m m Kruiswoordraadsel IH 1 Allerlei Verenigingen Politiek Beurs Ouderen SKW Cursus Gevonden lEETONi )i s [®N DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 21 maart 1990 Veere - Burgemeester en wet houders van Veere maken be kend, dat op donderdag 22 maart om 19.30 uur een extra vergadering wordt gehouden van de commissie Specifiek Welzijn. Tijdens deze vergadering komt aan de hand van een notitie de kinderopvang aan de orde. Deze openbare vergadering wordt ge houden op het gemeentesecreta riaat aan de Kerkstraat 7 in Veere. Wie van het spreekrecht gebruik wil maken dient hierover contact op te nemen met de secretaris van de commissie, M. Bielok via 01181-1951, toestel 48. Arnemuiden - De gemeente raad van Arnemuiden houdt maandag 26 maart om 19.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis. Aan de orde komt onder meer een voorstel tot het aangaan van een contract met Zekatel voor de aanleg van kabel televisie. Verslaafd - In jongerengebouw Poortershove in Middelburg vindt woensdag 28 maart vanaf 19.30 uur een thema-avond plaats met medewerking van het Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD). Aan de hand van een videofilm over ex- verslaafden wordt er van gedach ten gewisseld over de betekenis en consequenties van verslaafd zijn. De bijeenkomst is bedoeld voor jongeren van 14 tot 25 jaar. Sport en spel - Verenigingen, organisaties en verder iedereen die actief wil zijn in het kader van sport en spel met kinderen en ouderen, kunnen zich opgeven voor de cursus Sport en Spel die de stichting Mae-Uku gaat hou den in wijkcentrum Bachtenpoor- te in Oost-Souburg. De cursus wordt steeds op dinsdagavond gegeven van 19.30 tot 21.30 uur. De eerste van de zes avonden is op 27 maart. Docent is Gerdo Osterthün, werkzaam bij de lan delijke dienst Beweging, Recrea tie en Spel (BRES). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de heer Pattinama via 01184-70800. Karate Karna - De werkgroep Karate Kame geeft aan meisjes, meiden, vrouwen en dames een cursus verdediging en aanval met aparte begeleiding, waar ze leren zich effectief te verweren tegen lastige individuen. De cursus wordt op donderdag gegeven van 18.30 tot 19.30 uur in het KW gebouw aan de Braamstraat in Oost-Souburg. Aanmelden kan bij de heer Pattinama via 01184-70800. Ecotechnologie - In augustus van dit jaar begint bij de Hoge school Zeeland het eerste leerjaar van de nieuwe HBO-opleiding Aquatische Ecotechnologie. Dat is een milieu-opleiding op het ge bied van zout- en zoetwater systemen in relatie tot de omgeving. Zaterdag 31 maart is er vanaf 10.30 uur een voorlich tingsbijeenkomst in het veldstati- on voor toegepast milieu-onderzoek 'Jacobahaven' van Rijkswaterstaat aan de Jaco- baweg 2 in Kamperland. Kunst en Cultuur - De stichting voor Basiseducatie en Vormings- en Ontwikkelingswerk Middel burg en omstreken heeft een cur sus Kunst en Cultuur georganiseerd. De cursus vindt plaats op de vrijdagmorgen van 9.30 tot 12 uur in het gebouw van de stichting aan de Latijnse Schoolstraat 10-12 in Middel burg. Informatie is verkrijgbaar via nummer 01180-16278. Aan het werk - De cursus 'Aan het werk met WAO/AAW' is een oriëntatiecursus banen en beroe pen voor vrouwen met een WAO/AAW-uitkering. De cursus is bedoeld voor vrouwen die min der dan tachtig procent arbeids ongeschikt zijn en zin hebben om eens precies uit te zoeken waar hun mogelijkheden en kansen lig gen op de arbeidsmarkt. De cur sus, een initiatief van de stichting Vrouw en Werk, wordt geduren de twaalf weken elke maandag van 9 tot 13.30 uur gegeven in de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk in Middelburg. Aanmelden kan bij de