Y Rondleidingen Onkruidbestrij ding Openbaar en bijzonder onderwijs Vergunning Bestemmingsplan Verkeersregels: uw veiligheid Vreemde muntjes Ophalen huisvuil Kantoren gesloten Werk in uitvoering Commissies nlllllftiftlèirtllU HILiKmII. i GEMEENT E MIDDELBURG Tafeltje Dekje Week DE FAAM Woensdag 11 aprii 1990 >orhet oog van de Lange Jan Deze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, Telefoon 75000, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. De bestuurscommissie Ontwikke lingssamenwerking besloot medio vorig jaar een 'vreemde-muntjes- actie" in Middelburg te organise ren ten bate van het project Gran- ja Sao Filipe, het gezamenlijk met de zustersteden ondersteunde NO VIB-project op de Kaapverdi- sche Eilanden. Het Grenswisselkantoor NV Re gio Zuid-West heeft desgevraagd direct haar medewerking toege zegd het muntgeld in te wisselen tegen een gunstige koers. Overi gens betrof dit slechts de valuta van de West-Europese tanden, Canada en de VS. De actie die medio november is afgesloten is succesvol gebleken. Het gewicht bleef steken bij 40 kg. De totale tegen waarde in Ne derlands geld bedraagt bijna f 1800,Een eervolle vermel ding verdient het resultaat van de Pr. Willem Alexanderschool: f 975,Ook voor dit bedrag geldt dat het voor verdubbeling door het gemeentebestuur in aan merking komt. Voor 1989 bete kent dit dat de maximaal toege zegde verdubbeling ad f 10.000,— beschikbaar is geko men voor het project, dus boven op de giften van derden. In het to taal is in 1989 een bedrag ad f 30.000,— overgemaakt ten bate van het project Granja Sao Filipe! In de bussen die waren neergezet bij bureau Voorlichting, Bodeka mer, AMRO-bank, ABN-tank, NMB, Credit Lyonnais en de Ver enigde Spaarbank alsmede de bussen die op verschillende scho len in Middelburg circuleerden zijn valuta uit maar liefst 53 lan den aangetroffen. Ook kwamen de sorteerders oud-muntgeld te gen. De oudste munt dateerde uit 1832! In de bestuurscommissie vergadering van maart is besloten dit najaar wederom een vreemde- muntjes-actie te houden. In de week na Pasen schuift het ophalen van huisvuil steeds één dag op. De maandagwijk wordt dus op dinsdag gereden, de woensdagwijk op donderdag en zovoorts. Alle gemeentelijke kantoren zijn gesloten op vrijdag 13 april (Goe de Vrijdag) en maandag 16 april (Tweede Paasdag). Dit geldt ook voor de Kunstuit leen, Balans 17. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen en zieken, die zelf niet voor een war me maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met num mer 01180 - 38570. Het bezorgen gebeurt ook op deze dagen. Menu van 17 april 1990 tot en met 21 april 1990 dinsdag gehakt, bloemkool, aardappelen woensdag rundvlees, groentemix, aard appelen donderdag rundvlees, sperziebonen, aard appelen vrijdag jachtschotel, rode kool, puree zaterdag wat de pot schaft De burgemeester bekijkt met de heer v. Kooien van de bestuurs commissie de muntjes. Milieupremie oud papier In de afgelopen weken hebben we op deze pagina cijfers gepubliceerd over het vorig jaar opgehaalde glas, huisvuil en klein chemisch afval. Deze week gaan we in op het oud papier. Helaas constateren we een teruggang in de hoeveelheid ingeleverd oud papier. Van 927 ton in 1988 naar 718 ton in 1989. Zeer waarschijnlijk heeft de daling van de oud-papier-prijs hier mee te maken. Toch is het heel belangrijk dat het papier (een kwart van de totale hoeveelheid huisvuil!) apart wordt gehouden. Belangrijke grondstoffen kunnen zo opnieuw worden gebruikt en de afvalstroom wordt aanzienlijk beperkt. Wat doet de gemeente hier aan? De inzameling zelf is in handen van diverse instellingen en verenigingen. Per 1 juni 1989 is de zogenaamde milieupremieregeling ingesteld. Deze houdt in dat afhankelijk van de oudpapierprijs de gemeente een aanvulling verstrekt (alleen aan vereni gingen, scholen en kerkgenootschappen). Is de prijs 1 tot en met 3 cent per kilo, dan doet de gemeente daar 3 cent per kilo op, is de prijs 4 of 5 cent dan vult de gemeente dit aan met 2 cent, is de oudpapierprijs meer dan 5 cent dan komt daar van de gemeente 1 cent per kilo bij. Declaratieformulieren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Algemene Za ken (telefoon 75432). Voor de goede orde: voor het inzamelen van oud papier is