PAPILL0N Twijfel of braderie moet worden omhangen met toeters en bellen Buurtbewoners wensen meer inspraak bij inrichting wijk Veerse Meerdagen ruim drie weken feest aan het water MET SUPERVOORDEEL PRIJZEN TIJDENS DE BRADERIE 2 brillen halen, 1 betalen VADERDAGTIPS Roemenen bedanken Zeeuwen HAPPY BUCCANEER J Middelburg (feiljMIji) Lange Delft 13 Mungo Jerry komt zeker voor Sixties Festival Crossen op Sloe-circuit 45,- f 40,- f 55,- f 49,90 90,— 10-tallen Al 50 jaar uw vaderdagspecialist van heel Zeeland TIN-KRISTAL PORSELEIN-AARDEWERK GEDEKTE TAFEL uur fotoservice Restaurant SOUBURGER DE JONGE HEEFT FLINKE VINGER IN MIDDELBURGSE PAP De naam Arend de Jonge is al bijna net zo onverbid delijk aan de Middelburgse braderie verbonden als de kramen voor de winkels op straat. Het 47-jarige hoofd voorlichting en pr-zaken van de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland bemant al sinds het begin de radiokamer. Ook de komende zestiende braderie zit De Jonge in het zenuwcentrum boven De Huifkar op de Markt vanwaar mededelingen, nieuws en reclameboodschappen aan het publiek worden doorgegeven. De Souburger beschouwt het radiowerk echter niet als zijn belangrijkste taak. Meedenken en filosoferen over de inhoud van de braderie in de braderiecommissie en het dagelijks bestuur, waar hij vice-voorzitter is, trekt hem sterk. En als voorzitter van de Ceremoniemeesters, de eve nementencommissie van de Middelburgse VVV, tracht hij evenementen te koppelen waar dat moge lijk is. Met Arend de Jonge maken we een beschou wende vooruitblik op de komende braderie van donderdag 14 tot en met zaterdag 16 juni en we be wandelen wat zijpaden. m ROSENBURG WIL EIGEN WIJKGEBOUW PZC WEEKBLADEN Beleid Wijkgebouw Ambtelijk Folklore Slager, VISSERSVERHALEN G. van der Ham ZEELAND '40-45 DEEL 2 Bert Scheygrond, GOEDE VAART GROTE PROVINCIEATLAS ZEELAND B IJK K E P 1TO)E KEN Let op onze advertentie in de Braderiekrant van M'burg "Kwaliteit" een GOED KADO in alles voor DE CASSETTES-SERVIEZEN DRINKSERVIEZEN SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 kwaliteits kleurenfoto's kodak FOTO VERSCHOORE klaar terwijl je winkelt! MIDDELBURG LANGE GEERE 28 01180 - 34225 91e JAARGANG NUMMER 24 13 JUNI 1990 Arend de Jonge. Het doorgaan van het derde Sixties Festival in Vlissingen hing eventjes aan een zijden draadje, maar nu is de kogel door de kerk. Het gaat door. „We hebben vorig jaar genoeg verdiend om het verlies van het jaar daarvoor goed te maken", beken nen de leden van het organisatiecomité Willem de Baat, Henk Hut, Peter Nette en Chris Frank. Dit jaar wordt het festival ge houden op vrijdag 14 en zaterdag 15 september. In juli wordt de lokatie bekend gemaakt. Kennelijk is het Sixties Festival een begrip aan het worden. „Een enorm aantal mensen vroeg ons of we dit jaar weer zo'n festival zouden organiseren", vertellen de organiserende café houders. En met een toeschouwersaantal tussen 3.500 en 4.000 in het Arsenaal kan ronduit van een daverend succes worden gesproken. De Dreamers, de Trogs en een hergroepe ring van de Zeeuwse formatie Dragon Fly droegen hun steen tje daaraan bij. Dit jaar hebben de Vlissingers in elk geval al beslag weten te leggen op Mungo Jerry (Summertime en Ro sy), Johnny and the Starshooters en de L-Band. Onderhandeld wordt nog met de Mindbenders (Groovy kind of love), Rob Hoeke en een aantal andere toppers van weleer, die het ook nog in deze tijd goed doen. „We hoeven echt niet aan het festival te verdienen", on derstreept het viertal zijn intenties om dit festival ongesubsi dieerd te organiseren. „Wel willen we dat de bezoekers na afloop de stad bezoeken. In veel cafees staan bands die ook al herinneren aan de jaren zestig of er op z'n minst verwant schap mee vertonen". Kamperland Veerweg 37 QAAÖ7-^AA Alle informatie over de Middel- burgse braderie in een bijlage van deze krant. Op onze uitpagina nog een randgebeuren. Or. Feel good in Middelburg. „Ik