Wethouder M. Vinke neemt afscheid Verkeersregels: uw veiligheid Verkeer Bestemmingsplan Huur- commissie Fietsen Werk in uitvoering Uit nodiging RamsburgWaterwijk, verordeningenhuisartsenstructuurschets Week Tafeltje Dekje EMEENTE M DE FAAM Woensdag 18 april 1990 oor het oog van de Lange Jan Op 17 mei a.s. is het 50 jaar geleden dat het monumentale hart van Middelburg door een bombardement van de Deutsche Luftwaffe werd verwoest. Dit bombardement heeft voor Middelburg en haar bewoners grote gevolgen gehad. Het gemeentebestuur van Middelburg wil op 17 mei a.s. dan ook niet aan de herdenking van het bombardement voor bijgaan. Op die dag zal in de Nieuwe Kerk van het Abdijcomplex een stijlvolle herdenkingsplechtigheid worden georganieerd. Hare Konin klijke Hoogheid Prinses Juliana der Nederlanden zal deze plechtjgheid bijwonen. In aansluiting op de plechtigheid zal Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana een monument onthullen dat herinnert aan het bombardement op Middelburg en dat op de kop van de Nieuwe Burg wordt geplaatst. Door deze onthulling geeft de Prinses tevens het signaal tot de onthulling van nog vier monumenten (Veere, Westkapel- le, Vlissingen en Ritthem) die herinneren aan de inundatie van Walche ren. De Stichting Monumenten Walcheren '40-'45 nam het initiatief tot. de realisering van de vijf monumenten. Voor de plechtigheden op 17 mei is nog een beperkt aantal kaarten voorradig. Het gemeentebestuur van Middelburg stelt diegenen die het bombardement van 17 mei 1940 bewust hebben meegemaakt in de gele genheid de plechtigheden bij te wonen. Bij het gemeentelijk Bureau Voorlichting op het adres Stadhuisstraat 2 kunt u vanaf 19 april tot en met 27 april een speciale uitnodigingskaart afhalen. Vanwege de be perkte voorraad kaarten wordt het principe "wie het eerst komt die het eerst maalt" gehanteerd. Het gemeentelijk Bureau Voorlichting is geo pend van 8.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur. De huurcommissie is een onaf hankelijke commissie, die op ver zoek van huurder of verhuurder adviezen of antwoorden kan ge ven op allerlei vragen op het ge bied van huur en verhuur van woonruimte. Deze commissie houdt iedere der de donderdag van de maand spreekuur. Dus ook morgen 19 april van 9.30 tot 12.30 uur in de B en W-kamer van het stadhuis, Lange Noordstraat 1 te Mid delburg. Morgen, donderdag 19 april, wordt weer een kijkdag gehouden voor gevonden fietsen (elke derde donderdag van de maand). Van 9.00 tot 10.00 uur kan ieder een op de binnenplaats van het Middelburgs politiebureau komen kijken of de vermiste fiets er bij staat. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de UW. voor ouderen en zie ken, die zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en ?.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met num mer 01180-38570. Het bezorgen gebeurt ook op deze dagen. Menu van 23 april 1990 tot en met 28 april 1990: maandag gehakt, witlof, aardappelen dinsdag carbonade, spinazie, aardappelen woensdag •undvlees, spruiten, aardappelen donderdag lamburger, appeltjes, pommes mignonettes vrijdag gebakken vis, groentemix, aard- ippelen taterdag zuurkool met worst De Blauwedijk is nog steeds af gesloten in verband met de riole ring en asfaltering. Op de Groenmarkt is nabij de Nieuwe Burg en Onder de toren de weg versmald en een gedeelte van de parkeervakken is hier on bruikbaar vanwege herstrating. Het fietspad aan de Buitenruststraat-winkelcentrum is afgesloten in verband met riole ring en wegaanleg. Op vrijdag 27 april a.s. wordt tijdens een buitengewone raadsvergadering in de Bur gerzaal van het stadhuis af scheid genomen van die raadsleden die niet meer te rugkeren in de nieuwe ge meenteraad. Dit zijn de dames M. Ie Duc-Simpelaar, J.G. Jacobs-van Egmond, A.C. Weslhoff-Hubée en de heren A.H. Coomans, P.M. Hoon den, P.H. Janssen, A.L. Rie- mens en H.A. Blom. Ook wordt afscheid genomen van wethouder M. Vinke. Wethouder Vinke is 16 jaar raadslid geweest. In de perio de 1966-1974 en de periode 1982-1990 maakte hij deel uit van de Middelburgse gemeen teraad. De laatste acht jaar maakte hij als wethouder deel uit van het college van burge meester en wethouders. Het gemeentebestuur van Middelburg zal de heer M. Vinke op 27 april a.s. in de Burgerzaal van het stadhuis een openbare receptie aanbie den. Deze receptie duurt van 16.30 tot 17.30 uur. U bent van harte welkom om tijdens de receptie afscheid te komen ne men van de heer en mevrouw Vinke. U kunt de Burgerzaal bereiken via het bordes van het stadhuis. De gemeenteraad vergadert De gemeenteraad houdt voor het laatst in deze samenstelling de maan delijkse vergadering op maandag 23 april 1990 om 14.