ZATERDAG 24 MAART AANVANG 16.00 UUR ORGANISEERT: 's 'BouCevard-City-'Run Van uurloop via 20 km-loop nu Frapo's Boulevard City Run Gigantische prijzenkast voor lopers Ook scholieren komen in actie Loop op video Atletica, een club met veel mogelijkheden Heineken wil wel Het organisatiecomité van alle markten thuis HET PROGRAMMA VIDEOTHEEK VLISSINGEN stom Rabobank S OPENING TERRAS LES JE DORST BIJ SOIF r c I BRILMIJ I piet doone 777T® HET PARKOERS LA BONNE FLEUR Libris. Uw Complete Boekhandel echte bakker HOLLAND Frapo's heropent zaterdag terras Met een eigen Rabobank Tienerrekening leren ze sparen èn betalen Meer bank voor je geld LAAT JE NA EEN POTJE RENNEN EENS BIJ ONS VERWENNEN SCHELDESTR00M Uw tabaks-specialist v.o.f. MARJA Als er toch gelopen wordt, loopt u dan ook eens bij ons binnen Specialist in: COMPUTERBOEKEN COMPUTERTIJDSCHRIFTEN STUDIEBOEKEN de Ruiter LGÜNTJENS DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 21 maart 1990 Ooit was de loop die aan staande zaterdag hernieuwd tot traditie moet worden een jaarlijks spektakel. Eerst een uurloop, waar talrijke interna tionaal bekende atleten aan meededen, later werd het een 20 km-loop, telkens georgani seerd door de atletiekvereni ging van Zeeland Sport. Ook bij de 20-km-loop meldden zich jaarlijks Nederlandse top pers en ooit kwam een Portu gees (José Orvalho) als favoriet aan de start. De laat ste 20 km-loop staat zo'n zes jaar geleden de laatste keer vermeld in de geschiedenis boeken van de atletiek wereld. Als we de krantenknipsels van zo'n zeven jaar uur- en 20 km- loop er bij halen, dan was het tel kens spektakel wat de klok sloeg. Grote namen streden om ere plaatsen; en wie zich eenmaal winnaar mocht noemen had daar keihard voor geknokt. Cor Vriend, Klaas Lok, Hugo van Duyse, Piet Vonck, het zijn de mannen van destijds die de wedstrijden naar hun hand zetten, zo kunnen we lezen. Hoofdsponsor Frapo's van de in een nieuw jasje gestoken boule vardloop heropent op zaterdag 24 maart zijn terras. De sponsor wil er allerlei leuke zaken organi seren, uiteraard afhankelijk van wat de weergoden in petto heb ben. „Ik wil ook een aantal dingen uit proberen, kijken of dat voor het komende jaar interessant is", licht Frapo's-chef Peter Nette een stukje van de sluier. Maar hij hult zich verder in stilzwijgen over wat dat dan wel zal worden. Johan de Vlieger (vierde van rechts) tussen de groten tijdens de marathon van Rotterdam. Hij wordt voor zaterdag getipt ais de winnaar. Voor aanstaande zaterdag wordt Johan de Vlieger getipt als favo riet. Johan heeft momenteel ook het Zeeuws record in de uurloop op zijn naam staan. Bij de dames kan Jopie Daane eerste worden, zo wordt verwacht. Beiden zijn ook lid van het organisatiecomité van de Frapo's Boulevard City Run. Het parkoers voor de Frapo's Boulevard City Run ziet er als volgt uit. Gestart wordt voor café Frapo's aan het Bellamypark-Beursplein. Ver volgens gaat het over de drie boulevards, dan linksaf naar de Burg. van Woelderenlaan en dan over de Zwanenburgseweg. Op die weg moeten de lopers rechtsaf over een B-weg langs de duinen richting Camping Dishoek. Dan komen ze bij de Verl. Dishoekseweg alwaar linksaf moet worden geslagen naar de Kaapduinseweg en dan weer rechtsaf naar de Westerscheldelaan. Van daaruit gaat het rechtsaf naar de Strandweg en vervolgens over de Koudekerkseweg richting Biggekerke. Na het keerpunt Koolesweg bereiken de atleten het keer punt. En dan gaat het weer dezelfde route terug. Voor de deelnemers staat een uitgebreide prijzenkast te wach ten bij de finish. Maar liefst vijftig grote en kleine prijzen kunnen