'Snooker- en biljartcentrum niet vergelijken met gokhal' KWIJTSCHELDING? Bedrijfsleven en overheid kunnen waardering voor secretaressen uiten DOE HET ZELF Stijlvol wandmeubel om zelf te maken Cosmetiek a la carte Grote markt informatiepanelen voor binnen- en buitenland Uitbreiding assortiment bij Muziekcentrum Middelburg Mc Drive CUE ACTION OPENT DEUREN IN MIDDELBURG Vernieuwd Sint Joris wil eigen bevolking over de drempel lokken Secretaressen in Zeeland Marktonderzoek Ontdek McDonald's. Nu extra voordelig met Menu-Munten. WIN EEN ETENTJE! Phr McDrive Woensdag 18 april 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER Onder de naam Cue Action heeft Middelburg sinds enkele dagen een snooker- en biljartcentrum. In de voormalige showroom van garage De Toekomst aan de Wa- lensingel staan nu twaalf snoo kertafels, zes pooltafels en vier biljarts opgesteld. Daarnaast is er een ruime moderne zithoek met bar waar eventueel een eenvou dige lunch genuttigd kan wor den. Hoewel het centrum het afgelopen weekend al in gebruik is gesteld, wordt de officiële ope ning vrijdag 20 april verricht door burgemeester C. Rutten. Wie uit de huis aan huis verspreide folder of de PZC de speciaal daarvoor bedoelde coupon knipt kan ter kennismaking op zaterdag 21 en zondag 22 april een half uur gra tis snookeren onder leiding van een instructeur. Met lage tussenschotten zijn de diverse tafelsporten van elkaar gescheiden, zodat de beoefe naars ervan elkaar niet te veel storen. „Of het nu snooker, pool of biljart is, het zijn allemaal spor ten waarbij je je moet concentre ren", leggen de exploitanten Peter Tahitu en Mario van Stave ren uit. Beide heren kunnen beti teld worden als kenners en promotors van genoemde spor ten. Onder de naam Snookey ex ploiteren zij al jaren een café in Nieuw- en Sint Joosland en één in Vlissingen. De daar opgestelde snookertafels gaven de naam aan deze uitspanningen. „Het was al tijd al een grote wens van ons om een echt snookercentrum in te richten. Mede met de hulp van de grootste Nederlandse marktleider Holland Snooker bv is ons dat uiteindelijk gelukt". Er kan dagelijks gespeeld worden van 10 tot 24 uur en op zaterdag zelfs tot 1 uur. De inrichting van het centrum is zondermeer lux te noemen. Pluche vloerbedekking, de ramen afgescheiden met bij kleurende gordijnen en bijvoor beeld ook bij iedere tafel een telefoon om de verlangde bestel lingen bij de bar te plaatsen. Het personeel is gekleed in bedrijfs kleding om zo de herkenbaarheid te vergroten. Onder het personeel twee dames die de bezoeker uit gebreid van informatie kunnen voorzien over de diverse tafelspe len. Voor dit doel is tevens een speciale info-balie ingericht. „Het is beslist geen 'hal', zoals sommige mensen het wel willen betitelen", verzekeren de exploi tanten. Zij doelen hiermee op het slechte imago van de gokcentra, waarmee het snooker- en biljart centrum weieens wordt vergele ken. „Juist omdat concentratie zo belangrijk is voor deze sporten moet het rustig blijven. Daarom is het bar-gedeelte ook geschei den van de speelruimte, zodat de spelers niet gestoord worden door de wat luidruchtige lach van een barbezoeker die net een mop heeft gehoord". Buiten is het par keerterrein 's nachts goed ver licht en staan er op diverse plaatsen camera's opgesteld om ook maar de geringste overlast te voorkomen. „Hierboven zijn be jaardenwoningen en we voelen ons meer dan verplicht om er voor te zorgen dat de bewoners geen enkele overlast van ons on dervinden". Door drs. Thomas Klabbers 01184-17810 01180-84000 Meer