'Eindelijk je verhaal kwijt kunnen' is KOOPAVOND MORGEN, DONDERDAG 12 APRIL 7 Winkeliersvereniging WW WINKELCENTRUM VELE FEESTELIJKE JUBILEUMAANBIEDINGEN Zie onze folder ingestoken in deze Faam. VLISSINGEN Vlissingse modezaken presenteren collectie J.P.A. Rossël tandprotheticus SLUITINGSTIJDEN 32LÖ5 n „De betere geschenken" SWAROVSKI kvvaliteits- uitvergrotingen kodak klaar terwijl je winkelt! MARIANNE BOER,r CONCERTPIANISTE IN SPE Voor Amsterdamse begrippen heeft ze best een ri ant kamertje daar aan de Anjeiierdwarsstraat in hartje Jordaan. Boven de piano herinnert de Vlis- singse boulevard bij storm aan haar geboortestad, waar ze nog elk weekeinde verblijft. Ze is rustig en praat makkelijk, weet over veel onderwerpen haar mondje te roeren. Ze bereidt zich - begin fe bruari - voor op de serie concerten met het Zeeuws Orkest. „Dat ging lekker", zegt ze ruim een maand later in De Huifkar in Middelburg. Vaderfiguur PZC WEEKBLADEN Toekomst bepaald Aan onze lezers adverteerders In verband met Pasen zijn de voor de editie van 18 april vervroegd. Uiterste inlevertijd van copy voor redactie: donderdag 12 april 12.00 uur en advertenties: donderdag 12 april 17.00 uur. Podiumdier KINDEREN JAPANSE BEZETTING BIJEEN Niet zeuren DEZE WEEK AUTOKRANT EXTRA MET VEEL LOKAAL NIEUWS NIEUWE KUNSTGEBITTEN l.v.m. Goede Vrijdag vrijdag 13 april a.s. verplaatst naar Ons Genoegen biedt serenades aan in wijken Drie concerten in De Piek 91e JAARGANG NUMMER 15 11 APRIL 1990 min. uitvergrotingsservice FOTO H VERSCHOORE MIDDELBURG LANGE GEERE 28 01180 - 34225 SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 'Het is heerlijk om jezelf te geven' Marianne Boer (21) wordt niet ai- leen in de provincie gezien als een talent met veel mogelijkhe den. Ook daarbuiten. Begin mei is ze te horen op Veronica radio, samen met de Vlissingse fluitist Maurice Heugen (beiden kregen de Zeeuwse aanmoedigingsprijs voor talent). In mei gaat ze ook met haar stadgenoot naar de DDR voor een concours. Dat Marianne een talent is weet iedereen, ook zijzelf. Maar of ze ooit concertpianiste zal worden? Dat weet ze niet, ze hoopt dat. Maar er is meer te koop in de mu ziek, oordeelt ze gelaten. Haar vader - de entertainer Harry Boer - blijkt een belangrijke rol te vervullen in haar leven. „Voor een muzikant is het heel belangrijk om zo'n vader- of moederfiguur te heboen", legt ze uit. Sinds haar vijfde speelt ze al, de eerste jaren onder leiding van haar va der. „Ik ging als het ware op les bij hem". Eén keer per week ge beurde dat. „Voor de rest deed ik het vrij zelfstandig. Ik heb nog een bandje van vroeger. Dat is heel leuk om terug te horen". Vader Boer blijkt inderdaad nauw betrokken te zijn bij het muzikale werk van zijn dochter. Geen con cert of uitvoering laat hij voorbij gaan. En waar dat mogelijk is maakt hij opnamen. Sinds kort met een video, waarvan hij enke le fragmenten toont tijdens een Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10. postbus 18. 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. bezoek 's avonds in de rijtjeswo ning in Westerzicht. Ook als ze voor school in de Bachzaal op een voorspeelavond soleert wor den daar opnamen van. gemaakt. Mendelssohn heeft Harry Boer de laatste keer opgenomen en hij attendeert de bezoeker er op als „Marianne perfect een moeilijke passage neerzet". Mariannes ambitie is concertpia niste worden. „Maar", beseft ze. „Dat is niet voor iedereen wegge legd. Je kunt namelijk daarnaast ook heel fijn werken in duo's en ensembles. Ik hou wel van ka mermuziek". Niettemin probeert ze alle klassieke muziek te leren spelen. Want als je er eenmaal mee bezig bent, leer je er ook van houden. „Als ik aan een stuk be gin, dan stort ik me daar hele maal in. En als ik er mee bezig ben, vind ik het meestal ook leuk. Toch heb ik voorkeur voor Chopin en Mozart. "Hoewel", twijfelt ze vervolgens, „Debussy is ook een componist die ik heel graag speel. Maar ja", zucht ze vervol gens. „Er is zoveel mooie mu ziek". Muziek belichaamt de hele han del en wandel van de jonge con certpianiste in spé. Zo ook tijdens de studie. Ze vergelijkt: „Als je op de universiteit studeert kun je er een gekke tijd van maken. Con servatoriumstudenten daartegen over hebben hun toekomst al bepaald. Op een universiteit kun je een tentamen wel eens slecht maken. Dan mag je het overdoen. Als wij een concert moeten ge ven, moet dat tot