ABDIJ ws Onderwijs speciaal Lamsoor van de vollegrond Natuur en landbouw Zuid-Beveland e AWAS CRANEN Vooijaars Voordeeltjes bij HARINCK 59i 775,- Almanak EINDELIJK GAAN FUNCTIONEEL EN MOOI PERFECT SAMEN. Bij Harinck zit u net iets beter! Inspraak kust West Zeeuwsch-Vlaanderen YERSEKE Inc. C. HARINCK TUINMEUBELCENTRUM IN BE 110EP f 'Jriumjih Mare de Regt w Van toermalijn en diamant kennen wij de hoed en de rand OLIEAFSCHEIDERS VETAFSCHEIDERS SLIBVANGPUTTEN DRAINGOTEN SEPTICTANKS j?'U> Vijftig duizend gulden wil het dagelijks bestuur van de provin cie besteden aan een proef voor het telen op commerciële basis van zeeaster of lamsoor. Het blad van de plant wordt als groente gebruikt. Proefveld COMMISSIES ADRI VAN DER MAAS sierbestrating De Francis Cotton van Triumph Markt 31 Middelburg F.G.A Alle afscheiders vlg. DIN en NEN normen Alle afscheiders franco bezorgd Gratis gelost in de bouwput Bel voor deskundig en eerlijk advies uw regio-adviseur: HANDELSONDERNEMING B reeweg 128, 4401 BS Yerseke Tel. 01131-2336 Fax. 01131-3621 TUIN STOEL^ "VENETIE" 5-Deli nu DE FAAM - DE VLISSINGER Recreatie, landbouw en natuur zijn de belangrijkste elementen in het gebied tussen Breskens en Het Zwin. Dat staat in de streekplanuitwerking Kust West Zeeuwsch-Vlaanderen, die het dagelijks bestuur van de provin cie in ontwerp heeft vast gesteld. Tot 15 juni kunnen reacties op de uitwerking wor den ingediend bij gedeputeerde staten. Tussen de gebruiksmogelijkhe den voor recreatie, landbouw en natuur moet een goed even wicht komen. De groei van de verblijfsrecreatie is niet overal even gunstig in het - van oor sprong agrarische - landschap ingepast. Mogelijkheden om er weer meer lijn in te krijgen, zijn gebieden aan te wijzen, waar de nadruk op een van de gebruiksmogelijk heden ligt. De recreatie blijft in de kuststrook, direct achter de duinen, maar er moeten uitlo pers komen. Dat kan door bos aan te leggen of andere voorzie ningen voor dagrecreatie te ma ken, zoals routes voor wande laars, fietsers en ruiters. In totaal zou hiervoor vierhonderd hecta re beschikbaar moeten komen, Woensdag 18 april 1990 waarvan driekwart bebost zou moeten worden. De bereikbaarheid van de kust moet via een route (Breskens- Groede-Nieuwvliet-Cadzand) worden geregeld, opdat opstop pingen op drukke dagen zoveel mogelijk worden vermeden. Op de eindpunten moet worden ge zorgd voor voldoende parkeer ruimte. De landbouw heeft behoefte aan herverkaveling en op sommige plaatsen aan verbetering van de waterhuishouding en ontsluiting van de percelen. In het landinrichtingsplan moet een goede afweging worden ge maakt tussen de belangen van recreatie, landbouw en natuur. Dan ook kan worden bekeken met welke vorm van landinrich ting het gebied het meest is gediend. De natuurlijke waarden moeten worden versterkt, wat kan ge beuren door de huidige gebieden beter te beheren en nieuwe tot ontwikkeling te brengen. De streekplanuitwerking is voor f 7,50 te koop bij het provinci aal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middel burg, 01180-31400. Reacties op de uitwerking kun nen schriftelijk worden inge diend tot 15 juni bij Gedepu teerde staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg. Meer begeleiding en zorg voor leerlingen in het basis- en het voort gezet onderwijs leiden ertoe, dat minder kinderen moeten over stappen naar het speciaal onderwijs. Zes leerkrachten verspreid over de hele provincie besteden hun tijd aan de extra begeleiding van leerlingen. Bovendien kunnen de schoolbegeleidingsdiensten gemiddeld vijf uur per week extra besteden aan kinderen, die moeite hebben met de leerstof. Dat blijkt uit het project groeibeheersing/zorgverbreding Zeeland. De provincie is voor het project in regio's verdeeld: Oosterscheldege- bied, Walcheren en Zeeuwsch-Vlaanderen. De reformatorische scho