Gerucht over sluiting uit de lucht gegrepen Met twee nieuwe machines optimale service mogelijk DOE HET ZELF LONDENSE BUS Het tellen van de stemmen Interieur van zaak helemaal vernieuwd De Schelde biedt een toekomst in techniek Winnende foto's Camera Award bij Foto Back DE VERDELING VAN DE RAADSZETELS Niet elitair Nieuwe machines De zetelverdeling Na de verkiezingen STORMSCHADE NA ZES WEKEN HERSTELD STAVI-BELHAMELCLUB NU OOK OP ZATERDAG Woensdag 21 maart 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER Het kinderdagverblijf 'De Stavi- Belhamelclub' in Middelburg is binnenkort ook op zaterdag open voor de opvang van baby's en peuters. In tegenstelling tot de geruchten, die binnen het kinder- opvanggebeuren in de hoofdstad hardnekkig de ronde doen, wordt dit nu meer dan een jaar zeer goed draaiende particuliere kin derdagverblijf niet met sluiting bedreigd. In tegendeel, onlangs werd een zesde leidster in vaste dienst aangesteld „Er is nog geen wachtlijst in ons kinderdagverblijf", vertelt directri ce Bianca Messercola in het zon nige huis aan de Bogardstraat, hartje Middelburg. „Maar we krij gen het wel steeds drukker. Daarom begrijp ik niets van het verhaal, dat ik nog al eens van aspirantouders moet horen dat wij binnenkort zouden moeten' sluiten omdat we te weinig kin deren zouden hebben. Een volko men fout gerucht. Wij hebben juist een zesde leidster aan gesteld en gaan de service vanaf 24 maart ook nog uitbreiden naar de zaterdag. Daar kwam steeds meer vraag naar, vooral uit de hoek van de middenstand, die dan immers moet werken. Ge middeld hebben wij nu ongeveer twintig peuters en vijftien baby's onder ons dak. Bepaalde ochten den zitten al erg vol, maar in de middag is er nog wel plaats", zegt Messercola, die momenteel bezig is om ook bedrijven uit het Sloegebied te interesseren voor een jaarplaats. De Stichting Basi seducatie en het FNV gingen hier al in voor. ledereen die zijn kind naar de Stavi-Belhamelclub brengt, be taalt hetzelfde bedrag. Bianca Messercola: „Wij gaan niet uit van het inkomen van de ouders. Dat geeft ons nog wel eens de naam élitair te zijn. Ik snap niet waarom, want iedereen is hier gelijk en even hartelijk welkom. Wij zijn een zelfstandige stich ting, die weliswaar gesponsord wordt door het uitzendbureau Stavibel, maar verder geheel zelf moet zien rond te komen. Naast onze kinderdagopvang bieden wij nog peuterspeelzaaluren en bo vendien naschoolse opvang voor grotere kinderen, die hier dan ook hun huiswerk kunnen maken. Onze kinderopvang breidt steeds meer uit, want ruimte hebben wij hier genoeg". Bianca Messercola (rechts), met leidster Loes en een aantal belhame/tjes FOTO VERSCHOORE WINT NATIONALE KODAK AWARD Van de meer dan tweehonderd fotozaken in Nederland, die de Kodak één-uur-foto-service bie den, bleek Foto Verschoore in Vlissingen het afgelopen jaar de beste resultaten te leveren. Daar mee won de zaak aan de Bad huisstraat deze maand de Kodak Express Quality Award. Met deze prijs hoopt Kodak de deelnemen de zaken voortdurend te stimule ren tot het afleveren van perfecte kleurenafdrukken. „Het hele jaar door worden alle Kodak Express-zaken door het moederbedrijf gecontroleerd", vertelt Ad Verschoore. „Elke veer tien dagen zijn wij verplicht een controlestrook op te zenden, die door Kodak wordt beoordeeld. Hier worden punten voor uitge deeld en wie te lang met zijn 'chemie' doet, valt onherroepelijk door de mand. Daarnaast wordt Ad Verschoore ontvangt de Kodak Express Quality Award van de heer M.Scheffers van Kodak Benelux. er ook nog anoniem in de zaak gecontroleerd. Onze medewerker Deze fraaie dubbeldekker zal zeker in de smaak vallen bij uw kind of kleinkind door de fraaie vormgeving en de extra speelmogelijkheden die deze royale bus, van ca. 55 cm lang bij 30 cm hoog en 16 cm breed, biedt. De bovenbouw is afneembaar zodat het interieur toe gankelijk is om passagiers of andere zaken mee te nemen en de konstruktie is zodanig dat de bus echt wel tegen een stootje kan. Voor de bouw hebt u 6 en 12 mm hout of triplex nodig en wat lijm en kleine spijkertjes. Daarna wordt de bus rood geverfd in de kleur van een echte Londense bus. Bijpassende wielen met assen en snel- borgers kunt u desgewenst ook van Karweipost betrekken. Bouwte kening bus, bestelnr. 