Monument op Burgpromenade morgen onthuld Reünie voor oud-HBSers 'Zo leer je nog eens wat van je eigen omgeving' PAPIUON X COMBI BACK Rolls Royce freaks i CASSETTES AA GRATIS NIEUWE FILM! i "Sfeervol tafelen" CONCURRENTIE SLAG VOOR BLIJVEN Een volk dat voor tirannen zwicht/ zal meer dan lijf en goed verliezen/ dan dooft het licht Grote sortering REISGIDSEN en AUTOKAARTEN B IJK K E P BO)E KEN KINDEREN BESTUDEREN GESCHIEDENIS SOUBURG PZC WEEKBLADEN Kamperen mm Gevarieerd aanbod braderie Middelburg Restaurant Restaurant McDrive Middelburg WIN EEN ETENTJE! bij McDonalds M'burg PRIJSVRAAG Heet het kindermenu van McDonald's HAPPY MEAL? VOOR DE BESTE FOTO-AFWERKING VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES Eeuwling zoekt meer dan 104 trombonisten Uw reis waar ook 1 naar toe, begint bij een jublieum aanbieding van Bijou Populaire nylon kofferset Afmetingen: 60, 65, 70 en 75 cm De drie grote maten hebben wielen Kleuren: zwart - d. blauw - grijs Normaal Jubileumprijs 75 cm 79,- 65,- 70 cm 75- 59,- 65 cm 69- 55,— 60 cm 59— 45,- OO WILKENS BSF ROBB EN BERKING WMF CHRISTOFLE KELTUM Keuze uit 90 modellen bij de cassette-specialist. SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 uur fotoservice kwaliteits kleurenfoto's amam kodak FOTO VERSCHOORE klaar terwijl je winkelt! MIDDELBURG LANGE GEERE 28 01180-34225 91e JAARGANG NUMMER 20 16 MEI 1990 Sportfondsenbad wil uitbreiden Drie jaar geleden werd beslo ten om het buitenbad van het Sportfondsenbad in Vlissin- gen definitief te sluiten. Nu lijkt het er op dat binnenkort aangepast openlucht zwem men weer mogelijk is. Al thans, als de financiën rond gemaakt kunnen worden. „De plannen zijn evenwel nog in een Dril stadium", stellen bedrijfsleider J. Schalkwijk en zijn opvolger Jaap Keijmel voorzichtig vast. Niettemin kan het tweetal een tip van de sluieq lichten. De voorlopi ge plannen komen er op neer dat er aan het bestaande golfslagbad en wedstrijdbad een verbinding met buiten wordt toegevoegd. Volgens de eerste schets zou dat Die beroemde spreuk van H.M. van Randwijk zal voor al morgen (donderdag 17 mei) menigeen door het hoofd spoken als in Middelburg het monument wordt onthuld dat herinnert aan het bombardement, op die dag precies vijftig jaar geleden. Het monument is ge plaatst op de Burgpromenade, prinses Juliana komt naar Middelburg voor de onthulling. Het monument is het eerste van vijf die een plaats krijgen op Walcheren. De Stichting Monumenten Walcheren '40r45 ijverde voor die monu menten om niet te vergeten dat zwichten voor tirannen dodelijk is. De herdenkings beelden zijn gefabriceerd door kunstenaars die hun artistieke sporen ruimschoots verdien den. Op 4 oktober, dan is het 45 jaar geleden dat de ge allieerden Walcheren onder water zetten, zullen monu menten bij de doorbraakplaat- sen in Ritthem, Vlissingen, Westkapelle en Veere worden onthuld. In deze krant een hele pagina over de monumenten en alles wat er mee heeft te meken. Bovendien vieren de winke liers in de Burgpromenade mee. Over dat initiatief en de acties er omheen ook een he le pagina informatie. 'buitenbad' ook afgesloten kun nen worden tegen ongure weer goden; een wintertuin completeert de nieuwbouw van het Vlissingse Sportfondsenbad dan. Het buitenbad werd destijds gesloten omdat aanpassing aan de nieuwe wet - de WHVZ in 1984 - minstens 350.000 gulden zou kosten. Ook de exploitatie van het buitenbad bood geen soelaas voor de toekomst. Veel te duur, heette het. „Nog duurder dan de exploitatie van het golfslagbad", becijfert Schalk wijk. De verbouwingsplannen kosten weliswaar meer dan 3,5 ton, al dus Schalkwijk en Keijmel, maar de exploitatiekosten zijn aanzien lijk lager. En wat nog veel belang rijker is voor de Vlissingse elkweervoorziening: „We moeten de concurrentie een slag voor zijn. In Domburg en Goes zijn al vergevorderde plannen voor mooie zwemaccommodaties. Met het golfslagbad hebben we een mooie voorziening, maar de mensen raken uitgekeken als er op korte afstand iets mooiers is". Speelplezier voor iedereen in het golfslagbad. Voor oud scholieren van de Rijks HBS Middelburg wordt zaterdag 22 