399,- Informatie voor leken en watersporters Storm onthulde kostbare gel leimen "Veerse IV fleer MARINE-LOOK LEO HORN 326er -x>- c Een krant vol mode twee brillen halen >n betalen! J.P.A. Rosset tandprotheticus Deen maakt voetreis door Europa 125,voordeel "SAVOY'* PANNENSET ALHAMBRA VERNIEUWD GEHELE COMPLEX Eind juni, op de vrijdag vóór de bouwvakvakantie, opent Alhambra in Vlissingen de deuren van het dan vernieuwbouwde complex. Er zullen dan vier biosco pen in zijn ondergebracht die plaats bieden aan rond de 600 kijkers. Ook wordt er binnen de muren van dit bioscoopcomplex een theater café gerealiseerd. Deze operatie kost de Cinema Groep bv 1,2 miljoen gulden. Fraai gezicht KOOKSET SAVOY Kunst NIEUWE KUNSTGEBITTEN OPEN DAG WATERRECREATIE OP 21 APRIL PZC WEEKBLADEN DEZE WEEK AUTOKRANT EXTRA, MET VEEL LOKAAL NIEUWS Tegen inlevering van deze bon twee complete brillen halen en maar één betalend MEER METERS MODE Noppen, stippen en strepen in katoen, tricot en viscose. PER ALLES JÊk METER Aanbiedingen geldig t/m 7 april 1990. Let op onze advertentie met 10 JUBILEUM AANBIEDINGEN elders in deze krant!! 1 steelpan 16 cm 1 pan 16 cm 1 pan 18 cm 1 pan 20 cm (normaal: 524,—) 'speciaalzaak SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT SO MIDDELBURG 01180--3221 min. uitvergrotingsservice kwaliteits uitvergrotingen kodak FOTO H VERSCHOORE klaar terwijl je winkelt! MIDDELBURG LANGE GEERE 28 01180 - 34225 91e JAARGANG NUMMER 13 28 MAART 1990 Vier bioscopen voor Vlissingen A.J. Weststrate en N. Groot, de beide directeuren van Cinema Groep, liepen al een aantal jaren met uitbreidingsplannen rond. Tal van lokaties werden bekeken en uiteindelijk werd gekozen voor de oude stek op de hoek Coosje Buskenstraat/Spuistraat. En dat blijkt toch een prima idee, oor deelde demissionair wethouder Daan Bruinooge vorige week donderdag toen Weststrate en Groot hun plannen presenteer den. „Vier jaar geleden", doelde Bruin ooge op het huidige PvdA/VVD- college in Vlissingen, „hebben wij een ander economisch beleid ingezet. En dat begint nu zijn Kwaliteit uit Zwitserland O 4-delig: kookpan 16 cm kookpan 18 cm kookpan 20 cm steelpan 16 cm vruchten af te werpen". Nog niet alles is gerealiseerd, meende de wethouder van onder meer cul tuur. „Maar er komt schot in". Hij vond de overkapping van de St. Jacobspassage een voorbeeld van de ingezette verbeteringen in de stad, de op handen zijnde in vulling van de kop van de Walstraat en de uitvoering van de plannen van de beide bioscoop exploitanten pasten precies in de weg die Vlissingen bewandelt. Als de stadsentree straks via de Spuikom loopt, krijgt de bezoeker met het nieuwe complex en op de achtergrond het kernwinkelge bied een fraai gezicht voorge schoteld, aldus Bruinooge. De twee bestaande bioscopen (Alhambra I en II) blijven en on dergaan een fikse opknapbeurt. Naast het theater zijn twee hui zen opgekocht waarin Alhambra III en IV komen. De nu bestaande zaal van Alhambra I blijft ook in de toekomst gereserveerd voor de echte publieksprodukties. „Voor heel veel films is een grote zaal niet nodig", meent exploi tant Weststrate. Hij doelt daar mee vooral op het genre 'betere films', die niettemin dagelijks voor een goed gevuld zaaltje kun nen zorgen. „Vaak moet ik nu kie zen, terwijl het aanbod in dat genre best groot is. Met vier za len kunnen we permanent een breed scala films aanbieden". Weststrate verwacht daarnaast trouwens veel van het Theaterca fé. „Als mensen straks uit de film komen kunnen ze daar napraten. Met anderen heb je dan snel een aanknopingspunt". Het bioscoopcomplex krijgt vol gens de doelstelling van Weststrate en Groot niet alleen een Walcherse, maar ook een Zeeuwse functie. „Er zijn nu films die ik moet laten lopen. Nergens anders in de provincie heb je straks zo een groot