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Deze zaal heeft een publieke tribune, van waar u de besprekingen kunt volgen. De tribune is van buiten bereik baar via de toren op de hoek Lange Noordstraat/Markt. De agenda en andere stukken zijn in te zien bij bureau Voorlichting, Stadhuisstraat 2. Besproken worden de volgende onderwerpen: 1. Vaststelling notulen van de ver gaderingen van de raad der ge meente Middelburg, gehouden op 19 februari 1990 en 19 maart 1990. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Herbenoeming van een lid in het bestuur der Godshuizen Mid delburg. 4. Vaststelling 21e wijziging van de Algemene Politieverordening Middelburg. 5. Revitalisering Ramsburg. Op Ramsburg is een veertigtal be drijven gevestigd dat met elkaar werkgelegenheid verschaft aan ca. 650 mensen. De op Ramsburg gevestigde ondernemers hebben al meerdere keren gevraagd iets te doen aan de ontsluiting, de be wegwijzering en de belangrijkste knelpunten op het terrein. In 1988 is besloten de problema tiek van Ramsburg integraal te onderzoeken met de bedoeling in overleg met de ondernemers een zgn. revitaliseringsplan op te stel len. De omvang van de financiële inbreng van de gemeente voor de revitalisering is bepaald aan de hand van een inventarisatie van het achterstallig onderhoud van de openbare ruimten op Ramsburg. 6. Alternatief plan van aanpak beteugeling overlast basisscholen Gen. Hakewill Smithlaan en be vordering van de leefbaarheid in de wijk Klarenbeek. Rond de schoolterreinen van di verse basisscholen in deze wijk worden hekwerken aangebracht tegen vernieling en overlast. Na overleg tussen de betrokken ambtelijke diensten en afdelin gen, de directeuren van de onder havige basisscholen, de besturen van "Basiskwartier" en "Regen- boogschool", het bestuur van de wijkvereniging Klarenbeek, de Stichting Sociaal Kultureel Werk Middelburg (S.K.W.M.) en het Regionaal Bureau Voorkoming Misdrijven is overeenstemming bereikt over een alternatieve oplossing neergelegd in een plan van aanpak. Een belangrijk onderdeel van het plan vormt het aantrekken van een ambulant jongerenwerker in dienst van de S.K.W.M. Men zal bij het S.K.W.M. er op aandrin gen, dat de aan te stellen jonge renwerker ook in de andere wij ken, bij voorkeur in de Stromen- wijk, werkzaam zal zijn. Voorts dient een geschikte opvang voor de jeugd te worden gevonden. 7. Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van verdere automatise ring bij de politie. 8. Aankoop grond, gelegen aan de Abeelseweg, van de heer J. Koole. 9. Verkoop pand Toorenvliedt aan het Bureau Beheer Land bouwgronden. 10. Beschikbaarstellen aanvullend krediet voor de uitbreiding van het aula-complex op de algemene begraafplaats/crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk. 11. Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van aanvullend bodem onderzoek gasfabrieksterrein Middelburg. 12. Krediet t.b.v. sloopwerk zaamheden abattoir. Na uitgebreid onderzoek en over leg is besloten niet tot de ontwik keling van het bedrijventerrein Waterwijk over te gaan, maar van dat gebied slechts het slacht huisterrein als vestigingsterrein voor bedrijven in ontwikkeling te brengen. Verwacht wordt, dat zich daarop drie bedrijven, die ook aan de criteria voor Water wijk voldeden, zullen kunnen vestigen. Uiteraard is het uitein delijke aantal bedrijven mede af hankelijk van de ruimte-behoefte van die bedrijven. Met uitzondering van het ge bouwtje op de hoek van de Seis- weg en de Laan der Verenigde Naties dat mogelijk in de nieuwe plannen kan worden ingepast, wordt tot sloop van de opstallen van het abattoir overgegaan. De ze opstallen kunnen in de nieuwe plannen niet worden ingepast. Bovendien wordt sloop urgent geacht omdat het terrein steeds meer vervuild raakt en de toestand, waarin de opstallen zich bevinden, gevaar kan gaan opleveren. 