Anja Verhage-Wagenaar kan niets weg gooien Molen Zoutelande draait alleen nog voor den prins Wedgwood Steunpunt Kunstzinnige Vorming presenteert aanbod basisonderwijs Toertocht motoren Veelzijdige beiaardier toert door Vlissingen Dubbel feest bij Zer Oirts HAPPY BUCCANEER GRATIS NIEUWE FILM! FEESTPRIJS 19,- SERVIEZEN GEBOORTEKAARTJES UIT HET HELE LAND JUBILEUM AANBIEDING Deze week: 10,- VOORDEEL op een "Sfeervol tafelen" uur fotoservice kwaliteits kleurenfoto's kodak FOTO VERSCHOORE klaar terwijl je winkelt! Aan onze lezers en adverteerders In verband met Pinksteren zijn de SLUITINGSTIJDEN voor de editie van 6 juni vervroegd. Uiterste inlevertijd van copy voor redactie: donderdag 31 mei 12.00 uur en advertenties: vrijdag 1 juni 15.00 uur Belasting VAN ZEEFDRUKKIST TOT MASKERPROJECT PZC WEEKBLADEN ZATERDAG HAPPY BUCCANEER VERKIEZING Risicomanagement mode of noodzaak VOOR DE BESTE FOTO-AFWERKING VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES Bij inlevering van uw volle kleurenrolletje voor ontwik kelen en afdrukken een: (alleen de goede foto's betaalt u) GESCHIEDENIS BESCHREVEN IN BOEKJE HEREN PORTEMONNEE model BILFOLD in leer, zwart en bruin met vakjes ook voor credit-cards. Normaal 29,- De serviezen specialist: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 91e JAARGANG NUMMER 22 MIDDELBURG LANGE GEERE 28 01180 - 34225 30 MEI 1990 Over het typisch Hollandse fenomeen 'de molen' is het laatste woord nog niet gezegd en geschreven. Meer en meer molens worden gerestaureerd, er worden verenigingen voor opgericht en er zijn zelfs speciale dagen aan gewijd. „Daar kan nog wel wat bij", meende de drieëntwintigjarige Gert Gabriëlse uit Zou telande. Zelf actief als vrijwillig molenaar, schreef hij een boek je met als titel 'De molenaars en molens van Zoutelande'. In het kort beschrijft hij daarin de geschiedenis van deze molen en zijn beheerders vanaf de Middeleeuwen tot heden. Gert Gabriëlse woont zelf aan de Molenweg in Zoutelande. Naast zijn werk als magazijnmedewer ker bij Campina volgde hij vorig jaar een opleiding bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Hij liep daarvoor stage bij de molen van Nieuw- en Sint Joosland. De mo len in de eigen woonplaats, waar hij nu tweede molenaar is, bleef hem interesseren. „Die interesse is vooral ontstaan naar aanleiding van de restauratie van deze mo len begin jaren tachtig. Het leek me leuk om eens uit te zoeken in welk jaar er al sprake was van een molen op Zoutelande". Een hele klus bleek achteraf. Na wat gesnuffel in boeken over de loka le geschiedenis stapte Gebriëlse naar het gemeentehuis van Val- kenissa Daar werd hij al snel doorverwezen naar het Rijksar chief in Middelburg. boeken van de 'dubbelhon- derdste penning'. „Dat was een belasting van twee procent, die werd geheven op onroerend goed. Hiervan zijn de boeken van 1548 tot en met 1805 bewaard gebleven. Uit oudere geschriften blijkt dat er al in de vijftiende eeuw sprake is van een molen op Zoutelande. Later worden er zelfs twee molens genoemd. De huidi ge molen is gebouwd in 1722". Verder gaat Gabriëlse in zijn boekje uitgebreid in op de ver schillende molenaarsgeslachten. Van 1800 tot 1976 is dat het geslacht Adriaanse. In 1983 wordt de molen verkocht aan de gemeente Valkenisse. Nu laat molenaar Jacobus Adriaanse de molen regelmatig 'voor den prins draaien', schrijft Gabriëlse. „Dat wil zeggen dat de molen wel draait, maar niet maalt. De uit drukking stamt uit de tijd dat de Hollandsé steden nog weieens belegerd werden. Ook dan liet men de molens af en toe 'zo maar' draaien om zo de schijn op te houden dat er nog voldoende voedsel was in de stad". Vijf maanden werkte Gert Ga briëlse vrijwel dagelijks aan zijn dertig pagina's tellend boekje. Voorlopig heeft hij geen plannen voor 'nog zo'n onderneming'. „Het was leuk om te doen, maar de volgende molen is voor ie mand anders". Het boekje is in eigen beheer uitgegeven en ver krijgbaar bij 't Boekenhuisje in Zoutelande of te bestellen bij Gert Gabriëlse via 01186-1873. Gert Gabriëlse: „De volgende molen is voor iemand anders". Een belangrijk deel van zijn gege vens haalde Gert Gabriëlse uit de Wie denkt dat kunst op school nog steeds niet meer is dan plaatjes bekijken van beroemde schilderijen, zou deze week eens een kijkje moeten nemen bij het Zeeuws Steunpunt voor Kunst zinnige vorming en Volwassen educatie in Middelburg. Daar Omdat er in de provincie Zee land maar weinig toertochten voor motoren plaatsvinden en omdat Motor Sport Vereni ging Ophemert dit jaar toch haar vijftienjarig bestaan viert, heeft genoemde vereni ging besloten een Zeeland- Toertocht te organiseren. De ze vindt plaats op maandag 4 juni (tweede Pinksterdag). Er kan worden gestart tussen 10 en 12 uur bij restaurant De Caisson aan de Smokkelweg in Kapelle-Biezelinge. De tocht van zo'n 150 kilometer gaat over dijken en binnenwe gen van Walcheren, Noord en Zuid-Beveland. Vanaf 15 uur worden de eerste deelne mers weer bij het startpunt terug verwacht. IMaaa Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman. 