stichting via 01180-37555. Pech onderweg - De ANWB heeft ook dit jaar weer de cursus Pech Onderweg georganiseerd. Het accent van de cursus ligt op het zelf opsporen en verhelpen van pech aan de eigen auto. De cursus vindt plaats in vijftig ver schillende plaatsen door het hele land. Er wordt op vier achtereen volgende weken lesavonden ge geven van tweeëneenhalf uur. In Middelburg begint deze cursus op dinsdag 3 april. Belangstellen den kunnen zich telefonisch op geven bij het ANWB-kantoor in Middelburg via 01180-15155. Snuffelmarkt - In de sporthal van de Zeevaartschool aan de Van Hogendorpweg in Vlissingen wordt zaterdag 24 maart de maandelijkse snuffelmarkt ge houden. Het publiek is welkom tussen 9 en 17 uur. Belangstel lenden die zelf hun spullen eens aan de man/vrouw willen bren gen kunnen zich nu al aanmelden voor de volgende snuffelmarkt die wordt gehouden op zaterdag 21 april. Zij kunnen dit doen op de nummers 01100-20107 of 01102-42988. Rorrfmelmarkt - Basisschool De Eendragtsburch aan Vromolds- land 67 in Middelburg is van plan computers aan te schaffen. Om dat daar nogal wat geld voor no dig is, wordt op zaterdag 24 maart van 10 tot 13 uur een rom melmarkt gehouden waarvan de opbrengst aan dit nieuwe project zal worden besteed. Postzegels - In ontmoetings centrum Dauwendaele - in het winkelcentrum - in Middelburg wordt zaterdag 24 maart een grote postzegel- en muntenbeurs gehouden. De beurs wordt ge houden van 10 tot 17 uur en is georganiseerd door de afdeling Middelburg van de Internationale Vereniging Philatelica. Kinderkleding - In peuterspeel zaal De Vrolijke Keet in Seroos- kerke (W) wordt op vrijdag 23 maart een kinderkledingbeurs ge houden van 15.15 tot 16.30 uur. Het gaat voornamelijk om zomer kleding voor kinderen tot en met 14 jaar. Maar ook speelgoed en boekjes zijn welkom. Op de spul len die worden ingeleverd mag men zelf het bedrag vermelden. De helft daarvan is bestemd voor de peuterspeelzaal. Kleding en speelgoed kunnen nog worden ingeleverd op donderdag 22 maart van 10.45 tot 11.30 uur bij de speelzaal. Jaren vijftig - In de Merwehal aan de Baanhoekweg in Dord recht wordt zondag 25 maart van 10 tot 17 uur een old-timer-, alles op wielen-, jukebox-, platen- en old-timeronderdelenbeurs ge houden. Een keur van objecten is er te koop, waarbij spullen uit de jaren vijftig de boventoon voeren, ledereen van 16 jaar en ouder kan en mag aan deze beurs deel nemen. Voor nadere inlichtingen betreffende standhuur en derge lijke kan na 18 uur nummer 013-438452 worden gebeld. Speelgoed - Een beurs voor kin derkleding, speelgoed, kinder boeken en stripboeken wordt op zaterdag 24 maart van 10 tot 11.30 uur gehouden in het dorps huis in Grijpskerke. De organisa tie is in handen van peuterspeelzaal 't Hummeltje. De genoemde spullen kunnen op donderdagavond 22 maart van 19 tot 20 uur worden ingeleverd in het dorpshuis. De helft van de opbrengst is bestemd voor de peuterspeelzaal. Speelgoed - In peuterspeelzaal De Zandvretertjes aan de Zwinstraat in Zoutelande wordt op vrijdag 23 maart van 14.30 tot 16.30 uur een speelgoed- en kledingbeurs gehouden. Het gaat om zomerkleding, speelgoed en kinderboeken van en voor kinde ren tot en met 12 jaar. Een derde van de opbrengst is voor de speelzaal. Rommelmarkt - De Evangeli sche Baptisten Gemeente in Mid delburg houdt op zaterdag 24 maart vanaf 9 uur een rommel markt en bazar onder de graan- beurs op de Dam in Middelburg. De opbrengst wordt besteed aan de uitbreiding van de samen komstruimte van de Baptisten Gemeente. Kleding - De Ouderraad van de Openbare Basis School de Vrij- burch aan de G.H. Smithlaan in Middelburg houdt op woensdag 28 maart