Project toont verbazend vat vol fantasie en speelsheid Watersport zet deuren open PAPILLON COMBI BACK Reddend zwemmen nog steeds niet als volwaardige sport erkend Geschiedenis en kunst in Grote Kerk Veere GRATIS NIEUWE FILM! TONEELOPVOERING VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN Inzenders kleurplaten kregen prijs Kijk in de PZC van 26 april JUBILEUM AANBIEDING Deze week: DOKUMENTEN KOFFER DR. STAVERMAN- BR/GADE IN VL/SS/NGEN Verontwaardigd Restaurant VOOR DE BESTE FOTO-AFWERKING VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES PZC WEEKBLADEN Wedstrijdsport 1 S J 91e JAARGANG NUMMER 16 Met de opvoering van een to neelstuk werd vorige week maandag in het Vormingscen trum aan de Kasteelstraat in Vlis- singen een project afgerond, speciaal opgezet voor de groep 'zeer moeilijk lerende jongeren'. Twaalf weken is er iedere maan dagmiddag door de deelnemers en hun begeleiders aan dit door hen zelf verzonnen toneelstuk gewerkt. Het resultaat was een misschien niet vlekkeloze, maar wel zeer enthousiaste uitvoering, ten overstaan van ouders en be geleiders. Maar het projekt was meer dan alleen het uiterlijk re sultaat. „De bedoeling van het hele pro ject was het geïntegreerd aanbie den van allerlei werkvormen, die we normaal ook al met deze mensen uitvoeren", stelt vor mingswerker Marius Roeting. „Het gaat daarbij vooral om crea tieve activiteiten. Kijk, normaal zijn we met allerlei zaken apart bezig zoals textiele werkvormen, muziek, tekenen en schilderen en ga zo maar door. Met dit to neelstuk hebben we al deze za- OPEN DAG IN KADER NEDERLAND WATERLAND Als onderdeel van de landelijke actie Nederland Water land zetten enkele tientallen Zeeuwse bedrijven en in stellingen zaterdag 21 april hun deuren wagenwijd open. Kennis maken met de watersport, met name voor de mensen die doorgaans niet op het water recreëren, luidt de slogan. Aan het programma is evenwel te zien dat ook fervente waterratten niet uitgesloten worden. Duiken, zwemmen, rondvaarten, kanoën, zeilen of een tochtje met een motorjacht zijn mogelijkheden, maar ook mode, culinaire specialiteiten, knutselen voor de jeugd en alarmsystemen zijn attracties waaraan op 15 lokaties in Zeeland al of niet tegen betaling kan worden meegedaan. Gratis surfen kan tijdens de open dag aanstaande zaterdag. Een scène uit het toneelstuk met in het midden Karin Visser a/s PZC-journalist Truus de Wit. ken tegelijk aangepakt. Het verhaal is door de deelnemers stukje bij beetje zelf verzonnen, maar ook het decor is door hen zelf gemaakt en beschilderd. De muziek hebben ze dan wel niet zelf gemaakt, maar ze hebben het wel zelf uitgezocht. En daar ging het nu juist om; wat willen ze zelf, maar vooral ook wat kun nen ze zelf". Dat het niet allemaal vanzelf is gegaan wordt aardig verwoord op het programma dat speciaal voor de uitvoering is geschreven: 'Naast dat we hard gewerkt heb- ben, hebben we veel pret gehad, de bokkepruik op gehad, gehuild, geen zin gehad, juist veel zin ge had, slaap gekregen, gedanst tot het zweet op ieders kop stond, uitbundige ideeën gehad, ruzie gemaakt, er een zooitje van ge maakt en een verbazend vat vol fantasie en speelsheid ontdekt'. Om het geheel te regisseren en begeleiden werd een beroep ge daan op regisseuze en dramado cente Karin Visser. „Ik had wel enige ervaring in het werken met verstandelijk gehandicapten, maar hier moest ik toch al mijn van te voren bedachte ideeën overboord zetten", bekent zij. „Maar ik moet zeggen, voor mij waren het de meest creatieve mensen waar ik ooit mee ge werkt heb. Natuurlijk moet je ze zo nu en dan wat. sturen, maar als je dat niet al te veel doet sta je er verbaasd van wat ze zelf kunnen. Het was af en toe wel moeilijk om ze duidelijk te maken dathet maar een spel is. Zo wordt er bijvoorbeeld in het stuk een mes en een taart gestolen. Een aantal spelers moet dan net doen alsof ze dat niet zien. Nou, dat kostte in het begin wel moei te. Ze leven zich zo sterk in dat ze soms denken dat het echt is. Dan zijn