Studiedag basisonderwijs Walcheren Gemeente huldigt sportkampioenen Stadhuis open Verkeer Vergunning Bestemmingsplan Hinderwet Bon Y Zomertijd Werk in uitvoering Onder- nemers Commissie Huur- commissie Fietsen Johannes Passion Waar schuwing Verkeersregels: uw veiligheid Nieuwe gemeentegids GEMEENT E MIDDE LBURG Week Tafeltje Dekje Wat is K.C.A.? I Ophalen Koelkasten Melkpakken Inleiders Andere sprekers Forum en vervolg DE FAAM Woensdag 21 maart 1990 tor het oog van de La IIHitaiiJlil Hlfilliihltaittli Mbiéall. i 'wwwWWWW Deze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, Telefoon 75000, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart, om 2 uur, wor den we geacht de klok een uur vooruit te zetten. De zomertijd gaat dan weer in. Het is dan 's morgens een uur langer donker, maar daar staat tegenover dat het 's avonds een uur langer licht is. Deze situatie blijft zo tot de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 sep tember, wanneer de klok weer een uur moet worden teruggezet. De Blauwedijk is afgesloten voor alle verkeer. De riolering wordt vernieuwd en er wordt geas falteerd. De Nieuwe Kerkgang wordt op nieuw bestraat en is daarom af gesloten voor alle verkeer. Onder de Lange Jan is een aantal par keerplaatsen niet bruikbaar om dat ook hier wordt herstraat. N.B. Binnen enkele weken wordt begonnen met de aanleg van woonwagenkampjes aan de Bree- weg en aan de Montgomerylaan. Op dinsdag 27 maart wordt in ho tel Arneville een informele onder nemersbijeenkomst gehouden, die zal beginnen om 17.00 uur. Een aantal keren per jaar wordt een dergelijke bijeenkomst geor ganiseerd om het contact tussen overheid, bedrijfsleven en daar aan verbonden organisaties te be vorderen. Bestuurscommissie Ontwikke lingssamenwerking vergadert dinsdag 27 maart om 15.30 uur in het stadhuis. Secr. dhr. W.J. van Kooten (tel. 75418). Deze vergadering is openbaar. Wilt u spreekrecht aanvragen dan kunt u een afspraak maken met de betreffende commissiesecreta ris. De agenda en andere stukken liggen ter inzage bij de secretaris en bij bureau Voorlichting. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen en zieken, die zelf niet voor een war me maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 01180-38570. Het bezorgen ge beurt ook op deze dagen. Menu van 26 maart 1990 tot en met 31 maart 1990 maandag hutspot met klapstuk dinsdag hamburger, appeltjes, pommes mignonettes woensdag varkensvlees, vruchtensaus, rijst donderdag runderlapje, sperziebonen, aard appelen vrijdag kabeljauw, wortelen, aard appelen zaterdag spaghetti bolognese De huurcommissie is een onaf hankelijke commissie, die op ver zoek van huurder of verhuurder adviezen of antwoorden kan ge ven op allerlei vragen op het ge bied van huur en verhuur van woonruimte. Deze commissie houdt iedere der de donderdag van de maand spreekuur. Dus ook morgen 22 maart van 9.30 tot 12.30 uur in de B en W-kamer van het stadhuis, Lange Noordstraat I te Mid delburg. Morgen, donderdag 22 maart 1990, wordt weer een kijkdag ge houden voor gevonden fietsen (el ke derde donderdag van de maand). Van 9.00 tol 10.00 uur kan iedereen op de binnenplaats van het Middelburgse politiebu reau komen kijken of de vermiste fiets er bij staat. Op dezelfde dag krijgt iedereen de gelegenheid vanaf 11.00 uur om een fiets te kopen uit de voorraad, die er at langer dan twee maanden staat. Deze verkoop gebeurt door een deurwaarder bij afslag. Wie in het bezit is van een aankoop certificaat krijgt voorrang bij de verkoop. Een dergelijk certificaat ontvangt iedereen die bij de ge meentepolitie van Middelburg aangifte doet van de vermissing van een fiets. Op vrijdag 30 maart