len vormen gezamenlijk ook een regio. Per deelgebied doen alle scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs mee en een aantal scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Het project duurt drie schooljaren, waarvan er nu een bijna is verstre ken. In dat jaar is al gebleken, dat er minder leerlingen van school moeten veranderen. Ook de opheffing van de leerlingstop in het spe ciaal onderwijs heeft in Zeeland niet geleid tot groei van deze onder wijsvorm. In de provincie volgen 2518 leerlingen speciaal onderwijs. Het aantal is ongeveer gelijk aan 1987 toen er 2512 leerlingen waren. Dat liep in 1988 op naar 2606 en in 1989 daalde het naar 2513. De resultaten van het project zijn gemeld aan het ministerie van on derwijs en wetenschappen. WM De Latijnse naam voor de zee aster is Aster tripolium, de Zeeuwse benaming is lamsoor. Ook wordt de plant aangeduid als zulte. Commerciële kweek van lams oor is mogelijk, mits de grond wordt bevloeid met zeewater of door het nabootsen van zulke zilte omstandigheden. Dat is een van de bevindingen, die een werkgroep in de loop van het jaar naar buiten zal brengen. Een andere voorwaar de is, dat een selectieprogram ma wordt opgezet om goed teeltmateriaal te krijgen, waar bij moet worden gekeken naar resistentie tegen ziekten en pla gen ook als wordt uitgegaan van meerdere oogsten per jaar. De afstand tussen de planten onderling en tussen de rijen moet zo worden bepaald, dat onkruid geen kans krijgt. Aan de grond hoeven geen speciale ei sen te worden gesteld: de plant groeit op zand en op klei. In de werkgroep, die het onder zoek heeft gedaan, zijn verte genwoordigd het Delta Instituut voor hydrobiologisch onderzoek, het instituut voor cultuurtech niek en waterhuishouding, de landbouwmaatschappij De Bath- polders, het proefstation akker bouw en vollegronds groente teelt, de landbouwuniversiteit, het consulentschap voor de tuinbouw en Kon. Kweekbedrijf D.J. van de Have. De stichting Mariene cultures Oosterschelde wil op basis van de onderzoekuitkomsten een proefveld aanleggen voor semi- commerciële teelt. In de stich ting zitten de agrarische sector, wetenschappelijke instellingen, banken en de Grontmij Zeeland. De kosten zijn in eerste aanleg een ton. De provincie wil hiervan de helft voor haar rekening ne men. De andere helft moet wor den opgebracht door het be drijfsleven. Gedeputeerde staten schrijven aan de statencommissies voor economische zaken, bestuurlijke zaken en milieuhygiëne, dat door de commerciële teelt beter aan de toenemende vraag naar de groente zal kunnen worden vol daan. De landbouw krijgt er een nieuw produkt bij. Verder kan worden onderzocht of de teelt ook in de derde wereld toepas sing kan vinden. Het betreden van slikken en schoren voor het snijden van de wilde zeeaster kan worden te- Tot en met 20 mei kunnen schriftelijke reacties worden in gediend op de uitbreiding van het beheersplan Zuid-Beveland. In het plan wordt aangegeven of en in welke mate landbouw kan worden bedreven in landschap pelijk waardevolle gebieden. In een beheersgebied moet de landbouw rekening houden met de landschappelijke waarden. In reservaatsgebieden moet de landbouw voor de natuur wijken. De indeling is gebaseerd op uit gangspunten van het rijk: de Re latienota. De uitbreiding behelst het ge- gengegaan als er voldoende are aal in cultuur is gebracht. Als voorwaarde stellen gs, dat provinciale waterstaat bij de proef wordt betrokken. De dienst kan, tegelijk met de ont wikkeling van het proefveld, na gaan of kwelwater voor de teelt kan worden gebruikt. Het kwel- schermenproject voor de land bouw kan hierdoor mogelijk voordeliger in praktijk worden gebracht. Volgens provinciale waterstaat kan de brakwaterteelt het best zijn beslag krijgen in de strook langs de Oosterschelde - tussen de natuurgebieden