in de puntjes verzorgd zijn. Conservatori umstudenten zijn trouwens ook altijd met muziek bezig. De oe fenruimtes in het Sweelinck Con servatorium in Amsterdam zijn altijd overbezet". Eén van haar vaste maatjes is stadgenoot Maurice Heugen. Met hem samen verzorgt ze con certen. Vaak begeleidt ze de flui tist, ook bij concoursen. „Overal waar hij gewonnen heeft, heb ik hem begeleid", pronkt ze. En dan blijkt dat begeleiden heel anders is dan samen concerteren. Een begeleider moet niet opvallen, maar zich aanpassen. „We spe- len al negen jaar samen". Eind maart wonnen zij samen nog de Kiwanis-Swêelinckprijs. De twee Vlissingse talenten kwamen als beste tevoorschijn en wonnen f 5000,-. Er deden dertien duo's mee aan dit concours. De concerten in maart met het Zeeuws Orkest onder leiding van Lex Veelo liepen lekker. Marianne manifesteerde zich daar ander maal als een echt 'podiumdier', dat nadrukkelijk de aandacht op zich vestigt. „Ik wil inderdaad al tijd het maximale uit mezelf ha len. Dat lukt niet altijd. Als je moet optreden moet je alles van je af zetten. Het is natuurlijk wel zo dat je de solist bent. Je voelt de wisselwerking met de zaal - zeg maar de spanning die je op bouwt met het publiek". Ze heeft een professionele pre sentatie, oordeelt menig kenner. „Die is niet ingestudeerd hoor. Daar denk ik niet over na. Dat gaat vanzelf. Het is, denk ik, een soort bevlogenheid waarmee je de muziek brengt. Ik vind het reu ze leuk om voor publiek te spe- Mariar\ne Boer. len. Het heeft iets heerlijks om jezelf te geven". Ze is even stil en voegt er aan toe: „Nee. Ik heb er nooit over nagedacht hoe ik me moet presenteren. Dat gaat van zelf" MODE EN KINDERSPELEN OP BEVRIJDINGSDAG Niet minder dan vijftien Vlissingse modezaken presenteren za terdag 5 mei hun collectie. Dat gebeurt op de Kleine Markt in het hartje van de binnenstad. Ook staan er kinderspelen op het programma. Mode en accessoires zijn de hoofditems, maar het feit dat Ne derland op die dag 45 jaar geleden werd bevrijd speelt als een rode draad door het gebeuren heen. Er wordt muziek uit de ja ren veertig gespeeld om de herinneringen aan toen te verleven digen. Wat betreft de kinderspelen is er vermaak in de vorm van onder meer koekhappen en er wordt geschminkt. Ook kan de jeugd tussen vier en twaalf jaar versierde fietsen tonen aan een jury, die vervolgens rijkelijk met prijzen strooit. Meer informatie volgt de komende weken in deze krant. 'Zat jij ook in Tjideng? Nee in Lampersari bij Semarang'. Ze pra ten niet over leuke vakantieoor den op Java, maar over de Japanse kampen in de tweede wereldoorlog. Afgelopen zater dag hield de landelijke vereniging 'Kinderen uit de Japanse bezet ting en Bersiap 1941-1949' (KJBB), een ontmoetingsdag in Middelburg. De opkomst was bo ven verwachting. Bijna zestig be zoekers, tijdens de oorlogsjaren nog kind in het oude Indië, kwa men uit heel Zeeland bijeen om te praten over toen. Men besloot die dag tot oprichting van een Zeeuwse afdeling van de vereni ging. Ze zitten aan tafeltjes bij elkaar en praten. Op de borst een kaart je met hun naam en de kampen, waarin de oorlogsjaren 'onder de Jap' werden doorgebracht. Man nen en vrouwen van middelbare leeftijd en ouder, sommigen met onmiskenbaar het bloed van Indi sche voorvaderen in de aderen. Er is spekkoek en lemper en de Maleise woorden vliegen over ta fel. Er zijn goede herinneringen, maar ook veel rancune. Vooral te gen de bloedverwanten hier in Holland, die na aankomst van hun familieleden uit het verre In dië geen flauw benul hadden van wat er daar was gebeurd. "We moesten niet zeuren over die kampen", vertelt een be zoekster. „Zij hadden hier de hongerwinter gehad en winter voeten. En we mochten blij zijn dat we nu vrij waren. Dus zwe gen we over de lijkenkar die iede re dag door het kamp reed, over de ratten die wij aten en de bam boeslagen van de Jap. En we slik ten en slikten; net zolang tot het er jaren later bij de psychiater pas uit mocht komen. Toen konden Praten over het oude Indië. Vlnr: mevrouw L.Koster-de Vries, regioleidster Zeeland, mevrouw H. Kamphuis, Kongsibegeleidster in Dordrecht, de heer Hoeben, landelijk bestuurslid en me vrouw C. van Haarlem-Turpijn, regioleidster Zeeland. we bijna niet meer praten. We hadden alles weggedrukt". Je verhaal kwijt kunnen. Dat is volgens Ed Hoeben, bestuurslid van de landelijke vereniging het doel van