waardering voor de secretaresse. Hier slechts een klein hoekje van het meer dan 800 vierkante meter grote snooker- en biljartcentrum. Vorig jaar vierde Nederland op de derde donderdag van april voor de eerste keer Secretary's Day, een dag waarop alle secretares sen door hun werkgever in het zonnetje konden worden gezet. Van die mogelijkheid werd door de leidinggevenden op grote schaal gebruik gemaakt. Onge veer 100.000 secretaressen ont vingen op de derde donderdag in april 1989 een attentie van hun baas in de vorm van een boeket bloemen. De eerste Secretary's m i 'i y yt f f i ff ff if i yi De afdeling piano's bij Muziekcentrum Middelburg. Dit klassieke en bijzonder fraaie wandmeubel kunt u zelf maken met behulp van Karweipost- tekening No. 1369. Het wordt gemaakt van een mooie hardhout- of zachthoutsoort en, al naar gelang uw smaak, ge beitst, gevernist of gelakt. De driedelige kast op de foto is ca. 2 m hoog bij 244 cm breed en 51 cm diep. De konstruktie is echter zodanig dat u, afhankelijk van de beschikbare ruimte, de kast ook in één, twee of vier de len kunt bouwen in plaats van in drie delen. De breedte van een ééndelige kast is ca. 88 cm, de breedte van een aanbouwseg- ment is ca. 78 cm. Een kast van 2 segementen wordt dus 88 78 166 cm breed enz. De hoogte van de legplanken en de indeling van de ruimte achter de deurtjes kunt u uiteraard aan passen aan de afmetingen van boeken, porcelein, glaswerk en andere spullen die u wilt uitstal len of netjes op wilt bergen. Het bouwen van zo'n grote kast lijkt een heel karwei, maar als u de instrukties op de tekening stap voor stap opvolgt dan komt u vanzelf tot een goed resultaat. De tekening kunt u bestellen door f 15,— over te maken op postrek.nr. 3567600 van Kar- weipost, Vleuten, onder vermel ding van bestelnr. 1369 F/VL. Na ontvangst van uw overboeking krijgt u de tekening per omgaan de toegestuurd. Wilt u meer we ten over ons uitgebreide programma bouwtekeningen? Bel 03407-3855 (van 9-12 u.). Muziekcentrum Middelburg bv aan de Lange Delft in Middelburg heeft het assortiment de afgelo pen weken uitgebreid met een aantal voor Zeeland nieuwe mer ken. Het gaat om de merken Al- hambra (klassieke gitaar). Content (klassieke orgels), Im- bach (piano's) en Technics (Key boards en digitale piano's). Daarnaast is het muziekcentrum begonnen met de verhuur van saxofoons. De Alhambra gitaren betekenen een belangrijke verbreding van het aanbod. De modellen varië ren in prijs van vierhonderd tot zesduizend gulden. „De duurdere modellen hebben we niet op voorraad", verklaart eigenaar Pie- ter Martin. „Maar, ze kunnen wel op zicht besteld worden". Om toch eens alles bij elkaar te heb ben houdt Muziekcentrum Mid delburg rond eind augustus een open dag, waarbij de complete Alhambra-lijn te zien zal zijn. „Er bleek duidelijk behoefte aan een dergelijke uitbreiding", vervolgt Martin. „We geven hier namelijk, boven de winkel, ook gitaarles en daar vang je dan wel eens wat op". Een voorbeeld van Duitse dege lijkheid is de Imbach piano. Hij behoort tot de duurdere model len. Voor Muziekcentrum Middel burg betekent het een aanvulling op het toch al ruime assortiment piano's. De ruimte waar de pia no's staan opgesteld is sinds kort met een glazen pui afgescheiden van de rest van de winkel. „Dat hebben we gedaan om de serieu ze koper wat meer rust te geven bij de uitzoek van een instru ment",verklaart Pieter Martin. De klank van de klassieke orgels van het merk Content is volgens Martin nogal geliefd in de regio. „Door ervaring merk je dat men sen zoeken