Tent weg. Stadsschouwburg in Richard Leeuwesteyn de Zeeuwse favoriet Dubbel feest in Sportfondsenbad Profs ei amateurs in Internationale Ronde van Midden-Z eel lai nd COMBI BACK dan» 2 brillen halen, 1 betalen J.P.A. Rossël tandprotheticus HAPPY BUCCANEER GRATIS NIEUWE FILM! FEESTPRIJS 17,— HET MIDDELBURGSE JAZZFESTIVAL: PROPVOL TOPPERS o "Sfeervol tafelen" HUTSCHENREUTHER De horeca en de organisatie van het jazzfestival heb ben de strijdbijl begraven. Deze winter is een samen werkingsverband op poten gezet dat bijna lijkt op een liefdesverklaring tussen Bob van Koetsveld van de JASZ (Jazz Activiteiten Stichting Zeeland) en Rob Zuidam van de HAM (Horeca Activiteten Middel burg). De frustraties van de afgelopen jaren zijn ver geten, lang leve samenwerking, roepen de beide voorzitters van de respectievelijke organisaties in koor en broeden op nieuwe initiatieven. De eerste vruchten worden geplukt bij het komende jazzfesti val dat van donderdag 31 mei tot en met zaterdag 2 juni in Middelburg wordt gehouden. Het dertiende festival, een gelukstreffer? Tolheffing Excursie naar Leonarduskerk van Zoutleeuw PZC WEEKBLADEN NIEUWE KUNSTGEBITTEN Vernieuwde studio Radio Walcheren MOTORCROSSWEDSTRIJD OP HEMELVAARTSDAG Mode en disco VOOR DE BESTE FOTO-AFWERKING VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES JUBILEUM AANBIEDING Deze week: DAMES PORTEMONNEE L Topkwaliteit Porseleinen SERVIEZEN SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 min. uitvergrotingsservice kwaliteits uitvergrotingen FOTO I kodak VERSCHOORE klaar terwijl je winkelt! MIDDELBURG LANGE GEERE 28 01180- 34225 91e JAARGANG NUMMER 21 23 MEI 1990 „Toen ik vorig jaar voorzitter van de JASZ werd vond ik dat eerst de verhouding met de horeca op orde moest wor den gebracht. Met Rob Zuid am kon ik vrijwel onmiddellijk tot overeenstemming ko men", zegt Van Koetsveld. Zuidam vult aan: „Terugkij kend kun je zeggen dat de problemen terug zijn te voe ren op communicatiestoornis sen. Ik wil trouwens geen namen van mensen gaan noemen die dat veroorzaak ten. Do zere plekken zijn schoongeveegd, punt uit". En zo wordt bijvoorbeeld geen onvertogen woord meer gehoord De Stichting Oude Zeeuwse Ker ken heeft voor zaterdag 9 juni een excursie naar de Sint Leonar duskerk van Zoutleeuw op het programma staan. Het betreft een busreis met opstapplaatsen in Vlissingen, Middelburg en Goes. Belangstellenden dienen zich daarvoor aan te melden vóór zondag 27 mei via telefoonnum mer 01184-14981. Zoutleeuw is een klein stadje, ge legen tussen Tienen en Sint Trui den. De kerk vormd het hart van dit stadje. Bijzonder is het feit dat de kerk nog vele schatten her bergt. Die schatten zijn bewaard gebleven omdat hier geen beel denstorm (1566) heeft plaatsge vonden. Ook het Franse bewind heeft aan het eind van de acht tiende eeuw de Leonarduskerk gespaard. Oplage: 23.155. 6ratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. over het feit dat het publiek tij dens de kroegentocht op vrijdag entree moet betalen, altijd een doorn in het oog van de horeca- mensen. „Anders is er financieel niet uit te komen", beseft Van Koetsveld nu. „We hadden eerst nog een sponsor, maar die heeft afgehaakt", verdedigt Zuidam de tolheffing bij de café's. En een Kroegentocht hoort bij een jazz festival, pleit het tweetal éénstemmig. Opvallend is de verdwijning van de bijna traditionele tent op het Damplein. Wat zich daar afspeel de is nu verplaatst naar de Stads schouwburg. Dat het iets te maken heeft met de stevige sa menwerking tussen de Van Koetsveld en Zuidam, de exploi tant van het horecagedeelte in de Schouwburg, ontkent de JASZ- voorzitter heftig. De argumenten voor de verhuizing van de topat tracties: „Er zat een enorm aantal manuren in. Bovendien was het er koud als het buiten koud was en heet als het buiten warm was. Ook waren er omwonenden die overlast hadden". En de horeca in de omgeving had bezwaren, al dus Van Koetsveld. Verder moest er f 14.000 aan huur worden be taald. „En daarvoor kunnen we nu de toegangsprijzen verlagen en groepen laten optreden die kwalitatief op een bijzonder hoog niveau staan. Bijvoorbeeld op de openingsavond en op zaterdag als er maar liefst acht orkesten in de Stadsschouwburg spelen. Tel kens vier samen, zodat iedereen aan zijn trekken kan komen. Jong en oud". Het Jazzfestival telt dit jaar Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 VLISSINGEN Overleg tussen Horeca en jazz, links Rob Zuidam en rechts Bob van Koetsveld. 'slechts' acht sponsors. Subsi dies komen van de gemeente Middelburg (f 10.000,-), de pro vincie (f 8.000,-) en de Ceremo niemeesters namens de De studio van Radio Walche ren is vernieuwd en ver bouwd. De voorzitter van het Stichtingsbestuur Streekzie kenhuis Walcheren, mevrouw Van de Wel, verricht vrijdag 1 juni om 18.15 uur de ope ningshandeling. Dat gebeurt in het Jan Matenshuis op het Noordbolwerk in Middelburg. De opening vindt plaats tij dens de marathonuitzending die van 16 tot 22 uur gehou den wordt ter afsluiting van de cursus Presentatie. Met de ingebruikname van de vernieuwde studio is Radio Walcheren in staat nog betere programma's te verzorgen om zodoende het verblijf in een van de Walcherse ziekenhui zen voor de luisteraars (lees patiënten) zo dragelijk moge lijk te maken. Om de service naar de luisteraars nog wat uit te breiden, en zodoende ook wat luisterdichtheid te win nen, zijn de uitzendingen van Omroep Zeeland vanaf 1 juni dagelijks te beluisteren via de ziekenhuisradio. Tijdens de marathonuitzending op 1 juni kunnen familieleden van pa tiënten in het Gasthuis in Mid delburg of Bethesda/Sint Joseph in Vlissingen verzoek platen aanvragen via telefoon nummer 01180-85469. In oktober van dit jaar bestaat Radio Walcheren 25 jaar. Middelburgse ondernemers f 5.000,-). De sponsors zijn goed voor f 15.000,-. Voor de totale begroting hebben Van Koetsveld en de zijnen een bedrag van om en nabij de f 85.000,- op de begroting gezet. Uit de opbrengst van de recettes moet de begroting kloppend wor den gemaakt. De hoogste toe gangsprijs bedraagt f 15,- en de laagste toegangsprijs 5,-. „Dat is aanzienlijk minder dan vorig jaar toen we nog een tent had den", legt Van Koetsveld uit. „We moeten dit jazzfestival niet onderschatten", zegt Zuidam tot slot. „Het is een belangrijk eve nement voor Middelburg in het kader van de seizoensverlenging. We willen dit als horeca graag blijven dragen en hier en daar aanvullen. Bijvoorbeeld door een verlenging naar de zondag toe. Ook pleit ik voor vervoer van de bezoekers in de stad met bijvoor beeld de paardetram". Niet minder dan 170 motorcrossers hebben in geschreven voor de 10e nationale cross wedstrijd op Hemelvaartsdag (donderdag 24 mei) in