Vrouwenmishandeling: slechts een topje van de ijsberg is bekend COMBI BACK J.P.A. Rossël tandprotheticus Aan onze lezers adverteerders SLUITINGSTIJDEN GRATIS NIEUWE FILM! Groot VOORDEI bij cassette-aktie v^n KELTUM kwaliteits uitvergrotingen kodak VERSCHOORE klaar terwijl je winkelt! Pasen Is nog maar twee weken voorbij en dan komt er al weer een lang weekend aanzetten. Want aanstaande maandag is het 30 april en dat betekent koninginnedag. Zoals bekend een traditio nele vrije dag. Maar wat heet een vrije dag. Er zal ongetwijfeld menig zweetdruppeltje vallen. Aan de ene kant bij de organisatoren van de vele feeste lijkheden, aan de andere kant bij deelnemers. Wal cheren doet ook dit jaar niet onder voor de rest van het land. Kinderspelen, optochten, zeskam pen, aubades en Oranjebalien, het is er weer alle maal. Voor degene die niet alleen op het eigen honk wenst te blijven, volgt hier een overzicht van de festiviteiten in de Walcherse gemeenten. Meliskerke en de heren onder elkaar Aagtekerke Sigarenhuis Anno 1920 NIEUWE KUNSTGEBITTEN Oostkapelle Veere Gapinge Vrouwenpolder STICHTING BLUF IN BROCHURE: PZG WEEKBLADEN Serooskerke Arnemuiden In verband met Koninginnedag zijn de voor de editie van 2 mei vervroegd. Uiterste inlevertijd van copy voor redactie: donderdag 26 april 12.00 uur en advertenties: donderdag 26 april 17.00 uur. Middelburg VOOR DE BESTE FOTO-AFWERKING VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES Bij inlevering van uw volle kleurenrolletje voor ontwik keien en afdrukken een: (alleen de goede foto's betaalt u) JUBILEUM AANBIEDING Deze week: REIS-SPORTTAS Sint Laurens Nieuw- en Sint Joosland in 4 kleuren sterk en lichtgewicht 2 extra vakken en schouder band in een 58-deiige samenstelling. Modellen: CINDY - KARIN - NOCTURNE De cassette-specialist: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 5 min. uitvergrotingsservice FOTO I 91e JAARGANG NUMMER 17 MIDDELBURG LANGE GEERE 28 01180 - 34225 25 APRIL 1990 Een traditioneel gebeuren tijdens koninginnedag is het brengen van een zanghulde voor het ge meentehuis. Daar beginnen ze in Meliskerke dan ook mee om 9 Vroeger trokken de heren zich na een copieuse maaltijd terug in een speciale "rooksalon en verwijlden daar met hun sigaren onder waarschijnlijk pittige babbels. Tegenwoordig vinden de dames het prettiger ais de heren blijven zitten. Is dat het aroma van onze sigaren ot zijn her de babbels? uur. Een half uur later volgen dan de kinderspelen bij Ons Huis. Jong en Oud kan om 13.30 uur meedoen aan de. Fotopuzzel- tocht. Gelijktijdig begint er bij Ons Huis een Fancy Fair. Het touwtrekken begint om 16.30 uur en in plaats van een Oranje bal begint er om 20 uur een 'Ge zellig Samenzijn' in Ons Huis. P.G.C. Hi^JENIUS Segeersstraat 31, Middelburg 01180 - 13025 Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN In Aagtekerke kunnen de liefheb bers al om 8.30 uur van start voor een autopuzzelrit. De op tocht van versierde fietsen, step pen en bolderkarren die om 13 uur begint, wordt op alternatieve wijze begeleid met draaiorgel klanken. De kinderspelen begin nen rond 13.30 uur op het Dorpsplein. Na de prijsuitreiking van de autopuzzelrit om 19 uur in gebouw Amicitia, kan er vanaf 20 uur gedanst en gezongen worden tijdens de playback- en discoshow die tot 24 uur door gaat. Na het klokgelui om 8 uur, wordt er vanaf 8.30 uur door Crescen do hoog van de toren geblazen met een reveille. Daarmee hoopt men in Oostkapelle de bevolking voldoende aan te zetten om deel te nemen aan de feestelijkheden. Om 9 uur beginnen die met een optocht, waarvoor de kinderen het thema 'Circus' hebben opge kregen. Rond 10.30 uur beginnen de kinderspelen op het oude voetbalveld. Dat is ook de plaats waar 's middags tussen 13 