5598 F/VI. f 9,75. Bouwtekening 4 wielen etc., bestelnr. P5598 F/VI. f 29,50. De tekening of de tekening wielen kunt u bestellen door het betreffende bedrag over te maken op postrek.nr. 3567600 van Karweipost, de Meern, onder vermel ding van het bestelnr. Na ontvangst van uw overboeking krijgt u het bestelde per omgaande toegestuurd. Toezending van een betaalche que (naar Karweipost, postbus 63, 3450 AB Vleuten) kan natuurlijk ook. Fons Wijnacker ziet het als een sport om steeds de beste resulta ten te behalen. Hij slaapt er bijna niet van als er een puntje lager is gescored", zegt Verschoore la chend. „Mede door zijn verant woordelijkheidsgevoel hebben wij dit jaar zulke hoge punten ge haald". In de één-uurs-fotocentrale van Verschoore' werd het machine park onlangs alweer uitgebreid. Daar beschikt men nu over de snelste printer in Zeeland. Een apparaat dat van alle negatieven (ook dia's) in recordtempo foto's, vergrotingen en wenskaarten kan maken, mat en glanzend naar be lieven. Daarbij zijn niet alleen de standaardmaten verkrijgbaar, maar ook afwijkende uitvoerin gen. Daarnaast schafte de zaak een machine aan waarmee de klant zelf binnen enkele minuten uit een negatief een vergroting kan maken. Op een beeldscherm kan men zelf bepalen welk ge deelte wordt uitvergroot. Ver schoore: „Wij hebben inmiddels alles in huis om de klant in re cordtempo te bedienen. Aange zien onze zaak een familiebedrijf is met zeven vestigingen in Zuid- West Nederland kunnen wij ook gezamenlijk veel ondernemen om de kennis op peil te houden. Zo vindt er binnenkort weer een voorlichtingsdag plaats in Hotel Arneville voor al onze eigen Ko dak Express zaken. De bediening van alle apparatuur kan dan aan het personeel nog eens haarfijn worden uitgelegd. Daar komt nog heel wat bij kijken". Na de sluiting van het stembureau moeten de leden ervan de stemmen gaan tellen. De stembiljetten worden per lijst/partij neergelegd en geteld. Vaak lijkt dat niet op alle stembiljetten één hokje, maar meerdere hokjes zijn rood gemaakt. Soms is geen enkel hokje rood gemaakt (een zogenaamde blanco stem). Soms ook zijn er woorden op het stembiljet geschre ven. Al deze stembiljetten zijn ongeldig. Ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij het vaststellen van de zetelver deling. Het nieuwe interieur van De Vroedt Hooftman. DE VROEDT HOOFTMAN VERBOUWD De Vroedt Hooftman, de kleding zaak op het hoekje van Plein 1940 in Middelburg is grondig verbouwd. Het hele interieur is veranderd. De dichte etalages zijn in open etalages veranderd, wat de zaak een meer open ka rakter geeft en binnen een heel ander gezicht oplevert. „De zaak had een opknapbeurt nodig", vertelt eigenaar Dik Vroedt. „Sommige gedeelten in de zaak waren dertig jaar oud, andere tien jaar. We hebben nu alles in één stijl veranderd". Uiteraard is hier een vakman aan te pas geko men, maar dat is aan het inte rieur duidelijk te zien. „Verder is alles hier precies het zelfde gebleven", gaat De Vroedt verder. „De oppervlakte van de winkel is niet groter geworden, dus het assortiment is niet uitge breid. We verkopen nog steeds alles op het gebied van herenkle ding". Voor dames verkoopt De Vroedt Hoofman alleen mantels en korte jasjes. De eigenaar van de winkel had weinig behoefte aan feestelijke activiteiten