ving Miss Daisy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Subway' 20.30 uur. MAANDAG 18 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'Shirley Valentine' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Born on the fourth of july' 20 uur. Grand theater Goes, 'Look who's talking' 20 uur. Electro Middelburg, 'Driving Miss Daisy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Waterloo' 20.30 uur. DINSDAG 19 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'Shirley Valentine' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Born on the fourth of july' 20 uur. Grand theater Goes, 'Look who's talking' 20 uur. Electro Middelburg, 'Driving Miss Daisy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Everything you always wanted to know about sex' 20.30 uur. WOENSDAG 20 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'Shirley Valentine' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Born on the fourth of july' 20 uur. Grand theater Goes, 'Look who's talking' 20 uur. Electro Middelburg, 'Driving Miss Daisy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Barfly' 20.30 uur. DONDERDAG 21 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'Shirley Valentine' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Born on the fourth of july' 20 uur. Grand theater Goes, 'Look who's talking' 20 uur. Electro Middelburg, 'Driving Miss Daisy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The cook, the thief, his wi fe, her lover' 20.30 uur. ZONDAG 17 JUNI Alhambra II Vlissingen, 'De reddertjes' 14 uur. De komende maanden vindt in het Middelburgse Schuttershof theater weer het Filmzomerfesti val plaats. Van vrijdag 15 juni tot en met donderdag 16 augustus zijn er in totaal 63 verschillende films te zien. Het festival is vooral een goede gelegenheid om een film nogmaals te zien of om een gemiste film alsnog te gaan be kijken. Op het programma staan enkele kassuccessen van de laatste ja ren zoals Rainman, Fatal Attracti on, The Last Emperor en Dangerous Liaisons. Iedere dins- dag is er een film te zien met Woody Allen in de hoofdrol en ie dere vrijdag een film met Robert de Niro. De zondag is ingeruimd voor de Franse film zoals La Vie Devant Soi, met Simone Signoret en Au Revoir Les Enfants. Nieuw dit jaar is dat er tegen een zeer bescheiden prijs een passe partout gekocht kan worden. Het Filmzomerfestival is te zien in 18 steden in Nederland en duurt in totaal negen weken. Een pro grammakrant met alle beschrij vingen van de films die worden vertoond is gratis verkrijgbaar in de theaters. Het programma wordt ook verteld op de Middeiburg-Filmlijn, bereikbaar onder nummer 01180-16001. Dr. Feelgood, speelt tijdens de braderie in Middelburg. In zes weken groeide Kwebbel van een kleine gele donzen bal uit tot een schitterende witte eend. Ze was weliswaar iets kleiner dan haar broertjes en zusjes, maar dat geldt bij de Hollandse Kwaker eendjes alleen maar als een pluspunt. Ook haar snaveltje had pre cies de juiste lengte en was fel oranje gekleurd. Wij kon den dan ook met recht trots op haar zijn. Inmiddels was ons adoptief kind redelijk geaccepteerd door haar ouders, die echter na het 'uit vliegen' van hun eigen acht kinderen steeds vaker onze tuin verlieten om elders in de sloot vertier te zoeken. Uitein delijk hadden ook zij zich zes weken lang intensief met de opvoeding van hun kinderen bezig gehouden en ook een eend wil er wel eens uit. Voor de acht jonge eendekinderen hadden wij bij andere liefheb bers een goed tehuis gevon den, maar Kwebbel, daar was iedereen het over eens, mocht blijven. Ze was nu permanent buiten, maar durfde nog steeds alleen maar onder on ze 'begeleiding' te water in de vijver. Bovendien zat ze vaak mistroostig bij de achterdeur graveerd dat op haar vagina wijst met het onderschrift: 'hier hoort wat in'. Daartegenover sommeer den de zedeprekers dat een meisje dat zedig was, de man ze ker niet mocht aanmoedigen. Op de expositie is ook een hartvor mige liefdesbrief te bewonderen, zoals men die toen kon laten ma ken. De tentoonstelling eindigt met een beeld van het gezin. Daarbin nen vonden man en vrouw hun bestemming en diende elk vol gens een vast rollenpatroon te le ven. Bij boeren en ambachtslieden hadden man en vrouw zowel een verzorgende ais een produktieve rol. Verder is ook de strijd om een broek te zien. Die broek symboliseert een echt genoot voor wie de vrouwen knokken. Adriaan van de Venne beeldde dit thema op humoristi- Liefde tussen een jongeman en een oudere vrouw was een sche wijze uit. taboe. Maarten Kwak te wachten tot er iemand naar buiten kwam. Kortom Kwebbel was een zaam en daar was naar onze mening maar één oplossing voor: ze moest aan de man. Dat was gemakkelijker ge zegd dan gedaan. Op heel Walcheren was op dat mo ment geen jonge mannelijke Kwakereend van goede komaf te koop. Maar uiteindelijk von den wij dan toch Maarten Kwak in Gapinge. Maarten was weliswaar wit en had een enigszins oranje snavel, maar daar was ook alles mee gezegd. Hij was groot en grof gebouwd, had een lange geli ge bek en stond hoog, eigen lijk te hoog voor een eend op zijn poten. Wij aarzelden, maar met de vakantie in het vooruitzicht en bij de gedachte dat Kwebbel tijdens onze afwezigheid we kenlang eenzaam achter ons huis zou zitten, was de beslis sing snel genomen en haal den wij Kwebbel's toekomstige bruidegom naar Middelburg. Ons Kwake reendje viel meteen op hem. Tot onze vreugde was het lief de op het eerste gezicht. Stoer en onverschrokken stortte de nieuwkomer zich in het onbekende water van on ze vijver en Kwebbel volgde blindelings, luid kwakend van vreugde. Vanaf dat moment waren die twee onafscheide lijk en waar Maarten ook ging, daar was ook zijn vrouwtje te vinden. Haar watervrees was voorbij, ze nam afstand van haar menselijke opvoeders en wijdde zich verder met liefde aan haar gezinsleven. Kweb bel had ons niet meer nodig: ze was een echte eend ge worden. Was dat niet het hoogste wat wij konden be reiken?

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 11