om 20.00 uur wordt in de Concert- een Gehoor zaal de Johannes Passion van J.S. Bach ten gehore gebracht. Medewerkenden zijn: Hanneke Kaasschieter, sopraan, Heieen Resoort, alt, Ludwig van Gijse- gem, tenor-Evangelist, Paul En dendijk, tenor-aria 's, Bernard Kruijsen, bas-Christuspartij, Hans van Heijningen, bas-aria's. Nellie Duin speelt viola da gamba en Aart Bergwerf f orgel. Het or kest is Musica, de dirigent Jo Ivens. Het Bomme v.d. Broeckefonds biedt minderdraagkrachtigen de mogelijkheid om voor een dub beltje een kaartje te krijgen voor dit concert. De kaarten zijn te bestellen bij de Gemeentelijke So ciale Dienst, de heer Corbijn, te lefoon 75644, op 23 maart van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Het komt regelmatig voor dat er mensen aan de deur komen om bijvoorbeeld ansichtkaarten te verkopen. Vraagt u er dan naar of zij dit doen voor een goed doel of 1met commerciële oogmerken. U koopt dan niet in de wellicht on juiste veronderstelling bij te dra gen aan een goed doel. Overigens moeten collectanten zich kunnen legitimeren en staan de vergunningen voor collectes maandelijks op deze pagina vermeld. Klein chemisch afval De afgelopen weken publiceerden we cijfers over de hoeveelheden huis vuil en glas die vorig jaar zijn opgehaald. Dit leverde slecht én goed nieuws op: de totale hoeveelheid huishoude lijk afval is toegenomen met 13 procent! Een extra reden om al het composteerbare afval in een compostbak te verzamelen. Bij de dienst Gemeentewerken kunt u compostvaten met subsidie kopen. Het goede nieuws betreft de hoeveelheid ingezameld glas: een toename van 18 procent! Deze week de cijfers over klein chemisch afval. Sinds het begin van de gescheiden inzameling van klein chemisch afval stijgt de hoeveelheid fors. Uit de huishoudens is 31,9 ton ingezameld (inclusief afgewerkte olie). Dit is een toename van 40 procent ten op zichte van 1988! Omgerekend betekent dit dat 0,8 kilogram per inwo ner is ingeleverd. De opslagcapaciteit van het gemeentedepot is verdrie voudigd. Wat kunnen we rekenen tot klein chemisch afval? De belangrijkste afvalstoffen zijn: Batterijen Medicijnen Fotochemicaliën Verfresten Terpentine Verfverdunner Verfafbijt- en oplosmiddelen Kwastreiniger Olie Cosmetica (remover/nagellak) Schoonmaakmiddelen Kapotte kwikthermometers Bestrijdingsmiddelen Schrijfmachinelinten Type-out-vloeistof TL-buizen, energiezuinige lampen Accu's met accuzuur Spuitbussen Petroleum Zuren Er zijn er nog veel meer. Twijfelt KLEIN CHEMISCH AR/AL (TONNEN) 43,5 afgewerkte olie bedrijven huishou dens 1985 1986 1987 1988 1989 Aan de mensen van de huisvuil-ophaaldienst kunt u de tas met klein chemisch afval iedere week overhandigen. u dan kunt u advies vragen aan de mensen van de reinigingsdienst (telefoon 82000). In Middelburg kunt u het che misch afval opsparen in de daar voor bestemde tassen (verkrijg baar bij bureaau Voorlichting en bij de mensen van de vuilnisau to's). De volle tassen kunt u iede re week afgeven (dus niet buiten zetten) aan de mensen die het vuilnis komen ophalen. Bent u niet thuis op die tijd dan is het misschien mogelijk een afspraak te maken met de buren. Ook kunt u het klein chemisch afval zelf wegbrengen. Dit kan dagelijks op de gemeente- werf/gemeentedepot aan de Oude Veerseweg (geopend van maan dag tot en met vrijdag van 7.30 tot 16.30 uur). Hier kunt u ook grof vuil (tot één kubieke meter), vuilniszakken als u op vakantie gaat en plat glas af geven. Dit geldt alleen voor parti culieren en niet voor bedrijven. Bedrijven kunnen hun chemisch afval aanbieden aan het bedrijf Boon chemie. Niet iedereen weet het al. Oude koelkasten en diepvriezers kunt u laten