Mn Kruiswoordraadsel Stoort Cultuur l Verzamelen Cursus Vrije tijd SKW Gezondheid Kerk Sociaal Maafscha Verenigingen Gevonden O DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 18 april 1990 Parijs - Wie zijn kennis over kunst en cultuur wil uitbreiden kan op zaterdag 28 april mee op een excursie naar Parijs. Onder leiding van Nico Out, docent kunstbeschouwing, worden rondleidingen verzorgd in Musée d'Orsay en Centre Pompidou. Een en ander is georganiseerd door Kunstzinnige Vorming Vlis singen. Opgeven kan voor maan dag 23 april bij de Culturele Raad Vlissingen via 01184-14928. Beurspresentatie - De Kamer van Koophandel heeft voor don derdag 26 april een training 'Ef fectieve Beurspresentatie voor exposerende bedrijven' op het programma staan. De training die is georganiseerd in samenwer king met opleidingsinstituut Teach Train vindt plaats in het gebouw van de Kame? van Koop handel aan de Buitenruststraat in Middelburg van 9.30 tot 16.30 uur. Horeca - In Hotel Goes aan de Anthony Fokkerstraat in Goes vindt maandag 23 april van 19.30 tot 21.30 uur een voorlich tingsbijeenkomst plaats voor jon geren die overwegen carrière te gaan maken in de horeca. Tijdens de bijeenkomst kunnen zij infor matie krijgen over de verschillen de beroepen in deze bedrijfstak. Ook worden ze geïnformeerd over de opleidingsmogelijkheden via het SVH Leerlingstelsel. Sociaal Agogisch - De sector Sociaal Agogisch Onderwijs van de Hogeschool West-Brabant houdt vrijdag 27 april van 14 tot 16.30 uur een open dag in het gebouw van de school aan de Beukenlaan 1 in Breda. Deze sec tor verzorgt voltijd- en deeltijd opleidingen Maatschappelijk Werk, Cultureel Werk/Activitei tenbegeleiding, Inrichtingswerk en Personeelsmanagement. Technologiebeleid - Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) afdeling Zeeland begint dinsdag 1 mei met een cursus Technologiebeleid. De cursus wil inzicht geven in de gevolgen van nieuwe technologie op het ar beidsleven van mensen. De gehe le cursus duurt zes avonden die steeds aanvangen om 19.30 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het CNV- districtskantoor aan de Gerbran- dyhof 40 in Goes via 01100-20310. Weerbaarheid - In de Volksho geschool Zeeland in Aardenburg wordt van vrijdag 11 mei (20 uur) tot en met zondag 13 mei (14 uur) een training Weerbaarheid voor vrouwen gehouden. Weer baar wil in dit verband zeggen: een bewuste keuze maken om dat wat je denkt, voelt en wilt naar buiten te brengen. Inlichtin gen zijn verkrijgbaar bij Ria de Feyter via 01177-1259. "Lichaamswapens" Het artikeltje over de cursus zelfverdediging voor meisjes op school van de hand van Valerie Schepers verdient als journalistiek produkt mijns inziens een onvoldoende. Waarom laat Valerie Sche pers alleen de docenten Zwitser en Kerkhof aan het woord? Beide docenten hebben de nascholingscursus voor gymnastiekdocenten over de zelfverdediging voor meisjes gevolgd samen met een 15-tal andere docenten. Ik heb als inspecteur aan de ze docenten het certificaat dat verbonden was aan deze cursus mogen uitreiken. Bij deze uitreiking bleek dat de overige docenten beslist an ders dachten over de cursus dan de bovengenoemde twee. Waarom komt deze groep niet aan het woord? Bovendien wordt geen enke le opmerking gemaakt over het ervaringsfeit dat meisjes na het volgen van een cursus zelfverdediging aan zelfver trouwen hebben gewonnen, zich zelfbewuster gedragen en daarom merkbaar weer baarder zijn. De overheid acht het leerpro ces voor meisjes hoe jezelf te verdedigen zo belangrijk, dat zij subsidies beschikbaar heeft gesteld voor de na scholing van gymnastiekdo centen, zodat dit leerproces niet beperkt hoeft te blijven tot meisjes die zich laten in schrijven aan een sport school. Dr. J.G. Nijenhuis, Inspecteur V.O./A.V.