Nieuwe visies op honderdjarig Stedelijk Museum Vlissingen HMM... GRATIS BALIST0 EN SMAAKVOLLE PRIJZEN BIJ DE PR0EFKARAVAN VAN BALIST0. ZIE PAG. 4 IMWfmmode Weer onderscheiding voor Wim Hofman Schaapscheren op 2 brillen halen, 1 betalen 1900 1990 op de gehele collectie FEESTPRIJS 19, J.P.A. Rossël tandprotheticus „De betere geschenken Voetballen moet kunnen Midden- en Noordzeeuwse dierenbeschermers pakken uit VANDAAG BESTAAN WIJ PRECIES 90 JAAR DAAROM GEVEN WIJ ALLEEN DEZE WEEK JUBILEUM AANBIEDING Deze week: 10,- VOORDEEL op een SWAROVSKI KRISTAL HEDENDAAGSE EN HISTORISCHE KUNST GECOMBINEERD Het Stedelijk Museum Vlissingen bestaat precies honderd jaar. En dat is volgens conservator Wilbert Weber een perfecte aanleiding voor een radicale oud museum-nieuwe-stijl-presentatie. Dat wil zeggen: niet langer alleen permanente exposities van histo risch objecten, maar ook frisse, wisselende thema tentoonstellingen van hedendaagse en en nog niet eerder getoonde historische kunst. Het eerste voor-\ beeld van deze nieuwe, flexibelere aanpak is het ten toonstellingsproject 'De collectie gegroepeerd' in de stijlkamers van het museum. PZC WEEKBLADEN Uteassi NIEUWE KUNSTGEBITTEN Persoonlijke geschiedschrijving in 'Vissers verhalen' Modeshow (tot en met zaterdag 9 juni) Ook Premier doet aan deze Jubileumaktie mee! L HEREN PORTEMONNEE Normaal 29,- SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 91e JAARGANG NUMMER 23 min. uitvergrotingsservice kwaliteits uitvergrotingen kodak FOTO VERSCHOORE klaar terwijl je winkelt! MIDDELBURG LANGE GEERE 28 01180- 34225 6 JUNI 1990 §111 ijl In Egypte trotseren pyramidesde eeuwig heid... Afbeeldingen van admiraal Michiel Adri- aanszn. de Ruyter in pyramide context geplaatst door Eddy Quite. Buiten dat waaiers geen verkoeling brengen, zijn ze nog giftig ook. Uitgevoerd door Jan Haas. FOTO'S JOS BROUWER Delvers die afdalen om de gouden kruimels uit het wrakhout los te zeven.... Materiaal in 1983 opgedoken uit de gezonken Oostindi'e- vaarder 't Vliegend Hart door Lex de Meester. Zes hedendaagse vormgevers uit Vlissingen kregen voor 'De col lectie gegroepeerd' de vrijheid om hun werk te confronteren met de historische verzameling en de museale ruimtes. Door de diverse disciplines die Ries van den Berg (bouwkunst/architec tuur), Eric Brandts (beeldende kunst). Jan Haas (beeldende kunst), Meindert Inderwisch (lite ratuur), Lex de Meester (toege paste kunst-fotografie) en Eddy Quite (beeldende kunst) uitoefe nen is er een nieuw geheel van stijlkamers gecreëerd. Elke kunstenaar heeft vanuit zijn ar tistieke visie commentaar kun nen leveren op het verleden of er zijn lijnen getrokken uit het verle den door naar 1990. Zo maakt Ries van den Berg met behulp van audio, video en verrekijker de negen zeegezichten uit de be staande collectie van het mu seum bijna echter dan echt. Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245, Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle. 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Een veertigtal kinderen uit de Vlissingse wijk Rosenburg heeft vanmiddag (woensdag) een petitie aangeboden aan wethouder L.C. Poppe-De Loof van Welzijn, waarin zij wijzen op het gebrek aan een speelveldje in de wijk. Als symbool boden zij de wethou der een voetbal aan, die zij pas terug willen hebben als er een oplossing is gevonden voor het probleem. Gebrek aan een speelveld in de wijk Rosenburg noodzaakt de kinderen tot spelen op straat. Nadat bij het voetbal len herhaaldelijk de bal in tui nen van buurtbewoners was terechtgekomen - met alle ge volgen van dien - besloot een twaalftal kinderen met een klacht aan te kloppen bij het Wijkcomité Rozenburg. Hier werd het probleem uitgebreid besproken en werd de jonge lui gewezen op de mogelijk heid een klacht in te dienen bij de gemeente. De buurtbewo ners staan geheel achter het initiatief van de jeugd. Van middag vertrokken de kinde ren uit de wijk op de fiets naar het gemeentehuis, waar zij in de burgerzaal werden ont vangen. „Tot en met 1992 presenteren wij door verschillende thema- projecten de stadsgeschiedenis en het hoe en waarom van de Vlissingse infrastructuur", vertelt conservator Weber. Het museum zal er daardoor de komende jaren nooit meer helemaal hetzelfde uitzien. „We wilden de presenta tie veranderen en aantrekkelijker maken en ook wat meer aan dacht schenken aan de Vlissing se kunstenaars zelf. Want daar is een Vlissings museum natuurlijk dè plaats voor", verklaart Weber de nogal radicale omwenteling van het Stedelijk. „Verder wordt het museum met wisselende ten toonstellingen natuurlijk ook inte ressanter om vaker te bezoeken". 