13. Vaststelling Haven- en Woon schepenverordening Middelburg Deze verordening is op een aantal punten verouderd. Nieuwe ju risprudentie heeft bovendien aan passing nodig gemaakt. In de nieuwe verordening zijn nu alle bepalingen die betrekking hebben op de scheepvaart onder ge bracht. 14. Wijziging marktverordening Meerdere malen is bij het toewij zen van dagplaatsen op de week markt door de marktmeester, ge bleken dat bij het niet beschik baar zijn van een dergelijke plaats agressie tegen de marktmeester voorkomt. Dit neemt thans zelfs zodanige vorm aan, dat het nood zakelijk is over de mogelijkheid te beschikken om personen die een dagplaats innemen of in aanmer king wensen te komen voor een dergelijke plaats en die zich mis dragen, voor langere termijn van de markt te weren. Volgens de huidige Marktverordening is dit nu alleen maar per marktdag mo gelijk. Daarnaast wordt van dit wijzi gingsvoorstel gebruikgemaakt om het tijdstip van beëindiging van de weekmarkt tijdens de maanden juni, juli en augustus een half uur later te stellen. 15. Herstel gemeentelijke kunst collectie Binnen de gemeentelijke kunst collectie, in beheer bij de Balans 17, de gemeentelijke artotheek, is een forse achterstand in herstel van beschadigde kunstwerken. Een en ander is het gevolg van het feit dat binnen de Balans 17 slechts met één beroepskracht, momenteel voor 20 uur, wordt ge werkt, terwijl in het verleden de collectie meermalen werd ver plaatst. In 1988 is door een ad hoc-commissie de voormalige BKR-collectie beoordeeld op haar gebruiksmogelijkheden en kwa liteit. Mede gelet op het belang dat aan het behoud van deze gemeentelij ke kunstcollectie moet worden ge hecht wordt voorgesteld het ach terstallig onderhoud versneld te doen uitvoeren. 16. Aanschaf huisvuilcontainers en glasbakken ten behoeve van de reinigingsdienst. In het Maisbaaigebied zijn de eer ste woningen opgeleverd. In dit nieuwe woongebied komen 205 woningen waarvan het huisvuil wordt ingezameld door middel van 1100 liter-containers. Twintig huisvuilcontainers worden in daarvoor bestemde container ruimtes in de diverse flatblokken geplaatst. De vuilcontainers zul len tweemaal per week worden ge ledigd. Met de aanschaf van deze twintig containers is een bedrag gemoeid van 20.000, Voorts wenst de reinigingsdienst vier glasbakken aan te kopen ten behoeve van de Erasmuswijk, het Maisbaaigebied en ter plaatsing bij bedrijven. Deze kosten 6.000,— 17. Kredietaanvraag voor aanpas sing terrein Reinigingsdienst. Het bestuur van het Waterschap Walcheren doet het dringende verzoek om de huidige lozingssi tuatie op het terrein van de ge meentelijke reinigingsdienst te verbeteren door de nodige voor zieningen te treffen. Hieraan kan worden tegemoet ge komen door de aanleg van een wasplaats die een olie/benzine- afscheider en een zandvanger heeft. De wasplaats zal van beton zijn. Ook de werkplaatsvloer van de garage dient aangepast te worden aan de voorschriften van de ge meentelijke rioollozingsverorde- ning. De vloer van het werk plaatsgedeelte zal geheel vloei stofdicht gemaakt worden en de kolken zullen worden weg gehaald. 18. Aanpassing De Koetshuizen (Kuiperspoort 16 t/m 20) ten be hoeve van gehandicapten. In het kader van het overleg met betrekking tot het gehandicapten- Ter gelegenheid van het afscheid op 27 april a.s. van wethouder M. Vinke plaatsen we een terugblik op zijn gemeentelijke carrière. Martinus Vinke werd in 1930 ge boren in de Herenstraat in Mid delburg. In '47 ging hij, na de Handelsschool, werken bij het Gemeentelijk Energie Bedrijf, in' '48 bij de Technische Dienst van de PZEM. Begonnen als leerling monteur bekwaamde hij zich via avondstudie in technische vakken. ("Thuis pruts ik ook graag aan alles wat kapot is"). Hij werkte bij de oude centrale in Vlissingen en daarna op de teken kamer in Middelburg waar hij op klom tot chef met een team van 12 mensen, fijne collega's. Het bou wen van schakelstations, leggen van kabels, bovengrondse leidin gen etc., dat was de wereld waarin hij leefde. Maar er was nog een andere inte resse. Als lid van het Georgani seerd Overleg, van landelijke overlegorganen, en