-25 Postzegels - Met speciale aan dacht voor Rotterdam geeft PTT Post op dinsdag 8 mei drie bij zondere postzegels uit in de waarde van 55, 65 en 75 cent. Het thema van de zegel van 55 cent is Rotterdam na het Duitse bombardement in mei 1940. De zegel van 65 cent heeft als the ma 'De stad Rotterdam als he dendaags podium en de zegel van 75 cent heeft het toekomsti ge Rotterdam als onderwerp. n n jjgfl Midgard - In jongerencentrum Midgard aan de Kuiperspoort in Middelburg wordt zaterdag 21 april een swingavond gehouden met medewerking van de Drach- ter dj TC. de bar is open vanaf 21 uur. Nachtexcursie - Het gezang der nachtegalen is op zaterdag 28 april goed te volgen tijdens een nachtexcursie, georganiseerd door de werkgroep Natuur- en Milieu-educatie Walcheren. Dit gebeurt dan tussen 22 en 24 uur in het Berkenbos in Oostkapelle onder leiding van de heer D. Schaap. Belangstellenden kun nen zich opgeven bij P. Kas via 01184-17400. Florida - Het Activiteiten Cen trum Middelburg heeft tn de Paasweek als extra activiteit op donderdag 19 april van 13.30 tot 16.30 uur een lezing over de Amerikaanse staat Florida op het programma staan. De lezing wordt, aan de hand van filmbeel den en aquarellen, gegeven door G. de Ru in het Ontmoetingscen trum Dauwendaele aan de Vrij landstraat in Middelburg. Verhuizing - Na een jaar tijdelijk in de Leliestraat te zijn gevestigd, neemt de Stichting Ondersteu ning Patiënten- en Ouderenvere nigingen Zeeland op vrijdag 20 april haar intrek in het nieuwe ge zondheidscentrum 'Magnolia' in Goes. De postbusnummers blij ven ongewijzigd. Voor het Patiën tenplatvorm Zeeland is het nieuwe adres: Magnolia 26, ka mer 1.13. Postbus 2054, 4460 MB in Goes. Telefoon: 01100-49389. Het nieuwe adres van de Federatie van Ouderenve renigingen is nu: Magnolia 27, kamer 1.11. Postbus 2121, 4460 MC in Goes. Telefoon: 01100-49387. MS Stichting - Het rayon Wal cheren van de Nederlandse Mul tiple Sclerose Stichting houdt dinsdag 24 april een bijeenkomst in 'Het Koetshuis' in Koudekerke. Vanaf 19.30 uur wordt onder meer een en ander verteld over alternatieve geneeswijzen. PAAZ-afdelingen - De twee af delingen psychiatrie (één in Mid delburg en één in Vlissingen) waarover de Stichting Streekzie kenhuis Walcheren op dit mo ment beschikt, worden vanaf dinsdag 24 april samengevoegd tot één afdeling van veertig bed den en gehuisvest op de lokatie Middelburg op de plaats waar ook nu de afdeling psychiatrie is ondergebracht. De psychiatri sche deeltijdbehandeling blijft op haar huidige plaats in Vlissingen en wordt uitgebreid tot 16 plaatsen. Homeopathie - De Koninklijke Vereniging Homeopathie Neder land afdeling Zeeland houdt maandag 23 april haar jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst in de Thomaskapel aan de Vrij landstraat in Middelburg. Na de ledenvergadering die om 19.30 uur begint houdt de heer A. Rut ten, homeopatisch arts in Breda een lezing over homeopathie en uw probleem. De lezing begint om 20.15 uur. Diabetes - De afdeling Walche ren van de Diabetesvereniging Nederland (DNV) houdt dinsdag 24 april vanaf 20 uur haar jaar lijkse ledenvergadering in de kan tine van het Gasthuis aan de Noordpoortplein in Middelburg. Na de pauze houdt mevrouw L. van de Meijden, podotherapeute, een lezing houden met de titel: 'Diabetesvoeten wat en hoe?' Soos - Mede op verzoek van het hoofd van huize De Zoute Viever in Oost-Souburg wil de Algeme ne Nederlandse Bond voor Oude ren belangstellenden nog eens attenderen op het feit dat er iede re vrijdag van 14 tot 16 uur soos wordt gehouden in De Zoute Vie ver. De soos is bedoeld voor alle Souburgse en Ritthemse oude ren. Daarnaast wordt er vijf da gen per week 'open tafel' gehouden in De Zoute Viever, waar iedere oudere dan een drie gangen menu kan krijgen voor f 7,-. Voor informatie en aanmel dingen kan nummer 01184-67888 gebeld worden. PCOB - De ledenvergadering van de afdeling Middelburg van de Protestants Christelijke Ouderen bond wordt woensdag 25 april vanaf 14.15 uur gehouden in de Concert- en Gehoorzaal aan de Singelstraat in Middelburg. De heer H. Boom, oud-leraar Neder lands, draagt dan een selectie voor van gedichten uit de Neder landse literatuur. Kleding - Buurtvereniging Van Duyvenvoorde in