en 17 uur de Zeskamp wordt gehou den. Vanaf 20 uur is er in ont moetingscentrum De Halve Maan een playback- en disco show. Om 8 uur wordt er een aubade gegeven vanaf de Grote Kerk door muzikanten van Veere's Ge noegen. Het klokgelui komt in Veere om 8.30 uur van het Caril lon van de Stadhuistoren. De ver klede schoolkinderen verzamelen UJ O O cc D Q UJ om 8.45 uur bij de gymzaal in Zanddijk. Van daar gaat het in optocht onder leiding van Veere's Genoegen naar Veere. Kinder theater Kortini uit Rotterdam ver zorgt vanaf 9.30 uur een voorstelling in het verenigingsge bouw in Veere. Tussentijds maakt Veere's Genoegen nog een extra rondwandeling door de stad. 's Middags kan iedereen vanaf 14 uur meedoen met de Gezinsfoto- puzzeltocht die begint en eindigt bij het verenigingsgebouw aan- de Oudestraat. Dat is tevens de lokatie voor het Oranje-Discobal dat om 20 uur begint. Onder begeleiding van de feeste lijke klanken van de kerkklokken wordt om 8 uur de vlag uit ge hangen. De Gapingse kinderen worden om 9 uur bij school. De Schutte, verwacht om hun fiets te versieren. Met deze versierde fietsen wordt vanaf 10.30 uur een muzikale rondgang door het dorp gemaakt onder leiding van Veere's Genoegen. Om 11 uur begint er op de school een kin dervoorstelling voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar. De middag is vanaf 13.30 ingeruimd voor de volksspelen die plaatsvinden op het voetbalveld. De prijzen wor den om 20 uur uitgereikt, waarnq er een familie-avond volgt met onder meer het spel 'kan die het of kan die het niet'. Na het klokluiden en het uitste ken van de vlag om 8 uur. wor den er om 9.30 uur op het sportveld nog meer vlaggen ge hesen. Dat is tevens het teken voor de aanvang van de kin derspelen. Voor de kinderen uit groep 7 en 8 begint gelijktijdig op het schoolplein een puzzeltocht. Het zelfde geldt, maar dan een half uurtje later, voor de jeugd van 12 tot 15 jaar. Met een sprintje vanuit Gapinge hoopt Veere's Genoegen hier om 11.30 uur de muzikale rondgang te lei den. Vanaf 14.30 uur begint het Stratenspel met aansluitend pan nekoeken eten in de feesttent tot 19 uur. Het avondprogramma En wordt hij dan ook rustiger. Dokter? Koninginnedag 1990 D© ïFa&sa Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Viissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel, 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman. 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vlnk-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Viissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. f i i e De pretentie dat het een weten schappelijk verantwoord onder zoek zou zijn hebben de samenstellers niet. Daartegen over „vinden wij de inhoud van dit boekje de moeite van het le zen waard". En die inhoud bevat de uitkomst van een enquete on der huisartsen over vrouwenmis handeling. Gisteren, in Goes, onthulde de Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland die Zeeuwse mé ningen. Op ludieke wijze, heette het maandag bij sluiting van deze krant. Angstvallig werd geheim gehouden hoe ludiek. Van de 139 verstuurde enquête formulieren kwamen er 48 terug bij de stichting. Drie huisartsen vonden het overigens niet nodig om het formulier in te vullen en stuurden een leeg formulier te rug. Eén dokter voorzag het for mulier van een uitgebreid commentaar. De provincie en de gemeente Vlissingen subsidieer den het project. Vrouwenmishandeling komt voort uit een maatschappelijk probleem, namelijk dat er ongelij ke machtsverhoudingen zijn, vindt de Stichting Blijf van m'n lijf. Een ruime meerderheid (71 procent) van de huisartsen on derstreept die stelling. De stich ting is daartegenover niet altijd tevreden over de behandeling die de huisarts geeft. Kalmeringsta