ron dom de opening. „Dat hoeft niet zo voor mij. Bovendien hadden we net een grandioze opruiming achter de rug. Wat moet je dan nog meer doen?. Ik houd niet zo van recepties. Ik zou het vreselijk vinden als ik iemand zou verge ten uit te nodigen. Het is veel be langrijker dat alles goed loopt en dat je van je klanten positieve reacties krijgt op de verbouwing. En die hebben we gelukkig heel veel gehad, ook van collegawin keliers". De Vroedt is erg tevreden over zijn plek in de stad. „Voor veel Zeeuwen is deze winkel een be grip. Ik ben er van overtuigd dat er veel mensen, als ze een taxi nemen, zeggen dat ze naar Hooftman moeten en niet dat ze op plein 1940 moeten zijn. Toen ik eigenaar van deze zaak werd, heb ik de naam ook bewust niet veranderd. Mensen kennen deze winkel en als je de naam veran dert, denken ze vaak dat de win kel ook compleet anders wordt en dat is niet het geval". De nieu we collectie voor de zomer hangt nu in de winkel. „De kleding voor de heren wordt wat kleuriger de ze zomer. We hebben veel heren kleding met kleurnamen als Jazz, Vino en Tropic. Prachtige namen voor purper, rood en abrikoos. Voor de dames blijven de pastel tinten in trek". De Vroedt Hooft man verkoopt modische en klassieke kleding. Hij verkoopt kleding van de merken John Slim, Peter van Holland en Pierre Mo- nee. „De betere kwaliteitskleding voor een redelijke prijs. We rich ten ons niet op een heel jong pu bliek. De meeste klanten zijn ouder dan dertig". Als alle stemmen in het stembu reau zijn geteld, wordt een zoge naamd proces-verbaal opgemaakt. Hierin komt onder meer te staan hoeveel kiezers er zijn opgekomen, hoeveel stem men er per lijst zijn uitgebracht. Ook staat erop hoeveel voor keurstemmen er op wie zijn uiit- gebracht, en hoeveel stemmen er ongeldig zijn. Blanco en ande re ongeldige stemmen worden apart vermeld. De ingevulde processen-verbaal van alle stem bureaus moeten zo snel mogelijk op het gemeentehuis worden in geleverd; daar kan dan de verkie zingsuitslag van de gemeente worden vastgesteld. De gemeentelijke uitslag wordt ook vastgelegd in een proces verbaal. Alle processen-verbaal komen terecht bij de Kiesraad in Den Haag. De uiteindelijke uit slag van de verkiezingen moet zo spoedig mogelijk worden ge publiceerd in de Nederlandse Staatscourant. Niet elke gemeenteraad is even groot. Afhankelijk van het aantal inwoners kan de gemeente, kan de gemeenteraad, uit minimaal 7 en maximaal 45 leden bestaan. Om te bepalen welke partijen met hoeveel zetels in de ge meenteraad komen, moeten we bepalen wat de kiesdeler is. De kiesdeler is het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal raadsze- tels. Stel dat in een gemeente waarin het aantal raadszetels 39 bedraagt, 68.495 geldig uitge brachte stemmen zijn uitge bracht. De kiesdeler is dan 68.495 39 1.756,283. Een partij moet minstens de kiesdeler hebben gehaald om één zetel te krijgen in de raad. Natuurlijk haalt een aantal partij en meer dan de kiesdeler, maar enkele halen dat aantal niet. Het aantal zetels dat een partij krijgt, is dus het aantal stemmen dat die partij behaalde gedeeld door de kiesdeler, afgerond naar beneden. Vaak zullen niet alle zetels na de bovenstaande berekening zijn verdeeld; er blijven zogenaamde restzetels over. Restzetels wor den bij gemeenteraadsverkiezin gen niet overal op dezelfde GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1990 Op 21 maart vinden er verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. In een serie van vier korte artikelen vertelt de Stichting Burgerschapskunde, Nederlands Centrum voor Politieke Vorming, u wat er aan de verkiezingen vooraf gaat, hoe de verkiezingen in hun werk gaan en met uw stem gebeurt. Vandaag het vierde artikel. manier verdeeld. In gemeenten met minder dan 20.000 