ze ook werkelijk verontwaar digd en boos op elkaar, hoor. Daarnaast ben je vooral begelei der. Soms ben je alleen maar troostend bezig. Dan zitten er in eens twee van die reuzen op je schoot te huilen als een driejarig kind. Maar dat hoort er nu een maal ook bij". De uitvoering was een succes. Om het geheel optimaal te kun nen begeleider: speelde Karin Visser zelf ook mee. Als PZC- journalist Truus de Wit komt zij op de verjaardag van een prins, om hem een exclusief interview af te nemen. Nadat zij tot twee keer toe de verkeerde persoon heeft gefeliciteerd komt ze uitein delijk bij de prins uit. Onder bege leiding van de 'Dolly Dots' wordt er vervolgens een taart bij de jari ge prins bezorgd. Maar helaas, kort daarop wordt de taart gesto len door de keukenprinsessen. Eén van de Dolly Dots blijkt ech ter een tovervrouwtje te kennen en die weet uiteindelijk de taart en het mes waarmee deze moet worden aangesneden terug te vinden. Het geheel wordt daarna feestelijk afgesloten met een fan tastisch optreden van de Dolly Dots. Niet minder dan 119 kleurpla ten van Bassie Adriaan werden ingezonden. Een moeilijke klus om er 25 win naars uit te halen, oordeelden Irma en Rian, onze mede werksters die als jury optra den. Niettemin kwamen beide dames er uit en werden 25 Walcherse inzenders verblijd met een vrijkaartje voor de voorstelling van Bassie Adriaan, gisteren in sporthal Baskensburg. Hieronder vol gen de winnaars. Winnaars leeftijd 2 en 3 jaar - Julia de Bruijckere uit Mid delburg; Jessica Balk uit Vlis- singen. Winnaars leeftijd 4 en 5 jaar - Marijke Bleul uit Vlissingen; Annet van der Welle uit Mid delburg; Elma Francke uit Middelburg; Monique Bouter- se uit Middelburg; Iris Wiele- maker uit Westkapelle; Mark Vreke uit Vlissingen; Sander Elderkamp uit Vlissingen. Winnaars leeftijd 6 en 7 jaar - Daniëlla Peters uit Vlissin gen; René Theune uit Middel burg; Melda Ruëdisuëli uit Vrouwenpolder; Silvia v/d Lin den uit Vlissingen; Kin David- se uit Vlissingen; Liesbeth Moens uit Middelburg; Hans Oosterling uit Arnemuiden. Winnaars leeftijd 8 en 9 jaar - Marije Jongepier uit Westka pelle; Quentin Lau uit Oost- Souburg; Veerle Vreeke uit Middelburg; Christian Wïlle- boordse uit Vlissingen; Marly Huibregtse uit Westkapelle; Mariska van Belzen uit Vlis singen; Mark Wittens uit Vlis singen. Winnaars leeftijd 10 jaar en ouder - Maroesja Thomassen uit Vlissingen; Nancy Nooyens uit Veere. Kamperland Veerweg 37 V 0AAÖ7 Bij inlevering van uw volle kleurenrolletje voor ontwik kelen en afdrukken een: (alleen de goede foto's betaalt u) Hfesrn Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51. postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissihgen. tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Op de sportpagina van de kran ten lees je er zelden iets over. Toch vormen wedstrijden op na tionaal en zelfs internationaal ni veau een belangrijk onderdeel van het reddend zwemmen, een sport waarover men bij de Dr. Stavermanbrigade in Vlissingen niet uitgepraat raakt. De dames junioren behaalden afgelopen herfst voor de tweede maal het Nederlands kampioenschap en onlangs werden vier leden van deze bijna 66 jaar oude vereni ging uitgekozen voor de nationa le selectie. De 350 leden van de reddingsbrigade uit de Schel- destad doen heel wat meer dan alleen drenkelingen opvissen. De Dr. Stavermanbrigade is ge noemd naar haar oprichter, de Vlissingse chirurg A. Staverman, die verontrust door het aantal verdrinkingsgevallen in de ge meente in 1924 de aanzet gaf tot de oprichting van een brigade, waarvan de leden 'desnoods met opoffering van eigen leven', werd geleerd hun medemens te redden van de verdrinkingsdood. „Dat uitgangspunt hebben wij nog steeds", vertellen bestuurslid Bram Meesen, trainster en voor zitster van de jeugdcommissie Corrie Joosse en Sjaco de Visser, de zwemmer-trainer van de wedstrijdploegen. „De reddings brigade verzorgt in de eerste plaats een opleiding zélf redden en reddend zwemmen. Een groot aantal brevetten en