ij BrlLmij tijdelijk: twee brillen halen én betalen! Lichaamswapens en pure agressie in plaats van mentale assertiviteit Roosendaal lastige hobbel op weg naar kampioenschap IllllTSill Toegangskaarten te winnen voor voorstelling van Bassie Adriaan CASSETTES Van U Voor Fl. 39 5"~ per maand GRATIS MIDGETG0LFEN op splinternieuwe baan ZATERDAG 7 APRIL Vereniging gaat vogelkers te lijf Tegen inlevering van deze bon twee complete brillen halen en maar één betalenP uur fotoservice Middelbu'g (feSEEJÉ) Lange Delft 13 "Sfeervol tafelen" MIDDELBURG BELEEFT ZONDAG UUR VAN DE WAARHEID 'Meisje slaat strottehoofd van belager doormidden, waardoor deze op straat sterft'. Of, 'teener trapt aanrander voor het leven invalide'. Lezen wij dit soort berichten binnenkort in onze dagbladen? Als de cur sus zelfverdediging voor meisjes volgens plan in de basisvorming van het voortgezet onderwijs wordt opgenomen, is dat inderdaad heel goed mogelijk. Het is de bedoeling dat de docenten lichamelijke op voeding in de toekomst deze cursus binnen de schoolmuren zullen gaan geven aan alle meisjes van af vijftien jaar. Om deze leraren met dit nieuwe 'vak onderdeel' te laten kennis maken, werden op ver schillende plaatsen in ons land, waaronder in Goes, cursussen gehouden. Valerie Schepers sprak met Annelies Kerkhof en Dick Zwitser, beiden al vele ja ren docent bewegingsonderwijs op een middelbare school op Walcheren. Ogen uitkrabben Tegenovergesteld JUBILEUM AANBIEDING Deze week: ipukp VRIJETIJDSTAS met bloemdessins Als Middelburg zondag tegen Roosendaal het veld aan de Nadorstweg opdraaft, Is het tot de tanden gewapend. Het uur van de waarheid breekt aan. Immers, Roosendaal heeft net zoveel punten als Middelburg. Daarnaast speelt in Zeeuwsch- Vlaanderen HW '24 tegen Clinge. Een streekder- by. En HVV staat op de ranglijst ook al net zo hoog als de beide ploegen die in Middelburg voet ballen. Zet daarnaast de doelstelling van Middel burg „we willen kampioen worden" en het belang van zondag 8 april is duidelijk. Schijnzekerheid Twijfel Tel.: 020-795218 PZC WEEKBLADEN CURSUS ZELFVERDEDIGING VOOR MEISJES OP SCHOOL Nergens goedkoper in Nederland Prima sfeer Favorietenrol J Derde klas Derde klas D: Axel-Moerde Boys 1-1. VES-35-Steenbercen M, Clinje BSC uUifesteld. Roosendaal-HVV24 01. RSV-Middelburc 0-4. Slulskil- RCS 3-0. Middelburg 18 13 2 3 28 44 15 HW-24 18 11 6 1 28 43-18 Roosendaal 18 12 4 2 28 38 17 VES'35 18 7 7 4 21 26 23 Clmge 17 5 7 5 17 32 25 Sluiskil 17 4 8 5 16 24 26 Moeree Boys 18 6 4 8 16 27-27 BSC 16 5 5 6 15 25-29 Axel 17 2 9 6 13 20 36 Steenbergen 18 4 4 10 12 23-30 RSV 17 2 4 11 8 14-42 RCS 18 2 4 12 8 11-39 Middelburg en Roosendaal periode kampioen. Stand derde periode: HVV24 3 3 0 0 6 5-2 Sluiskil 3 2 1 0 5 6-2 VES'35 3 2 1 0 5 7-5 Cllnge 2 2 0 0 4 4 1 Middelburg 3 2 0 1 4 7-2 Roosendaal 3 2 0 1 4 5-1 John Ll-1 Op onze Uitpagina is een teke ning van Bassie Adriaan afge drukt die de jeugd kan inkleuren. En met die tekening zijn 25 gratis toegangskaarten te winnen voor de voorstelling van Bassie en Adriaan op dinsdag 17 april (Der de Paasdag) in Sporthal Baskens- burg in Vlissingen. Hoe en wat staat vermeld bij de tekening. De ze actie is een samenwerkings verband tussen B-produktie bv, het management van Bassie Adriaan en de PZC-Weekbladen op Walcheren. ^^Midgetgolfbaan Pannekoekenhuis van 14.00 - 17.00 uur met muziek van Swingroon van 16.00 - 22.00 uur Van Woelderenlaan 5 I Vlissingen - 01184-18653 LEDERWAREN LANGE DELFT 44 