inwo ners worden ze volgens de me thode van het grootste overschot verdeeld. Iedere partij kan daardoor slechts één restze tel krijgen. Om voor een restzetel in aanmerking te komen, moet de partij minstens 75% van de kiesdeler hebben gehalad. Bij ge meenten met meer dan 20.000 inwoners worden de restzetels verdeeld door het systeem van de grootste gemiddelden. Dit is een tamelijk ingewikkelde bere kening, waar we niet verder op in zullen gaan. Als is vastgesteld wat de verkie zingsuitslag is, bekijken de geko zen raadsleden hoe het college van Burgemeester en Wethou ders er zal komen uit te zien. In een aantal gemeenten blijkt één partij de absolute meerderheid te hebben behaald (minimaal de helft van het aantal zetels -f- 1). Die partij levert dan gewoonlijk de wethouders. In de meeste ge meenten moeten twee of meer partijen samenwerken om een meerderheid te krijgen in de raad en het college van B&W te kun nen vormen. Hierover onderhandelen de par tijen met elkaar. Ze onderhande len daarbij bovendien over de verdeling van de wethoudersze tels en vaak ook over het beleid dat ze samen zullen gaan voe ren. Op 1 mei moeten die onder handelingen zijn afgerond. Dan moet de nieuwe gemeenteraad worden geïnstalleerd en moeten de wethouders worden gekozen. De winnende foto van Harm Jan Stiepel In de zaak van Foto Video Combi Back in Vlissingen is tot en met eind april een tentoonstelling in gericht van werken van de Ca mera Award winnaars 1989. De Camera Award is een foto- en vi deowedstrijd die jaarlijks wordt georganiseerd door het Bureau Voorlichting Foto Film Video. Meer dan vierduizend foto's en videofilms werden voor deze jaarprijs ingeleverd. Het gaat om werk van amateurs. Het werk van alle prijswinnaars is op ge noemde tentoonstelling te zien. Tijdens de prijsuitreiking vorig jaar in de Forum-zaal van de RAI in Amsterdam werd Foto Back eveneens in het zonnetje gezet. Als dank voor zijn inzet voor deze landelijke fotowedstrijd mocht Hans Back uit handen van Jan Peelen, directeur van het Bureau Voorlichting een oorkonde in ont- vangs nemen. Dat het flink kan stormen in Ne derland daar hoeft waarschijnlijk niemand meer van overtuigd te worden. Maar de eerste storm van dit jaar op donderdag 25 ja nuari zal iedereen zich nog wel herinneren. Omgevallen bomen, dakpannen die naar beneden kwamen, maar ook winkels die vernield werden. Eén van de zwaarst getroffen winkels in Mid delburg was Papago, de dames kledingzaak aan de Nieuwe Burg in Middelburg. De omgewaaide schoorsteen en gevel van het huis van de buurman hadden op en in de winkel een enorme rava ge aangericht. De verbouwing heeft ruim zes weken in beslag genomen. Woensdag 15 maart was de officiële opening van de, weer in oude staat herstelde, winkel. Aan het interieur is niets veran derd, alles ziet er weer uit als voor de storm. „We hebben geluk gehad dat de puinhoop het De verkoopsters Sabine van de Vosse en José Izebout kunnen weI weer lachen om het hele avontuur. grootst was, aan de kant waar de kleding voor de uitverkoop lag. De kleding voor het nieuwe sei- zien was gelukkig niet bescha digd. Bovendien hadden we toen nog niet veel kleren van de nieu we collectie binnen", vertelt Riet Schrijver, eigenaresse van Papa- OPEN DAG OP ZATERDAG 24 MAART Met als doel het verbeteren van het imago van de bedrijfstak me taal en elektro, het verh'ogen van de status van het vakmanschap en het aantrekken van jonge mensen voor technische oplei dingen, houdt de Koninklijke Maatschappij De Schelde en de Bedrijfsschool op zaterdag 24 maart een open dag. Via het Scheldekwartier aan de Van Dis- hoeckstraat in Vlissingen zijn de bedrijfsterreinen van 10 tot 16 uur vrij toegankelijk. De open dag vindt mede plaats in het kader van de landelijke acties 'Kies Techniek, dan ga