Padden-oversteek IN BK HOK I' Informatie in de regio waterschap Walcheren '/it/'..- ontwerp-vergunning gemeente vlissingen Postcode raad waterstaat D provinciale griffie OM M I SS I KS Bij de provincie zijn informatiebladen verkrijgbaar over het woongenot in en bij het industriegebied de Kanaalzone in Zeeuwsch-Vlaanderen. De gegevens komen uit onderzoek op basis van het project gebiedsgerichte benadering Ka naalzone. Beleving Lucht Luaeterproat Hard gewerkt Stormperiode 1*iüÈ Woensdag 21 maart 1990 Kantonnier J. Rinses met een treklustige pad Aan de Zuidbevelandse kant van de Oesterdam hebben kan- tonniers van provinciale wa terstaat in een kleine week tijd 235 padden overgezet. De amfibieën maken gebruik van de padden-oversteek, die over een lengte van zevenhon derd meter aan beide kanten van de damaanzet is ge maakt. De padden, die in het voorjaar voor de voortplanting trekken naar het plekje, waar zij zelf ter wereld kwamen, moeten daar voor nogal eens de rijweg over steken met alle mogelijke gevol gen van dien. Langs de twee wegkanten is een strook "dubbeltjesgaas" ge spannen van zo'n twintig tot dertig centimeter hoog. Om de vijftig meter is voor het gaas een emmer ingegraven. Padden, die de oversteek beginnen, stuiten op het gaas en komen vervol gens in een emmer terecht. Elke morgen legen kantonniers de emmers aan de overkant van de weg. De "vangst" per dag is afhan kelijk van de temperatuur, want met de stijging van het kwik neemt de trekdrift van de pad den toe. Provinciale waterstaat is tot de milieuvriendelijke maatregel over gegaan op verzoek van de her- petologische vereniging, afde ling Zeeland. De kosten belopen vier duizend gulden, waarbij het gaas het duurst is: 3.500 gul den. R55H De statencommissie waterstaat en verkeer vergadert maandag 26 maart, 13.30 uur. De weg Potjes-Cadzand en de mini-rotonde in de weg worden besproken. Ook de verbetering van de weg Scherpenisse-Sint Maartensdijk staat op de agen da. Andere punten zijn de spoor wegovergang Zanddijk (Yerseke- rijksweg 58) en de onderdelen waterstaat en verkeer in het plan van aanpak voor het nationaal milieubeleidsplan. De statencommissie economi sche zaken vergadert maandag 26 maart om 16.00 uur. Subsidies voor de volkshoge school Zeeland en een nieuwe folder voor de Zeeuwse musea staan op de agenda, evenals het plan voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen bij het sluizen- complex in Terneuzen. Woensdag 28 maart, 10.15 uur, vergadert de commissie ver pleeghuizen en gezondheids zorg voor ouderen uit de provinciale raad voor de volksge zondheid in Terminus, F. den Hol landerlaan 37, Goes. Bij het maken van deze rubriek was de agenda nog niet bekend. De commissie ambulancever voer uit de provinciale raad voor de volksgezondheid bespreekt het voorontwerp ambulancever voer en het gebruik van ligtaxi's op donderdag 29 maart, 14.00 uur, in het stadhuis van Vlissin- gen, Stadhuisplein 2. Alle commissies beginnen met spreekrecht voor het publiek. Tenzij anders bij de betreffende vergaderingen is vermeld, ko men de commissies bijeen in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. h Een inwoner van Middelburg en een van Oostburg zijn het niet eens met de beslissing van het gemeentebestuur op hun aan vraag voor algemene bijstand. Beiden hebben daarom beroep aangetekend bij de provincie. De tweede kamer uit gedepu teerde staten hoort de aanvra gers en een vertegenwoordiger van de gemeentebesturen dins dag 27 maart. De Middelburgse zaak dient om 11.00 uur en de Oostburgse om 11.20 uur. Het bestemmingsplan buitenge bied van de gemeente Veere staat centraal in de hoorcom- missie bestemmingsplannen, vrijdag 30 maart, 10.00 uur. Tegen het plan zijn zes bezwaar schriften ingediend bij de pro vincie. Zij hebben onder meer