Dr. Jaquet wil herdenkingsfeest voor 125 jaar Middelburgse HBS COMBi BACK Vlissingse school zoekt nieuwe verkeersbrigadiers 'In ere herstelde traditie aanwinst voor Vlissingen' Stavibel 49,50 3,50 Ihomas GRATIS NIEUWE FILM! WAARDEBON 1 5,- KORTING F7ZATO 'S Edme Étagère 32 6s AKTIE-SET 'TREND WIT" 299 uur fotoservice JONGERE GARDE' MOET ORGANISATIECOMITÉ VORMEN Het stoort hem dat er niemand is te vinden die het 125-jarig herdenkingsfeest van de Middelburgse HBS wil organiseren. „Ik zit hier te ver weg. Ik wil wel hand en spandiensten verlenen en eventueel zo af en toe naar Middelburg komen", belooft hij. In de PZC schreef dr. L.G.M. Jaquet in januari een ingezon den brief over het uitblijven van een uitnodiging voor een reünie. Een handvol reacties bereikten hem slechts in de Leuvensestraat in Den Haag. Maar hij zou het zo graag graag willen, dat herdenkingsfeest. Zijn levensverhaal bijvoorbeeld vertellen aan ene Lies de Wolf met wie hij vanaf kleuterschool tot en met het examen voor de HBS in dezelfde schoolbanken zat. „Ik weet niet eens of ze nog leeft". Wedgwood C 2-delig PZC WEEKBLADEN Goede maatjes Weggaan Honderd mensen VOOR DE BESTE FOTO-AFWERKING VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES PROMOTIE TIJDENS FANCY FAIR Wenselijk VAN DER DOEF PROMINENTE LOPER BIJ CITY RUN Vlissingen hoeft zeker niet onder te doen voor Middelburg. Heeft de Zeeuwse hoofdstad haar fietsende eerste burger, in Vlissingen is de burge meester een fervent jog ger. Tijdens de Frapo's Boulevard City Run op zaterdag 24 maart in Vlissingen zal hij alles uit de kast halen om de 20 km op een goeie manier af te leggen. op 20/28 kleurvergroting. In 5 minuten klaar: van 8,50 nu voor \erschoore ■tzeiïdkMfo 6 platte borden 6 diepe borden 6 ontbijt borden 6 koffiekop schotels (normaal 433,20) SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 kwaliteits kleurenfoto's kodak FOTO VERSCHOORE klaar terwijl je winkelt! MIDDELBURG LANGE GEERE 28 01180 - 34225 91e JAARGANG NUMMER 12 21 MAART 1990 Het zou natuurlijk mooi zijn als de Stedelijke Scholenge meenschap in Middelburg dit item zou oppakken en oud leerlingen zou oproepen te verschijnen. Maar van die kant verwacht de voormalige hoge ambtenaar in Indonesië en later topambtenaar op Bui tenlandse Zaken geen enkele medewerking. Zijn laatste hoop is dit artikel. En wellicht kennen wij mensen die op de HBS hebben gezeten en het op prijs stellen om oud- schoolgenoten bij elkaar te brengen. Zomaar. Een dagje, met een diner en zo. In de Ook leverbaar in 3-dlg. Middelburg. Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 IMS®. Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Schouwburg zou het allemaal kunnen plaatsvinden. Een lijst met namen heeft de heer Ja quet nog wel ter beschikking. Die is uit 1965 toen de Mid delburgse HBS het eeuwfeest vierde. De 78-jarige dr. Jaquet verliet Middelburg in de jaren twintig om in Leiden Indologie te gaan studeren. Met de keuze van die studie bepaalde hij al voor een groot deel zijn toekomst. „Het stond zo goed als vast dat je dan bestuursambtenaar werd in Indo nesië". In Leiden kreeg de latere gevolmachtigd minister bij de on derhandelingen over de onafhan kelijkheid van deze Nederlandse kolonie de meeste vrienden. „Al thans, hechte vrienden". In Mid delburg waren zijn klasgenootjes eerder maatjes met wie hij voet balde, tenniste of andere leuke dingen deed. Hij herinnert zich Ben en An Trol, Jan Bourdeaux, Flip van de Veen, Kees de Jager en Eef van Hasselt. Met Jo Wingster had hij een bijzondere band. „Die had bij het voetbal een zodanige blessure opgelopen dat hij een jaar niet meer op school kon komen. De leraren be zochten hem regelmatig en ook ik hielp hem bij het huiswerk. En zo kon Jo ondanks een jaar afwe zigheid toch nog overgaan". Voor Indologie blijkt in die tijd niet zomaar