MIDDELBURG De Amerikaanse vogelkers een snel groeiende heester - dreigt de lagere plantengroei van het natuurgebied Oranjezon te overwoekeren. De natuur- vereniging Walcheren gaat daarom op zaterdag 7 april de wildgroei van de prunus serotina te lijf. De vereni ging heeft vrijwilligers op geroepen om te komen meehelpen het natuurlijke evenwicht een handje te helpen. Om verstuiving in het duinge bied te voorkomen is de Amerikaanse vogelkers veertig jaar geleden geïmpor teerd om verstuiving tegen te gaan. Het gewas gedijt goed in een schaduwrijke omge ving en op schrale grond. Hierdoor heeft het wel de nei ging de oorspronkelijke plan tengroei te verdringen. Voor het behoud van de oorspron kelijke vegetatie van het na- tuurgebeid is actie geboden, aldus de natuurvereniging. Al een aantal jaren rooit de natuurvereniging Walcheren in het voor- en najaar de pru nussen. Met hulp van vrijwil ligers wordt dit gewas binnen aanvaardbare grenzen gehou den. Wie mee wil doen kan zich zaterdag 7 april om 9 uur melden bij ingang Den Hol lander, Vroonweg in Westka- pelle. Freek Wisse heeft de leiding. Omstreeks 12 uur zit het werk erop. De vereniging adviseert om een spade mee te nemen. (Geldig t/m 14 april 1990 De gratis tweede bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen. Het montuur van de bril die u wel betaalt, mag niet goedkoper zijn dan f 100.-. Het montuur van de gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode driehoekje In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras, kleur, enz.) dan geldt een toeslag. Geen andere koningen te zelfdei tijd. Op beide brillen 1 jaar garantie. kwaliteits kleurenfoto's kodak FOTO VERSCHOORE klaar terwijl je winkelt! MIDDELBURG LANGE GEERE 28 01180- 34225 91e JAARGANG NUMMER 14 4 APRIL 1990 182j SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 WILKENS BSF ROBB EN BERKING WMF CHRISTOFLE KELTUM Keuze uit 90 modellen bij de cassette-specialist. Het klinkt zo goed: meisjes leren voor zich zelf op te komen in een benarde situatie. Een cursus zelf verdediging op school. Wie zou daar tegen zijn? Dick Zwitser: „Hoewel wij in onze vakbladen al enige bedenkingen tegen deze cursus waren tegengekomen, besloten mijn collega en ik toch mee te doen om ons ook zelf een oordeel te kunnen vormen. Gedu rende acht zaterdagen volgden wij de opleiding, die met subsidie van het ministerie van WVC was uitgedacht door een werkgroep bestaande uit mensen van de on derwijsinspectie van Amsterdam, onze vakbond van leraren licha melijke opvoeding en een vrou- wenemancipatiegroep, de Stichting Kenau, eveneens uit Amsterdam. Uiteraard onderken nen ook wij het probleem heel goed en beseffen dat er iets moet gebeuren, maar in deze cursus werden wij zeer teleur gesteld. Hier werd je bijna uitslui tend pure agressie bijgebracht". Hoewel de cursus zelfverdediging was onderverdeeld in een fysiek en mentaal gedeelte, kreeg de agressie volgens de twee kriti sche docenten een veel zwaarder accent. Met name het aanleren, oefenen en toepassen van zoge naamde lichaamswapens namen iedere les weer het grootste deel van de tijd in beslag. Zo is het de bedoeling dat meisjes van vijftien jaar zich ondermeer gaan bekwa men in de slag met klauwhand, waarbij het hoofd van de aanval ler achterover wordt geslagen en de ogen eventueel uitgekrabd. Of de stoot met V-hand aanleren, die de keel met één klap uitscha kelt door het strottehoofd door midden te slaan, waardoor de dood kan intreden. Het cursus boek