wil niet persé in de publiciteit. Er zijn zoveel mensen die veel meer doen", zegt hij voordat de fotograaf arriveert. Dan brandt hij los en stelt vast dat hij een Mid delburger is in hart en nieren en slechts als noodoplossing ooit, achttien jaar geleden, naar Oost- Souburg verhuisde. Daar was toen gemakkelijk aan een ééns gezinswoning te komen. „Maar ik kom nog vaak in Middelburg. Zeg maar, behalve de dagelijkse boodschappen, voor alles". Mid delburg noemt hij dan ook „een heerlijke stad". Maar het is moei- Tom Caljouw (links) en Ton van Dijk op de plaats waar volgens hen het wijkgebouw moet komen. Hfe&sa Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51. postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017. 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v.. postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Hoewel de Vlissingse wijk Ro- senburg nog niet voor de helft klaar is, leeft de wijk nu al vol op. Een actief wijkcomité is bezig met het behartigen van de belangen van de huidige en de toekomstige buurtbe woners. „En dat doen we graag samen met het ge meentebestuur", verduidelijkt Tom Caljouw, voorzitter van het wijkcomité. Maar daar wringt nu juist de schoen. Zo'n vier jaar geleden startte de gemeente met een projectgroep waarmee zij de Als afronding van de inzame lingsactie onder het motto 'Red de Moeders van Cluj', bereiden Roemeense ar tiesten, onder wie kunste naars uit de stad Cluj, zich voor op een bezoek aan Zee land. Ze willen met optredens en exposities onder meer tij dens het Straatfestival Vlis singen de Zeeuwse bevolking bedanken voor de hulp aan Roemenië. De financiering van het project is al voor een belangrijk deel geregeld. De komst van de in totaal 36 Roemenen is daardoor vrijwel zeker. Diverse Zeeuwse be drijven stellen zich hiervoor garant. wijkbewoners gelegenheid gaf mee te denken met haar plannen. „Maar diezelfde gemeente neemt deze projectgroep niet se rieus", stelt Caljouw. „Er wordt zelden of nooit vergaderd en van inspraak kan al helemaal niet gesproken worden". Ook naar de plannen van de wijkbewoners voor een eigen wijkgebouw wordt zodoende niet geluisterd. De wijk Rosenburg telt momen teel 127 woningen. In de toe komst zullen dat er in totaal 800 zijn. „Voorlopig is er nog sprake van een wijkcomité, maar eigen lijk zijn we een wijkvereniging in oprichting", legt Ton van Dijk, eveneens lid van het wijkcomité, uit. Een enquête in de wijk heeft aangetoond dat er duidelijk be hoefte is aan zo'n vereniging. „Een vereniging wordt ook se rieuzer genomen als onderhande lingspartner", meent Tom Caljouw. Het ontbreken van een goede samenwerking met de ge meente Vlissingen zit hem duide lijk dwars. „Neem nu de kreet 'sociale vernieuwing'. Volgens de huidige regering dienen gemeen ten op basis daarvan nauw sa men te werken met maatschappelijke organisaties, bedrijven en de burgers zelf. Daarbij wordt letterlijk gesproken over buurt- en wijkverenigingen, comité's, enzovoort". Een heel concreet probleem vormt het door de buurtbewo ners gewenste wijkgebouw. De gemeente Vlissingen heeft daar volgens Caljouw en Van Dijk tot op heden alleen maar negatief op gereageerd. „Een aantal jaren ge leden propageerde de gemeente het beleid dat iedere wijk een ei gen wijkgebouw moest krijgen. Voor het gebied Lammerenburg betekende dat dus vijf wijkge- bouwen, namelijk voor Bossen- burgh, Westerzicht, Rosenburg, West-Souburg en Papegaaien burg. Sinds vorig jaar is plotseling besloten dat er één groot sociaal cultureel centrum moet komen. Volgens de planning komt dat in Papegaaienburg. Wij menen dat alleen laatstgenoemde wijk daar profijt van zal hebben. Daarnaast ligt Rozenburg veel te ver van dit toekomstige centrum verwij derd". Het gekke is volgens Van Dijk dat de gemeente, bij monde van wet houder van Volkshuisvesting D. Bruinooge, deze problemen wel degelijk onderkent, maar tot nu toe niet bereid is gebleken