je het he lemaal maken', een bedrijfstak campagne van de Vereniging FME, de Metaalunie, de Industrie bond FNV en de Industrie- en Voedingsbond CNV. De Schelde sluit hierbij aan onder het motto 'De Schelde, toekomst en tech niek'. Alle industriegroepen, de afdelin gen lastechniek, automatisering, veiligheid milieu en de bedrijfs brandweer hebben de deuren wijd open staan die dag. Onder meer aan de hand van de- Pijpenbuigen in de produktie van Ketelbouw bij De Schelde in Vlissingen. monstraties laten zij zien wat er allemaal bewerkt en gemaakt wordt. Ook de scheepsreparatie op Scheldepoort in Vlissingen- Oost en de aluminium produktie bij Scheldebouw in Middelburg zijn te bezichtigen. De Schelde hoopt met deze open dag onder meer ervaren of aan komende vakmensen warm te krijgen voor een functie binnen haar poorten. Vooral voor de technische beroepen blijkt het namelijk steeds moeilijker goed geschoolde maar vooral pok goed gemotiveerde mensen aan te trekken. Daarom besteedt De Schelde in toenemende mate aandacht aan interne om- of bij scholing. De open dag is verder bedoeld voor iedereen die be langstelling heeft voor deze voor Zeeland zo bepalende industrie tak. go. „Om vier uur 's middags was de storm op zijn hevigst en dat hebben we hier gemerkt. Op het dakterras stonden ook nog vogel huisjes en een sparrentuintje en dat kwam allemaal mee naar be neden. Op dat moment waren er twee verkoopsters in de winkel: José Izeboud en Sabine van de Vosse én ook nog twee klanten. De voorkant van de winkel lag helemaal in puin en omdat we geen achteruitgang hebben, heeft de politie de vier vrouwen moeten bevrijden. Gelukkig zijn ze met de schrik vrijgekomen". „Er zitten overigens ook nog wel positieve kanten aan de storm ramp", gaat Riet lakoniek verder. „Zoiets kun je natuurlijk alleen achteraf zeggen, maar de winkel kon na vierenhalf jaar wel een opknapbeurt gebruiken. Dus dat is nu gebeurd. Bovendien vond de verbouwing in de maand fe bruari plaats wat vrij gunstig is, want februari is de slapste maand van het jaar". De nieuwe collectie voor het nieuwe zomer seizoen hangt al weer in de win kel. „We richten ons op de sportief- klassieke vrouw, leef tijdsgebonden zijn we niet. We hebben klanten van vijftien, maar ook van vijfenzestig jaar. Het leu ke van de mode tegenwoordig is, dat alles mogelijk is. Alle lengtes kunnen en alle kleuren kunnen ook. Je kunt je nu kleden naar je figuur. Als je geen benen hebt om korte rokken te dragen, dan hoeft dat gelukkig ook niet meer". Papago heeft kleding van de mer ken Oillily, Marco Polo en Donald son. „We proberen voor de meeste merken het alleen-recht te krijgen voor Middelburg en dat lukt aardig. We hebben door deze storm ook gemerkt dat we een hele trouwe klantenkring hebben. Veel klanten kwamen in de perio de dat we hier gesloten waren, naar ons filiaal in Goes. Boven dien hebben we tijdens de ope ning ook ontzettend veel reacties gekregen van klanten en collega winkeliers. Dat is toch hartstikke leuk". Voor aanmeldingen en/of inlichtin gen over bedrijfsplaatsen in dit kin derdagverblijf kan men belllen naar Bianca Messercola, telefoon 01180-23652. Meer over hoe de verkiezingen in hun werk gaan, hoe de gemeente raad is samengesteld, wat de ver schillende taken zijn en hoe de gemeenteraad in de dagelijkse prak tijk werkt, vindt u in de boekjes 'Verkiezingen' (prijs f 8,25) en 'De Gemeente' (prijs f 7,50). U kunt deze schriftelijk of telefonisch bestellen bij de Stichting Burger schapskunde, Postbus 349, 2300 AH Leiden. Telefoon 071-121841. Genoemde prijzen zijn excl. ver zendkosten. Ook kunt u de gratis folder aanvra gen met een overzicht van alle pu- blikaties, cursussen en excursiemogelijkheden. 'We hebben geluk gehad'

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 21