een vergun ning nodig ingevolge artikel 22, eerste lid van de Afvalstoffenverorde- ning. De vergunning kan worden aangevraagd bij het college van b en w van Middelburg. De volgende verenigingen en in stellingen, die oud papier inzame len, zijn bij de gemeente bekend: Ontmoetingskerkwijk Oostkerkwijk (Herv. Gemeente) ONDO (Korfbalvereniging) Voetbalvereniging Nieuwland Buurtvereniging Eigenhaard SWIFT (Korfbalvereniging) Zendingscommissie Ger. Kerk Blue Spirit Juliana Korpsen Onda, Christelijke Brassband Christelijke Gereformeerde Kerk Jong Ambon MTV' 69, Turnvereniging De Verre Naasten, Jeugdaktie Middelburg Projekt 61 Klimopschool De Zeeburch OBS de Zuidburch Middelburgsmuziekkorps Gereformeerd Kerkkoor "Soli Deo Gloria" Toerclub Walcheren Wachttoren Bijbel en Traktaatge nootschap Personeelsvereniging Kadzee Z.V. "De Zuidwester" Middelburg maakt zich op voor de zomer. Afgelopen maandag zijn de rondleidingen door het Middelburgse stadhuis weer gestart. Tot en met 19 oktober staan de gidsen voor u klaar van maandag tot en met vrijdag om 10.30 uur en om 11.15 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur. In het hoogseizoen dat loopt van 9 april tot en met 17 augustus zijn er doorlopend rondleidingen iedere drie kwartier tussen 11.00 en 16.00 uur. Wanneer de volgende rondleiding begint staat aangege ven bij de deur van het stadhuis. Wilt u met een groep worden rondgeleid, neemt u dan contact op met bureau Voorlichting, tele foon 75443. Voor toeristen en zeker ook voor de inwoners van Middelburg is een bezoekje aan het stadhuis beslist de moeite waard. In het go tisch gedeelte, dat bestaat uit de Trouwzaal, de hal, het trappen huis, de raadzaal, b en w-kamer en de Burgerzaal waant u zich in een sfeer van eeuwen terug. En dat terwijl het stadhuis bij het bom bardement in 1940 bijna volledig opnieuw moest worden opge bouwd. Een knap staaltje restauratiewerk. Over twee weken start de gemeente weer met de onkruidbestrijding. Het onkruid wordt steeds selectief bespoten op die plaatsen waar het noodzakelijk is, met name waar het kruid de waterafvoer naar de goten en kolken sterk vermindert. Ook zal er preventief gespoten worden op die plaatsen waar vorig jaar het onkruid snel teruggekomen is. Hieronder volgt een overzicht van de straten en pleinen waar gespoten zal worden. Mocht u in uw eigen straat het onkruid vóór die tijd met de hand willen verwijderen, zodat spuiten niet meer nodig is, dan staat u dit uiteraard vrij. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de dienst Gemeentewer ken, Plantsoenendienst, telefoon 82000. In onderstaande straten zal liet onkruid worden bestreden: - alle kaaien en rondom het Dok aan de Dam - Groot Industrieterrein naar be hoefte - Driewegenhof - Dauwendaelselaan - Edelstenenbuurt - Dauwendaele tussen Roozen- burglaan/Kruitmolenlaan - Het Groenewoud alle ver keersheuvels - Klein Vlaanderen - Looierssingel - Geeregebied - Zusterplein - Vismarkt - Bellinkstraat -plein - Achter de Houttuinen - Domburgs Schuitvlot - Baanstraat - Seisplein - Seisstraat - Seis- bolwerk - Penninghoeksingel/ Penninghoek - Schuttershofstraat - Schuiffelstraat - Sint Sebastiaanstraat - Lange Noordstraat (postkantoor) - Herengracht - Volderijlaagte - Volderijstraat - Bogardstraat - Lombardstraat - Burggang - Walplein - Koorkerkhof/Onder de Toren - Balans - Sint Jorisstraat -gang - Bree - Stoppelaartuin -. .Molenwater (gele stenen) - Oostkerkplein rondom kerk - Breestraat - Branderijmolengang - Morksstraat - Bleek/Bleekersgang - Suikerplein e.o. poort gang - Spuistraat - rondom Damplein - Varkensmarkt - Beenhouwerssingel Vlissing- sestraat - Dam - Griffioen - Euromarkt - Roose- veltlaan (goot aan de zijde van de achterkant van de W. Aron- deusstraat) - gedeelten rond het Stadhuis (parkeerterreintje Simpel- huisstraat nabij ingang GSD, Helm, Lange Noordstraat, Stad huisstraat) - Nieuw Middelburg - Havendijkstraat - Zuid (Magistraatwijk) - Vijf Ringen - Bagijnhof - Pluimstraat - Rozemarijnstraat - Glazenkaststraat - Verwerijstraat - Ganzegang - Kapoengang - Seisbolwerk - Simpelhuisstraat - Bodenplaats _- Roosterstraat - Nieuwe Haven - Plein 1940 - Markt (boomkransen) - Hof van Tange - Kousteensedijk (Prijsslag) In Nieuwland: - Walravenstraat - Kerkplein - Hoge Stelle - Scheldepoortstraat - Zeeburgstraat - Molendijk (afrit naar Korteweg) - Korteweg In Sint Laurens: - Kerklaan - Van Borsselenlaan - Van Citterstraat De Blauwe dijk is nog steeds af gesloten in verband met de riole ring en asfaltering. Op de Groenmarkt is nabij de Nieuwe Burg en Onder de toren de weg versmald en een gedeelte van de parkeervakken is hier on bruikbaar vanwege herstrating. Het fietspad aan de Buitenruststraat-winkelcentrum is afgesloten in verband met riole ring en wegaanleg. Bestuurscommissie Culturele Za ken, donderdag 12 april om 15.45 uur in het stadhuis. Secr. mw. J. Cijsouw (tel: 75575). Commissie Sociale Zaken, don derdag 12 april om 19.30 uur in het stadhuis. Secr. dhr. J.J. Groenenberg (tel: 75431). Bestuurscommissie Welzijn, woensdag 18 april om 16.00 uur. Secr. dhr. A.J. Wien (tel: 75560). De bovenstaande vergaderingen zijn openbaar. Wilt u gebruik ma ken van het spreekrecht, dan kunt u contact opnemen met de desbe treffende commissiesecretaris. Een aantal weken geleden zijn we op deze pagina ingegaan op de ge schiedenis van het basisonderwijs in het algemeen en in Middelburg in het bijzonder. Deze week het tweede artikel in de serie rond het basisonderwijs, dit maal over het onderscheid in openbaar en bijzonder onderwijs. Wat is het verschil tussen open baar en bijzonder onderwijs? Er is een drietal verschillen aan te geven. Het eerste verschil is de bestuurs vorm. Een openbare school is een school die door de overheid in stand wordt gehouden. Een bij zondere school is een school die door een privaatrechtelijk orgaan in stand wordt gehouden. Voor het basisonderwijs houdt dit in dat de openbare scholen vallen onder de gemeentelijke overheid en de bijzondere scholen onder een vereniging of een stichting. Het tweede verschil zit in de iden titeit. De Grondwet bepaalt dat het openbaar onderwijs wordt ge geven met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen. Voor de openbare basisschool is dit zo uit gewerkt dat de openbare school aandacht schenkt aan de verschil len in levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die in de Nederlandse samenle ving voorkomen. Het bijzonder onderwijs vindt zijn grondslag in een van de in ons land voorko mende godsdiensten of levensbe schouwingen. Vaak gaat het om confessioneel onderwijs. Dit on derwijs baseert zich op bijbelse waarden. Ook kennen we in Ne derland bijzondere scholen op al gemene grondslag. Het derde verschil is de toeganke lijkheid. Het openbaar onderwijs is voor een ieder toegankelijk. Het bijzonder onderwijs is in principe niet verplicht tot toela ting. Het bestuur van een bijzon dere school kan een eigen toela tingsbeleid voeren. Hoe wordt het onderwijs gefi nancierd? De financiering en de bekostiging van het onderwijs in Nederland zijn sterk historisch bepaald. Op basis van de Grondwet wordt het bijzonder onderwijs dat aan de door de wet gestelde voorwaarden voldoet, naar dezelfde maatsta ven als het openbaar onderwijs uit de openbare kas (hieronder moet worden verstaan: gemeen schapsgelden) bekostigd. Deze fi nanciële gelijkstelling dateert van af 1917 en geldt nog tot op de dag van vandaag. Echter niet alle onderwijs wordt door het rijk bekostigd. Uitzon dering hierop zijn de particuliere onderwijsinstellingen en de on derwijsinstellingen die niet aan de door de overheid gestelde voor waarden voldoen. Wie vormt het schoolbestuur van de scholen? Een openbare basisschool wordt in stand gehouden door een ge meente. Openbare scholen voor speciaal-, het middelbaar- en het hoger onderwijs kunnen door een gemeente, maar ook door het rijk of meerdere gemeenten samen in stand worden gehouden. Hierna wordt alleen ingegaan op de ba sisscholen. Het schoolbestuur van een openbare school kan gevormd worden door: a. het college van burgemeester en wethouders. Dit komt in het openbaar onderwijs het meeste voor. Dit geldt echter onder voor behoud dat de gemeenteraad als hoogste orgaan in de gemeente bepaalde bevoegdheden zelf kan uitoefenen en bepaalde richtlijnen aan burgemeester en wethouders kan geven over de uitoefening van hun taken. b. een bestuurscommissie op grond van artikel 61 van de Ge meentewet. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid commissies in te stellen voor het behartigen van bepaalde belangen, zoals het onderwijs. Dergelijke commissies worden veelal ingesteld om belan gen van een of meerdere openbare scholen te behartigen. In enkele grote gemeenten zijn commissies ingesteld om de be langen van scholen in een bepaald deel van die gemeente te be hartigen. De gemeenteraad moet de sa menstelling en de bevoegdheden van deze commissies regelen. Het schoolbestuur van een bij zondere school is een rechtsper soon met volledige rechtsbe voegdheid, die zich blijkens de statuten of de reglementen het ge ven van onderwijs ten doel stelt zonder daarbij winst te maken. In de praktijk betekent dit dat een bijzondere school beheerd wordt door een vereniging of een stich ting. Een enkele keer is dit een kerkbestuur. De vereniging kent leden. De le den stellen zich een bepaald doel voor ogen en vormen samen de al gemene vergadering. Deze alge mene vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. De stichting kent geen leden. Het stichtingsbestuur heeft alle be voegdheden en verantwoorde lijkheden. In de praktijk komen stichtingen meer voor dan verenigingen, me de omdat de oprichting van een stichting sneller gaat en eenvoudi ger is. Van 17 tot en met 30 april 1990 ligt op de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie een aanvraag om een wijzi gingsvergunning ter inzage voor het monumentenpand Dam 61 Gedurende bovengenoemde periode kunnen eventuele bezwa ren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Magistraatwijk voor de aanbouw van een tuinkamer op het perceel Park de Moucheron 30. Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 13 april 1990 gedu rende 14 dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inza- -ge. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bezwaar heeft te gen de uitvoering van dat voornemen, zijn bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Middel burg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Overzicht van de maatregelen, die de gemeente Middelburg vorig jaar heeft genomen om de verkeersveiligheid te vergroten. Op de Dauwendaelselaan werd een tweetal suggestie-oversteken aangebracht met middenheuveltjes. Tevens werden er op de Dau wendaelselaan fietsstroken aangebracht. De Oude Vlissingseweg werd afgesloten voor doorgaand auto verkeer. De verkeerslichten op de kruispunten Schroeweg/Torenweg en Nieuwe Vlissingseweg/Poelendaelesingel/Vlissingsesingel/Poelen- daeleweg werden 's nachts niet meer op knipperen gezet. Een stopverplichting werd ingesteld op de Vlissingsesingel bij de kruising met de voetgangers- en (brom)fietsoversteekplaats bij het houten bruggetje, en op de Kruitmolenlaan bij de aansluiting met de Toren weg. Parkeerverboden om de veiligheid van het verkeer te bevorderen werden ingesteld in de Burggang, de Herculesweg en de Elektraweg en in de Grevelingenstraat. Verkeersdrempels werden aangelegd in de Breeweg, de Rijnstraat en in de Oosterscheldestraat. Om het oversteken makkelijker te maken, werd op de Oude Vlis singseweg bij o.b.s. De Boomenburch het trottoir uitgebouwd. Op de Rouaansekaai werden palen en een parkeerrailing verplaatst om meer ruimte voor het verkeer, vooral ook de fietsers, te maken. De voorrangssituatie op het kruispunt Koninginnelaan/Breeweg werd omgedraaid. Op het kruispunt Koninginnelaan/Leeuwe- rikstraat/A. Lauwereijsstraat werd een voorrangsregeling in gesteld. Op dit laatste punt werd bovendien de beplanting extra gesnoeid. Bij de parallelweg langs de Torenweg werden paaltjes met draad ertussen geplaatst, om het gevaarlijke oversteken door de bosjes tegen te gaan. Bij de oversteekplaats tegenover de Overloper werd de beplanting extra gesnoeid. De Spinhuisweg en de Langevieleweg/De Ruyterstraat (ged.) wer den geasfalteerd en heringericht. Met het oog op de verkeersveilig heid werden daarbij onder meer diverse oversteekvoorzieningen (suggestie-oversteken, zebra's, uitgebouwde trottoirs, middenheu vels) aangebracht. Op de Noordweg in Sint Laurens werden door de provincie mid dengeleiders aangebracht en werd de toegestane maximum snelheid teruggebracht tot 50 km/uur. Dit werd mede gedaan na aandringen van de gemeente. De Oude Vlissingseweg werd afgesloten voor doorgaand auto verkeer. (foto: J. Wolterbeek)

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1990 | | pagina 5