de KJBB, die momenteel al duizend leden telt en driehon derd donateurs. In zogenaamde Kongsi's, zelfhulpgroepen, praten de leden met elkaar over de oor logstijd en wat zij daarin hebben meegemaakt. Daarnaast worden regionale ontmoetingsbijeen komsten gehouden en zijn er ook landelijke evenementen. Ook is de vereniging behulpzaam bij het aanvragen van oorlogsuitkerin gen. In de Westcoastgroep, be staande uit Nederlands-Indische mensen met Indonesisch bloed, wordt vooral gepraat over de ei gen identiteit, het 'Indo zijn'. De ze mensen hebben vaak geen kampverleden en worstelen met allerlei vragen. „Hoewel er in de pers weinig aandacht werd besteed aan deze bijeenkomst, kregen we na een uitzending van Radio Zeeland, waarin wij een en ander toelicht ten, tientallen telefoontjes", ver telt regio-organisatrice mevrouw L.Koster-de Vries. „Wij hopen dan ook dat veel mensen lid willen worden van de Zeeuwse afdeling van de KJBB". Voor opgave en inlichtingen kan men haar bellen telefoon 01180- 23469. Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN OOK LOTEN TE KOOP De Koninklijke Harmonie Ons Ge noegen gaat op de woensdagen 9, 16, 23 en 30 mei de Vlissing se wijken in. Er zullen dan huis- aan-huis loten worden aangebo den en wie dat wil kan een sere nade krijgen. Ons Genoegen bestaat uit de harmonie met die naam en de bekende Delta Band. Het is de opzet - aldus coördina tor J.H. van de Buuse en pr- medewerker E.S. Roelands - om bijvoorbeeld jubilarissen op ver zoek te tracteren op een serena de. Beide heren denken dat een concert voor de huisdeur rond de vijftig gulden kost. Maar als een kind bijvoorbeeld zijn spaarcent jes wil geven om pa of/en ma te verrassen, kan dat ook. „feitelijk is elke variant mogelijk. Verjaar dag of wat dan ook", leggen de heren Van de Buuse en Roelands uit. gerstraat tussen Singel en Bea- trixlaan, op 16 mei in het deel omgrensd door de binnenstad, Paul Krugerstraat en Van Dis- choeckstraat, op 23 'mei in het gedeelte ten westen van de sin gel en op 30 mei in Westerzicht, Bossenburg en Papegaaienburg. Wie iemand wil verrassen met een serenade kan contact opne men met de heer Van de Buuse, 01184-62894. De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen bestaat dit jaar honderd jaar. De Walcherse PZC Weekbladen De Faam/De Vlissinger zuilen extra aan dacht besteden aan dit eeuw feest. Eind augustus en begin september verschijnt een ex tra pagina (gesteund door sponsors) in deze bladen en tot die tijd zal regelmatig on der het jubileumvignet nieuws- en achtergrondinfor matie worden afgedrukt over de vereniging die sinds 1950 'koninklijk' voor haar naam mag zetten. Op die beide pa gina's verschijnt nieuws over het concert met 400 Zeeuw se muzikanten en 300 zan gers (gemengd) onder leiding van Joop Koops, dirigent van de Marinierskapel. Begin sep tember zal Johan de Meij, winnaar van de Sudler Award 1989, ofwel: wereldkampioen composities, leiding geven aan een gigantisch trombone festival plus dat Vlissingen die zaterdag 8 september hele maal in het teken zal staan van muziek. Julia Loko. Drie dagen lang is De Piek in Vlissingen trefpunt voor lief hebbers in de popmuziek. Aanstaande vrijdag de 13e april is er vanaf 22 uur een dubbelconcert met Cartrouble en Triger en zaterdag begint om dezelfde tijd een concert met De Julia Lo'ko Band. De Haagse formatie Histoire d'O is zondagavond (alweer de zelfde aanvangstijd) te gast aan de Vlissingse Hellebaar dierstraat. Ook woruo, i ci op aie aagen lo ten verkocht, gesteund uiteraard door de deunen van de muzikan ten. Een weekeind Londen, een midi-set met cd-speler en een fiets zijn onder meer de prijzen die te winnen zijn bij deze verlo ting. Ons Genoegen komt op 9 mei ten noorden van de Paul Kru- Arnemuiden - De gemeente raad van Arnemuiden houdt dins dag 17 april vanaf 19.30 uur een openbare vergadering in het ge meentehuis. Aan de orde komt onder meer de behandeling van de geloofsbrieven van de nieuw verkozen leden door een uit de raad samen te stellen commissie. De voor maandag 23 april ge plande vergadering gaat niet door. Veere - Nog meer geloofsbrieven worden onderzocht tijdens een gemeenteraadsvergadering van de gemeente Veere Deze vindt plaats op dinsdag 17 april vanaf 16 uur in de raadszaal van het stadhuis. ■I—WIIIIIIW II lill'i 111 I ■Ml Mill III wm—ÊÊKÊÊÊÊÊÊmÊm LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1