de atleten verdienen. Naast prijzen voor de snelsten, zijn er ook lu dieke prijzen beschikbaar gesteld. Zo kan de eerste gebrilde atleet die de finish passeert na de 20 kilometer loop naar huis met een nieuwe zonnebril en de beste skateborder krijgt een fraaie uit rusting uitgereikt. De middenstanders rond de loop stellen een groot aantal prijzen beschikbaar, zowel voor prestatie- als wedstrijdlopers. De meest originele loper krijgt van hoofdsponsor Frapo's een fles champagne. En er zullen nog meer leuke prijzen worden over handigd, maar daarover verklapt de organisatie nog niks. Peter Dievenbach kronkelt zich zaterdag tijdens de loop in allerlei bochten om de loop op video op te nemen. Kort na afloop zal de video op grootscherm worden getoond in café Frapo's. „Al thans", grapt Peter Nette van Frapo's, „als Dievenbach er zon der kleerscheuren vanaf komt". Voor de scholierenloop die om 16.15 uur start hebben zich meer dan 100 jongeren ingeschreven. Aan deze loop nemen teams van scholen deel. Er moet een af stand worden overbrugd van 1500 meter. De scholieren star ten een kwartier nadat de 20-kilometer lopers zijn vertrok ken. Tijdens het wachten op de grote loop wordt er overigens ook nog een skatebordwedstrijd gehou den. Elke deelnemer aan de scho lierenwedstrijd krijgt een herinneringsmedaille en een uit slagenlijst. Ook is er een kans op een prijs in natura of een waarde bon. Onder de startnummers wordt een verloting gehouden. KOM EENS EEN KUKJF. NEMEN OP DE TRAININGEN In november 1988 werd de atletiekvereniging Atletica Vlissingen opgericht. Niets is overdreven als gezegd wordt dat deze sportclub 'jong en dynamisch' is. Niet alleen het feit dat een evenement als de Frapo's Boulevard City Run al na twee jaar van de grond kon komen als variant op een verwelkte traditie. Ook de vereniging zelf timmert ambi tieus aan de weg en herbergt zowat elke tak binnen de atletiek. Atletiek beperkt zich bij Atletica niet tot hardlopen, hoog- en ver springen, discus- of speerwer pen. Alles kan worden beoefend en voor elke dicsipline is wel een deskundige trainer aanwezig. Getraind wordt op de fraaie kunststof atletiekbaan op het sportpark Baskensburg. Wie be langstelling heeft kan er een kijk je komen nemen tijdens de trainingen. Vanaf 2 april worden die gehouden op genoemd sport complex op de maandag, dins dag, woensdag en donderdag tussen 18 en 20 uur. De dagen zijn afhankelijk van welk gewenst onderdeel men wil bekijken en welke leeftijdsgroep moet trai nen. Wie trouwens eerst informatie wil, kan contact opnemen met de volgende personen. Voor de pu pillen en de C- en D-junioren (7 t/m 15 jaar) geven Jenny Vrijen- hoek (01184-17175) en Wim de Grave (01184-18879) alle infor matie. Voor junioren, senioren en veteranen hebben Gonnie Streng (01184-66406) en André Stroo (01184-10102) alle informatie in huis. Wie belangstelling heeft voor de recreatie-afdeling kan Anneke van Velzen (01184-66713) bellen. Trimmen kan ook overdag. Uiteraard kan de vereniging ook financieel gesteund worden. Pen ningmeester Wim Hofman (01184-64296) kan alles vertel len over sponsoring, reclamebor den en advertenties in het clubblad of een begunstigers lidmaatschap. Als de Frapo's Boulevard City Run aanstaande zaterdag ook maar een spoortje toekomst- ge voelig lijkt, zal Heineken er alles aan doen deze loop verder op te tillen. Dat zegt Peter Nette van hoofdsponsor Frapo's. Volgens hem is Heineken enorm gechar meerd van dit evenement. Heineken doet toch al veel, oor deelt Nette. Bijvoorbeeld een ver frissing meteen na afloop voor elke deelnemer. De wijze waarop het zaterdag