te worden gekozen. „Door ziekte was mijn vader niet zo draagkrachtig", legt de Mid delburgse Hagenaar uit. „Ik wist wel iets van Indonesië en het in teresseerde me wel, maar ik koos ervoor omdat je dan een beperk te studietoelage kreeg. Je kon er eigenlijk niet van leven, maar al les was meegenomen. Van de 450 kandidaten werden er 68 aangenomen. Ik was één van die gelukkigen". Overigens schrijft dr. Jaquet over zijn Middelburgse periode, zijn tijd in 'Nederlands Indië en het proces rond de sou- vereiniteit van Indonesië (hij was er nauw bij betrokken) in het boek 'De aflossing van de wacht', dat in 1979 uitkwam. „Het is nu uitverkocht, maar de Zeeuwse Bibliotheek heeft het nog". We komen terug bij de reünie en waarom de ex-Middelburgse HBS die zo graag wil. „Kijk", peinst hij. „In die tijd bleef er voor ons niet veel anders over dan weg gaan. Als je de HBS af had, ging je studeren of je ging elders wer ken. Alleen als je vader een zaak had, bleef je". En de meesten hadden er toch een fijne tijd. „Ik hou nog altijd van Zeeland. Re gelmatig bezoek ik Middelburg, ik logeer dan in Vlissingen aan de boulevard. Dat neemt trouwens niet weg dat ik Zeeland altijd hy- percalvinistisch heb gevonden. Gewoonweg benauwend. Maar Middelburg was ook een stad met voordelen. Alles was er wat een grote stad ook had. En je hoefde niet ver te gaan om bui ten te zijn. Walcheren was voor de oorlog een prachtige streek met een schitterende natuur". „Bij het honderdjarige bestaans- feest van de HBS in 1965 heb ben mijn vrouw en ik enorm genoten. Er waren pakweg 500 reünisten en acht oud-leraren. Ik herinner me Kooijman, juffrouw Schouten, Snoep, die later domi nee is geworden en professor Schouten, die geschiedenisles gaf over het ontstaan van de HBS op initiatief van Thorbecke in 1868. Dat feest heeft drie dagen geduurd. Zo lang hoeft het deze keer trouwens niet te duren. Je krijgt nu natuurlijk hele andere leeftijdsgroepen bij elkaar dan toen". Als reactie op zijn ingezonden stuk in de PZC heeft een aantal klasgenoten gebeld. Die vonden het een. prima initiatief. Maar de meesten wonen buiten Zeeland, „Het zou dit jaar moeten gebeu ren met zo'n honderd mensen. Een Zeeuws groepje kan dat dan voorbereiden. Veel werk is het niet. Alleen de namen uitzoe ken". Benadrukt: „Ik wil best een keertje naar Middelburg komen om te helpen. Er is namelijk niet meer zoveel tijd. Rond september moet het gebeuren". En: „Er zijn zoveel herdenkingen van institu ten die niet meer bestaan. Dan moet dat voor een gewezen on derwijsinstituut als de HBS ook mogelijk zijn". Dr. L.G.M. Jaquet, op zoek naar mensen die dit jaar een reünie willen organiseren om te herdenken dat de HBS 125 jaar geleden in Middelburg werd opgericht. Op de achter grond een schilderij van Vaarzon-Morel waarop een deel van de Herenstraat staat afgebeeld. Ook het huis waar de heer Jaquet heeft ge woond staat op dat doek. Bij inlevering van uw volle kleurenrolletje voor ontwik kelen en afdrukken een: (alleen de goede foto's betaalt u) Tijdens de fancy fair van de VSV (Vlissingse School Vereniging) op zaterdag 24 maart wordt bijzon der veel aandacht besteed aan de werving van verkeersbriga diers. „We hebben te weinig mensen daarvoor", verwoordt Joke Schroevers, tweede coördi natrice verkeersbrigade VSV, de problemen. „Soms moeten we wel drie keer per week staan, en dat vier keer op een dag", voe gen de verkeersbrigadiers Cobie van Rosevelt en Mathilde Drop- pert er aan toe. Met meer ver keersbrigadiers wordt het huidige groepje wat meer ontlast. De verkeersbrigadier gaat in Vlis singen weer het beeld bij de schoolgaande jeugd bepalen. „In 1985 is dit fenomeen op een dood spoor gekomen", vertelt John Brinkhaus, hoofdagent ver keersdienst van de gemeentepoli tie Vlissingen. De VSV is er vorig jaar weer mee begonnen. „En sindsdien is het net