september een reünie gehou den. Dat gebeurt in het kader van het 125-jarige bestaansfeest van de HBS. Er is een organisatieco mité gevormd onder leiding van staatsraad drs. M.C. Verburg. Aanleiding tot oprichting van dat comité vormde een interview met de ex-Middelburger dr. L.G.M. Jaquet, dat in de uitgave van 21 maart van deze krant werd gepubliceerd. Jaquet meende dat het bestaansfeest niet vergeten mocht worden, on danks het feit dat het schooltype HBS niet meer bestaat. Vorige week ontvouwde drs. Ver burg het programma voor de reü nie. De gasten, allemaal veertig plussers, worden ontvangen in de Kloostergangen van de Wan- delkerk. De wanden worden die dag versierd met foto's van het bombardement op Middelburg op 17 mei. Ook zorgt de Middelburg se archivaris drs. Peter Sijnke I Uw reis goed voorbereiden vergroot uw vakantieplezier. WALSTRAAT 94 - VLISSINGEN Hfeaaa Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. „Daar zit misschien wel wat in", dacht Wim Meulmeester, direc teur van de openbare basis school J.H. van Dale in Oost-Souburg. De vader van een van de leerlingen maakte hem er op attent dat er zo weinig ge daan werd aan de geschiedenis van de eigen woonplaats. Meul meester ging op onderzoek uit en stelde een lespakket samen waarin de geschiedenis beschre ven wordt van onder meer de Ka rolingische Burcht, Slot Aldegonde en Het Kanaal door Walcheren. Momenteel zijn de kinderen enthousiast bezig met de uitwerking van dat lespakket. „Toen ik eenmaal begon te spit ten naar de geschiedenis van Oost- en West-Souburg bleek er enorm veel materiaal te zijn", ver telt Wim Meulmeester. Het lespakket begint met een be knopte ontstaansgeschiedenis van Walcheren. Extra aandacht krijgt de Karolingische burcht. Souburg (zuidburg) is hier naar vernoemd. De burcht diende als bescherming tegen de plunder tochten van de Vikingen in de ne gende eeuw. De kinderen van de bovenbouw hebben twee versies van de burcht op schaal nage bouwd. De eerste versie is een historische weergave van de burcht, zoals die er in de Middel eeuwen moet hebben uitgezien. Met de andere maquette geven de kinderen hun visie op een eventuele herinrichting van de huidige burcht. „Daarnaast besteden we bijvoorbeeld ook aandacht aan korenmolen De Pe- re. Daarmee maak je zo'n lessen serie extra actueel", meent Meul meester. „De huidige molenaar wil namelijk een aantal bomen in de buurt van de molen laten ver wijderen. Hij beroept zich daarbij op een eeuwenoud recht, het recht van wind". De kinderen zijn zeer enthousi ast. Volgens Daniëlle was dat voor klassefoto's van de HBS. In de Kloostergangen wordt tevens een lopende lunch gehouden en De Stichting Middelburgse Bra- deriebelangen is al weer druk be zig met de organisatie van de braderie die van donderdag 14 tot en met zaterdag 16 juni in Middelburg wordt gehouden. Ook dit jaar is het thema weer 'Middelburg Folklorestad'. De Middelburgse ondernemers hebben grote belangstelling voor het jaarlijkse evenement. Uit het grote aantal aanmeldingen blijkt nu al dat het braderiebezoek een afwisselend programma kan ver wachten. Elke winkelstraat pre senteert een eigen evenement en verder zijn er optredens van mu ziekkorpsen, is er een sound- mixshow en komt de Camel Trophy Road Show naar Middel burg. Op de Markt worden twee dagen lang modeshows ge houden. er is een kwis waarin de parate kennis over Middelburg wordt ge test. In samenwerking met de VVV heeft het organisatiecomité een wandeling door de stad georgani seerd en het Zeeuws Museum wordt bezocht. Rond 16.30 uur is er een borrel in de Burgerzaal van het stadhuis en „we eindigen met een buffet-dansant in Arneville". De gemeente Middelburg zorgt voor het rondsturen van de uitno digingen en de PZC in Middel burg verzamelt de aanmeldingen. Per deelnemer moet f 85 wor den betaald. „Het spreekt voor zich", zegt ver burg, „dat we niet alle namen weten. Daarom versturen we een sneeuwbalbrief. Ongetwijfeld kennen meer mensen oud klasgenoten. En om zo maar brie ven te sturen is gevaarlijk. Som migen zijn ongetwijfeld inmiddels gestorven". Overigens heeft Hotel Arneville een arrangement