ophalen (zonder kosten) door mensen van de reinigings dienst. Zij zorgen ervoor dat het schadelijke freon op een verant woorde manier uit het koel systeem wordt verwijderd. Heeft u een oude koelkast of diepvriezer staan, belt u dan met gemeente werken dan komen zij deze (meestal vrijdags) ophalen. Op deze manier zijn afgelopen jaar al 502 koelkasten of diepvrie zers bij een gespecialiseerd ver werkingsbedrijf terecht gekomen. Zij zorgen ervoor dat het schade lijke freon niet in het milieu komt. De Nederlandse Melkhandelaren Organisatie en de milieu organisaties dringen er op aan dat de consumenten in het belang van het milieu en het terugdringen van de hoeveelheid afval zo veel mo gelijk gebruik maken van statie geldglas. Internationaal wordt de retourfles gezien als de meest ver antwoorde wijze van verpakken. Bovendien bevatten de "karton nen" melkpakken pvc. Woensdag 7 maart jl. organiseer de het Regionaal Openbaar On derwijs (ROPO) Walcheren een studiedag. Deze dag was bedoeld voor de directeuren van de open bare basisscholen op Walcheren en vertegenwoordigers van de di verse Walcherse gemeenten. Van uit de gemeenten waren beleids ambtenaren voor Onderwijs en wethouders aanwezig. De dag, die in Hotel Britannia-Watertoren gehouden werd, had als thema: "De school op weg naar 2000". Er waren voor deze dag diverse inleiders uitgenodigd: de heer H.A. Wansink, secretaris van de commissie "de Bedrijvige School", de heer B. de Reu, on derwijskundige van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland en de heer R.U.J. Uilkema, de lan delijk voorzitter van de Vereni ging voor Openbaar Onderwijs. De leiding van de studiedag was in handen van de heer P. de Nooyer, onderwijskundig mede werker van de gemeente Vlissin- gen. In zijn inleiding ging hij in op het belang van het "regionaal overleg primair onderwijs" op Walcheren. Dit overleg is in janu ari 1987 gestart. Inmiddels is dit overleg tussen Walcherse openba re basisscholen onmisbaar geble ken. Er is praktisch een aantal zaken, waar alle scholen mee te maken hebben, ingevuld. Voor lichting over de scholen aan de ouders is een voorbeeld. Maar Op donderdag 29 maart a.s. hu. digt de gemeente Middelburg om 20.00 uur in sporthal "De Kruit- mm De Samoerai-helm, die als wisseltrofee wordt uitgereikt. Heeft u uw stem uitgebracht vandaag in de verkiezingen van de le den van de gemeenteraad? Dit kan nog tot 19.00 uur. Vanaf 19.00 uur kunt u naar het stadhuis komen waar u kunt vol gen hoe uw wijk heeft gestemd, hoe Middelburg stemde en (op een televisiescherm) hoe landelijk gestemd werd. Samen met stadsge noten, met leden van de gemeenteraad en met een kopje koffie krijgt u de uitslagen van deze belangrijke verkiezingen "heel van de naald". molen" alle Middelburgse sport verenigingen en sportmensen die in 1989 kampioenschappen heb ben behaald. Wethouder M. Vin- ke van Sportzaken zal de ereprij zen uitreiken. Het is voor de eerste maal dat de huldiging van de sportkampioe nen in een sportaccommodatie plaatsvindt. Voorheen werd deze activiteit in de Burgerzaal van het stadhuis gehouden. Het gemeen tebestuur wil de Middelburgse sportwereld zo veel mogelijk be trekken bij de huldiging van de sportkampioenen en daarom is voor deze lokatie gekomen. Tijdens het programma zal wet houder Vinke tevens de beste Middelburgse sportprestatie van 1989 bekendmaken. Deze kan door een sportman, sportvrouw of een sportteam worden be haald. Ook zal de door de Japan se zusterstad Nagasaki aangebo den Samoerai-helm worden uitge reikt. Hiervoor komen die sport organisaties in aanmerking die bestuurlijk en organisatorisch een bijzondere prestatie hebben ge leverd Het