naar een wat roman tischer geluid, dus niet zo zeer die strenge barok klank. Door de moderne digitale technieken is dit een instrument met zeer specifie ke kwaliteiten. De orgelklanken die het instrument weergeeft zijn bijvoorbeeld opgenomen van een origineel pijporgel". Sinds kort verhuurt IVfluziekcen- trum Middelburg ook saxofoons. Hiertoe is besloten vanwege de grote belangstelling die veel men sen voor dit instrument hebben. Day in Nederland werd hiermee een succes. Het is de bedoeling dat Secreta ry's Day een jaarlijks terugkeren de traditie wordt. De Stichting Secretary's Day verwacht dat op donderdag 19 april 1990 door be drijfsleven en overheid op nog grotere schaal een gebaar van waardering jegens de secretares sen zal worden gemaakt. Het voor dit jaar gekozen thema wijst in die richting. Dat luidt 'Stijgen de waardering voor een vak apart'. De Stichting Secretary's Day stelt zich ten doel het imago van het secretaressevak te verbete- Bettie en Jan Neuteboom van Restaurant Sint Joris met in hun midden kok Jan junior. Donderdag 19 april houdt het SPZINI (secretaresse Platform Zuid-Nederland) een thema-avond in de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk in Mid delburg. Besproken wordt het onderwerp 'Secreta- ressefucties in Zeeland'. Het begint om half acht. ren. In dat opzicht zijn met Secre tary's Day in 1989 reeds goede resultaten behaald. In duizenden organisaties werd vorig jaar op deze dag uitgebreid en langdurig stilgestaan bij de positie van se cretaressen. Op initiatief van de Stichting wordt voorts regelma tig een onderzoek gedaan naar een actueel onderwerp met be trekking tot het vak van secreta resse. Dit onderwerp wordt mede bepaald door een Comité van Aanbeveling, waarin een groot aantal secretaressenverenigingen in Nederland zijn vertegenwoor digd. De uitkomsten van dit on derzoek zullen kort voor 19 april worden bekendgemaakt. In de Verenigde Staten, België en de Scandinavische landen is Se cretary's Day al een begrip. In de ze landen geldt de derde donderdag van april als een echte feestdag. Het initiatief tot oprich ting van de Nederlandse Stich ting Secretary's Day is afkomstig van vijf bedrijven die in hun werk veel met secretaressen hebben te maken. Dit zijn Starjob Uit- zendgroep, Secretaresse Magazi ne, Instituut Schoevers, Bloemenbureau Holland en Fleur- op Interflora Nederland. De acti viteiten van de Stichting worden mede mogelijk gemaakt door Ap ple Computer Wat hebben uw huis, uw toilet en uw vuilniszakken met elkaar gemeen? Inderdaad, dat u er be lasting voor betaalt. Geen rijksbe lasting, maar heffingen van de Gemeente of het Waterschap. Om te beginnen kennen we in Nederland de "onroerend goed belasting". Het gaat hier om goe deren die niet te vervoeren zijn, zoals huizen. Elke gemeente stelt de onroerend goed belasting zelf vast. Dat kan dus per stad of dorp verschillen. De Ontvanger der Rijksbelastingen int het geld namens de gemeentes. Verder kennen we de "verontreinigings heffing". Via toilet en gootsteen spoelen we met z'n allen nogal wat rotzooi het milieu in. Om slo ten en kanalen toch schoon te houden zijn dure zuiveringsinstal laties nodig. Daarvoor heft het Waterschap Walcheren belasting. Nog meer voorbeelden van be lastingen van lagere overheden? De gemeentelijke "afvalstoffen heffing". Daarmee betalen we de vuilophaaldienst. Het gemeente lijke "rioolrecht", ter financiering, van de aanleg en het onderhoud van de riolering. Soms is het mo gelijk dat u kwijtschelding van belasting krijgt. Dat is NOOIT het geval met