'De collectie gegroepeerd' is tot en met september in het Stedelijk Museum te zien. En dan was er ook nog zoiets als een vete tussen de organiseren de en uitvoerende kunstenaars. Weber maakt daar overigens kor te metten mee. Een storm in een glas water, kwalificeert hij de be richten die naar buiten kwamen het. „Je kunt het zeker relative ren, er ontstond een gezonde discussie en na het hele gebeu ren zat iedereen lekker te borre- len"vertelt Weber. Het gerestaureerde scheepsmo del De Tromp, een van de topstukken uit de collectie scheepsmodellen, is sinds vorige week weer te zien in het Vlissing se Stedelijk Museum. Burge meester Jaap van der Doef opende vorige week vrijdag één van de vier zaaltjes op de eerste verdieping. Met die opening wordt tevens de terugkeer van De Tromp benadrukt. Het model verkeerde in 1980 in zo'n slechte staat dat deze uit de presentatie werd genomen. De vereniging 'Vrienden van het Stedelijk Mu seum Vlissingen' heeft een ge deelte van de restauratie gefinancierd. De Vlissingse kinderboeken schrijver Wim Hofman is onder scheiden met een Vlag en Schaapscheren, honingslingeren, kralenbreien, katoen- en vlasspinnen en nog veel meer ac tiviteiten zijn te bekijken en te be leven tijdens het traditionele Schaapscheerdersfeest op Kin derboerderij Klepperhoeve aan het Meiveldpad in Middelburg. Het feest vindt plaats op zater dag 9 juni van 10 tot 16.30 uur. „Het belangrijkste is toch wel het schaapscheren", vertelt Giel van de Linde, voorzitter van de Stich ting Kinderboerderij Klepperhoe ve. „Een stuk of twaalf schapen worden voor het oog van het pu bliek van hun jas ontdaan. Gelijk tijdig worden er een aantal oude ambachten gedemonstreerd. Zo is er onder andere een hoefsmid aanwezig. Enkele verenigingen ter ondersteuning van een goed doel, waaronder Terre des Hom mes, zijn eveneens met een stand vertegenwoordigd. Het Middelburgs Muziekkorps zorgt voor de muzikale noot". Verder staat het de bezoekers na tuurlijk vrij de hele kinderboerderij te bezichtigen. Naast de bekende dieren als konijnen, kippen, gei ten, koeien en schapen, zijn er een aantal nieuwigheden te be wonderen. Wat de dieren betreft is dat de ezel Harold, die nog maar sinds enkele weken op de Klepperhoeve woont. De scha pen hebben een nieuwe schuilstal en ook de bijen hebben een nieuw onderkomen. De voliè re is heringericht. Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN FOTO JAAP WOLTERBEEK Wimpel voor zijn boek Grote Pien en Kleine Pien, een leesboek voor kinderen die ongeveer een jaar kunnen lezen. Vorig jaar werd Hofman gelauwerd met de Gou den Griffel voor Het Vlot. Meer informatie over bekroonde jeugdboeken in onze rubriek 'Kin derboeken' van Jan Smeekens. Tegen inlevering van deze bon (Geldig t/m 23 juni 1990) 1 De gratis tweede bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen, 1 Het montuur van de bril die u wel betaalt, mag niet goedkoper zijn dan f 100,-. Het montuur van de gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode driehoekje. 