er een oplossing voor te zoeken. „Wij willen in het hart van de wijk een esthetisch verantwoord niet te groot wijkgebouw. We zijn even tueel zelfs bereid om het zelf te bouwen. Op tekening hebben we de naar onze mening meest ge schikte plaats daarvoor aangege ven. Maar de gemeente vindt het niet mooi op die plaats. Nou, vol gens ons is de functie van een wijk meer dan alleen maar 'mooi' te zijn". Voorlopig gaat het wijkcomité zich bezighouden met het nieuw leven inblazen van de Project groep Rozenburg. Hierover wordt maandag 18 juni vóór het eerst vergaderd met vertegenwoordi gers van de gemeente. „De rest komt dan vanzelf wel", verwach ten de beide 'gecomiteerden'. „Maar het zal nog een hele strijd worden". lijk uit te leggen waar dat heerlijk op slaat. Bijvoorbeeld: „Toen ik voorlichter was van de gemeente Vlissingen deed ik dat met enorm veel plezier. Later werd ik voor lichter van de gemeente Middel burg. Dat werk raakte me meer. Ik kende als geboren Middelbur ger veel meer achtergronden. Bij beslissingen speelt je emotie dan een rol". Noch bij de Ceremonie meesters noch bij de braderie commissie is het ooit een belemmering geweest dat Aren de de Jonge in de gemeente Vlis singen woont. De Jonge zou geschilderd kun nen worden als een man die met een ambtelijke achtergrond tus sen de ondernemers mee onder neemt. Ooit was hij voorlichter van gemeenten (Vlissingen, Mid delburg) en nu werkt hij ook voor een instelling waar ambtelijke molens doodnormaal draaien. Voorzichtig lacht hij en peinst: „Ik zeg wel eens tegen onderne mers: ik ben jaloers op jullie. Jul lie werken hard en krijgen evenredig de revenuen. Of men sen als ik nu hard of niet werken, het salaris wordt elke maand overgeboekt. Ik heb daarentegen nog nooit minachting bespeurd bij ondernemers voor de ambte narij. Ik kan trouwens vanuit mijn ervaring als overheidsvoorlichter en nu voorlichter bij een instelling in de gezondheidzorg een brug slaan tussen de overheid en de ondernemers. Ik begrijp waarom sommige beslissingen zo lang op zich laten wachten. Dat heeft niks te maken met onwil van ambtenaren, maar met de struc tuur van de overheid om alle beslissingen goed vast te leggen en wel overwogen te nemen". „En je weet dan dat als je een simpele vergunning wil aanvra gen voor zeg maar een tap op straat, die aanvraag eerst een aantal instanties moet passeren. Ik vind het daarom heel belang rijk dat ik dat aan de mensen die bij mij in de commissies zitten kan verklaren. En ik merk dat ze er begrip voor hebben. Maar ik geef toe: ik geniet van de dyna miek in het bedrijfsleven zoals ik die tegenkom in de braderiecom missie. Het is lekker om in je vrije tijd tussen ondernemers te zit ten". Daartegenover staat dat een niet- ondernemer in zo'n commissie de belangen van de consument in de gaten kan houden. „Ik zit er inderdaad als consument. Ik be kijk de braderie vanuit een andere hoek. Er wordt wel eens beweerd dat er een soort braderiemoeheid is ontstaan. Ik geloof daar niks van. Die braderiemoeheid bestaat volgens mij bij een enkele onder nemer. Het publiek geniet weer elk jaar van de braderie. Dat zie je aan het gigantische aantal men sen dat die dag in de stad is. Sommige ondernemers denken nog te beperkt. Ze kijken alleen naar wat er na afloop van de bra derie in de kassa zit. Zo mag je anno nu niet meer denken. Een braderie is tevens promotie voor je stad". Filosoferen over de braderie is een stokpaardje van Arend de Jonge. Enerzijds meent hij dat een braderie met een toegevoeg de waarde meer publiciteit ople vert, dus mensen van heinde en ver kan trekken, anderzijds stelt hij vast dat de braderie sec ken nelijk zo belangrijk is dat er drom men mensen op af komen. Dan moet je niet allerlei toeters en bellen er omheen hangen. Niettemin is dat gebeurd bij de braderie in Middelburg waar al sinds enkele jaren wordt getracht er een folkloristisch evenement van te maken. Onder de naam 'Middelburg