aan de kust en de landbouwgronden. tÊÊ Dinsdag 24 april houdt de twee de kamer uit gedeputeerde sta ten vijf zittingen met ais onder werp aanvragen algemene bij stand. De eerste zitting is 10.00 uur. Een Vlissinger vecht de beslis sing van zijn gemeentebestuur aan. Twee inwoners van Honte- nisse worden respectievelijk ge hoord om 10.20 en 10.40 uur. Een Terneuzenaar is om 11.00 uur aan de beurt en de rij wordt gesloten met een inwoner van Tholen. Ook de gemeentebesturen wor den gehoord. De zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. De statencommissie welzijn vergadert maandag 23 april, 14.00 uur, in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Agendapunten zijn de on dersteuningsstructuur volwas seneneducatie, stembureaus in bejaardenoorden, subsidies voor een brochure Monumenten Walcheren '40-45 en voor de stichting Begeleidend wonen. Het plan jeugdhulpverlening en erkenning van instanties in de jeugdhulpverlening, het Roose velt studiecentrum en uitbrei ding van het studiecentrum Open Universiteit komen ook ter sprake. De vergadering is openbaar en begint met spreekrecht voor het publiek. MS bied van de Yerseke Moer en een aantal inlagen en karrevelden. Het ontwerpbeheersplan Zuid- Beveland ligt ter inzage in het provinciehuis (afdeling ruimtelij ke ordening, Sint Pieterstraat 42, Middelburg), in de gemeen tehuizen van Borsele, Goes, Ka- pelle en Reimerswaal en in de kantoren van de waterschappen Noord- en Zuid-Beveland, De Damespolder en de Hoger- waardpolder. Tot en met 20 mei kunnen schriftelijke reacties op het ont werp worden ingediend bij Ge deputeerde Staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middel burg. De inzage-termijn sluit ook op 20 mei. De provinciale almanak voor Zeeland 1990-1991 is onlangs verschenen. Het is de 52ste af levering van het boekwerk met adressen en achtergrondinfor matie over allerlei organisaties en instellingen in de provincie. Gegevens over provinciale dien sten, gemeenten, waterschap pen, nutsbedrijven, politieke partijen, de rechterlijke macht en notariaten zijn opgenomen. Organisaties op het gebied van welzijn, natuur en milieu, sociaal-cultureel werk, onder wijs, kunst en cultuur, volksge zondheid, zorg, sport, recreatie en toerisme, vrouwenwerk, emancipatie en levenbeschou wing worden met de secretari aatsadressen vermeld. Ook de ministeries zijn opgeno men. De almanak is voor f 32,50 te koop bij de kantoorboekhandels, enkele warenhuizen in Zeeland en bij het provinciaal informatie centrum. w Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Alle soorten BETONTEGELS SIERBESTRATING BETONSTRAATSTEEN BETONBANDEN VERHARDINGSPLATEN enz. Wij leveren het bij u thuis af tegen scherpe prijzen Spec, aangeboden: SIERTEGEL 40 x 60 cm zwart-wit rijngrint, slechtsf 4,95 p/st. Tel. 01114-2607 INTERNATIONAL Verkrijgbaar hi j: Edelsmid, zetter, ontwerper Edelsteenkundige, Diamantexpert Schumanstede 13-45 4463 BG Goes Tel.: 01100-31138 Hardheid: Soortelijk gew.: Kristallen: Chemie: Pleochroïsme: Dubbelbreking: Kleuren door: Mog. kleuren: Kostbaarste: Lichteffecten: Vindplaatsen: Namaak: Te koop: 7-7,5 3,02-3,3 trigonale prisma's AL-BO silicaat sterk (determinatief) sterk (determinatief) sporen van Na/Li/Ca/Fe /Mg/Mn/Al alle mogelijke kleuren rode, roze, blauw, groen katoog-effect Sri-Lanka, Afrika, Brazilië etc. niet bekend bij ons, wij hebben er veel van! Volkunslslol (5 standen verstelbaar) inklapbaar DEZE WEEK van 99,- Voorjaars voordeel nu J.A. v.d. Goeskade 49, Goes, tel. 01100-23060 Korte Geere 8, Middelburg, tel. 01180-28087 4 Hartman royal Club fauteuils a 199,- 1 Hariman lalel^TSO cm i 69,- Openingstijden: Donderdag koopavond. Maandag 13.00-18.00 uur. Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur. Zaterdag 9.00-17.00 uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 9