huldigingsprogramma van 29 maart wordt door een tweetal op merkelijke sportdemonstraties onderbroken. Na afloop van het programma biedt het gemeente bestuur alle aanwezige genodig den een receptie aan. ook advisering bij onderwijskun dige ontwikkelingen kan geza menlijk benaderd worden. De heer Wansink ging in op het beleid van de Rijksoverheid in de komende jaren. Het rijk zal na melijk naar meer zelfstandige (au tonome) scholen streven. De scholen zullen dan zelf een deel van het beleid moeten invullen. Financieel en personeelsbeleid zullen iets van de scholen zelf moeten worden; ze zullen niet meer aan het handje van het rijk moeten lopen. Maar doordat de scholen meer "vrijheid" krijgen, zal er ook meer deskundigheid in huis moeten zijn. Het manage ment en het bestuur zullen zwaar der belast worden. Daardoor is het niet ondenkbaar dat de scho len samen die zaken gaan regelen, zodat er grotere scholen zullen ontstaan. De heer de Reu was van mening dat de huidige onderwijsstruktuur (hoe het onderwijs georganiseerd is) zou moeten worden aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. Die hebben voornamelijk gevol gen voor de (kleine) scholen die moeten gaan samenwerken. Deze samenwerking tussen scholen biedt voordelen op onderwijskun dig gebied (meer docenten, meer deskundigheid), maar heeft ook gevolgen voor het beleid. Finan cieel en personeelsbeleid worden beter beheersbaar. De Walcherse gemeenten zouden op deze wijze al op toekomstige ontwikkeling kunnen inspelen. De heer Uilkema bracht onder de aandacht dat openbaar onderwijs zich moet profileren (populair ge zegd: onderscheiden van andere soorten basisonderwijs zoals ka tholiek, christelijk, enz.). Het is belangrijk dat de scholen zich ook daadwerkelijk onderscheiden. Dus niet alleen in de kleur van het gebouw, maar ook in de manier van onderwijzen. De gemeente besturen zouden daarnaast moe ten streven naar meer verschillen tussen de openbare basisscholen onderling. Ook deze laatste spre ker constateerde dat schaalver groting (scholen die gaan samen werken) steeds meer een trend is. Aan het einde van de dag vond een forumdiscussie plaats. Alle deelnemers waren het erover eens dat een studiedag van deze aard zinvol is. Er werd in korte tijd een schat aan informatie verstrekt over de ontwikkelingen in het ba sisonderwijs in de jaren '90. Bin nen het openbaar onderwijs op heel Walcheren zal de discussie zeker worden voortgezet! Kruispunt Schroeweg-spoorwegovergang. Voor uw veiligheid: volg de aangegeven fietsroute! (foto: J. Wolterbeek) Burgemeester en wethouders hebben besloten de Van Heems- kerckstraat aan te wijzen als erf. Burgemeester en wethouders hebben besloten het parkeren te verbieden voor een ter hoogte van het perceel Jan van Hoof- kwartier 54 aangeduid parkeervak, behalve voor bezoekers van de Praktijk voor Fysiotherapie "Klarenbeek", Jan van Hoof- kwartier 54. Onderaan de trap in de Molendijk te Nieuw- en Sint Joosland (ongeveer tegenover de Scheldepoortstraat) is pas geleden een trottoirtje aangelegd, en een zgn. suggestie-oversteek. Burge meester en wethouders hebben besloten het parkeren te verbie den d.m.v. een gele streep over een lengte van 8 meter ten zuid oosten van de suggestie-oversteek, aan de noord-oostelijke zij de (d.i. de huizenzijde) van de Molendijk. Tegen deze besluiten kan iedere belanghebbende binnen 30 da gen na heden, als regel onder betaling van f 150,— aan rech ten, beroep instellen bij de Kroon. Het beroepschrift moet wor den gericht aan Hare Majesteit de Koningin, doch moet worden ingediend bij de Commissaris van de Koningin in Zeeland, Sint Pieterstraat 42 te 4331 EW Middelburg. De volledige