betrekking op het onderscheid dat wordt gemaakt tussen bur gerwoningen en landhuizen en tegen de aanwijzing van een stuk grond tussen de Vroondijk en Breezand voor agrarische doeleinden met landschappelij ke waarde. De zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. DE FAAM - DE VLISSINGER Ruimtelijke ordening, economie en milieu zijn de elementen in het samenwerkingsproject van de gemeenten Terneuzen, Sas van Gent en Axel, het haven schap Terneuzen, de regionale milieuinspectie, de kamer van koophandel en fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen, de kring van werkgevers in de Kanaalzo ne, de Zeeuwse milieufederatie en de provincie. Driekwart of 77 procent van de bewoners van de Kanaalzone is tevreden over het woongebied al zijn er wel onderlinge ver schillen. Zo scoort Boerengat met 58 procent op de tevreden- heidsschaal en de oostkant van Terneuzen met 89 procent. In Hoek is iedereen tevreden, al thans in het informatieblad wordt gemeld, dat van de bewo ners 0 procent aangeeft onte vreden te zijn. Ontevreden of zeer ontevreden betoonde zich 9 procent van de Sluiskillena- ren. Dat blijkt uit het onderzoek, dat vorig jaar schriftelijk onder bijna 1500 adressen in het gebied is gehouden. Gevraagd werd naar mogelijke overlast van industrie en verkeer. Stank, stof en geluid waren de componenten waar naar werd geïnformeerd. Van alle ondervraagden ant woordde een derde last te heb ben van stankhinder. In Sas van Gent en Sluiskil geldt dat voor ruim de helft van de bewoners en in Philippine voor een tiende. Het verkeer, zowel over de weg als over het water, wordt vaker aangeduid als bron van geluids hinder dan de industrie. In Zandstraat heeft 72 procent van de bevolking hinder van het verkeer en minder dan 5 procent van de industrie. In Boerengat zijn verkeer (ruim 20 procent) en industrie (35 procent) beide boosdoener. De meeste stofoverlast werd ge meld in Oude Vaart/Driewegen en langs het kanaal in Sluiskil: vijftig procent gaf aan hinder te hebben van stof en roetdeeltjes. Philippine wordt stofvrijer erva ren, zij het dat ook daar nog ze ven procent aangaf lichte hinder te ondervinden. Het tweede informatieblad heeft de kwaliteit van de lucht als onderwerp. Van zestien bedrijven in de Ka naalzone is geregistreerd welke stoffen zij in de lucht brengen en in welke hoeveelheden. Al jaren worden de concentra ties zwaveldioxide, stikstofoxi de en koolmonoxide gemeten. Onderzocht is nu welk aandeel afkomstig is van de bedrijven uit de Kanaalzone. Dat blijkt niet veel te zijn, doordat de uitstoot op zo'n grote hoogte wordt ge daan, dat de stoffen over het gebied wegwaaien. Op grotere afstand is dus wel invloed te meten. Bovendien is onderzoek gedaan naar onder meer ethyleenoxide, Bij de dienstkringen van provin ciale waterstaat in Zierikzee, Goes, Middelburg en Axel zijn informatiestandaards ingericht met brochures, informatiebla den en folders over provinciale aangelegenheden. Brochures over de gezondheids zorg, de recreatie, de Zeeuwse zeehavens en de veerdiensten over de Westerschelde zijn bij de dienstkringen voorhanden. Ook de film-videocatalogus met een benzeen, vynilchloride, fluorwa- terstof, formaldehyde en aroma tische koolwaterstoffen. Sommi ge van de stoffen zijn in bepaal de concentraties kankerverwek kend, andere hebben invloed op planten. Onderscheid wordt gemaakt tussen grenswaarden en streef waarden. De grenswaarde mag nu al niet worden overschreden. Het rijk heeft voor tien stoffen een grenswaarde bepaald. De streefwaarde is een lagere con centratie, die in de toekomst moet worden bereikt. Voor stoffen, waarvoor het rijk nog geen criterium heeft gesteld wordt als leidraad aangehouden de waarde van de Gezondheids raad of de Wereld Gezondheids organisatie (als ook de Neder landse