diploma's kunnen in de loop der tijd worden behaald en iedereen van zes jaar en ouder,.die in het bezit is van een A-zwemdiploma kan bij ons lid worden", licht Corrie Joosse toe. Deze jonge trainster geeft momenteel ook een cursus over- levingszwemmen aan kinderen, die de deelnemers leert met kle ding (ook laarzen) aan toch bo ven te blijven, onder natuurijs uit te komen en en vooral paniek te overwinnen. „Wij oefenen in deze cursus met het zwemmen onder een groot zeil door, waardoor de kinderen hun angst leren beheer sen", zegt de trainster die al vele jaren in de zomermaanden strandwacht is op het Nol- lestrand. Wie de opleiding eerste hulp aan Het reddend zwemmen heeft vee! facetten. drenkelingen volgt krijgt alles te weten over het uit het water ha len, tiltechnieken, hulp aan en be handeling van drenkelingen. In landelijke wedstrijden meten de reddingsbrigades zich regelmatig, net zoals dat bij brandweer en Rode Kruis gebeurt. Ook op dit gebied slaat de Stavermanbriga de regelmatig een goed figuur, zelfs op internationaal niveau. Het pure wedstrijdzwemmen is een 'poot' van de vereniging die Sjaco de Visser na aan het hart ligt. „Kinderen die er uit springen in de opleiding komen vaak in de selectie waar ik ze train voor de wedstrijden; het reddend zwem men op snelheid, dus. Met onze ploegen hebben wij al veel suc ces gehad. De senioren haalden vorig jaar de tweede en derde plaats op nationaal niveau en de junioren meisjes werden zelfs voor de tweede maal onlangs Nederlands kampioen. Vier van onze leden zitten in de landelijke selectie", zegt De Visser niet zonder trots. „Het is daarom zo jammer dat er in de PZC nooit iets over de uitslagen te lezen valt op de sportpagina. Dit onder deel is heus een echte wedstrijdsport, die ook interna tionaal erkend is. Wij zoeken dan ook nog naar een sponsor." Wie geïnteresserd is in het red dend zwemmen kan op maanda gavond van 18.00 tot 22.00 uur een kijkje komen nemen in het Vlissingse zwembad. Te begin nen met de jongste jeugd heeft iedereen die avond een bepaalde oefentijd. Het laatste blok is gere serveerd voor de trimgroep, waarin vooral oudere leden en ouders van junioren zitten, die hun conditie op peil willen hou den. Ook hierin is nog plaats voor nieuwkomers. uur fotoservice kwaliteits kleurenfoto's kodak FOTO VERSCHOORE klaar terwijl je winkelt! MIDDELBURG LANGE GEERE 28 01180 - 34225 18 APRIL 1990 Een potloodtekening van de Grote Kerk van Veere van Lucie van Dam-Van Isse/t. De geschiedenis en de restaura tie van de Synagoge achter de Herenstraat in Middelburg, vo gels en hun stadse leven, mut sen, gerestaureerde boerenwagens, optische telegra fie tijdens de Franse tijd in Veere, de slingerproef van Foucault en de restauratie van de kerk zelf. Dat zijn onderwerpen die sinds zaterdag 14 april zijn te zien in de Grote Kerk van Veere. Die dag opende de Stichting Delta Cultu reel namelijk voor het vijftiende achtereenvolgende jaar de deu ren van de Grote Kerk voor de zo- merex positie. Zoals elk jaar zijn er vaste en wis selende exposities te zien. Bron zen plastieken van Jos Weiten uit Heerlen zijn de eerste kunstob jecten die te bezichtigen ziin. Op tische illusies van de technische universiteit Delft volgen en foto's van Eva Besnyo over Zeeuwse klederdrachten sluiten de serie wisseltentoonstellingen. De plastieken van Weiten zijn in Vee re tot 1 juli. Ook zijn er weer concerten te be luisteren. Het eerste is in juni (de 23e) en wordt verzorgd door het Zeeuws Orkest. Veere's Genoe gen, het Zomerorkest Nederland, een zigeunerorkest, de Blue Jeans Big Band en de Koninklijke Militaire Kapel volgen. Voor de exposities is de Grote Kerk dagelijks geopend, op werk dagen en zaterdag van 10 tot 17 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. De toren kan beklommen worden vanaf de openingstijd tot 16.30. LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG met cijfersloten binnenvakken en souflé (uittrekbaar gedeelte 2 cm)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1