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Ze is nog geen twee jaar bezig, maar toch telt haar verzameling al 2700 geboortekaartjes uit het gehele land. Anja Verhage- Wagenaar uit Zoutelande heeft een tic voor verzamelen. Want niet alleen geboortekaartjes heb ben haar belangstelling, maar ook de collectie trouwfoto's groeit met de dag. „Mijn moeder kon al niets weg gooien en van haar kreeg ik mijn eerste geboortekaartjes", vertelt Anja Verhage thuis in Zoutelande temidden van de dozen en plak boeken, waarin haar verzameling is opgeborgen. „Ik begon met kaartjes van familie en kennissen, maar na een oproep in de Gezins- gids, een blad van de kerk, kreeg ik enorm veel reacties van elders uit het land. Ik ken hier namelijk in Zeeland helemaal geen verza melaars op dit gebied. Nu heb ik ruiladressen in het hele land, die ik soms ook weer een plezier kan doen met kerk- of klederdracht- kaarten. Doordat ik nogal vaak ziek ben, betekent deze hobby een enorme afleiding voor me en door de brieven van andere en thousiaste verzamelaarsters on- staan vaak leuke contacten", zegt mevrouw Verhage, die naast haar liefhebberij ook nog de zorg heeft voor haar gezin met vier kinderen. Anja Verhage Boeken met tweelingkaartjes, zelfgeschreven aankondigingen, series van dezelfde soort of foto kaartjes, ze zijn allemaal te vin den in de collectie, die ter gelegenheid van het bezoek op tafel ligt uitgestald. Er is een apart boek van Zeeuwse nieuwe borelingen, maar ook de pagina's waarin elf verschillende kaartjes van één familie voorkomen, trek ken de aandacht. „Dat boek kreeg ik in z'n geheel van iemand op de Veluwe, die haar verzameling opruimde", ver telt Anja Verhage niet zonder trots. „Nu ik zoveel kaartjes van elders ontvang ga ik wel selecte- Bij de tennisvereniging Zer Oirts in Serooskerke was het woens dag 23 mei dubbel feest. In de districtscompetitie van de KNLTB is de groep tot 12 jaar kampioen geworden. Dit heuglijke feit viel samen met de verwelkoming van het 25o-ste lid van Zer Oirts, de 11-jarige Stefan Meijers uit Se rooskerke. Uit handen van voorzitter J. Wierda ontving Stefan als aan denken een tennisshirt voorzien van het opschrift "LTC Zer Oirts 250", een set ballen en enkele andere sportattributen. In zijn toespraakje memoreerde de voorzitter de groei van Zer Oirts gedurende de afgelopen jaren. Deze groei is zelfs zodanig ge weest, dat het bestuur zich in middels genoodzaakt zag een ledenstop in te stellen. De mid dag werd besloten met een wa- Voorzitter Wierda overhan digt het shirt aan lid nummer 250, Stefan Meijers. felfestijn voor de jeugd. ren, want anders weet ik er geen raad mee. Vooral op bijzondere exemplaren ga ik verder bouwen, series of buitenlandse en vooral ook vouwkaarten, die je nu steeds meer ziet. Wat me opvalt is dat je tegenwoordig op de kaartjes weer de gewone namen ziet terugkomen, niet meer dat bijzondere". Naast geboortekaartjes heeft An ja Verhage ook een ware passie voor trouwfoto's, waarvan ze er momenteel 350 bezit. Vooral op oude exemplaren heeft de verza melaarster het gemunt. „Als ik ergens kom en ik zie een trouw foto in de kamer, dan kan ik haast niet rustig blijven zitten. Om een mooie collectie op te bouwen moet je overal in het rond blijven vragen. Vooral in Zeeland komen de mensen niet zo graag met hun eigen spulletjes naar buiten. Dat gaat in Holland heel wat gemak kelijker". Voor wie geboortekaartjes of trouwfoto's aan Anja Verhage wil toezenden, volgt hier haar adres: Molenweg 8, 4374 BG Zoutelan de. Op*n OöOO O 1 O O uur Aagjo Dokonstrout Vlloolngon Tol. OU84 123 47 wordt momenteel een presenta tie gehouden van het aanbod, dat dit Instituut voor het komen de schooljaar in huis heeft om scholen van het basis - en speci aal