gaat legt - aldus Nette - een wissel op de toe komst. Gaat het goed, dan zullen Heineken, Frapo's en uiteraard Atletica samen sterke schouders hebben om de loop tot een groots evenement te verheffen. Jopie Daane - hier in actie tijdens de Europese kampioenschap pen voor veteranen in 1988 - favoriet. Het programma voor zaterdag 24 maart ziet er als volgt uit. Start 20 kilometer loop: 16 uur op het Bellamypark. Start scholieren wedstrijd: 16.15 over 1500 meter. De eerste deelnemers van de Frapo's Boulevard City Run wor den ongeveer een uur na de start verwacht bij de finish, dezelf de plaats als waar wordt gestart. ORGANISATIE: Atletica Vlissingen. Speaker: Pierre verslaggeving. Eijsackers, bekend van atletiek- en wielren- De Vlissingse atletiekvereniging Atletica hoopt dat Vlissingen met deze 20 kilometer loop weer een attractief sportevene ment binnen de gemeentegren zen er bij heeft. De organisatie kon plaatsvinden dankzij de me dewerking van een groot aantal middenstanders en instanties, waaronder de gemeente Vlissin gen. Ook de sponsoring van Fra po's was meer dan welkom. Het organisatiecomité wordt gevormd door ac tieve leden van Atletica, met ondersteuning van de technische- en wedstrijdcommissie. De leden van het comité hebben stuk voor stuk hun sporen verdiend in de atletiek. De leden zijn: Jopie Daane, meervou dig Zeeuws crosskampi oen bij de dames, de damesveteranen en ge ducht baanatlete. Ze ge niet ook bekendheid buiten Zeeland. Rian van de Broeke is een van de Zeeuwse toppers, zowel in baan- als in de wegatletiek. Johan de Vlieger is Zeeuws recordhouder in de uurloop en heeft on der meer deelgenomen aan marathons in Am sterdam en New York. Rein Swint kan terugzien op 40 jaar actieve atle tiek. Hij is oprichter van de Westland Marathon en deelnemer aan de Athene en de Berlijn ma rathon. Jo van Kleven is een be kend gezicht in het re creatiegebeuren. Ook hij heeft deelgenomen aan een groot aantal mara thons in den lande. Peter Hameeteman heeft zijn sporen even eens verdiend in de baan- en wegatletiek. Scheldestraat 22 - Vlissingen Tel. 01184-17657 Iedere dag geopend van 13.00-20.30 uur. tot nn uur Walstraat 3 - 4381 ED Vlissingen Telefoon 01184-12845 geopend van 23.00 tot 04.00 uur eigenaar W.R. de Baai DAKOTA PRESENTEERT: iedere donderdagavond van 10.00-1.00 uur LANTUS BIER: f 1,50 Cfflijuig fcutdynanJB wdJJVtJAZZ AUTORIJSCHOOL RA.M. HAMEETEMAN ZATERDAG 24 MAART BELLAMYPARK - VLISSINGEN Walstraat 109, Vlissingen wmmam Bellamypark 14, Vlissingen Tel. 01184-10516 windsurfcentrum zeeland skatebording snowboarding windsurfing kleding vliegers frisbees kunststofreparaties Segeersstraat 68, Middelburg Tel. 01180-34662 MEER DAN 1500 COMPUTERBOEKEN IN VOORRAAD PEARLE yiSION CENTER zorgt heel goed voor uw ogen LEUKE ATTENTIE voor de EERSTE GEBRILDE LOPER die over de finish komt. Lange Delft 13-15, Middelburg Tel. 01180-28886 Lange Zelke 20, Vlissingen Tel. 01184-10064 ST. JACOBSPASSAGE 5 - TEL. 12124 PAAUWENBURGWEG 73 - TEL. 71963 VLISSINGEN FORD SIERRA DIESEL SUZUKI GS 500E Bellamypark 13 Hellebardierstraat 21 4381 JZ Vlissingen Tel. (01184) 12088 Auto-tel. 06-52.77.14.68. AUTOMATEN BV SNOOKERBV ER BV I BELLAMYPARK^®^^ VLISSINGEN TELEFOON 01184-12110 Boulevard Bankert 132 - 4382 AC Vlissingen J.G. Koelewijn Tel. 01184-13984 vlissingen schokJesiraai 45 mm lelystraat 7 tel 01184-19511 tol 01184-13758 Paul Krugerstraat 55-5? 4382MB Vlissingen, tel.01184-12733 Showroom: Dam 21, 4331 GE Middelburg Telefoon: 01180-34400 Showroom: Dam 21. 4331 GE Middelburg Telefoon: 01180-11455

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 10