motorrijtuigenbe lasting. Bij onroerend goed be lasting, verontreinigingsheffing en rioolrecht bijvoorbeeld komt U er in sommige gevallen wel voor in aanmerking. Wanneer? U kunt kwijtschelding vragen als u niet in staat bent om de aanslag te betalen. De Ontvanger, het Wa terschap en de Gemeente kijken naar uw inkomens-situatie en naar hun eigen normbedragen. Per 1-1-90 zijn het minimumloon en veel uitkeringen iets omhoog gegaan. Sommige mensen die vorig jaar nog wel kwijtschelding kregen, kunnen daarom nu afge wezen worden. Mevrouw en de heer Luit wieier in de nieuw ingerichte cosme- ticahoek. Drogisterij/Parfumerie Luitwieler aan de Lange Zelke in Vlissingen heropent op donderdag 19 april de geheel vernieuwde schoon heidssalon. Schoonheidsspecia liste judith Briars begint dan met een voor Zeeland nieuwe opzet COMPUTERGESTUURDE GRAVEERMACHINE BIJ WERKPLAATSEN WALCHEREN Restaurant Sint Joris heeft een gedaantewisseling ondergaan. Onlangs werd het bekende éta blissement naast het stadhuis in Middelburg overgenomen door de familie Neuteboom uit Gouda. Na drie weken hakken en breken, schuren en schilderen werd op 6 april het restaurant weer open gesteld voor het publiek. Ook de menukaart ziet er nu heel anders uit. Sint Joris is een echt familiebe drijf. Jan en Betty Neuteboom, zelf nog niet ervaren in de hore ca, zwaaien de scepter in het restaurant. Zoon Jan junior, in het bezit van het diploma Horeca vakschool, heeft jaren ervaring als kok, zowel bij de Marine als op het zeilschip de Eendracht. Daarnaast komt zoon Dennis, die nu nog een horecaopleiding volgt, ook binnenkort het familie team versterken. „Wij zijn familie van de vorige ei genaar", vertelt Jan Neuteboom senior in het geheel vernieuwde restaurant, dat nu in de tinten ro se en wit met bordeaux is ge schilderd. „En toen men van ons hoorde dat wij belangste(ling hadden voor de horeca, was het al gauw, praat eens met oom Kees, die in Middelburg zit. Zo zijn wij hier terechtgekomen zegt de nieuwe restaurateur, die vroeger bedrijfsleider in een ma chinefabriek was. „Wij willen met het nieuwe Sint Joris vooral de Middelburgse bevolking over de drempel trekken, ook al zullen wij het zomers ook van de toeristen moeten hebben. Wij brengen voor vriendelijke prijzen een goed stukje eten en gezelligheid. Voor een drankje hebben wij de bar in ere hersteld". Naast een uitgebreide lunchkaart is er ook voor de bezoeker met weinig tijd een koffie of thee complét. De maandelijks wisse lende specialiteitenkaart wordt steeds aangepast aan het sei zoen. „Zo bieden wij vanaf Pasen al verschillende aspergegerech ten", zegt kok Jan junior niet zon der trots. Ook voor een vegetarische maaltijd en een des sert voor diabetici kan men in het restaurant terecht. Sint Joris is voortaan zeven dagen per week open van 10.00 tot 22.00 uur en uit de keuken kan men van 12.00 tot 14.00 uur en van 17.00 tot 21.00 uur iets bestellen. Vier ton kostte de geavanceerde computergestuurde graveerma- chine, die vorige week woensdag bij Werkplaatsen Walcheren door de hoofddirecteur van de ANWB, Mr.P.A.Nouwen officieel in ge bruik werd gesteld. Samen met burgemeester Mr. C.G.J.Rutten van Middelburg bediende hij de computer waardoor een herinne ringspaneel voorzien werd van een tekst, die de uitstekende en langdurige samenwerking tussen ANWB en Werkplaatsen Walche ren symboliseerde. De graveerafdeling van Werk plaatsen Walcheren heeft in ons land, maar ook al daarbuiten een zeer goede naam. Waar eens met de hand houten naambordjes werden gezaagd voor de monu menten van