onderwijs te helpen bij de kunstzinnige vorming van hun leerlingen. Afgelopen maandag werd het nieuwe aanbodboek door gedeputeerde mevrouw G. de Vries-Hommes overhandigd aan de inspecteur van het basis onderwijs, de heer H. Verboom. In de nieuwe wet voor het basis onderwijs wordt steeds meer plaats ingeruimd voor de kunst zinnige vakken. Veel scholen hebben in de loop der jaren de weg naaf het Steunpunt gevon den, waardoor zij hun leerlingen een breed scala aan kunstzinnige activiteiten kunnen voorzetten. Daarbij kan er gekozen worden uit cursussen en projecten op het gebied van audiovisuele en beel dende voming, dansante en dra matische vorming, maar ook literaire en muzikale projecten, die het kind aanzetten tot activi teit op dat gebied. Via het aan bodboek podiumkunsten kunnen de scholen kiezen uit een grote reeks voorstellingen op het ge bied van theater en muziek. „In dit negende aanbod sinds 1981 bieden wij de scholen 57 onderdelen waaruit een keuze gemaakt kan worden", vertelt Joop Kroon, consulent beeldende vorming. „Sinds 1983 groeiden de schoolaanvragen van 65 in de begintijd naar 130 afgelopen jaar. Dat is een verdubbeling, waarbij 500 aanbodonderdelen gehono reerd werden terwijl er in 1983 maar 80 de deur uitgingen. Voor al de kisten met lesmateriaal, als de ets- en zeefdrukkist en de pro jecten maskers en 'rondom strips' lopen erg goed. Ook de tentoonstellingen waarbij echte kunstwerken worden geleverd en ook lesopdrachten worden ver strekt genieten grote belangstel ling. Bij ieder project wordt de leraar hulp geboden door een consulent van het Steunpunt en er wordt ook in lesmateriaal en gereedschap voorzien". Scholen die in het verleden al eens een keuze hebben gemaakt uit het aanbod blijken steeds va ker terug te komen volgens Joop Kroon, die verder vertelt het grootste deel van de projecten en cursussen zelf samen met zijn collega's te hebben ontwikkeld. „De meeste onderdelen blijven vier tot zes weken in de klas, maar soms neemt een project Consulent Joop Kroon bij het oudste aanbod: de zeef drukkist. ook meer tijd in beslag of wordt in de rest van de vakken geïnte greerd. Er komt voor ons steeds meer werk en nu ook via de wet geregeld wordt, dat het aantal uren kunstzinnige vorming op de basischool moet toenemen, ho pen wij er wel een aantal forma tieplaatsen bij te krijgen om zodoende steeds weer het aan bod te kunnen blijven aanvullen". Risicomanagement, mode of noodzaak. Onder deze titel houdt de Kamer van Koophandel Midden- en Noord-Zeeland in sa menwerking met de TRN-groep een seminar op woensdag 6 juni in Hotel Arneville aan de Buiten ruststraat in Middelburg. Het pro gramma begint om 14 uur. Ondernemen is risico lopen. Nieuwe initiatieven kunnen zowel winst als verlies opleveren. Daar naast zijn er risico's die altijd tot verlies lijden zoals bij produkt- aansprakelijkheid, arbeidsonge vallen, milieu-aansprakelijkheid en aansprakelijkheid bij mislei dende reclame. Bij een goede be drijfsvoering hoort een verantwoord omgaan met alle ri sico's, ook de niet commerciële. Op het seminar zetten vier des kundige inleiders zeer praktijkge richt uiteen hoe deze risico's kunnen worden beperkt. Extra aandacht krijgt het fenomeen computerrisico's, dit naar aanlei ding van de steeds regelmatiger opduikende computervirussen. Gerard de Waardt. Als zaterdag 8 september de koninklijke harmonie Ons Genoe gen in Vlissingen haar honderdjarige bestaansfeest viert, toert een opmerkelijk carillon door de Scheldestad. Het is de rijden de beiaard van Gerard de Waardt. 's Avonds bij het galacon cert, waar bijna 500 muzikanten van Zeeuwse korpsen en zo'n 300 Zeeuwse zangers aan deelnemen, doet hij eveneens mee. De Waardt is overigens geen circusklant met zijn carillon. Hij speelt serieuze muziek op zijn instrument, dat op een vracht wagen is gemonteerd. Met dit initiatief probeert hij het carillon geliefd te maken bij een groot publiek. In Vlissingen zal hij op talrijke plaatsen stoppen en het instrument bespelen. De Waardt is vaste beiaardeier in Tholen, Maassluis, Sint Maartensdijk en hij is tweede beiaardier in Rotterdam. Ook de lichte muziek beoefent hij, onder meer electronisch orgel en keyboard. Hij bespeelt ook regelmatig theaterorgels in Neder land. Verder is hij mede-uitgever van het muziekblad Pop Se lections voor toetseninstrumenten. Het rijdende orgel.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1