1 In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras, kleur, enz.) dan geldt een toeslag. Geen andere kortingen te zelfder tijd. Op beide brillen 1 jaar garantie. INFORMATIEDAG IN GOESE ZEELANDHALLEN Bolussen betekent het tanen van zeilen en netten. Een benne is een mand om oesters, mosselen en vis in te doen. Een klepbroek is een broek met een vierkante klep aan de voorkant in plaats van een gulp. En een kot is een onderdeks verblijf voor de be manning. Allemaal termen uit het leven van de vissers die Kees Sla ger en Paul de Schipper aante kenden en opschreven in het boek 'Vissers verhalen' over hun leven (toen, zo'n vijftig jaar en meer geleden) in en rond de Zeeuwse en Zuidhollandse eilan den. Op vrijdag 8 juni worden de eerste boeken in Colijnsplaat aan wal gebracht, dat gebeurt met de hoogaars YE 36 bij het gebouw van de visafslag. Mevrouw E.J. Hoogendijk-van Duijn, burge meester van Kortgene, neemt het eerste exemplaar officieel in ont vangst. Slager en Schipper interviewden ruim op 100 avonden zo'n zestig vissers. Met hun bandrecorder streken ze neer in het hele zuid westelijke deltagebied, van Goe dereede tot Emmahaven en van Breskens tot Moerdijk. De geïn terviewden probeerden allen in de eerste helft van deze eeuw op hun hoogaarsen en hengsten, hun lemmer-jachten en blazers een boterham te verdienen uit het water van de Ooster- en Westerschelde, de Grevelingen, het Hollands Diep en de kustwa teren voor de Zeeuwse en Zuid hollandse eilanden. Zeilend waren ze op jacht naar garnalen, platvis, oesterbrood en mossel zaad. Ook hun vrouwen komen aan het woord. Die werkten in de mosselloodsen en oesterputten en leurden met zware manden vis. Als de mannen op zee zaten, sleten zij hun eenzame uren thuis, wachttend op mogelijke verrassingen. 'Vissers verhalen' levert een stuk mondelinge geschiedschrijving in ons land. Persoonlijke belevenis sen hoe het logisch was dat ge beurde wat gebeurde. Verrassend, verbijsterende en amusante levensverhalen. Er wordt ver teld over zeehonden en zeemij- nen, over de ondergang en op bloei, over de oorlog en de watersnoodramp. Het boek bevat 250 bladzijden met tekst en veel foto's. Prak tisch elke bladzijde toont wat de visser(s) op de pagina ver- tel(len)t. Zo ontstaat een levendig beeld. De lezer krijgt meer dan een beeld van wat de vissers be leefden. Helden waren het tijdens de watersnoodramp. Het vak ging van grootvader via vader op zoon. Sommigen hadden een ei gen boot of wel meer, anderen werkten als knecht en hoorden soms van de ene dag op de an dere dat ze niet meer terug hoef den te komen. 'Vissers verhalen' is na vrijdag ver krijgbaar in de boekhandel en kost f 45 (gebonden) of 37,50 (inge naaid). De afdeling Noord- en Midden Zeeland van de Nederlandse ver eniging tot bescherming van die ren laat zaterdag 9 juni in samenwerking met de asielen van Vlissingen, Middelburg, Goes en Zierikzee zien hoe be langrijk een dierenleven is. Dat gebeurt tijdens een informatie dag in de Zeelandhallen in Goes. Er zal - zo voorspellen de dieren beschermers - zo breed mogelijk informatie worden gegeven over het werk van de dierenbescher ming en dat van de asylen. Om dat de Goese hallen gratis ter beschikking werden gesteld hoeft er geen entreegeld te wor den betaald. Een groot aantal organisaties heeft zijn medewerking toege zegd. Daaronder vinden we de Groene School, de opsporings dienst voor huisdieren, de Stich ting Lekker Dier, de Stichting Bont en Dieren, Haram-Bee met bejaarde pony's, het vogelasyl De Mike, de inspectie dierenbescher ming, de Stichting Registratie Gezelschapsdieren en de Stich ting Gehoorzame Huishond. Be halve infornmatie verzorgt een aantal organisaties ook de monstraties. De organisatie van deze informa tiedag is overigens nog op zoek naar mensen die - samen met een hond - tweedehands kleding willen (laten) showen. Het is de bedoeling dat deze kleding ver kocht wordt; van de opbrengst is tien procent voor de dierenbe scherming. Deze dag staat ook in het teken van de jeugd. De dierenbescher mers hebben brieven verstuurd naar de basisscholen met het verzoek een project op te zetten, dat dan tijdens de informatiedag gepresenteerd kan worden. Het spreekt voor zich dat zo'n project iets met dieren (liefde) te maken moet hebben. Verder zijn er talrij ke spelletjes om een ieder te kun nen vermaken. 20% KORTING GORTSTRAAT 32-34 MIDDELBURG TEL. 01180-12508 DONDERDAG KOOPAVOND Middelburg Lange Delft 13 182_J model BILFOLD in leer, zwart en bruin met vakjes ook voor credit-cards. LEDERWAREN LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1