staat vol van dit soort sma kelijke slagen, stoten en wurggrepen die de aanvaller tij delijk, doch in het ergste geval voor het leven verder uit schakelen. „Afgezien van de vraag of je jon ge meisjes dit soort karatetech- nieken kunt aanleren, moet je je ook afvragen of je dat eigenlijk wel op school mag doen", zegt Annelies Kerkhof. „Binnen de on derwijssituatie hebben wij altijd geleerd dat je een conflict uitslui tend via een gesprek moet oplos sen en nooit met geweld, en nu zouden wij hierin juist van het te genovergestelde moeten uitgaan. De technieken in deze cursus zijn De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Ië)© JFaasa Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. Dick Zwitser en Annelies Kerkhof: assertiviteit in plaats van lichaamswapens alle afkomstig uit de karatewereld en ook in de militaire dienst wor den zij toegepast. De twee cur susleidsters waren ook niet uit het onderwijs afkomstig, maar karatika van de Stichting Kenau Wij voelden dat als een groot bezwaar. Daarbij mochten wij ge durende de lessen, waarin wij twee aan twee elkaar te lijf gin gen niets vragen, maar ook daar na nooit in discussie treden over het hoe en waarom. Het was let terlijk happen en slikken, hetgeen zeer onbevredigend werkte. Na de lessen had ik vaak een stuk opgekropte agressie, die me deed opvliegen als iemand aan me zat", zegt de jonge docente. „Aan het eind van de cursus had den wij wel een verhelderend ge sprek met de cursusleidsters, maar daar waren de anderen niet bij. Dat was in de staionsrestau- ratie. En hoewel wij het certifi caat nu op zak hebben zullen wij beiden onze leerlingen een cur sus op deze basis nooit voorzet ten". Waar ben je mee bezig als je meisjes opvoedt in een spiraal van geweld? Als je geweld met geweld laat beantwoorden. Waarom worden jongens niet be trokken in dit van oorsprong maatschappelijke probleem? Is de gymnstiekles wel de plaats om seksueel geweld aan te pakken? Vragen die bij Zwitser en Kerkhof steeds meer de gedachte oprie pen dat het mentaal weerbaar maken van meisjes en jongens (want hoe vaak worden die ook niet in elkaar geslagen?) een veel belangrijker onderdeel van een zelfverdedigingscursus zou moe ten zijn. „Hoewel wij daar in Goes yvel iets aan deden via rol lenspel en gesprek, was dit ge deelte veel te weinig uitgebouwd en voorbereid. Er zal daarom bin nen de onderwijswereld eerst een fundamentele discussie op gang moeten komen of je tussen de schoolmuren dit onderwerp kunt aanpakken, hoe je dat zult doen en in welke les zoiets thuis hoort", zeggen de docenten. Dick Zwitser heeft ook dan zijn twijfels. Annelies Kerkhof zou wel heel graag een assertivi- teitstraining voor haar leerlingen willen beginnen. „Dat helpt de weerbaarheid juist vergroten, want bij het aanleren van louter lichaamswapens moet je je goed realiseren dat heel weinig meisjes dit op het juiste moment durven en/of kunnen toepassen. Bij de ouders en de kinderen zelf schep je echter door zo'n fysieke cursus een schijnzekerheid, die verkeer de verwachtingen wekt. Want nog altijd zul je, cursus of niet, je dochter van vijftien niet alleen om twaalf uur s'nachts naar Aag- tekerke kunnen laten terugfiet- sen". Valerie Schepers „We beginnen langzaam maar zeker weer het niveau te krijgen zoals in het begin van de compe titie. Spelen we op dat niveau, dan zijn we niet te verslaan. Zelfs Vlissingen kunnen we dan aan". Krachtige woorden van hoofd trainer Paul Telussa. Paul Schip per en oude