Gezondheidsraad hier voor geen voorwaarde heeft gesteld). Verder is nog sprake van de toetswaarde. Daarmee wordt de strengste norm aange houden. Alle onderzochte stoffen heb ben gemeen, dat zij de toets waarde overschrijden. Voor de meeste stoffen geldt de over schrijding het bedrijfsterrein, enkele komen er ook daarbuiten boven. Duidelijk werd ook dat, nog voordat bedrijven ook maar enige activiteit ontplooien, de toetswaarden voor benzeen en ethyleenoxide worden over schreden. Bronnen daarvan zijn vooral het gebied Gent-Zelzate en het Antwerpse industrie gebied. Voor ethyleenoxide en zwavel waterstof wordt de grenswaar de buiten het bedrijfsterrein overschreden. Wordt de stren gere streefwaarde gehanteerd, dan gaat het om ethyleenoxide, benzeen en acrylonitril. Beide informatiebladen zijn te bestellen bij het provinciaal in formatiecentrum, Abdij 9, post bus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400. H korte beschrijving van beeldma teriaal over Zeeuwse zaken is beschikbaar. Scholieren, die een werkstuk maken, kunnen materiaal over bijvoorbeeld kleine kernen, de inrichting van het provinciaal bestuur of de toekomstige ont wikkeling van Zeeland ophalen. In de brochure Zeeland in cijfers in feiten staat informatie over geschiedenis, landschap, in dustrie, waterwegen en kana len, onderwijs, milieu, bevol king, toerisme en volkshuis vesting. De adressen van de dienstkrin gen zijn: Noord-Zeeland, Havenpark 8, Zierikzee; Noord- en Zuid-Beveland, Kloe- tingseweg 46, Goes; Walcheren, Het Groene Woud 1, Middelburg; Zeeuwsch-Vlaanderen, Zuidsin gel 4, Axel. Alle materiaal is ook beschik baar in het provinciaal informa tiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400. M De Raad van de Waterstaat is de instantie, waar schriftelijke reac ties kunnen worden ingediend op de tracénota/milieueffectrap portage vaste oeververbinding Westerschelde (WOV). De slui tingstermijn is 14 april. In de nota en de samenvatting daarvan is een verkeerde post code opgenomen. De juiste adressering is: Secretariaat van de Raad van de Waterstaat, Kneuterdijk 6, 2514 EN Den Haag. Overigens is de post met de on juiste postcode wel bij de raad aangekomen. hb Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 De Walcherse zeewering heeft het zwaar te verduren gehad. Zowel tijdens de de storm op 25 februari als de stormen op 12 en 13 februari en die van 26 februari tot en met 1 maart. Er is schade toegebracht op de volgende plaatsen: In de glooi ing van dijken werden stenen weggeslagen en er ontstonden bescha digingen Van de duinen en stranden werd ruim een miljoen m3 zand weggeslagen (dat is een hoeveelheid zand van 10 m hoog, 10 m breed en 10 km lang). Palen uit de paalrijen en paalhoofden wer den losggeslagen en weggespoeld. Strandtrappen en andere toe gangen tot het strand werden vernield en onbruikbaar gemaakt. Op sommige plaatsen is door de vernielingen het beschermingsni veau ernstig verminderd. Op kor te termijn dienen daarom stappen te worden ondernomen om de broodnodige werkzaam heden te gaan uitvoeren. Met provincie en Rijkwaterstaat dient daarom op korte termijn overleg plaats te vinden omdat ingevolge de Deltawet en het rijkskustbe- leid de nodige zandaanvullingen voor rekening van het Rijk beho ren te komen. Tijdens en tussen de stormen is hard gewerkt aan het herstel van de glooiingen. De schade aan de dijken bij Zwanenburg, de Vlis- singse boulevard, bij Westkapelle en nabij Ritthem is inmiddels gro tendeels hersteld; de kosten be dragen ongeveer twee ton. Binnen enkele weken moeten de paalrijen en paalhoofden hersteld worden. Ook dat vergt nog eens rond de drie ton. De grote werken zullen echter miljoenen guldens gaan kosten. En dan is er nog een flink deel van de zandschade niet hersteld. Overigens rekenen