diverse com missies zat hem het bezig zijn met rechtsposities, met sociale verbe teringen "in het bloed". Inmiddels was de heer Vinke met zijn gezin verhuisd naar Sint Lau rens. En ook daar was hij actief als lid van het schoolbestuur, lid van de kerkeraad, de E.H.B.O. en mede-oprichter van de wijkvere niging. Zijn politieke carrière begon toen hij in '66 benoemd werd als lid van de gemeenteraad van Mid delburg. "Ik had dat totaal niet verwacht. Voor de CHU stond ik op een niet direct verkiesbare plaats, maar een partijlid boven mij viel weg en zo zat ik ineens in de gemeente raad. En ik had een speciale ver antwoordelijkheid, want na de herindeling van Walcheren maak te Sint Laurens deel uit van Groot Middelburg. Met Nieuw en Sint Joosland moest Sint Laurens ex tra aandacht krijgen als toege voegde gemeente. Toen ik eind '74 chef werd van de tekenkamer bij de PZEM wilde ik me daar echt voor inzetten en ben ik uit de raad gegaan. Van '74 tot '82 maakte ik wel deel uit van de steunfractie van het CDA. In 1982 kwam de vraag of ik wet houder wilde worden." Zo begon het wethouderschap voor Martinus Vinke. Zijn portefeuilles gaven hem een plaats dicht bij de burger: GSD, personeelszaken, welzijnszaken, Raadslid dhr. M. Vinke (CDA) 9188. milieu, gezondheidszorg. "Zoveel mogelijk het belang van de burger behartigen", lijkt gemakkelijk ge zegd, maar wethouder Vinke be schouwde dit als zijn credo. "Als iemand belde met een pro bleem en ik zei kom maar langs, dan stonden de mensen raar te kijken. Kan dat dan, moet ik niet twee weken wachten? Mijn inzet was: altijd aanspreek baar zijn. Ook naar de ambtena ren toe heb ik altijd gezegd: het is de burger die jou betaalt, je bent dienstbaar aan de burgers. Naar mijn medebestuurders toe ben ik mij altijd ervan bewust geweest, dat compromissen soms noodza- beleid heeft de Werkgroep Toe gankelijkheidsbevordering Wal cheren de situatie rond de bruik baarheid voor gehandicapten van de Koetshuizen (Kuiperspoort 16 t/m 20) en met name de etage van dit complex onder de aandacht gebracht. Voorgesteld wordt een traplift aan te brengen. 19. Aanpassing delegatiebesluit. 20. Voorzieningen Archief G.S.D.. 21. Doorschakelsysteem Middel burgse huisartsen. In de achterliggende periode is ge constateerd dat - in zijn alge meenheid gesteld - de bereikbaar heid van huisartsen onder bepaal de omstandigheden problema tisch kan zijn. Dit geldt met name bij avondvervanging en weekend diensten, wanneer slechts een be perkt aantal huisartsen dienst heeft. Dit heeft ook betrekking op de gemeente Middelburg. De huisartsen zouden kunnen aansluiten op de doorschakel- dienst van de P.T.T.-Telecom. Hierdoor zijn huisartsen die aan sluiting hebben op het systeem, in staat om de eigen telefoonaanslui ting, in dit geval bij vervanging bijvoorbeeld in de avonduren of in de weekeinden, door te schake len naar de vervangend huisarts. Deze kan overigens ook zelf de doorschakeling verrichten. In die situatie wordt degene die een huisarts belt die op dat moment geen dienst heeft, automatisch doorgeschakeld naar de dienst doende huisarts. Hierbij gaat in de praktijk geen tijd verloren voor de opbeller. Met name in (zeer) urgente gevallen zal de waarde van een dergelijk systeem duidelijk zijn. 22. Subsidiëring Stichting Lande lijke Schoolbegeleidingsdienst voor het Vrije Schoolonderwijs over het jaar 1990. 23. Uitbreiding meubilair o.b.s. "De Boomenburch". 24. Beschikbaarstellen krediet uit breiden rijwielstalling o.b.s. "De Boomenburch". 25. Beschikbaarstellen krediet realisering enige voorzieningen en aanschaf inrichting ten behoeve van de "Toorenvliedtsehool" (v.s.o.-l.o.m.). 26. Vaststelling 9e begrotingswij ziging 1990. 27. Vaststelling voorbereidings- besluit ten behoeve van Bree 34. 28. Voorbereidingsbesluit YVal- cherseweg 192. 