aanbod". Bank, aannemer, architect en bioscoopexploitant hebben geld bijeen gebracht om een kunste naar een muurschildering te laten aanbrengen. Vier Zeeuwse kunstenaars kunnen een ontwerp indienen. Een commissie kiest een ontwerp uit dat op de zijge vel (Dam) geschilderd gaat wor den Zowel aan exterieur als interieur is veel aandacht besteed. Wie af gelopen woensdag de tekening bekeek, bespeurde enige nostal gie, wat jaren vijftig glitter en gla mour. Architect H.J. Rijnsburger uit Koudekerk aan de Rijn noem de de bouwstijl mondernistisch. „Daar is bewust voor gekozen vanwege de eyecatcher dat het gebouw wordt voor Vlissingen. We hebben wel degelijk rekening gehouden met de bouwstijl". De bogen aan de zijkanten refereren aan de naam Alhambra (mos kee). Voor de rest heeft een biso- copp „een recht voor z'n raap-functie. Mensen moeten er gewoon naar de film kunnen kij ken". Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN WÊÊÊÊÊumÊummm Uft.MfcfS'TE 1 hTldl Middelburg. Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184 11477 üfeasa Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170. en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. De plaats waar het wrak ligt is hier gemarkeerd op deze historische kaart. Vlak voor Veere is een voormalig VOC-wrak ontdekt. Volgens oude kaarten gaat het om het in 'vliegende storm' gezonken schip 'Degheyn' dat op terugreis van Spanje in het zicht van de haven is vergaan. Het - volgens zegslie den - goed geconserveerde wrak werd zichtbaar na de orkaan en de vele stormen in de afgelopen maanden. Zaterdag rond midder nacht zullen duikers een kijkje gaan nemen en beginnen met het lichten van het wrak. Een on derzoek naar de 'schatten' volgt. Aangenomen wordt dat het schip vooral gouden munten her bergt. De Spaanse Historische Vereniging, die dezer dagen bij eenkomsten heeft met de Neder landse Vriendenkring, heeft veel interesse voor dit schip. Historici achten de vangst van grote waarde en zouden niets lie ver willen dan dat het wrak wordt gelicht. Om nu de druk op de wrakstukken te verlagen heb ben de diverse instanties mede werking toegezegd. Zo wordt vrijdagavond al begon nen met verhoging van de wa terstand naar 1 NAR Zaterdag rond 19 uur is die waterstand be reikt. In de nacht van zaterdag op zondag zullen eerste simpele po gingen worden gedaan om het wrak los te krijgen en eventueel zal dan worden begonnen met lichten. Voor dit weekeinde is gekozen omdat het wrak nu nog zijn con touren vertoont. Als er meer zand overheen spoelt is het weer weg. Bovendien is er nog nauwelijks sprake van watertoerisme, zodat de recreanten te water geen last hebben van de bergers. Betrouwbare bronnen melden overigens dat er een rijkdom aan gouden munten in de ruimen van de boot moet zitten. Die waren aan boord omdat ze als betaal middel voor buitenlandse ar beidskrachten werden gebruikt. Buitenlanders werden veelvuldig geronseld voor het zware werk op de VOC-schepen. Talrijke organisaties, onderne mers en instellingen die direct of zijdelings iets met water hebben te maken zetten op zaterdag 21 april hun beste beentje voor om een goed figuur te slaan. Dan is er namelijk een open dag in het kader van Nederland-Waterland. In Zeeland wordt op 15 plaatsen aandacht besteed aan deze open dag, die moet uitgroeien tot een traditie la Monumentendag. De Provinciale VVV treedt op als coördinator van deze dag. Zeeland als waterrecreatie- provincie is in toeristisch en eco nomisch opzicht van grote waar de. Het feit dat organisaties als de ANWB, Hiswa, KNWV en NBT zich achter het initiatief voor de open dag schaarden, kenmerkt de landelijke betekenis van de waterrecreatie waarin Zeeland toch een belangrijke moot uit hapt. Volgens de heer A. Hoefkens van de werkgroep die de Zeeuwse evenementen