de ANWB, staan nu zes moderne computergestuurde graveermachines, die elke ge wenste tekst, logo of plattegrond moeiteloos inbrengen in panelen van zogenaamd volkernmateriaal. Materiaal dat bijzonder sterk, kleurecht en weerbestendig blijkt te zijn. Het inkleuren geschiedt nog met de hand. De nieuwe aanwinst maakt het mogelijk ook zeer grote borden tot 2 meter bij 1,25 in één keer van tekst te voorzien. „Bij een dergelijke investering was een marktonderzoek wel noodzakelijk", vertelt algemeen directeur J.Burgemeester bij de feestelijke ingebruikstelling. „Daaruit bleek dat er nog een groot terrein braak ligt. Vooral op cultuurgebied en in de recreatie is de vraag naar informatieve pa nelen groot". Met name via de ANWB, de grootste klant van Werkplaatsen Walcheren kreeg de graveerafdeling naamsbe kendheid en werden ook op drachten verkregen van heemkundige kringen, campings, musea en zelfs de Vlaamse Toe ristenbond. Op de Intertrafic-beurs, die bin nenkort in Amsterdam gehouden wordt staat het bedrijf uit Middel burg met een eigen stand. Direc teur Burgemeester: „De grote angst bij velen dat de computer gestuurde machines ar beidsplaatsen zouden kosten, bleek geheel ongegrond. In tegen deel, er kwam juist steeds meer werk op ons af. Wel was het no dig dat de organisatie op de gra veerafdeling werd aangepast en er een belangrijk stuk werkvoor bereiding op poten werd gezet. Ook het op tijd en zonder fouten werken kostte aanvankelijk veel energie. Het hele project liep, dankzij de inzet van de medewer kers en door de goede samen werking met de ANWB echter gesmeerd". van de behandeling onder de for mule 'Cosmetiek a la carte'. Uit gaande van de basisbehandeling is het mogelijk zelf een schoon heidsprogramma samen te stel len afhankelijk van tijd en budget. De heer Luitwieler ziet de nieuwe opzet als een stukje extra service naar de klant toe. „In de salon, nu bij de winkel getrokken, kan meer aandach besteedt worden aan de klant. De specialiste kan meer met de produkten doen en de klant beter adviseren. Er is tegen woordig duidelijk behoefte aan een persoonlijke benadering. Er komen steeds meer cosmetische produkten op de markt waardoor er ook extra begeleiding en ad vies nodig is". Gelijktijdig met de opening vindt de introductie plaats van een cosmeticaserie van Payot 'Au- thentique' en de nieuwste make up lijn van Payot. Tijdens de ope nings periode zullen speciale aan biedingen gelden. De schoonheidsspecialiste is weke lijks aanwezig van donderdag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur. De heren RA. Nouwen, J.Burgemeester en C.G.J. Rutten bij de nieuwe aanwinst Middelburg Vacrtf bij McDonalds M'burg Kan je bij FPTWT^TU-TTTel vanuit je auto bestellen en afhalen? Kruis het juiste antwoord aan: JA NEE Naam: Adres: Woonplaats: Tel.: Geboortedatum: UIT HET ZAKENHART sssss föMREEKS Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg Kom nu naar McDonald's, want daar ligt een nieuwe aktiekaart op je te wachten. Op 4 menu's krijg je in totaal 5,50 korting. Een hamburger menu heb je dan al voor 4,55 en neem je vader, moeder, broertje, zusje, opa of oma mee! De bon kunt u inleveren bij PZC kantoren in Middelburg, Vlissingen en bij McDonald's, Bosschaardweg 1 Middelburg voor 25 april a.s. Voor kinderen t/m 12 jaar houdt McDonald's Middelburg een prijsvraag. Uit de ingeleverde bonnen met het juiste antwoord trekt McDonald's Middelburg een winnaar. Deze krijgt voor 5 mei a.s. een etentje aangeboden voor plm. 6 personen.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 11