Vlissingen-Oost. Motorsportvereniging De Uitlaat tekent ander maal voor de organisatie. De klassen 125-, 250-, 500cc en de zijspannen komen aan de start. Voor veel motorcrossers is deze wedstrijd enorm belangrijk. Er kunnen namelijk punten worden verdiend voor de voorcompetitie van het Nederlands kampioenschap. Het aantal favorieten voor deze wedstrijd is am per te tellen. Hoog genoteerd staat in elk geval Richard Leeuwesteyn uit Vlissingen die in de 125cc een duidelijke favorietenrol krijgt toebe deeld. Op eigen terrein en voor eigen publiek wil dit crosstalent in iedere geval vlammen. Vo rig jaar kon de jonge Vlissinger door dringen tot de promotiewedstrijden. En het is duidelijk: dit jaar wil hij nog verder. Overigens is de 125cc de meest spectaculaire klasse. Niet minder dan zestig rijdens komen er aan de start. Het krachtsverschil is er minimaal. Naast De Vlissingse favoriet loeren dan ook Dré van Espen en Gianni de Jonghe op een kansje om de kaas van het brood van de andere favo rieten te eten. Ook de 250cc telt een groot aantal deelnemers, namelijk 58. Leon van de Straaten, de winnaar van de Strandcross 1988 in Vlissingen is favo riet in deze klasse. Bij de zware jongens, de 500cc, komen dertig deelnemers aan de start. Traditioneel treden ook de zijspanners aan in Vlissingen. Het Zeeuwse koppel Leo Ovaa en Kees den Dekker hoopt op een ommekeer in een tot dit moment niet zo florisant verlopen seizoen. Ovaa kampt al een tijdje met een hard nekkige blessure. Richard Leeuwesteyn, de Zeeuwse favoriet in de klasse I25cc. De wedstrijden beginnen rond 13 uur, vanaf 10 uur mogen de rijders hun trainingsrondjes ma ken. MSV De Uitlaat houdt trouwens bijna wekelijks wedstrijden op het circuit in Vlissingen-Oost. Vrijdag 8 en zaterdag 9 juni is er dubbel feest in het Vlissingse Sportfondsenbad. Het zwembad bestaat 20 jaar en parallel daar aan wordt voor de tiende keer de zwemmarathon gehouden. Disco gangers en zwemliefhebbers komen beide dagen volop aan hun trekken. Het feest begint vrijdag om 20 uur. Wethouder C. de Keijzer lost het startschot voor de 20 ploe gen die hebben ingeschreven voor de marathon. Per ploeg doen zes zwemmers mee plus één reserve. Elk half uur wordt gewisseld. Deze estafette - be slist geen wedstrijd - duurt twaalf uur. De deelnemers komen alle maal uit de regio. Ook aan het randgebeuren van zowel de deel nemers aan de marathon als de bezoekers is veel aandacht be steed. Buiten het gebouw, waar de deelnemers hun tenten heb ben opgeslagen is een natje en droogje te halen en binnen is een 'natte disco' onder aanvoering van Funky Town drive inn. Het publiek kan naast dansen in het golfslagbad genieten van twee modeshows. Het badmode- merk Speedo verzorgt die shows, samen met Jan Jongepier. De discogangers kunnen per specia le bus uit Middelburg en Oost- Souburg naar Vlissingen worden gebracht. Ook is er een verbin ding per bus met Cosmo. „Zo kun je van de natte naar de droge discotheek", aldus bedrijfsleider Jaap Keijmel van het Sportfond senbad. Oud-fractievoorzitter voor de PvdA in de Vlissingse gemeente raad, A.J. Koene, neemt de huldi ging zaterdagochtend van de deelnemers aan de marathon voor zijn rekening. Koene is ook vice-voorzitter van de raad van bestuur van het Sportfondsen bad. Vervolgens gaat het bad tot 11 uur dicht en begint het festijn voor groot en klein. „We rekenen