Folklorestad' blijft het primaire braderiegebeuren toch de meeste geïnteresseerden trekken. Is het dan niet van zelfsprekend om het folkloristi sche element te verplaatsen naar de Folkloristische Dagen in juli en augustus als ringrijders - toch een typisch Zeeuwse folklore - strijden voor de koninklijke be kers? De Jonge: „Ik vind dat een aantrekkelijk voorstel. Zo kun je een Middelburgs folkloristisch evenement over de regiogrenzen heentillen. Ik zal het voorstellen in een vergadering van de Cere moniemeesters". DONDERDAG 14 JUNI Aanvang: 20.00 uur Op*n OGOO OIOO uur AatJ« Dakenitraat G Vllaolngon Tol 011B4 - 12347 Motor Sport Vereniging (MSV) De Uitlaat in Vlissingen houdt op 16 en 17 juni een motorcrossweekend op het Sloehavencircuit in Vlissing- en-Oost. Zaterdag 16 juni wordt er een klassements cross verreden om het club kampioenschap 1990. De trainingen beginnen die dag om 11 uur en de wedstrijden om 13 uur. Zondag 17 juni zijn de rijders aan de beurt die strijden om de Nederlandse jeugd- en juniorenkampioen schappen. Zij kunnen vanaf 10 uur hun trainingsrondjes draaien en starten vervolgens om 12.30 uur. Tegen inlevering (Geldigi m 23 1 De gratis tweede bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen 1 Het montuur van de bril die u wel betaalt, mag niet goedkoper zijn dan f 100,-. 1 Het montuur van de gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode driehoekje van deze bon juni 1990) In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Wilt u meer (variabel, ontspiegeld. anti-kras, kleur, enz.) dan geldt een toeslag. Geen andere kortingen te zelfder tijd. Op beide brillen 1 jaar garantie. A/s het windje meezit, zal er flink wat gezeild worden tijdens de Veerse Meerdagen. Met evenementen op het gebied van de watersport, andere re creatieve sporten, cultuur, histo rie, visserij, folklore, educatie en culinaire presentaties, worden van vrijdag 22 juni tot en met zondag 14 juli de Veerse Meerda gen 1990 gehouden. Deze mani festatie is voor iedereen toegankelijk en kan zowel actief als passief genoten worden. Tijdens de Veerse Meerdagen krijgt telkens één gemeente bij zondere aandacht, waarbij de verschillende karakteristieke ken merken naar voren komen. Spe ciale thema's moeten die verscheidenheid nog eens extra benadrukken. Veere opent het evenement met het thema 'histo rie' in de vorm van Markizaatsda- gen. Vrijdag 22 juni kan het publiek onder meer genieten van de opvoering van een zeeslag op de rede van Veere, met vele ronde- en platbodemjachten, vuur- en geluidseffecten. Zater dag 23 juni bestaan in Veere de hoogtepunten uit een show ad- miraalzeilen en de opvoering van het paardenspel De Heks van Veere. Vrijdag 29 en zaterdag 30 juni beginnen de Veerse Meerdagen in Kortgene. Vrijdag is er een spe ciaal programma voor de jeugd met onder meer een poppenkast, een vliegerwedstrijd en gratis va ren in optimistenbootjes. Zater dag mag iedereen die wil meevaren tijdens een optocht van zeilende bedrijfsvaartuigen en sleepboten. Verder worden er de gehele dag tal van activiteiten georganiseerd. Wolphaartsdijk is zaterdag 7 juli aan de beurt. Hier wordt nog hard gewerkt aan het program ma. De finale van de Veerse Meerdagen begint vrijdag 13 juli in Arnemuiden. Het thema 'vis serij' staat hier borg voor een ka rakteristiek programma waarin vissersboten en vis de hoofdrol spelen. Zaterdag 14 juli pakt het dorp Kamperland uit met een show parasailing, een spectacu lair waterspel. De afsluiting van de Veerse Meerdagen vindt zon dag 15 juli plaats aan de water kant bij Kamperland bij De Schotsman. Deze dag staat voor een belangrijk deel in het teken van de surfsport. Over hun leven in de Delta Paperback Gebonden Zeevisserij in beeld 1:25000 Topografische Dienst m Walstraat 94 - Vlissingen - 01184-12483 LEDERWAREN i»J LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG I f

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1