we wat dat betreft een beetje op de natuur die de aanwas van stran den en duinen weer terug moet brengen. Werken aan de boulevard in V/issingen tussen de stormen door op 12 februari In de periode van 26 februari tot en met 1 maart werd tijdens de stormen windkrachten 9 tot 11 gemeten. De wind kwam uit west tot noordwestelijke rich ting. Bij springtij werden achter eenvolgens vijf keer zeer hoge waterstanden gemeten. Name lijk: maandagmiddag 26 februari NAP 3.34 m, dinsdagmorgen 27 februari NAP 3.56 m en 's middags 3.87 m. Woensdagmor gen 28 februari NAP 3.74 m en 's middags NAP 3.36 m. Donderdagochtend 1 maart NAP 3.36 m. Statistisch gezien is deze reeks hoge waterstanden zeer bijzonder. Op Walcheren ontstond als gevolg daarvan de volgende schade. KUSTSTROOK VEERSE GATDAM - DUINWEG OOSTKAPELLE: Over nagenoeg de hele kuststrook heeft duinafslag plaatsgevonden, plaatselijk tot wel 16 meter. Als gevolg daarvan is circa 69.000 m3 zand verdwe nen, onder te verdelen in 46.000 m3 duinafname strandafname. en 23.000 m3 DUINWEG OOSTKAPEL LE - WESTKAPELLE Hier is als gevolg van duinafslag en strandafname circa 465.000 m3 zand verdwenen. De afname in en rond Domburg was het grootst. Van de vorig jaar in het kader van de deltaversterking 'Kom Domburg' aangebrachte 210.000 m3 zand is circa 180.000 m3 weggespoeld. i Verder is schade ontstaan aan voorzieningen tegen zandverstui vingen, aan paalhoofden en aan de aansluiting van de Westkap- pelse dijk op de aansluitende duingedeelte. Nagenoeg alle duinovergangen zijn onbruikbaar geworden. duidelijk te zien bij de Buckweg waar een deel van de onder- houdsweg over het duin is ver dwenen. Het duin is hier in de loop der jaren steeds smaller ge worden en heeft nu zijn minimum breedte bereikt. Ook is schade opgetreden aan de duinovergan gen en strandhoofden. VLISSINGEN - ZEEDIJK ZUIDWATERING De totale oppervlakte beschadig de dijkglooiing bedraagt 1.277 m2. Deze is als volgt onder te ver delen: 169 m2 bij Zwanenburg, 300 m2 bij Boulevard Bankert en 808 m2 bij Ritthem, verdeeld over 74 gaten. Het strandpaviljoen in Domburg voor en na de stormen. WESTKAPELLE - VLIS- HERSTELPLAN SINGEN De duinafslag en strandafname bedraagt hier circa 375.000 m3. De gevolgen daarvan zijn heel Bij de uitvoering van grotere her stelwerkzaamheden zullen wij u via deze rubriek op de hoogte houden. 'Waeterproat' is een rubriek van het Waterschap Walcheren. Voor meer informatie kunt u aan de Groenmarkt 10 in Middelburg. Telefoon: 01180-15751 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag: Ter inzage: Bezwaren: sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 DIJ uws Leven in de Kanaalzone De schade na de stormen Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen hebben bij hen op 11 oktober 1989 een aanvraag ingediend om vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een trainingscentrum voor hulpverlening en brandbestrijding op een perceel aan de Oosterhavenweg te Vlissingen, kadastraal bekend gemeente Vlissin gen, sectie C, nr. 1806 ged. De aanvraag met bijlagen, de ontwerp-vergunning (waarin opgenomen voorschriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 22 maart 1990 tot en met 4 april 1990 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond telefonisch afspreken: 01184-87204); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 4 april 1990, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld te gen de verleende vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen en wel op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kun nen tot en met 4 april 1990 bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-vergunning. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Middelburg, 21 maart 1990.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 13