coördineert is één van de hoofddoelstellingen van de open dag de kennis te vergro ten omtrent waterrecreatie in al zijn facetten. Ook een bijdrage le veren aan het positieve imago van de waterrecreatie ziet Hoef kens als een belangrijke doelstel- als doelgroep aangemerkt. En dan met name de mensen die om wat voor reden dan ook nooit iets met waterrecreatie van doen hebben gehad. „Maar ook de mensen die regelmatig de wa tersport beoefenen worden uitge nodigd. Zij kunnen nieuwe ideeën opdoen", zegt de heer Hoefkens. De vijftien plaatsen waar de open dag wordt gehouden zijn gecon centreerd rond de Westerschelde, Oosterschelde, Veerse Meer, de Grevelingen en in Middelburg. Een aantal ondernemers, waar onder de horeca, zal met speciale produkten inhaken op deze dag. In de week vóór de open dag wordt in de bladen van de Zee land Combinatie een hele pagina informatie geplaatst over deze promotie van de natte recreatie. Wie meer informatie wil kan con tact opnemen met de provinciale VVV in Middelburg, 01180-33000. Einar Gade-Jorgensen afkomstig uit het Deense Kastrup maakt momenteel een voetreis door De nemarken, Duitsland, Nederland en België. Hij doet dit samen met zijn hond Aputsiaq (klein sneeuwvlokje). Afgelopen week waren Einar en Aputsiaq even te gast op Camping Olmenveld in Serooskerke (W). „Ik houd van wandelen", legt Ei nar uit. „Wanneer je loopt heb je voldoende tijd om van de omge ving te genieten en deze volledig in je op te nemen". Het is niet de eerste keer dat hij dit doet, maar wel de langste reis die hij op deze manier maakt. Meestal varieert de reistijd van één tot vier weken. Nu heeft hij er vier maanden voor uitgetrokken. Gemiddeld loopt hij zo'n 25 kilometer per dag. De hond Aputsiaq trekt de kar met spullen. Over zijn bezoek aan Zeeland zegt Einar: „Ik wilde graag de stormvloedkering met eigen ogen zien. Via een foto krijg je nooit de juiste indruk van de werkelijke grootte van zo'n project". Einar en Aputsiaq op Cam ping Olmenveld in Seroosker ke (W). ling. Daarnaast denkt de coördinator van de werkgroep dat er tussen ondernemers een betere samenwerking kan wor den bereikt. Datzelfde geldt'voor de diverse overheden. Vooral de Zeeuwen zelf worden De orkanen van de afgelopen tijd hebben zich niet aan de landsgrenzen gehouden. Ook modeland is de jaren negentig met een forse tornado begonnen. Het venster naar 2000 is open, heeft Gianni Versace, de nieuwe modekoning voor het huis Dior, gezegd. Als dat betekent dat ook in de volgende eeuw voortgebor duurd wordt op de collecties van dit seizoen, kan het woord 'mode' naar de geschiedenisboekjes verban nen worden. De ontwerpers hebben allemaal hun eigen stijl, zonder ook maar in grote trekken met dezelfde thema's bezig te zijn. Geen karakteristieke look voor de jaren negen tig dus. Het publiek wordt mans (of vrouws) genoeg geacht om zelf te beslissen wat men draagt. Geen strenge voorschriften meer over roklengtes of kleuren zoals tot voorheen in deze democratische, zelfbe wuste en snelveranderende tijd. Het enige wat nog telt is dat de kleding met de persoon in overeenstem ming moet zijn. Leve de jaren negentig. In deze krant vinden we het antwoord uit de regio, vijf pagina's lang. (Geldig t/m 14 april 19901 De gratis tweede bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen. Het montuur van de bril die u we! betaalt, mag niet goedkoper zijn dan f 100,- I let montuur van de gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode driehoekje >ln de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras, kleur, enz.) dan geldt een toeslag. Geen andere kortingen te zelfdei tijd Op beide brillen 1 jaar garantie Middelburg Lange Delft 13 1S2J Middelburg, Lange Delft 109 Vlissingen, Walstraat 89. LANGE DELFT 44 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1