een zomerkledingbeurs van 14.30 tot 16 uur in de ont vangstruimte van groep één en twee. Rommel - Het Middelburgs Mu ziekkorps houdt zaterdag 24 maart een rommelmarkt aan de Driewegenhof in Middelburg. De markt begint om 9 uur. Fancy Fair - De Vlissingse Schoolvereniging houdt op zater dag 24 maart haar jaarlijkse Fan cy Fair en rommelmarkt van 10.'30 tot 16 uur aan de Govert Flincklaan in Vlissingen. Op het programma staat onder meer het rad van avontuur, een verkeers- klas met medewerking van Veilig Verkeer Nederland, een poffer tjeskraam, werving van verkeers- brigadiers en grimeren voor de kleintjes. Fietsslot - Bij de gemeentepoli tie in Vlissingen zijn de volgende voorwerpen als gevonden aange geven: bankbiljet, zonnebril, ska teboard, bruin geblokte pet, fietsslot, portemonnee met in houd, clip-oorbel, diverse sleu tels, tas met zwemspullen en een wieldop. Volksdansen - De Stichting Welzijn Ouderen Platteland Wal cheren heeft voor woensdag 28 maart een volksdansmiddag op het programma staan. Een en an der vindt plaats in de Zandput in Serooskerke van 14 tot 16 uur. Deze middag is speciaal bedoeld voor mensen die nog niet aan volksdansactiviteiten meedoen. Niet het 'kunnen', maar het 'ken nismaken' staat centraal. Filmmiddag - De commissie Welzijn Ouderen Arnemuiden houdt in samenwerking met de Stichting Welzijn Platteland Wal cheren op donderdag 22 maart vanaf 14 uur een filmmiddag in het verenigingsgebouw de Arne. Tijdens deze bijeenkomst, die be doeld is voor ouderen vanaf 60 jaar, worden er films vertoond over Arnemuiden vroeger en nu. PCOB 1 - De afdeling Middel burg van de Protestants Christe lijke Ouderen-Bond (PCOB) houdt woensdag 28 maart haar maan delijkse ledenvergadering in de kleine zaal van de Concert- en Gehoorzaal aan de Singelstraat in Middelburg. Op deze bijeenkomst die om 14.15 begint spreekt de heer A. Katsman uit Wolfaartsdijk over het leven en werk van 'va der' Cats. PCOB 2 - De ledenvergadering van de PCOB afdeling Vlissingen wordt op donderdag 22 maart opgeluisterd met een toneeluit voering door de toneelgroep van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen in Vlissingen. Deze bijeenkomst wordt vanaf 14.30 uur gehouden in het jeugdge- bouw bij de Petruskerk aan de Dr.Ottestraat. Voor de pauze ver telt dominee G. Kalksma over de indrukken die hij heeft opgedaan tijdens een bezoek aan Rusland. Sympatia - Met als centraal uit gangspunt dat mensen in de 'derde wereld' na noodhulp het best gebaat zijn bij goede medi sche zorg en onderwijs, gaat op maandag 2 april voor de 68ste keer de Actie Sympatia van start. Dat betekent dat in de periode van 2 april tot en met 14 mei bij na duizend vrijwilligers van deur tot deur gaan, om het Sympatia- magazin te verkopen. Economie - Professor E.J. Bom- hoff houdt op dinsdag 27 maart een lezing getiteld 'Nederland in de Wereldeconomie'. Hij doet dat vanaf 20 uur in de aula van de Zeeuwse bibliotheek in Middel burg. Gratis toegangskaarten voor deze lezing kunnen worden afgehaald of telefonisch gereser veerd bij de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk (01180-30250) en Boekhandel Fanoy aan de Nieuweburg in Mid delburg (01180-12114). Evangelisatie - In de Johannes- kerk aan de Bonedijkestraat in Vlissingen wordt vrijdag 23 maart een evangelisatie zangavond gehouden. Evangelist J. van Dooijeweert uit Tilburg spreekt dan over het thema 'De echte vrijheid'. Het Marnixkoor uit Vlissingen verleent muzikale medewerking. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Leger des Heïls - In het Leger des Heilsgebouw aan de Staver- manstraat in Vlissingen wordt zondag 25 maart een speciale dienst gehouden met als thema 'Zang en muziek rondom het kruis'. Het muziekkorps, de zang brigade en het mannenkoor van het Leger des Heils verlenen hun medewerking. Womans Aglow - In de Stads schouwburg in Middelburg houdt de Womans Aglow Fellowship weer een samenkomst op maan dag 26 maart vanaf 19.30 uur. Informatie hierover is verkrijgbaar op nummer 01180-36333. Evangelisatie - In de Ontmoe- tingskerk aan de Oosterschel- destraat in Middelburg wordt vrijdag 23 maart een evangelisa tiebijeenkomst gehouden. De evangelist J. Witte uit Merksem spreekt dan over het thema 'De ware belijdenis'. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Kazan de Wolfgroep - De scoutinggroep Kazan de Wolf groep heeft een nieuw onderko men. Dit nieuwe groepsgebouw staat aan het Meiveldpad in Mid delburg. Zaterdag 24 maart wordt deze aanwinst om 14 uur feestelijk geopend door wethou der M. Vinke van de gemeente Middelburg. Aansluitend vindt er tot 16 uur een receptie plaats in het nieuwe gebouw. Kantkring - De Kantkring Wal cheren heeft voor woensdag 28 maart een busreis naar museum Flehite in Amersfoort op het pro gramma staan. Daar heeft de lan delijke Kring voor kantklossers een tentoonstelling ingericht van werkstukken, ingeleverd voor de Poster-wedstrijd 'Kant in Neder land'. De Kantkring Walcheren heeft daarbij één van de prijzen gewonnen. Voor meer informatie - over dit reisje kunnen zowel le den als belangstellenden bellen met mevrouw Sandberg-Braat via 01180-14090. Alliance Francaise - De Allian- de Francaise des Pays-Bas heeft voor maandag 26 maart een le zing op het programma staan. De lezing wordt verzorgd door Fran- coise Winieska en begint om 20.15 uur in de Zeeuwse Biblio theek in Middelburg. Mevrouw Winieska spreekt aan de hand van dia's over 'Les fleurs sauva- ges des Yvelines' (De wilde bloe men van Yvelines). Ze gaat daarbij in op de wijze waarop kunstenaars van de oudheid tot op heden de flora gebruikt heb ben in hun kunstwerken. FNV - De Bouw- en Houtbond FNV houdt haar jaarvergadering op vrijdag 23 maart vanaf 19.30 uur in het Zuiderbaken aan de Rentmeesterlaan in Middelburg. Een van de aanwezigen is dis trictsbestuurder Henk Lenting. Na afloop van de vergadering wordt de avond feestelijk ver volgd met onder meer de huldi ging van een aantal jubilarissen. Computer - De Hobby Compu ter Club regio Zeeland houdt maandag 26 maart een bijeen komst in wijkcentrum Open Hof in Vlissingen. Vanaf 20 uur wordt de physica, de experimentele wiskunde en de fractals vanuit de computer bekeken. Ufologie - De vereniging OTUP (Onderzoeks Team Ufologie en Parapsychologie) houdt voor geïnteresseerden dit seizoen re gelmatig UFO-kijkavonden en gespreksavonden over deze the ma's. Inlichting zijn verkrijgbaar bij OTUP, postbus 517, 4380 AM in Vlissingen. Natuurkunde - De Natuur Vere niging Walcheren heeft voor deze en volgende week een aantal ac tiviteiten op het programma staan. Vrijdag 23 maart worden vanaf 20 uur de Walcherse we gen onder de natuurkundige loup genomen. Dat gebeurt door mid del van een lezing door S. Lous van het Wegschap Walcheren met als titel 'Doet de wegbeheer- der aan bermbeheer'. De bijeen komst vindt plaats in het biologielokaal van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren aan de Elzenlaan in Middelburg. Dinsdag 27 maart wordt er onder leiding van Riek van der Gugten een wandeling gemaakt door het Veerse bos. Daartoe is het om 14 uur verzamelen geblazen bij de kampeerboerderij van Staats Bosbeheer aan de Landschuur- weg in Veere. Tenslotte houdt Maurice Jansen van de groep Zeeuwse Floristen op vrijdag 30 maart een inleiding over het Floron-projekt. Deze bijeenkomst begint om 20 