29. Vaststelling structuurschets 1990. De "evaluatie structuurschets 1989" heeft een inspraakprocedu re doorlopen. De reacties op de evaluatie 1989 hebben zich vooral gericht op: - het voorstel om rond het Brig- damsepad een grote woonwijk te situeren; - de omvang van de uitbreiding van Nieuw- en Sint-Joosland in relatie tot de ter plaatse aanwezi ge milieu-hinder; - het terrein voor hoogwaardige bedrijvigheid ten zuiden van de Torenweg; en - op de prognose voor de toename van het aantal woningen. kelijk zijn, dat collegialiteit heel belangrijk is. Keuzes maken. Er hebben zich in die acht jaar ook wel heel moeilijke zaken voorgedaan. Het is verleidelijk om mensen te geven waar ze om vragen. Ik heb nooit toezeggingen gedaan, altijd hun wensen geno teerd met de opmerking: "Ik zal kijken wat ik kan doen". En dan gaat het om de spelregels, om de afwegingen die gemaakt moeten worden. Maar dan wel van je la ten horen of iets wel of niet haal baar bleek. De verantwoordelijkheid van een wethouder is zwaar, maar als een team goed functioneert en met het nodige optimisme, is het te dra gen. Overigens wordt die verant woordelijkheid in de toekomst met grotere bevoegdheden en de centralisatie alleen maar zwaar der. Ik ben veel vakantie tekort gekomen in die acht jaar, maar wel ben ik dankbaar voor iedere dag dat ik gezond opstond. Ik ga straks eerst eens genieten van de vrijheid. Werken aan huis en tuin en meer bezig zijn met fa milieleden. Ik ga ook weer terug in de diakonie, maar ik leg niet meer iedere dag vast. Als mijn ga zon weer in orde is, ga ik lezen, Toon Hermans "Liggen in het gras"! In bijlage 2 van de structuurschets 1990 zijn de reacties verzameld en van commentaar voorzien. Deze reacties hebben geleid tot aanpassingen van de structuur schets. Belangrijkste wijzigingen zijn onder meer het laten vallen van de bouwlokatie bij het Brig- damsepad en de vermindering van de oppervlakte voor bouwdoel einden met 35% en voor hoog waardige bedrijvigheid met 30%. 30. Beschikbaarstellen van een voorbereidingskrediet ten behoe ve van de bouw van een parkeer voorziening aan de Kousteen- sedijk. In de vergadering van 22 maart 1989 stelde de raad het in de ko mende jaren te voeren parkeerbe leid vast. Eén van de onderdelen van dit parkeerbeleid is, dat het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad met ca. 550 plaatsen dient te wor den uitgebreid. Het terrein aan de Kousteensedijk komt als eerste in aanmerking voor uitbreiding van de parkeergelegenheid. Een uit breiding op deze lokatie zal de grootste bijdrage leveren aan de oplossing van de parkeerproble- matick in de binnenstad. Daarom wordt het gewenst geacht priori teit toe te kennen aan het verwe zenlijken van een (gedeeltelijk on dergrondse) parkeervoorziening met maximaal ca. 460 parkeer plaatsen aan de Kousteensedijk. 31. Beschikbaarstellen van een krediet ten behoeve van aanpas sing van diverse verkeerssituaties. 32. Fusie NV WMZ en NV PZEM en oprichting NV DNB. 33. Initiatiefvoorstel van D'66 in zake lokaal referendum. 34. Rondvraag. Eenrichtingsverkeer: geldt ook voor fietsers! Burgemeester en wethouders hebben besloten het parkeren te verbieden voor een op het wegdek van de Touwbaan aangeduid parkeervak, gelegen nabij het pand Touwbaan 97, behalve voor de invalide waarvoor de parkeerplaats is bestemd. Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen 30 dagen na heden, als regel onder betaling van f 150,— aan rechten, beroep instellen bij de Kroon. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin, doch moet worden ingediend bij de Commissaris van de Koningin in Zeeland, Sint Pieterstraat 42 te 4331 EW MIDDELBURG. Het volledige verkeersbesluit ligt bij het bureau voorlichting, Stadhuisstraat 2 te 4331 PK MIDDEL BURG ter inzage. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van: A. het bestemmingsplan Klarenbeek IIA voor de bouw van een berging op het perceel Kuipers Rietbergkwartier 4; B. het bestemmingsplan Zanddorp voor de bouw van een tuin huisje op het perceel Park Overwater 9. De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 20 april 1990 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bezwaar heeft tegen de uitvoering van dat voornemen, zijn bezwaren schrifte lijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Mid delburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Lange Jan. Deze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, Telefoon 75000, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Belangrijkste kandidaat voor het pand Toorenvliedt is Staatsbosbe heer (agendapunt 9). J

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 5