gekoppeld aan de reünie. Dat geldt vooral voor mensen die van ver komen of die nog een paar dagen willen blijven in de stad waar ze de middelbare school bezochten. Leerlingen van de openbare basisschool J.H. van Date werken ijverig aan de maquettes van de Karolingische burcht. eerst niet zo: „In het begin dach ten we dat het saai zou worden, maar nu we er aan bezig zijn is het wel leuk". Vooral de Karoling ische burcht blijkt een geliefd on derwerp. De realiteit van vroeger en nu wordt daarbij goed in het oog gehouden. Zo lijkt het Peter wel leuk om een weekje in zo'n oude burcht te kamperen, maar om er nou je hele leven in te wo nen...! „Daar zijn we ook niet meer aan gewend", vult Alexan der aan. „Wij zijn gewend aan centrale verwarming en goede gezondheid, maar toen was het vaak koud en er waren veel ziek tes zoals de pest". De eindcon- Kamperland Veerweg 37 clusie komt van Lynn: „Het is erg interessant. Je leert eens wat van je eigen omgeving. Daar wisten we nog niet zoveel van". Het lespakket wordt dinsdag 22 mei aangeboden aan de Vlissing se wethouder van onderwijs, C. de Keijzer. Tijdens de Jaarmarkt zal laatst genoemde het pakket dan weer aanbieden aan Heer Jan van Souburg en aan de werk groep lokale geschiedenis. Het is de bedoeling dat het lespakket beschikbaar komt voor alle Sou- burgse scholen. f McDonald en neem je vader, moeder, broertje, zusje, opa of oma mee! Kruis het juiste antwoord aan: O JA O NEE Naam: Woonplaats: Tel.: Geboortedatum: Dc bon kunl u inleveren bij PZC kantoren in Middelburg. Vlissingen en bij McDonald's. Bolsschaatsweg I Middelburg voor 23 mei a.s. Voor kinderen i/m 12 jaar houdt McDonald's Middelburg een prijsvraag. Uit de ingeleverde bonnen met het juiste antwoord trekt McDonald's Middelburg een winnaar. Deze krijgt voor 26 mei a.s. een etentje aangeboden voor 6 personen. Bij inlevering van uw volle kleurenrolletje voor ontwik kelen en afdrukken een: (alleen de goede foto's betaalt u) De koninklijke harmonie Ons Genoegen in Vlissingen is haar wervingsactie gestart voor de tromboneworkshop op zaterdag 8 september. De harmonie bestaat dit jaar een eeuw en wil op die datum meer dan 104 trombonisten laten concerteren on der leiding van Johan de Meij en zijn Amsterdams Trombone Quartet. Voor dit aantal is gekozen - aldus de heren M. Roe- lands en J.H. van de Buuse - omdat ooit in Waalwijk 't werel drecord op 104 werd gezet. Zaterdag 8 september is een belangrijke dag voor de honderd jarige Vlissingse muziekvereniging, 's Avonds wordt een gran dioos concert verzorgd onder leiding van Johan Koops, inspecteur militaire muziek en docent aan het Rotterdams- en Arnhems conservatorium. Hij is onder meer bekend als diri gent van de Marinierskapel. Aan dat concert - zo staat nu al vast - doen maar liefst 495 muzikanten mee van Zeeuwse korpsen en 300 zangers. Op die dag wordt de muziekworkshop voor trombonisten ge houden in een zaal van Britannia aan de Vlissingse boulevard. Op dit moment wordt landelijk aandacht geschonken aan dit evenement. Kranten schrijven er over en er zijn brieven ver stuurd naar muziekbladen, conservatoria, muziekscholen, korpsen en ook teletekst besteedt er aandacht aan. De heren Roelands en Van de Buuse rekenen op een groot aantal men sen uit de regio, maar ook van buiten Zeeland. „Het hoofddoel is uiteraard de workshop, met daaraan vastgekoppeld een po ging voor het wereldrecord. Het zou prachtig zijn als er 's avonds rond de 150 trombonisten staat te spelen". Johan de Meij die samen met zijn collega's de workshop leidt, heeft talrijke internationale onderscheidingen op zijn naam staan en is een virtuoos op de trombone. Voor de derde keer brengt de Engelse Rolls Royce Enthusiasts' Club een bezoek aan Middelburg. Dat betekent dat er zaterdag 19 mei vanaf 12.15 uur vijftien Rolls Royces en Bentleys staan opgesteld voor het stadhuis van de Zeeuwse hoofdstad. Rond 14 uur begin nen de Engelse 'schoonheden', onder muzikale begeleiding, met een rondrit door de stad. •ij: LEDERWAREN •$SS: LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG J

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1