bletten worden te vaak voorge schreven en soms zegt de arts: 'waarom gooi je die kwiebus er niet uit'. Verwijzen naar een Blijf- huis betekent niet altijd dat een vrouw ook gaat, maar de moge lijkheden worden onvoldoende onder de aandacht gebracht, oor deelt de stichting. Het aantal mishandelde vrouwen zoals door de huisartsen is opge geven varieert van 0 tot 15. Een arts had ongeveer honderd inge vuld. In 54 procent van die geval len werd de vrouw zowel geestelijk als lichamelijk onder drukt. Volgens de samenstellers van de brochure is alert zijn, re gistreren en serieus nemen be langrijk om niet alleen het topje van de ijsberg zichtbaar te ma ken. Toch zijn er artsen die alleen op concrete aanwijzingen af gaan, zo valt te lezen. Niet iedere vrouw zal haar man 'tot beul' willen verklaren. Een arts moet ook in staat zijn om 'er doorheen te prikken' en dan conclusies aan de patiënt voor te leggen, zo kan worden afgeleid. Niettemin werd in 79 procent op de enquete for mulieren ingevuld dat de arts die vermoedens ter sprake brengt. De huisartsen hebben bij verwij zingen een grotere voorkeur voor RIAGG en Maatschappelijk Werk dan voor een Blijf van m'n lijf huis, zo spreekt uit de -enquete. Slechts vijf keer verwees een arts naar een Blijfhuis, terwijl 14 keer het RIAGG werd genoemd en 15 keer het Maatschappelijk werk. Acht mishandelde vrouwen wer den naar een crisisopvang verwe zen. Verwijzen naar een Blijfhuis is geen medische handeling, oor deelt een arts. Toch is weggaan vaak de enige manier om aan het geweld te ontkomen, reageren de samenstellers van de brochure daarop. En een Blijfhuis is onbe kend. De agressieve man zal zijn gaat om 20 uur van start, even eens in de feesttent. In Serooskerke worden de bewo ners opgeroepen hun huizen of desnoods de hele straat te ver sieren. Het feest begint om 8 uur met klokgelui en bazuingeschal vanaf de toren. De groepen 6 tot en met 8 van de basisschool kunnen vanaf 9.30 uur vliegers maken in de tent op het veld in de Zandput. Daarna kunnen de vliegers worden getest op de Veerse Dam bij Vrouwenpolder. De verklede kinderen worden daar op boerenkarren naartoe ge bracht. Voor de groepen 3, 4, en 5 is er een puzzeltocht door het dorp. De kleintjes mogen sprin gen op een springkussen. Vanaf 11 uur is er een poppenkast voorstelling in de tent. Het mu ziekkorps Eendracht Maakt Macht treedt om 13 uur aan voor een rondgang door het dorp. Van af 13.45 uur begint in de Zandput een Driekamp, waarvoor een spe ciaal zwembad is opgebouwd. Onder het mom 'Hoe sterk is dit jaar Serooskerke', begint om 17 uur het boomstamwerpen. Vanaf 17.30 uur kan jong en oud aan schuiven voor het pannekoeken- feest, waarbij de boerenkapel voor de muzikale noot zorgt. Rond 20 uur is het afgelopen met de feestelijkheden. Enkele blazers van Arne's Genoe gen spelen om 7.55 uur vanaf de kerktoren, om 8 uur gevolgd door het luiden van de klokken. Het Junior Drumkorps Johan Friso maakt Arnemuiden om 8.20 uur helemaal wakker om koninginne dag te vieren. Rond 9 uur ver trekt er vanaf de Van Cittersweg een optocht van verklede kinde ren, fietsen, steppen en karren. Een bijzonderheid dit jaar is de aankomst van een hovercraft- vaartuig rond 9.40 uur. Hiermee worden van 10.30 tot 16.30 vaarten, of eigenlijk vluchten, ge houden op het Arnekanaal. Kaar ten zijn op het havenplein te koop. Het gemeentebestuur neemt om 9.45 uur een aubade in ontvangst, bestaande uit het Tekening uit de brochure. vrouw dus nagenoeg nooit kun nen vinden. Tenslotte geven de samenstellers een aantal richtlijnen. Volgens die richtlijnen moeten artsen 'expli ciet gebruik maken van hun be roepsgeheim en zij moeten een vrouw serieus nemen. Ook moet een arts duidelijk maken dat hij li chamelijk geweld