verkeersbesluiten liggen bij het bureau Voorlich ting, Stadhuisstraat 2 te 4331 PK Middelburg ter inzage. i Van 23 maart tot en met 5 april 1990 liggen op de afdeling alge mene zaken van de gemeentesecretarie aanvragen om een wij zigingsvergunning ter inzage voor de monumentenpanden He renstraat 9/11 13 en 30. Gedurende bovengenoemde periode kunnen eventuele bezwa ren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Vrijstelling bestemmingsplan Dauwendaele II Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Dauwendaele II voor het maken van een ach teruitbouw aan de woning Smaragd 13. Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 23 maart 1990 gedu rende 14 dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inza ge. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bezwaar heeft te gen de uitvoering van dat voornemen, zijn bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Middel burg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Kennisgeving beschikking Hinderwet. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken ingevolge het bepaalde in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne be kend dat zij vergunning ingevolge de Hinderwet hebben ver leend aan Estrade B.V. te Middelburg voor het oprichten en in werking hebben van een multi-functioneel centrum, bestaande uit een discotheek met podiumruimte en bar, een foyer-café, een filmtheater en een cocktailbar, gelegen aan de Bedde- wijkstraat nr. 15 en 17 t/m 19, Schuttershofstraat 1 en Krom me Weele 5 te Middelburg. Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden. De beschik king en alle terzake zijnde stukken liggen ter inzage van 22 maart tot 22 april 1990 tijdens kantooruren en op donderdaga vond van 18.00 - 21.00 uur in het gemeentehuis (voor inzage op donderdagavond telefonisch afspreken 01180 - 75432). Ingevolge artikel 1 van de Tijdelijke Wet Kroongeschillen staat van 22 maart tot 22 april 1990 beroep open bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State voor de aan vrager, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomstig de artikelen 20, 21 of 22, tweede lid, of 28 eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht en enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de hierbo ven genoemde artikelen bezwaren in te brengen. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepas sing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een ver zoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan de Af deling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Nadere informatie over de beroeps- en schorsingsprocedure en de daaraan verbonden kosten kunnen bij de afdeling Algemene Zaken verkregen worden. De nieuwe uitgave van de gemeentegids "Thuis in Middelburg" wordt voorbereid. Verenigingen, instanties e.d. die al vermeld stonden in de gids hebben een brief ontvangen met het verzoek om eventuele correcties of wijzigingen aan bureau Voorlichting door te geven. Stond u of uw vereniging/instantie nog niet in de gemeentegids, en wilt u wel worden vermeld, stuurt u dan onderstaande bon vóór 2 april 1990 naar bureau Voorlichting, Postbus 6000, 4330 LA Mid delburg. Voor inlichtingen telefoon 75443. Voorwaarde voor vermelding is dat het gaat om een niet- commerciële Middelburgse instelling. In de gids "Thuis in Middelburg" 89/90 komen naam en verdere gegevens van onze niet commerciële Middelburgse vereniging/in stelling niet voor. Wij verzoeken u in de volgende gids onder de rubriek onderstaande gegevens op te nemen: Naam van de vereniging/instelling: Secretaris/contactpersoon: Adres en postcode: Telefoon: Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 5