rot Johan Ie Conté onderstrepen deze voetbalwijs heid. Met andere woorden: Roo sendaal gaat kopje onder op het terrein aan de Nadorstweg. „Daar hebben we 1-0 verloren", herinnert Telussa. „Met z'n tie nen stonden ze voor de goal. Dat zal nu ook wel weer gebeuren, maar Paul (Schipper red.) trapt er wel een paar in". Paul Schipper is inderdaad top scorer van Zeeland. „Maar niet van de derde klas", geeft hij toe. Daar staat Schipper op de twee de plaats. En laat nou die topsco rer bij Roosendaal zitten en Van Duivenbode heten. De Middel burger die drie jaar de Vlissingse kleuren verdedigde en vorig jaar gelukkig weer op scherp. Zondag moet Roosendaal worden versla gen. Je hoort de spelers over niks anders meer praten". Gemiddeld telt Middelburg bij thuiswedstrijden zo'n 1000 toe schouwers. Secretaris Cees de Vos verwacht aanstaande zon dag minstens het dubbele aantal. „Dat wordt dus weer ouderwets gezellig hier", hoopt de secreta ris. „Ik heb trouwens al gehoord dat een aantal toeschouwers be zig is om een dweilbandje binnen te halen". Schipper is daar niet zo gelukkig mee. „Z\ls ze maar niet tijdens de wedstrijd spelen. Dat vind ik vervelend". De Vos sust: „Nee hoor. Alleen voor en na de wedstrijd en tijdens de pauze". Postbus 23145 1100 DP Amst Paul Telussa. terugkwam naar de voetbalploeg in de Zeeuwse hoofdstad ziet de ze wedstrijd echter niet ais een persoonlijk duel met Van Duiven- bode. „Wat heb ik er aan als ik er achttien inschiet en we worden geen kampioen". Inderdaad is kampioen worden en doorstoten naar een hogere klas het doel dat de vereniging zich na de degradatie vorig jaar stelt. Als het effe kan, moet dat „op termijn hoofdklaS worden", verzekert Telussa. Met oude rot ten als Johan Ie Conté (31) en spelers zoals Schipper en Roy Hendrikse die hoofdklas ervaring hebben moet dat lukken, menen bestuur en trainer. Daarnaast, zo verzekeren de spe lers, is de sfeer in de club prima. Le Conté, die in 1987 vanwege een knieblessure werd afgeschre ven voor het voetbal maar won- Paul Schipper. der boven wonder er weer bovenop kwam, bevestigt dat. „Jo Jansen zag me bij Vlissingen niet meer zitten als basisspeler. Ik heb Middelburg opgezocht. Van af het begin ging het prima. Ik was natuurlijk reuze blij. We heb ben hier een hele jonge ploeg. Ik ben de oudste. Maar de jongeren luisteren goed naar me". Le Con té heeft gedurende de achttien wedstrijden dit seizoen op zowat alle plaatsen gespeeld. In 1987 was hij Zeeuwse voetballer van het jaar. Middelburg had in de derde klas een uitstekende competitie-start. „Vanaf het begin hebben we een Johan te Conté. favorietenrol opgespeld gekre gen". Dat was met name voor de jongere spelers effe slikken. „Daar moesten we mee leren omgaan", doceert de goaltjesdief Paul Schipper. En zo gebeurde het dat ploeg wat verzwakte, het heilige vuur was er uit. „De vonk is er weer", constateert Johan le Conté. „We hebben de kwaliteit om kampioen te worden. Dat moet dus lukken", vult Paul Te lussa aan. En Roosendaal heeft nog een nederlaag te goed. Kwa litatief - zo klinkt het uit de mon den van Telussa, Schipper en Le Conté - zijn we in het amateur voetbal nauwelijks te verslaan. „De hoofden staan allemaal in dezelfde richting. En we staan Uw eigen sateliet-schotel op Uw dak, kompleet ge ïnstalleerd, en met een volledig onderhouds- kontrakt (b.v. vervanging binnen 24 uur) 48 Kanalen, Stereo- ontvangst. Bel Nu voor meer informatie

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1