Oost-Souburg houdt op zaterdag 21 april een Baby- en Kinderkleding- en Speelgoedbeurs in buurthuis De Schuur aan de Middelburg sestraat 113. De kleding kan wor den ingeleverd op donderdag 19 april van 10 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15 uur in het buurthuis. Rommel - Of het rommel is of niet, het Middelburgs Muziek korps biedt in ieder geval twee dehands materialen aan tijdens een rommelmarkt die wordt ge houden op zaterdag 21 april van af 9 uur aan de Driewegenhof in Dauwendaele te Middelburg. Vakbondswinkel - Onder de et nische minderheden is de werk loosheid schrikbarend hoog. Het FNV vindt echter dat ook deze mensen recht hebben op vol waardig werk. Om dit te be werkstelligen is daarom extra aandacht nodig. In de rijdende vakbondswinkel is informatie te krijgen over hoe die aandacht kan worden gegeven. Donderdag 19 april staat de vakbondswinkel van 10 tot 16 uur in de Spuistraat (achter het Arbeidsbureau) in Vlissingen. Bellen kan ook via 06-521223599. Woman's Aglow - De Woman's Aglow Fellowship houdt maan dag 23 april een bijeenkomst in de Stadschouwburg in Middel burg met medewerking van Zus Boom. Inlichtingen over deze bij eenkomst worden verstrekt via 01180-36333. Israëlavonden - De Stichting Sjofar houdt op vrijdag 20 en za terdag 21 april twee Israëlavon den in verenigingsgebouw De Arne in Arnemuiden. Beide bij eenkomsten beginnen om 19.30 uur. Mevrouw H. Stranders zal er spreken over de wederkomst van Jezus Christus. Nicaragua - Het Zeeuws Comité Stille Tochten heeft een klein schalig project geadopteerd in Ni caragua. Het gaat om vijf gezin nen (vluchtelingen uit El Salva dor) die op den duur hierdoor zelf in hun onderhoud kunnen voor zien. Er wordt naar gestreefd om deze mensen een beroep te leren waardoor met name de zelfstan digheid van vrouwen ontwikkeld wordt. Ter ondersteuning van het project kan geld gestort worden op bankrekening 437424642 of giro 381019 beiden van Rabo bank Oostkapelle ten name van het Zeeuws Comité Stille Toch ten. Informatie is verkrijgbaar via 01100-11203 of 01180-11619. G-voetbal - Op het sportpark Het Schenge in Goes wordt woensdag 25 april vanaf 14 uur begonnen met een kennisma kingsactiviteit in het kader van het zogenaamde G-voetbal. Deze speciale voetbalactiviteit is be doeld voor iedereen die een ZMLK- of MLK-schoolniveau heeft en voor jongens en meisjes met een lichte handicap. De orga nisatie is in handen van de Zeeuwse Sportraad en de KNVB^ afdeling Zeeland. Wielerwedstrijd - Op het in dustrieterrein Arnestein in Mid delburg wordt zaterdag 5 mei een wielerwedstrijd voor trim mers met TMZ licentie gehou den. Daarnaast worden er loop/fietswedstrijden en skeeler wedstrijden gehouden. De wie lerwedstrijden zijn voor A-, B- en C-trimmers. Wie mee wil doen met dit Sportfestijn Arnestein moet zich voor zaterdag 21 april aanmelden bij Frans Wassink in Middelburg via 01180-15183. PROGRAMMA - Op werkda gen in de lucht tussen 12 en 13 en tussen 17 en 18 uur, met nieuws en actualiteiten. Bijzon derheden: donderdag over ge zondheid en reacties luisteraars, vrijdag Uit-tips en forum, maan dag muziek uit Zeeland, dinsdag gast van de week en natuur en milieu, woensdag land- en tuin bouw en streekeigene dialecten. FNV - De Bouw- en Houtbond FNV afdeling Vlissingen/Koude- kerke houden hun ledenvergade ring op dinsdag 24 april om 19.30 uur in het kantoor van de bond aan de Eedestraat 2 in Vlis singen. Fietszitje - Bij de gemeentepoli tie in Vlissingen zijn de volgende voorwerpen als gevonden aange geven: een bankbiljet, een regen pak, diverse sleutels, een brillenkoker met herenbril, een blauw cijferslot, een compu terspelletje, een terrasstoel met tafel, een overall en een trouwring. Straathond - Bij het korps rijkspolitie van de groep Valkenis- se zijn de volgende voorwerpen als gevonden aangegeven: diver se sleutels, diverse sieraden, een kentekenplaat, diverse fietsen, een kleine zwarte straathond, een Pentax-fotocamera, diverse brillen, een grijs/wit poesje, diver se portemonnees en een oranje kist met grijs deksel. Vrouwbeelden - In samenwer king met ds. Ineke Schoorél uit Vlissingen houdt het Fiom een cyclus van drie avonden over vrouwbeelden ten aanzien van liefde, geloof en seksualiteit. De avonden worden gehouden op de woensdagen 25 april en 9 en 16 mei in het Fiom-pand aan de Bel- linkstraat 6-8 in Middelburg. Alle bijeenkomsten duren van 20 tot 22 uur. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Fiom-Buro Zeeland via 01180-27311. Oplossing van Puzzel krant 11/4 Winwoord: ZWAMMERDAM Indien u de puzzel goed hebt opgelost vindt u in de hokjes met de volgende cijfers de naam van een schilder. Dit is de oplossing. 48 -61 -8 -54 -46-65 -15 -52 -19 HORIZONTAAL: 1 moeilijkheid waaruit men zich niet weet te redden; 6 oorkonde betreffende verleende rechten; 12 chemisch symbool; 13 knaagdier; 15 woonschip; 16 op deze wijze; 17 insekt; 19 deel van Indonesië; 22 blad papier; 23 deel van een revolver; 25 behaagziek; 26 eenheid van elektromotorische kracht; 27 wild rund dat vroeger in Europa leefde; 29 duivenhok; 30 punt aan de hemelbol dat loodrecht onder onze voeten ligt; 31 voegwoord; 32 halmen van gedorst koren; 34 wars van laagheid; 36 voorzetsel; 37 vis; 38 wijnsoort; 40 bezigheid tot vermaak; 41 twaalf dozijn; 43 niets uitgezonderd; 46 sterk hellend; 49 laagtij; 51 officiële naam voor de Ierse Vrijstaat; 52 rivier in Siberië; 53 chemisch symbool; 54 zeer boos; 56 projektieplaatje; 58 grote ontvangkamer; 60 bezieldheid, vuur; 61 technisch hulpmiddel ten dienste van de scheepvaart; 63 luizeeëi; 64 beroep, ambacht; 65 sierplant; 67 opleidingsinstituut tot beroepsofficier (afk.); 68 land bouwwerktuig; 69 houten pin om een opening te vullen, 7 vierhandig dier, 72 boom; 73 kruipend dier; 74 tafel waarop zeker balspel wordt gespeeld. VERTIKAAL: 1 zedelijke inwerking van een persoon op anderen, 2 vrucht; 3 vervoermiddel zonder wielen; 4 schutsluis; 5 kapot; 7 zetel van overtuiging 8 soort papegaai; 9 behorende tot de Kerk van Rome (afk.); 10 vrouwelijk dier; 11 rollende trap; 14 halfaap met vossesnuit, 18 gehoororgaan; 20 stuwende kracht (figuurlijk); 21 kommunikatie- middel; 22 oude lap; 24 als groente gegeten plantesoort; 26 zenuwstil- lend middel; 28 werkelijk, wezenlijk; 30 op geen enkele plaats; 33 chemisch symbool; 35 lidwoord, 37 stad in België; 39 muzieknoot; 42 alkohoiische drank; 44 bijwoord; 45 stad in Frankrijk; 46 plaats waar de zee bij onstuimig weer effen en stil is; 47 voorzetsel; 48 persoon met veel verbeeldingskracht; 50 bijgevoegd stuk; 53 groen wijnglas voor rijnwijn; 55 bovenafsluiting van een gebouw; 57 denkbeeld, gedachte; 59 water doorlatende; 61 bevlieging die vele mensen mee sleept; 62 smalbladige hennepnetel; 65 uitgestrekte vlakte; 66 dwaas; 69 chemisch symbool; 71 per jaar. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruijn, 19 uur: ds. A. Spaans. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. L.W.Ch. Ruijgrok, 15 uur: kand. Emaus. Volle Envangelie- gemeente "Immanuel", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. 9 uur: dhr. Jorritsma. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. onbekend. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Ie en 3e za. v.d. maand 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. onbe kend. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 en 19 uur: ds. A. van de Beid. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: mevr. Spaans-Molenaar, 19 uur: ds. S. van de Beidt, gez. dienst. HOOGELANDË" Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. uur: ds. Lukasse. uur: ds. B.W.J. Schelhaas. Wijkgemeente Gerefor meerde Bond: Zo. (Nieuwe kerk) 11 uur: ds. L. Wullschleger, 18.30 uur: cand. P. Janse. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. C.W.H. Tempel. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Za. 14.30 uur: openluchtsamenkomst m.m.v. het divisie Jeugd- muziekkorps, 19.30 uur, Zo. 10 uur: kpt. M. Kruit hof, 19 uur: kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: dhr. Al- lewijn. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpelhuisstraat 19. Zo. 9.30 uur: ds. A. Budding, 17 uur ds. R. Brands. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: ds. K. Hen- drikse. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roo- zenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Egiise Wallonne). Lange Noordstraat 62. 10.45 uur: J. Valentin. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: br. H. Goudswaard. Volle Evangelie Gemeente "De Herberg", samen- komsten: Dam 6, Zo. 10 uur, di. 20 uur. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. W.J. Bouw. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. onbekend. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, onbekend. RTTTHEM Hervormde Bouw. Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. W.J. SEROOSKERKE Dorpsstraat 25. Zo. 11 KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. van Wouwestraat 41. Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, 19 uur: ds. A.V. de Nooy. Volle Envangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. on bekend. bekend, Ophir, Badhuisstraat 186, Zo. 10 uur: ds. J.B. van Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Cen trum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Bad huisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Het Anker, Bonedij- kestraat 165. Za. 9.15 uur: ds. C.W.H. Tempel, 10.15 uur: bijbelstudie. Marnixkerk. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. J. Driessen. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur: kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwek- kingsdienst, voorganger P. Buteyn. Protestantse Ziekhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 11 uur, Ter Reede, Koudekerk seweg 81, za. 17 uur, Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), Zo. 9.30 uur. Bethesda-St. Jo seph Ziekenhuis. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Volle Evangelie Gemeente Be- rea. Gebouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadel- fia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. onbekend. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: ds. De Bruijn. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Roomskatholieke Kerk. Bosweg, Zo. 10 uur. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Paauwenburg, Troelstraweg 2a, tel. 10717. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: H. Klompe, tel. 71140. Middelburg: van vrijdag 18.00 uur tot zon dag 24.00 uur: Mw. J. Drijdijk, tel. 26045. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: E.F.M. v.d. Akker, Oost-Souburg, tel. 01184-60860. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Roskam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleegkundigen Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 en 19 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: ds. J.W.J. Hoffman. ST. LAURENS MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 en 19 uur: ds. R.G. van der Zwan. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10.15 uur: dhr. Jorritsma, knd. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 19 uur: drs. D. Westerneng. Huisartsen SOUBURG MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30: ds. J.G. Schenau, 16.30 uur: ds. K. Jonkman. Doopsgezinde Ge meente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, 9.30 uur: ds. P. van Til, 17 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, Hof- pleinkerk, Hofplein, Zo. 9.30 uur: ds. D.W. Don- dorp, 14.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands, De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 9.30 uur: ds. G.J. v.d. Linde, 17 uur: ds. J. Noordhof Gerefor meerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 uur: ds. A. de Snoo, 16.30 uur: ds. W.F. Wisselink. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, 9.30 uur: ds. J. Geers, Koorkerk, Koor kerkhof, 10 uur: ds. K. Hendrikse, Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: dhr.,J.A. Murre, Ontmoe- tingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. F.C.M. Roodenburg. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 19, 19 uur: ds. D.W. Dondorp. Thomaskapel, 9.30 Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. P. Melse, knd. groep 1-3 en 6-8, Oranjeplein, Zo. 9.30 uur: ds. J. Dorgelo, 19 uur: mevr. v.d. Vlies-Takke, Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, Zo. 19 uur: kpt. C.D. Bijl, Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, Zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, 2e en 4e maandag v.d. maand 17 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Kaai 53, Zo. onbekend. Her vormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. onbekend. VLISSINGEN Angelicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Morning Prayer, 19.30 uur: Holy Communion. Bethel- Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: kand. A.C. van der Wekken. Doopsge zinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: zr. Brouwer. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. M. Nap. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23.. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, onbekend, Petruskerk, P. Kru- gerstraat 17, onbekend, Johanneskerk, Bonedij- kestraat 165, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, onbekend. De Schaapskooi, Papegaaienburg, on- Middelburg: van vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: A. van Heusden, Bellinkplein 3, tel. 23011. Zondag tot 24 uur: J.L.F. Wortelboer, Kromme Weele 7, tel. 33946. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: E. Kant, Saba- laan 3, tel 71017. Zondag tot 24 uur: A. van der Griek, Badhuisstaat 46, tel. 12950. Visites aan vragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: C. Wattel, Amstelstraat 55, O- Souburg, tel. 01184-61630. Zondag: N. Kapteyn, Lekstraat 6, O-Souburg, tel. 01184-61630. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: R. van Tol, p/a Markt 10, Veere, tel. 01181-1271. Westkapelle, Domburg, Aagtekerke, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: A.A. van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. Oost en Midden-Walcheren: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag: P. Bruijnzeel, Londensekaai 35, Middel burg, tel. 01180-25963, zondag: D.P Laverman, Meanderlaan 218, Middelburg, tel. 01180-35787. Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem: bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Dam 39-41; Vlissin gen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085. Geslachtziektenbestrijding: Dam 39-41, ma., wo en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Algemeen maatschappelijk werk: Dienstencen trum Molenwal Westkapelle spreekuren 9 tot 10 uur algemeen maatschappelijk werk. 10.30 tot 11 uur gezinsverzorging. Ook buiten de spreekuurtij den worden afspraken gemaakt in het diensten centrum, tel. 01187-2331. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Vlissingen. Vredehoflaan 42, tel. 01184-10795, van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur. t A éuÉifli.AnA .AnAi HORIZONTAAL: 1 spelonk; 6 trapeze; 12 i.o.; 13 koe; 15 ork; 16 O.L.; 17 gek; 19 rustiek; 22 nee; 23 ader; 25 storm; 26 balg; 27 regen; 29 Epe; 30 Korea; 31 er, 32 gier; 34 neet; 36 N.N.; 37 flank; 38 elite; 40 leeg; 41 lens; 43 email; 46 spelt; 49 P.G.; 51 erna; 52 Hoei; 53 p.a.; 54 arena; 56 kei; 58 Medan; 60 loet; 61 Weert; 63 rage; 64 Ier; 65 renstal67 rok; 68 e.d.; 69 mee; 70 pan; 72 da; 73 re prise; 74 ijsbloem. VERTICAAL: 1 sigaret; 2 poeder; 3 L.K.; 4 oor; 5 neus; 7 roem; 8 ark; 9 pk; 10 Zoelen; 11 elegant; 14 stop; 18 keg; 20 sterk; 21 Irene; 22 nar; 24 reglement; 26 bottelier; 28 Niagara; 30 keileem; 33 en; 35 el; 37 fee; 39 ent; 42 spalier; 44 in; 45 laken; 46 shirt; 47 Po; 48 hanekam; 50 Groede; 53 pagode; 55 eer; 57 eest; 59 dar; 61 wees; 62 taps; 65 rei; 66 lab.; 69 Mr.; 71 nl. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. Do. 19 t/m wo. 25 april

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 15