die dag de toegangsprijs van twintig jaar geleden", meldt be drijfsleider J. Schalkwijk die in september Vutter wordt. De jeugd betaalt tien dubbeltjes en volwassenen moeten veertien dubbeltjes neertellen om van de moderne accommodatie gebruik te kunnen maken. Zaterdag is er een spelenkermis zowel buiten als binnen, er zijn demonstraties en het definitieve bedrag dat de zwemvierdaagse voor Unicef (jeugd in Ghana) heeft opgeleverd wordt bekend gemaakt. „Eigenlijk zou dit een jaarlijks terugkerend festijn moe ten worden, net als de mara thon", meent Jaap Keijmel, die Schalkwijk in september opvolgt. Eén van de grootste jaarlijks te rugkerende sportevenementen van Zeeland is de Internationale Ronde van Midden-Zeeland. Za terdag 26 mei gaat dit wie lerspektakel voor de 31ste keer van start vanaf de Grote Markt in Goes. Voorafgegaan door een bonte reclamekaravaan rijden eerst de amateurs en later de profs over de Zeeuwse wegen. Via Zuid-Beveland, Walcheren, Noord-Beveland, Schouwen en Duiveland hopen de wielrenners uiteindelijk weer te finishen in Goes. De ongeveer 150 amateurs star ten om 10.30 uur. Zij bestrijden elkaar over een afstand van 170 kilometer. Rond 14.15 uur wor den zij terug verwacht in Goes. Voor de profs begint het spekta kel om 11.30 uur. Zij moeten het 200 kilometer lang tegen elkaar opnemen. Zo'n 16 ploegen met maximaal tien renners per ploeg verschijnen aan de start. Daaron der zijn alle Nederlandse en Belgi sche ploegen. Verder zijn onder meer 'Helvetia' uit Zwitserland, 'Stuttgart' uit Duitsland en '7-Eleven' uit Amerika van de partij. De finish in Goes wordt rond 16.30 uur verwacht. De hierna volgende route be schrijving voor Walcheren geldt zowel voor de profs als de ama teurs. De aangegeven tijden gel den voor de amateurs. De profs volgen steeds ongeveer een uur later. Via Zuid-Beveland komen de renners bij Nieuw- en Sint Joosland (11.55 uur) Walcheren binnen. Daarna gaat het verder via Middelburg (12.10), Vlissingen (12.26), Dishoek (12.38), Groot Valkenisse (12.42), Westkapelle (12.55), Domburg (13.04), Oost- kapelle (13.11) en Vrouwenpolder (13.24). De amateurs rijden daar na via Noord-Beveland terug naar Goes. De profs maken nog een ommetje over Schouwen en Dui veland. Heddy Nieuwdorp 10.00 - 18.00 RADIO NOORDZEE LIVE uitzending Op«n OÖOO - OIOO laiar AUKJ" Dokon»truat Vllnolngon Tol. OU84 1234*7 (alleen de goede foto's betaalt u) Bij inlevering van uw volle kleurenrolletje voor ontwik kelen en afdrukken een: VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE OVER HET JAZZFESTIVAL: ZIE DE BIJLAGE VAN DEZE KRANT. Tegen inlevering (Geldig t m 23 De gratis tweede bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen. Het montuur van de bril die u wel betaalt, mag niet goedkoper zijn dan f 100.-. 1 Het montuur van de gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode driehoekje. van deze bon juni 1990) In de gratjs bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras. kleur, enz.) dan geldt een toeslag. Geen andere kortingen te zelfder tijd. Op beide brillen 1 jaar garantie. leer met beugel, veel vakken voor groot geld enz. ritsvak en raampje voor foto's of creditcard, in vele kleuren Normaal 29 LEDERWAREN Middelburg Lange Delft 13 182 LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG Y.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1