afkeurt en hij zal een vrouw moeten ondersteu nen om uit de crisissituatie te stappen. Zeeuws Volkslied en het Wilhel mus. Van 10 tot 16 uur wordt er een verenigingen-voetbaltoernooi gehouden. De 65-plussers kun nen vanaf 10.30 uur een gratis rondrit door de gemeente maken met een Jan Plezier. De dag is verder gevuld met tal van activi teiten zoals skateboardwedstrij den, straattekenen, een fietspuzzeltocht, een hometrai nerwedstrijd, zeephelling beklim men, een molenprijsvraag, kinderspelen en een touwtrek festival. Van 20 tot 23 uur is er dan nog een bingo-avond in de Arne. Middelburg heeft dit jaar een ex tra feestje te vieren. De Koninklij ke Oranjevereniging 'uit het volk - voor het volk' bestaat namelijk precies 125 jaar. Om dat te vie ren wordt er van 17 tot 18 uur een receptie gehouden in het Ab dijrestaurant. Het Rooms Katho liek Kerkkoor Cantate Domino brengt dan onder meer een spe ciaal voor deze gelegenheid ge schreven lied ten gehore. In de Zeeuwse hoofdstad worden op 30 april de vlaggen gehesen door leden van Scouting Middel burg, die daartoe onder muzikale den er spelen gehouden op de Markt, bij het Zuiderbaken, in de Eigenhaardstraat, in en bij de kantine van FC Dauwendaele, op 't Zand, in Klarenbeek en bij het Trefpunt. Vanaf 13.30 kan er een monumentenwandeltocht gelo pen worden door Middelburg. Op de Markt begint gelijktijdig een zeskamp. Van 14 tot 16 uur vindt er op het Abdijplein een oranje concert plaats met medewerking van het Juliana Blaasorkest, Christelijke Brassband Onda Mid delburg en het Middelburgs Mu ziekkorps. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Wandelkerk. Voor de ouderen is er vanaf 14.30 uur een feestmiddag in de Stadsschouwburg met onder meer een toneeluitvoering, 's Avonds is er van 20 tot 22 uur een muzikale show op de markt met medewerking van Blue Spi rit, Johan Friso, MTV'69, Juliana Drumkorps en Jonge Kracht uit Kapelle Op het Damplein kan er evenals vorig jaar weer naar een openluchtfilm gekeken worden. Na de optocht die om 9.30 uur begint, gevolgd door enig cere monieel vertoon, is het om 10.15 uur tijd voor de kinderspelen, die plaats vinden op de Waranda, 's Middags worden de activiteiten vanaf 14 uur voortgezet met een Vlaamse kermis en een straten- Hier kunnen de fietsen al op za terdag 28 april versierd worden van 15 tot 16 uur bij de muziek tent. Koninginnedag begint om 8 uur met klokgelui. Na de officiële opening door de voorzitter van de Oranjevereniging beginnen de versierde fietsen en hun berijders rond 9.15 uur met een rondgang door het dorp. Een uurtje later is het tijd voor de kinderspelen die rondom de kerk plaatsvinden, 's Middags worden hier diverse manches sjezenrijden gehouden. Tijdens de pauzes is er een play- backshow. De middag wordt om 16.45 afgesloten met een rond gang van versierde sjezen door het dorp. Vanaf 19 uur gaan in het dorpshuis de feestelijkheden verder met een kinderbingo, en optreden van de Neulandermuzi- kanten en het Oranjebal met Nico Sylvester and the alrounds. begeleiding van het jeugdorkest van het Middelburgs Muziek korps vertrekken vanaf de Helm richting Markt. Daar vindt aan sluitend een samenzang plaats en een felicitatierede door burge meester Chris Rutten. Op de Ge neraal Majoor Berghuijskazerne wordt om 9 uur een vlaggenpara- de gehouden. Eveneens om 9 uur beginnen op diverse lokaties in de stad de kinderspelen. Zo wor- Q cc 3 Q UJ O U- loop 's Avonds is er van 19.30 tot 20.30 uur een disco voor de zeer jeugdigen tot 12 jaar ge volgd door een disco voor de oudere jeugd. Dat gebeurt alle maal in het Wijkcentrum. Daar wordt vanaf 20.30 uur ook de feestavond gehouden met leven de muziek en een Rad van Avon tuur.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1