uur en vindt even eens plaats in de scholenge meenschap aan de Elzenlaan in Middelburg. Zowel leden als be langstellenden zijn bij alle activi teiten welkom. Oplossing van Puzzel krant 14/3 HORIZONTAAL: 1 klas: 4 Noor; 7 tas; 8 ECO; 10 non; 12 bos; 13 taart; 15 bol: 17 kan; 18 lineaal; 20 kok; 22 ik; 23 don; 24 lak; 26 sr.; 27 kam; 28 zat; 29 Sam; 31 darm; 35 loos; 37 rabies; 38 hommel; 39 meno; 41 Oder; 43 sra; 45 lof; 46 ree; 47 na; 49 dra; 51 bes; 52 ma; 35 oke; 55 aandoen; 58 lor; 59 sen; 61 niets; 62 vos; 63 nar; 65 ent; 66 rek; 67 raat; 68 over. VERTIKAAL: 1 kas; 2 Is; 3 Sean; 4 Nora; 5 on; 6 Rob; 7 ton; 9 Caesar; 11 nok; 12 bak; 13 tin; 14 tal; 16 los; 17 kind; 18 LOM; 19 las; 21 kras; 23 dambord; 25 kalmoes; 27 krans; 30 moede; 32 are; 33 hel; 34 dom; 36 ole; 39 meno; 40 horden; 42 raar; 44 ara; 46 ren; 48 aks; 50 aan; 51 bes; 52 mos; 54 een; 56 niet; 57 Otto; 58 lok; 60 nar; 62 ver; 64 ra; 66 re. Winwoord: ZEVENSTER Indien u de puzzel goed hebt opgelost vindt In de hokjes met de volgende cijfers de naam van een beroep. Dit Is de oplossing. 53-50-38-10-24-23-39-18-59-47 HORIZONTAAL: 1 kerkelijke armenverzorger; 6 keizer van Japan; 11 laagte tussen bergen; 12 aanhangend strookje; 14 strafwerktuig; 15 in het genoemde; 17 livreibediende; 19 dun, zacht en soepel leer; 21 tak van sport; 22 randschrift v.e. munt; 23 laagtij; 24 kaartspel; 26 voeg woord; 27 rivier in Egypte; 29 bij voortduring; 30 knaagdier; 32 over dreven voopiefde; 34 opschrift v.e. boek; 36 alcoholische drank; 37 sierplant; 38 doordringende kreet; 39 zijrivier van de Dijle (Beligië); 41 inval van achteren in een kleed; 44 troefkaart; 45 snavel; 47 korte tijdsduur; 49 in oprichting; 51 snelle gang; 53 soort onderwijs; 54 man van adel; 56 inbrekerswerktuig; 58 overschot; 59 tweewielig rijtuig met kap; 61 te eniger tijd; 62 loterijbriefje; 64 ijzerhoudende grond; 65 tijdsmaat; 66 uit kiezelzuur bestaande delfstof; 67 laagste rang der edelen. VERTIKAAL: 1 puntige ijzeren bout; 2 afscheidsgroet; 3 lijn op papier; 4 oude lengteeenheid; 5 vaartuig; 7 titel; 8 onderaards bomvrij gewelf; 9 stad aan de Rode Zee; 10 wreedaard; 12 bewijs aan een couponblad; 13 militaire insluiting; 16 waterbewoner; 17 bewoner v.h. hoge Noorden; 18 Europeaan; 20 plaats op de Vel uwe; 25 hoofdofficier; 27 stad in België; 28 insekt; 30 weids; 312.vloersteen; 32 inhoudsmaat; 33 alvorens; 34 klopje; 35 deel v.d. mond; 40 insekt; afwezigheid van praal; 43 soort lepelblad; 45 muziekinstrument; 47 cilindervormige doos; 48 vissersvaartuig; 50 lofdicht; 51 stof in vormloze toestand; 42 baarsachtig visje; 53 dunbladerig gesteente; 55 rivier in Spanje; 57 plaats, plek; 60 telwoord; 63 bekend sportevenement; 65 bolgewas. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruijn, 19 uur: ds. A. Spaans. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. L.W.Ch. Ruijgrok. Volle Envangelie-gemeente "Im- manuel", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. 10.15 uur: ds. Spaans-Molenaar, knd. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. onbekend. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. onbe kend. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. on bekend. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 en 14.30 uur: kand. T.J.S. van Staalduine, 14.30 uur in Herv. kerk. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 14.30 uur: T.J.S. van Staalduine, gez. dienst. HOOGELANDE Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, Zo: 9.30 uur: Ds. J. Dubbink. Koorkerk, Koorkerkhof, 10 uur: Dr. E.N. Cossee. Oostkerk, Oostkerkhof, Zo: 10 uur: Ds. M. de Boer. Ont- moetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: Ds. O Elseman. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 19, geen dienst. Thomaskapel, 9.30 uur: Dhr. Alle- wijn. Wijkgerrreente Gereformeerde Bond: Nieu we Kerk, 11 en 18.30 uur: Ds. C. Trouwborst. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. P. Sol. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: kapt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: dhr. Sin- ke. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpelhuisstraat 19. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. W. Borgdorf. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: dr. E.N. Cossee. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Do. 19.15 uur, 2e en 4e Za. 19 uur, Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eg/ise Wa/ionne). Lange Noordstraat 62. Zo. Past. R.F. Ie Gras. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d. Zanden. Volle Evangelie Gemeente "De Herberg", samen- komsten: Dam 6, Zo. 10 uur, di. 20 uur. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: hr. J.C. Mesu. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke knd. jongste en oudste groep, 19 uur: ds. St. Spanjer, jeugd dienst. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander, 19 uur; ds. St. Spanjer. RITTHEM Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. 10.30 uur: geen dienst. Hervormde Gemeente. Zo. Mesu. 9.30 uur: hr. J.C. SEROOSKERKE KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 11 uur: ds. Lukasse. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands, SoW dienst in Herv. kerk. 19 uur: ds. D.W. Dondorp Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Gereformeerde Kerk. Ds. van Wouwestraat 41. Zo. 10 uur: ds. A.O. Poppe, 19 uur ds. A.E. de Bruijn. Volle Envangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. on bekend. Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gere formeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. de Boer, Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Joosse, Johanneskerk, Bonne- dijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Glashouwer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 en 17 uur: ds. Kalksma, De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooij, Ophir, Badhuisstraat 186, 10.30 uur: ds. de Weerd. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlis singen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Je zus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. "Het Anker", Bo nedijkestraat 165. Za. 9.30 uur: ds. P. Sol, 10.30 uur: bijbelstudie. Marnixkerk. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: leesdienst. Leger des Hei/s. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur; kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Em- mastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwek- kingsdienst, voorganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Walche ren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. W.B. Obbink. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Di. 9 uur, Zo. geen dienst, Ter Reede, Koudekerksewg 81, za. 17 uur, Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. geen dienst, zo. 10.15 uur, wo. 9 uur. Bethesda- St. Joseph Ziekenhuis. Koudekerkseweg 88. Zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Berea. Ge bouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samen komst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. onbekend. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: ds. Faassen. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek J.M.H. v.d. Sande, Badhuisstraat 30-34, tel. 12066. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: H. Klompe, tel. 71140. Middelburg: van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: S.K. Boot, tel. 39865. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: L.J.J. Schofaerts, Vlissingen, tel. 01184-10910. Dierenarts Meliskerke: (kleine huis dieren): R. Roskam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleegkundigen Do. 22 t/m 28 maart ST. LAURENS Huisartsen MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 9 uur: ds. Spaans-Molenaar. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 en 14.30 uur: dhr. J. v.d. Putte. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 17 uur: drs. A.A. v.d. Spek. SOUBURG MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezin de Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Ge- tuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo 9.30 uur: Ds. L.J.G. IJkel. 17. uur: Ds. E.V.E. Wijnands. Hofpleinkerk, Hofplein, Zo. 9.30 uur: Ds. W.A. v.d. Berg. 14.30 uur: Ds. M. de Boer. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo' 9.30 uur: Ds. D.W. Dondorp. 17 uur: Ds. P. Paulus. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktJ. Klein Vlaan deren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. P. Melse, Oranjeplein, 9.30 en 19 uur: ds. R.E.R. v. Buiren, Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, Zo. 19 uur: dhr. H.J. Schoenmaker, Streekziekenhuis Wélcheren, Koudekerkseweg 88, Zo. 10 uur: ds. W.J. Obbink. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, 2e en 4e maandag v.d. maand 17 uur. Martinuskerk, Kerk- laan 19, Zo. geen dienst. VEERE Gereformeerde kerk. Kaai 53, Zo. onbekend. Her vormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. onbekend. VLISSINGEN Angelicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Morning Prayer, 19.30 uur: Holy Communion. Bethel- Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeen te. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: br. v.d. Linde. Ge reformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. D. de Jong. Hersteld Middelburg: van vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: J.K. Dominicus, Dam 30, tel. 12830. Zondag tot 24 uur: G.J.M. Meijer, De Krammer 14, tel. 14664. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: F. v.d. Berg, Gies- senburg 12, tel. 65253. Zondag tot 24 uur: R.M. Thiadens, Zuiderbaan 23, tel. 64633. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: P. Kodde, Oude V/issingseweg 13, Middelburg, tel. 01180-15810. Zondag: R.G.G. Groot, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: E.W.J. Gunst, Torenstraat 46, Serooskerke, tel. 01189-1212. Westkapelle, Domburg, Aagtekerke, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: Dr. B. Vaandra ger, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188-1271. Oost- en Midden-Walcheren: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: A.E.B. Schotel, Damplein 26, Middelburg, tel. 01180-28207. Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem: bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Dam 39-41; Vlissin gen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085. Geslachtziektenbestrijding: Dam 39-41, ma., wo en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Algemeen maatschappelijk werk: Dienstencen trum Molenwal Westkapelle spreekuren 9 tot 10 uur algemeen maatschappelijk werk. 10.30 tot 11 uur gezinsverzorging. Ook buiten de spreekuurtij den worden afspraken gemaakt in het diensten centrum, tel. 01187-2331. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Vlissingen. Vredehoflaan 42, tel. 01184-10795, van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur. I

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 15