een olievlek", aldus de hoofdagent die de nieu we verkeersbrigades in Vlissin gen begeleidt. Na de VSV kwam de Oranjeschool, de Graaf Jan van Nassauschool begint binnen kort, de volgende is de St. Jozef school en op dit moment staat de Bouwen Ewoutschool als laat ste op het lijstje van John Brink haus. meer toevallig was de verkeers dienst van Brinkhaus er ook mee bezig. Dat gebeurde in het kader van het verkeersveiligheidsplan waarin stond dat verkeersbriga diers bij scholen wenselijk zijn. „De procedure is dan als volgt", legt Brinkhaus uit. „We maken een praatje en tonen videobeel den voor de ouders op school. Komen er voldoende gegadigden uit voor dat vrijwilligersbaantje, dan krijgen die mensen een cur sus van twee bijeenkomsten. Daarna volgt een examentje. De burgemeester stelt de brigadiers trouwens aan. Sinds 1984 heb ben ze bevoegdheid". Dat Vlis singen besloot verkeersbrigadiers in te stellen, heeft een duidelijke preventieve oorzaak. „Er was geen enkele aanleiding toe, al thans niet in die zin dat er meer ongelukken bij de school gebeur den", zegt John Brinkhaus. En die bevoegdheid gaat ver. Als er een automobilist is die zich niet aan het stopteken houdt, kan dit hem (of haar) dat f 100,- kosten. Voor meer informatie over verkeers brigadiers zie elders in dit plan waar een halve gesponsorde pagina is ge plaatst over de wijze waarop de schoolgaande jeugd kan worden be schermd. De Ouderraad van de Vlissingse School Vereniging (op neutrale grondslag) nam het initiatief voor een verkeersbrigade bij de school aan de Govert Flincklaan. Min of Een oude klassefoto uit de tijd dat dr. Jaquet in de tweede of derde klas van de Middelburgse HBS zat. Achterin: de leraar Van Gunst en verder Alex Iemand, de jonge Jaquet, De Haas, De Jong, Bertus Munster, Janus Lensen, Karei Meihuizen, Kees Provoost, Paul van Beveren, Eef van Hasselt, Wim de Jong, Henk van der Schuur, Lieve Mans, Nel Wisse, Jo de Pauw, Lena Ver- meute, Pieter Pots, Fons Boelen en helemaal vooraan in de bank broer en zus Ben en An TroH. - V in mijn hoofd. Voor deze 20 kilo meter staat tvyee uur en dat moet ik eigenl'jk gewoon kunnen halen. Ik wil op een hele plezieri ge wijze deze wedstrijd lopen". De burgemeester vindt het in ie der geval erg leuk dat er dit jaar weer een Boulevard-race georga niseerd wordt. „Mocht deze oude vermaarde loop weer in ere her steld kunnen worden, dan zou dat voor Vlissingen een enorme leuke aanwinst zijn". Meer informatie over de Frapo's Boulevard City Run elders in deze krant. Jaap van der Doef, de eerste burger van Vlissingen mo dieus in training voor de Bou levard City Run. Jaap van der Doef, de Vlissingse burgemeester dus, loopt graag. Doorgaans overbrugt hij een aan tal keren per week rond de 15 ki lometer. De afstand die hem zaterdag aanstaande wordt voor geschoteld heeft een staartje van vijf kilometer. „Ik ben natuurlijk extra aan het trainen. Want de bedoeling is wel dat ik de wed strijd uitloop", meldt hij opti mistisch. Het trainen voor die 20 kilometer bevalt hem wel. „Maar je weet het nooit. Je kan verkou den worden of geblesseerd ra ken". Van der Doef vindt het in ieder geval wel een uitdaging om deze wedstrijd te lopen. „Ik denk niet dat ik hoog in het klassement eindig". En dat ambieert hij ook niet. „Ik heb ook geen streeftijd bij inlevering van deze bon. Geldig van 21 t/m 28 maart 1990. Lange Geere 28 Middelburg. Tel. 01180-34225 Lange Geere 22, Middelburg Telefoon 01180-39052 ///7 WENST ALLE LOPERS EN MEDEWERKERS VEEL SUCCES BELLAMYPARK - VLISSINGEN LEDERWAREN LANGE DELFT 44 MIDDELBURG John Brinkhaus, hoofdagent verkeersdienst van de gemeentepolitie Vlissingen vergezeld van de dames die meer verkeersbrigadiers willen op de VSV. V/nr: Mathilde Droppert, Joke Schroe vers en Cobie 'van Rosevelt.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1